Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ESdalibvalstis_2007

ESdalibvalstis_2007

Ratings:
(0)
|Views: 2,453|Likes:
Published by eslietas

More info:

Published by: eslietas on Oct 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2009

pdf

text

original

 
EIROPAS
SAVIENĪBASDALĪBVALSTIS
27
VIENOTIDAŽĀDĪBĀ
© Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2007
Informācija par Eiropas Savienību unLatvijas dalību tajā:● Eiropas Savienības likumdošana,● ārzemju un Latvijas periodiskie izdevumi,● datu bāzes, semināri, lekcijas, diskusijas.
www.esia.gov.lv
esia@esia.gov.lvTālr. 67212611 Aspazijas bulv. 28, Rīga, LV-1050SKYPE: Eiropas Savienības informācijas aģentūra
 
Kas ir EiropasSavien
 ī 
ba?
T
ā
ir br 
 ī 
vp
ā
t
 ī 
ga Eiropas valstu apvien
 ī 
ba daž
ā
du jaut
ā
 jumu risin
ā
šanai. Savien
 ī 
ba rad
ā
sk
ā
saimnieciska organiz
ā
cija, ta
č
u tagad sadarb
 ī 
ba aptver droš
 ī 
bas, dabas aizsardz
 ī 
bas,kult
ū
ras, izgl
 ī 
t
 ī 
bas un citas jomas. ES m
ē
ķ
is ir garant
ē
t mieru un stabilit
ā
ti, palielin
ā
t Eiropasekonomisko un soci
ā
lo labkl
ā
 j
 ī 
bu, veicin
ā
t iekš
ē
 jo droš
 ī 
bu un Eiropas starptautisko ietekmi.
VaiEiropasSavien
 ī 
bair vienavalsts?
N
ē
. Sadarb
 ī 
ba starp valst
 ī 
m arvien vair 
ā
k nostiprin
ā
s, bet organiz
ā
cija veidota t
ā
, lai iev
ē
rotu valstusuverenit
ā
ti. L
ū
k, k
ā
to pan
ā
k!
ES iest
ā
des nevis kontrol
ē
visu ES dal
 ī 
bvalstu politiku, bet tikai raug
ā
s, lai tiktu iev
ē
rotas savstarp
ē
 j
ā
svienošan
ā
s.
Par pievienošanos vai nepievienošanos b
ū
tiskiem ES l
ē
mumiem dal
 ī 
bvalstis lemj t
ā
, k
ā
paredz tokonstit
ū
cija. Dažus l
ē
mumus apstiprina parlaments, savuk
ā
rt citi tiek nodoti pat tautas nobalsošanai jebreferendumam.
Visas ES vadoš
ā
s iest
ā
des veido vai nu dal
 ī 
bvalstu pilso
ņ
u v
ē
l
ē
ti p
ā
rst
ā
vji, vai ar 
 ī 
valstu vald
 ī 
bup
ā
rst
ā
vji.
ES darb
ā
tiek lietotas dal
 ī 
bvalstu valodas. Kopum
ā
ES ier 
ē
d
ņ
i gatavo dokumentus 23 valstu o
ci
ā
laj
ā
svalod
ā
s.
K
ā
EiropasSavien
 ī 
barad
ā
s?
Organiz
ā
cija ar nosaukumu Eiropas Savien
 ī 
ba veidoj
ā
s pamaz
ā
m. Otr 
ā
pasaules kara laik
ā
cietuš
ā
svalstis mekl
ē
 ja veidu, k
ā
 
