Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

KÜLTÜRÜN ÖNEM‹
SOSYAL B‹L‹MLERDE KÜLTÜR
Kültür Kavram›n›n Kökeni
Antropolojik Yaklafl›mlar
Evrimci ve Tarihselci Yaklafl›mlar
‹fllevselci ve Yap›salc› Yaklafl›mlar
Sosyolojik Yaklafl›m
KÜLTÜR VE ‹DEOLOJ‹
KÜLTÜR VE GELENEK
KÜLTÜR VE B‹LG‹ ‹L‹fiK‹S‹
S‹MGELER‹N KAYNA⁄I OLARAK KÜLTÜR
SANAT VE TOPLUM
KÜRESELLEfiME VE KÜLTÜR
Özet
Kendimizi S›nayal›m
Okuma Parças›
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
G‹R‹fi
EKONOM‹K DÜZEN‹N SOSYOLOJ‹K ANAL‹Z‹
Fonksiyonalist Perspektif
Mallar›n ve Hizmetlerin Da¤›t›m›
Gücün ve Zenginli¤in Üretimi
Yenilik
Çat›flma Kuram›
Sembolik Etkileflim Yaklafl›m›
ENDÜSTR‹ TOPLUMUNDA ‹fi‹N ÖRGÜTLENMES‹
Bilimsel Yönetim Anlay›fl› ve ‹nsan ‹liflkileri Okulu
Fordizm: Kitle Üretimi
Fordizmin Krizi
POST-ENDÜSTR‹YEL ÇA⁄DA ‹fi‹N ÖRGÜTLENMES‹
Standartlaflman›n Sonu
‹flin Yeniden Örgütlenmesi: Esnek ya da Yal›n Üretim
Post-endüstriyel Ça¤›n ‹flleri ve Örgütleri
Üçüncü Sektör
ÇALIfiMANIN GELECE⁄‹
D‹N NED‹R?
Dinin Sosyolojik Tan›m›
Kutsal ve Din D›fl›
D‹N VE TOPLUM ‹L‹fiK‹S‹
Dinin Di¤er Toplumsal Kurumlarla ‹liflkisi
Din ve Siyaset ‹liflkisi
Din ve Aile ‹liflkisi
Din ve Ekonomi ‹liflkisi
Din ve E¤itim ‹liflkisi
D‹N SOSYOLOJ‹S‹
Din Sosyolojisinin Ortaya Ç›k›fl›
Dinin Kökenine Dair Sosyolojik Yaklafl›mlar
Din Sosyolojisi ve Dinî Sosyoloji Fark›
Dinin Sosyolojik ‹ncelemesi: Metodoloji Tart›flmas›
Bir Sosyal Aktör Olarak Din ve Dinî ‹nançlar
KLAS‹K SOSYOLOJ‹ TEOR‹LER‹NDE D‹N
Auguste Comte: Bir Hurafe Olarak Dinden Evrensel Bilim Dinine
Karl Marx: Bir Yanl›fl Bilinç ve Kalpsiz Bir Dünyan›n Kalbi Olarak Din
Émile Durkheim: Toplumsal Yap›flt›r›c› Olarak Din
Max Weber: Anlaml› Sosyal Eylem ve Motivasyon Olarak Din
A‹LE
Aileye Farkl› Yaklafl›mlar
Farkl› Aile Biçimleri
Toplumsal De¤iflim ve Aile
TOPLUMSAL C‹NS‹YET
Toplumsallaflma Sürecinde Cinsiyetin ‹nflas›
Medyan›n Toplumsal Cinsiyetin ‹nflas›ndaki Rolü
Cinsiyet Kal›plar›n›n Yeniden Üretilmesi ve De¤iflmesi
Cinsiyete Dayal› ‹fl Bölümü
Delikli Tafl Yerde, Gelinlik K›z Evde Kalmaz- Geleneksel Deyim
ATAERK‹ (PATR‹ARKA)
Bireysel Yaflamlardan Toplumsal Örgütlenmeye
Ataerkillik ‹le Modernlik Aras›ndaki ‹liflki
TOPLUMSAL C‹NS‹YET ROLLER‹ VE Efi‹TS‹ZL‹K
Eflitlik Fikrinin Geliflmesi
Cinsiyet Rolleri ve Cinsiyet Eflitsizli¤i
C‹NS‹YETE DAYALI AYRIMCILIK
Cinsel Yönelim ve Cinsel Yönelim Ayr›mc›l›¤›
Kad›na Yönelik fiiddet
Yaflam›n ‹çinden
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar
