Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rosarium Latino-Lituanicum

Rosarium Latino-Lituanicum

Ratings: (0)|Views: 99|Likes:
Published by Mindaugas
Lotyniškai-lietuviškai ROŽANČIUS
Lotyniškai-lietuviškai ROŽANČIUS

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Mindaugas on Oct 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2011

pdf

text

original

 
R
OSARIUM
B
EATAE
M
ARIAE
V
IRGINIS
Š
VEN
Č
IAUSIOS
M
ERGEL
Ė
S
M
ARIJOS
R
O
Ž
YNAS
 
12
R
OSARIUM 
R
O
 Ž 
YNAS
NB.
 
Š
ven
č 
iausios Mergel
ė
s Marijos Ro
 ž 
ynas – Dievo S
ū
naus
 Į 
sik
ū
nijimo, Kan
č 
ios ir Prisik
ė
limo paslap
č 
i
ų
maldingasapm
ą
stymas. J 
į 
sudaro trys dalys – D
 ž 
iaugsmingosios,Sopulingosios ir Garbingosios paslaptys. Jas galima melstis visasi
š 
eil
ė
s arba padieniui: pirmadien
į 
– D
 ž 
iaugsming
ą
sias paslaptis,antradien
į 
– Sopuling
ą
sias, tre
č 
iadien
į 
– Garbing
ą
sias,ketvirtadien
į 
– v
ė
l D
 ž 
iaugsming
ą
sias, penktadien
į 
-Sopuling
ą
sias,
š 
e
š 
tadien
į 
ir sekmadien
į 
– Garbing
ą
sias.
 
2
R
OSARIUM 
R
O
 Ž 
YNAS
 I 
 NITIUM 
S
 IGNUM 
C
 RUCIS
In Nomine Patris, et Filii, et SpiritusSancti. Amen.
Romae:
V.
Domine, labia mea aperies,
R.
Et os meum annuntiabit laudemtuam.
V.
Deus, in adiutorium meum intende,
R.
Domine, ad adiuvandum mefestina.
 Ad Crucem:
S
YMBOLUM 
 A
 POSTOLORUM 
C
REDO
in Deum Patremomnipotentem, Creatorem caeli etterrae. Et in Iesum Christum, Filiumeius unicum, Dominum nostrum, quiconceptus est de Spiritu Sancto, natusex Maria Virgine, passus sub PontioPilato, crucifixus, mortuus et sepultus,descendit ad inferos, tertia dieresurrexit a mortuis, ascendit adcaelos, sedet ad dexteram Dei Patrisomnipotentis, inde venturus estiudicare vivos et mortuos.Credo in Spiritum Sanctum, sanctamEcclesiam catholicam, sanctorumcommunionem, remissionempeccatorum, carnis resurrectionem,vitam aeternam. Amen.
 P
 RAD
 Ž
 IA
 K 
 RY 
 Ž
 IAUS
 Ž
 ENKLAS
 Ž
 EGNON 
 Ė
 )
Vardan Dievo T
ė
vo ir S
ū
naus, ir
Š
ventosios Dvasios. Amen.
Romoj
:
V.
Vie
š
patie, atversi mano l
ū
pas,
R.
Ir mano burna skelbs tav
ą
 j
į
gyri
ų
.
V.
Dieve, ateik man pad
ė
ti,
R.
Vie
š
patie, skub
ė
k man
ę
s gelb
ė
ti.
Ties Kry
 ž 
iumi:
 A
 PA
Š
TAL
Ų 
 
 IK 
 Ė
 JIMO I 
Š
 PA
 Ž
 INIMAS
T
IKIU
Diev
ą
T
ė
v
ą
visagal
į
, dangaus ir
ž
em
ė
s Sutv
ė
r
ė
 j
ą
. Ir J
ė
z
ų
Krist
ų
,vienatin
į
jo s
ū
n
ų
m
ū
s
ų
Vie
š
pat
į
, kurisprasid
ė
 jo i
š
 
Š
ventosios Dvasios, gim
ė
 i
š
Mergel
ė
s Marijos, kent
ė
 jo priePoncijaus Piloto, buvo prikaltas prieKry
ž
iaus, numir
ę
s ir palaidotas,nu
ž
eng
ė
 
į
pragarus; tre
č
i
ą
 j
ą
dien
ą
 k
ė
l
ė
si i
š
numirusi
ų
,
įž
eng
ė
 
į
dang
ų
,s
ė
di Dievo T
ė
vo visagalio de
š
in
ė
 je, i
š
 ten ateis gyv
ų
 j
ų
ir mirusi
ų
 j
ų
teisti.Tikiu
į
 
