Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KTNH2009 Slides

KTNH2009 Slides

Ratings: (0)|Views: 1,883|Likes:
Published by lopktktbd6

More info:

Published by: lopktktbd6 on Oct 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

 
1
T
NG QUAN V
K
TOÁN NGÂN HÀNG
2
Kháini
mk
ế
toánngânhàng
Lu
tk
ế
toán
ế
tnnnng:
3
Đố
it
ượ
ngc
aKTNH
 Tàis
n Ngu
nv
n
4
Nguyênt
cKTNH
Nguyênt
cgiág
c:Nguyênt
cc
ơ
s
d
ntích:Nguyênt
cphùh
p:Nguyênt
ctr 
ngy
ế
u:Nguyênt
cnh
tquán:Nguyênt
cth
ntr 
ng:
 
5
Tàikho
nH
th
ngTK KTNH
Tàikho
n
ế
toánng 
để
m
M
iTK KTNH ph
ươ
ngti
n
để
l
ư
utr 
chom
tlo
i………….. c
th
, ph
nánhtìnhhìnhho
t
độ
ngc
at
ngkho
nm
cthu
cph
ươ
ngtrìnhk
ế
toán: ………,…………, ……………. vàckho
nm
cc
athunh
p, chi phí.
6
Phânlo
iTK KTNH
Theo n
idung kinht
ế
(
đố
it
ượ
ngk
ế
toán)Theo m
c
độ
t
ngh
phay chi ti
ế
tTheo quanh
v
ibáocáotàichính(tínhch
th
chtn)
7
H
th
ngTK KTNH
Làdanhm
ccác
đượ
cs
d
ng
để
ph
nánhtoànb
…………., …………s
v
n
độ
ngc
achúngtrongquátrìnhho
t
độ
ngkinhdoanhc
angânng.Trongdanhm
cy, m
itàikho
ncótêng
i,s
hi
uriêngphùh
pv
in
idung mànóph
nánhCáctàikho
n
đượ
cs
px
ế
ptheom
ttr 
tt
nh
t
đị
nh
để đ
áp
ngyêuc
uh
chtoán, t
ngh
pthôngtin
8
Yêuc
uc
ah
th
ngTK KTNH
 Ph
iph
nánh
đượ
cm
tchng, toàndi
n
đầ
y
đủ
cáclo
i…………, …………..,phùh
pv
icácch
ỉ 
tiêutrênBCTC Ph
is
d
ng
đượ
c……………. Ph
ithu
nti
nchovi
c……….., …………thunh
pthôngtin
 
9
K
ế
tc
uc
aTK KTNH
Lo
i1: V
nkh
d
ngvàcáckho
n
đầ
ut
ư
Lo
i2: Ho
t
độ
ngtínd
ngLo
i3: Tàis
nc
ố đị
nhvàcáctàis
ncókhácLo
i4: Cáckho
nph
itr 
Lo
i5: Ho
t
độ
ngthanhtoánLo
i6: Ngu
nv
nch
s
h
uLo
i7: Thu nh
pLo
i8: Chi pLo
i9: Cáctàikho
nngoàib
ng
10
Tàikho
nt
ngh
ợ 
p:
Maõ taøi khoaûn (code) treân soå caùi
:
Maõ taøi khoaûn treân soå caùi theå hieän ôûdaïng .. vaø duøngchung cho taát caû caùc loaïi tieàn teä
 
11
Tàikho
nchi ti
ế
t:Chi ti
ế
thoátàikho
nt
ngh
ợ 
 p.
Moät taøikhoaûn
chi ti
ế
tth
ườ 
ng
coù caáu truùc nhö sau:
12
Veà hình thöùc
, soátaøikhoaûnchi ti
ế
tvaømaõtaøikhontrnsoåcaùilaøhonton………………..ùinhau
Staøikhoaûn
chi ti
ế
t
…………………………
khithayñoåiKeátoaùnñoà(maõtaøikhoaûntreânsoåcaùi)

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Đặng Nga liked this
Nhan Trinh liked this
best_seller249 liked this
chungv28 liked this
lunglinh liked this
lionking_vuasutu liked this
myhanhdng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->