ā
tr 
ā
k atjaunot savu saimniec
 ī 
bu un nov
ē
rst kon
iktus n
ā
kotn
ē
.
1950.
Francijas
ā
rlietu ministrs Roberts Š
ū
mans un ekonomists Žans Mon
ē
iesaka valst
 ī 
m kop
 ī 
gip
ā
rvald
 ī 
t Eiropas valstu og
 ļ
u un t
ē
rauda resursus. Š
 ī 
s nozares ir kara r 
ū
pniec
 ī 
bas pamat
ā
. Projekt
ā
tiekiek
 ļ
autas v
ē
sturisk
ā
s pretinieces – Francija un V
ā
cija, t
ā
sekm
ē
 jot mieru un vienot
 ī 
bu.
1951
. Pl
ā
ns
 ī 
stenots – izveidojas Eiropas Og
 ļ
u un t
ē
rauda kopiena.
1957.
Romas l
 ī 
gumi. Eiropas valstis paraksta l
 ī 
gumus par v
ē
l divu kopienu izveidošanu – EiropasEkonomikas un Eiropas Atomener 
ģ
ijas kopienu. Visas tr 
 ī 
s organiz
ā
cijas ieg
ū
st nosaukumu EiropasKopiena.
1986.
Vienotais Eiropas akts. San
ā
kuši kop
ā
Luksemburg
ā
, valstu vad
 ī 
t
ā
 ji vienojas l
 ī 
dz 1992. gadamizveidot kop
ē
 ju tirgu.
1991.
M
ā
strihtas l
 ī 
gums. Vienošan
ā
s nosaka, ka kopš 1993. gada visas tr 
 ī 
s kopienas apvienojas EiropasSavien
 ī 
b
ā
. T
ā
pirmo reizi politik
ā
pa
ā
d
ā
s Eiropas Savien
 ī 
bas v
ā
rds. Dal
 ī 
bvalstis pie
ņ
em ar 
 ī 
l
ē
mumu par vienotas val
ū
tas ieviešanu.
1997.
Amsterdamas l
 ī 
gums. ES valstis vienojas par kop
 ī 
gu politiku personas pamatties
 ī 
bu un br 
 ī 
v
 ī 
buaizst
ā
v
ē
šan
ā
un imigr 
ā
cijas jaut
ā
 jumos, sadarb
 ī 
bu starp droš
 ī 
bas un ties
 ī 
bsarg
ā
 još
ā
m iest
ā
d
ē
m, k
ā
 a
 ī 
kop
 ī 
giem
ā
rpolitikas principiem.
 Ī 
paša uzman
 ī 
ba tiek piev
ē
rsta nodarbin
ā
t
 ī 
bas politikai. ES valstuvad
 ī 
t
ā
 ji vienojas izveidot jaunu amatu – ES augstais p
ā
rst
ā
vis
ā
rpolitik
ā
, k
ā
a
 ī 
pieš
ķ
irt ties
 ī 
bas EiropasParlamentam apstiprin
ā
t Eiropas Komisiju un noteikt t
ā
s darb
 ī 
bas virzienus un politikas principus. ESl
 ī 
gumu sist
ē
m
ā
tika iek
 ļ
auts ar 
 ī 
Šengenas l
 ī 
gums, ar kuru tiek atcelta past
ā
v
 ī 
g
ā
robežkontrole starpvair 
ā
k
ā
m Eiropas valst
 ī 
m.
2001.
Nicas l
 ī 
gums. ES dal
 ī 
bvalstis apvieno L
 ī 
gumu par Eiropas Savien
 ī 
bu un Eiropas Kopienudibin
ā
šanas l
 ī 
gumu un nosaka ES p
ā
rvaldes principus p
ē
c t
ā
s paplašin
ā
šan
ā
s.
EIROPASSAVIENIBA
Eiropas Parlamenta 
ē
ka Strasb
ū
ā
3
 