S‹YASET NED‹R?
S‹YASET B‹L‹M‹N‹N TEMEL KAVRAMLARI
Ulus-Devlet ve Küreselleflme
S‹YASAL ‹DEOLOJ‹LER
‹deoloji Kavram›
Liberalizm
Sosyalizm
Muhafazakârl›k
Milliyetçilik
Sosyal Demokrasi
Faflizm
Feminizm
Çevrecilik
Demokrasi Nedir?
Seçimler ve Yasama Organ›
Yürütme Organ› ve Bürokrasi
Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri
Bask› Gruplar› ve Sivil Toplum Kurulufllar›
Kamuoyu ve Medya
G‹R‹fi VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
TAR‹H ‹Ç‹NDE TABAKALAfiMA
Kölelik Sistemi
Kast Sistemi
Feodalitede Görülen Toprak Mülkiyetine Dayal› Sistem
Sosyal S›n›flar
TOPLUMSAL TABAKALAfiMA KURAMLARI
Karl Marx
Max Weber
Sosyal S›n›f
Sosyal Statü
Yap›sal-‹fllevselci Okul-T. Parsons, K. Davis ve W.E. Moore
E. O. Wright
Toplumsal Hareketlilik
Toplumsal Tabakalaflman›n Yeni Aktörü: Orta S›n›f
Kültürel Dönüfl Tart›flmalar› ve Toplumsal Eflitsizlik
Pierre Bourdieu ve Yaflam Tarz›
Toplumsal Tabakalaflma ve Yoksulluk
Yeni Yoksulluk ve Tüketimden D›fllanm›fll›k
Yararlan›lanve Baflvurulabilecek Kaynaklar
G‹R‹fi: ÖNEML‹ B‹R TOPLUMSAL KURUM OLARAK MEDYA
Medya Nedir? Medya’y› Nas›l Ele Alabiliriz?
MEDYA’YA ÇA⁄DAfi ELEfiT‹REL YAKLAfiIMLAR
Frankfurt Okulu
Medya, ‹ktidar, ‹deoloji
Britanya Kültürel Çal›flmalar Okulu
Feminist Yaklafl›mlar
Post-Modern Yaklafl›m
‹letiflimin “Yeni” S›n›rlar›: Dijital Uçurumlar, Bölünmeler
A¤ Toplumu Kavram›
Kitle ‹letifliminden A¤ Toplumuna
Etkileflimli Medya
Yak›nsama Kültürü
Sosyal A¤lar, Sanal Cemaatler
TOPLUM NED‹R?
TOPLUM FELSEFELER‹
Toplumsal Sözleflme Teorileri ve Toplum
Muhafazakâr Tepki ve Toplum
Bir Organizma Olarak Toplum: Spencer
Émile Durkheim
Georg Simmel
MODERN DÖNEM TOPLUM TEOR‹LER‹
Yap›salc›l›k
‹fllevselcilik
Erken Dönem ‹fllevselcilik
Yap›sal-‹fllevselcilik
Çat›flma Teorisi
‹fllevselcilerin ve Çat›flmac›lar›n Toplum Anlay›fllar›
M‹KRO VEYA B‹REYSEL ETK‹LEfi‹M TEMELL‹ TOPLUM ANLAYIfiLARI
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

Ratings:
(0)
|Views: 18|Likes:
Published by rollingstonenes

More info:

Published by: rollingstonenes on Feb 16, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 49 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 54 to 93 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 98 to 103 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 108 to 224 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Page 229 is not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->