Eiropas Parlaments (EP)
. To iev
ē
l ES dal
 ī 
bvalstu v
ē
l
ē
t
ā
 ji. EP ir tieši iesaist
 ī 
ts likumdošanasproces
ā
un daudz
ā
s jom
ā
s pie
ņ
em l
ē
mumus kop
ā
ar Eiropas Savien
 ī 
bas Padomi. EP kontrol
ē
 a
 ī 
Eiropas Komisijas darbu, k
ā
a
 ī 
tam ir ties
 ī 
bas ietekm
ē
t ES budžeta sadali. Latviju EiropasParlament
ā
p
ā
rst
ā
v 9 deput
ā
ti.
http://www.europarl.europa.eu
Eiropadome.
To veido dal
 ī 
bvalstu un vald
 ī 
bu vad
 ī 
t
ā
 ji, kas sapulc
ē
 jas vismaz divas reizes gad
ā
 ES samitos. Eiropadome, kaut ar 
 ī 
t
ā
nav ES o
ci
ā
l
ā
instit
ū
cija, nosaka galvenos ES politikas virzi-enus.
http://consilium.europa.eu
Eiropas Savien
 ī 
bas Padome.
To veido dal
 ī 
bvalstu ministri, kas sapulc
ē
 jas p
ē
c nozar 
ē
matkar 
 ī 
b
ā
no Padomes dienas k
ā
rt
 ī 
bas. ES Padome sadarb
 ī 
b
ā
ar Eiropas Parlamentu pie
ņ
em ESnormat
 ī 
vos aktus, k
ā
a
 ī 
dal
 ī 
bvalstu ministri saska
ņ
o atš
ķ
ir 
 ī 
g
ā
s valstu intereses.
http://consilium.europa.eu
Eiropas Komisija (EK).
To veido komis
ā
ri, ko iev
ē
l Eiropas Parlaments. Komis
ā
ri atbild katrspar savu nozari, un katra komis
ā
ra pak
 ļ
aut
 ī 
b
ā
ir 
ģ
ener 
ā
ldirektor 
ā
ti. Eiropas Komisijas uzdevums –sagatavot svar 
 ī 
g
ā
kos ES normat
 ī 
vos aktus un raudz
 ī 
ties, lai tiktu iev
ē
roti nosl
ē
gtie l
 ī 
gumi. EiropasKomisijai pieder likumu iniciat
 ī 
vas ties
 ī 
bas.
http://ec.europa.eu
Eiropas Kopienu tiesa.
Š
 ī 
iest
ā
de
ū
p
ē
 jas, lai dal
 ī 
bvalst
 ī 
s, pie
ņ
emot likumus, b
ū
tu iev
ē
rotasKopienas ties
 ī 
bas.
http://www.curia.eu
Eiropas Rev
 ī 
zijas pal
ā
ta.
Kontrol
ē
ES
nanšu izlietojumu.
http://www.eca.eu.int
Eiropas ombuds.
Izmekl
ē
un zi
ņ
o par nelikum
 ī 
gu vai nolaid
 ī 
gu
 ī 
c
 ī 
bu Eiropas Kopienasinstit
ū
cij
ā
s un iest
ā
d
ē
s, piem
ē
ram, Eiropas Komisij
ā
, Eiropas Savien
 ī 
bas Padom
ē
un EiropasParlament
ā
.
www.euro-ombudsman.eu.int
Prezid
ē
 još
ā
valsts.
Main
ā
s reizi pusgad
ā
. Š
 ī 
s valsts galvenais uzdevums ir vad
 ī 
t un sagatavot
EiropasParlamentas
ē
žu z
ā
le
Eiropas Savien
 ī 
bai nav o
ci
ā
las galvaspils
ē
tas. Galven
ā
s Eiropas Komisijas un ES Padomesiest
ā
des atrodas Be
 ļģ
ijas galvaspils
ē
t
ā
Brisel
ē
un Luksemburgas galvaspils
ē
t
ā
Luksemburg
ā
. Eiro-pas Centr 
ā
l
ā
banka atrodas V
ā
cij
ā
, Frankfurt
ē
. Eiropas Parlaments pulc
ē
 jas Brisel
ē
vai Strasb
ū
ā
 Francij
ā
, un tam ir iest
ā
des ar 
 ī 
Brisel
ē
un Luksemburg
ā
.
Kas vadaEiropasSavien
 ī 
bu?Noz
 ī 
m
 ī 
g
ā
k
ā
spils
ē
tas
Eiropas Centr 
ā
l
ā
 banka Frankfurt
ē
4
Eiropas Padomes s
ē
žu z
ā
le

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->