Š
vent
ą
 j
ą
Dvasi
ą
,
š
vent
ą
 j
ą
 visuotin
ę
Ba
ž
ny
č
i
ą
,
š
vent
ų
 j
ų
 bendravim
ą
, nuod
ė
mi
ų
atleidim
ą
,k
ū
no i
š
numirusi
ų
 j
ų
prisik
ė
lim
ą
,am
ž
in
ą
 j
į
gyvenim
ą
. Amen.
3
R
OSARIUM 
R
O
 Ž 
YNAS
 Ad grana maiora:
O
 RATIO
 D
OMINICA 
(1)P
ATER
noster, qui es in caelis,sanctificetur nomen tum. Adveniatregnum tuum. Fiat voluntas tua, sicutin caelo et in terra. Panem nostrumquotidianum da nobis hodie, etdimitte nobis debita nostra sicut et nosdimittimus debitoribus nostris. Et nenos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amen.
 Ad grana minora:
 A
VE
 M 
 ARIA 
(3)A
VE
Maria, gratia plena, Dominustecum. Benedicta tu in mulieribus, etbenedictus fructus ventris tui, Iesus.Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobispeccatoribus, nunc et in hora mortisnostrae. Amen.
 Ad finem initii et decadum:
 D
OXOLOGIA
 M 
 INOR
G
LORIA
Patri, et Filio, et SpirituiSancto. Sicut erat in principio, et nunc,et semper, et in saecula saeculorum.Amen.
Orationes addendae:
O
 RATIO
 F 
 ATIMA
O
MI
I
ESU
, dimitte nobis debita nostra,libera nos ab igne inferni, conduc incaelum omnes animas, praesertim illasquae maxime indigent misericordiatua.
Ties did
 ž 
iaisiais karoliais:
 IE
Š
 PATIES MALDA 
(1)T
Ė
VE
m
ū
s
ų
, kuris esi danguje, teesie
š
ventas tavo vardas. Teateinie tavokaralyst
ė
. Teesie tavo valia, kaipdanguje taip ir
ž
em
ė
 je. Kasdien
ė
sm
ū
s
ų
duonos duok mums
š
iandien, iratleisk mums m
ū
s
ų
kaltes, kaip ir mesatleid
ž
iame savo kaltininkams, irnevesk m
ū
s
ų
 
į
pagund
ą
, bet gelb
ė
kmus nuo pikto. Amen.
Ties ma
 ž 
aisiais karoliais:
S
VEIKA
 M 
 ARIJA 
(3)S
VEIKA
, Marija, malon
ė
s pilnoji,Vie
š
pats su tavimi. Tu pagirta tarpmoter
ų
, ir pagirtas tavo
į
s
č
i
ų
vaisius J
ė
zus.
Š
ventoji Marija, Dievo Motina,melsk u
ž
mus nusid
ė
 j
ė
lius dabar irm
ū
s
ų
mirties valand
ą
. Amen
.
 Įž 
angos ir kiekvienos paslapties pabaigoje:
 M 
 A
 Ž
OJI 
 D
OKSOLOGIJA
G
ARB
Ė
 
Dievui T
ė
vui, ir S
ū
nui, ir
Š
ventajai Dvasiais. Kaip buvoprad
ž
ioje, dabar ir visados ir peram
ž
ius. Amen.
Papildomos maldos:
 F 
 ATIMOS MALDA
O
MANO
 J
Ė
ZAU
, atleisk mums m
ū
s
ų
 kaltes, i
š
vaduok mus nuo pragarougnies, nuvesk
į
dang
ų
visas sielas,ypatingai tas, kurioms labiausiai reikiatavo gailestingumo.
 
4
R
OSARIUM 
R
O
 Ž 
YNAS
 I 
 NVOCATIO AD
BVM 
O
 
M
ARIA
,
 
sine labe originali concepta,ora pro nobis qui ad te confugimus.
M
EDITATIONES
R
OSARII
I.
 M 
YSTERIA
G
 AUDIOSA
1.
Quem, Virgo, concepisti.
[Mt 1:18,Lc 1:26-38]Oratio Dominica (1),Ave Maria (10),Doxologia Minor (1)
Orationes addendae
2.
Quem visitando Elisabeth portasti.
[Lc 1:39-45]Oratio Dominica (1),Ave Maria (10),Doxologia Minor (1)
Orationes addendae
 3.
Quem, Virgo, genuisti.
[Lc 2:6-12]Oratio Dominica (1),Ave Maria (10),Doxologia Minor (1)
Orationes addendae
4.
Quem in templo presentasti
[Lc2:25-32]Oratio Dominica (1),Ave Maria (10),Doxologia Minor (1)
Orationes addendae
 I 
 NVOKACIJA
 Į 
 
Š
Č
.
 
 M 
 ERGEL
 Ę
 
 M 
 ARIJ 
 Ą
O
 
M
ARIJA
,
 
be gimtosios nuod
ė
m
ė
sprad
ė
toji, melski u
ž
mus, kurie
š
aukiam
ė
s tavo pagalbos.
R
O
Ž
YNO PASLAP
Č
I
Ų
 APM
Ą
STYMAI
I.
 D
 Ž
 IAUGSMINGOSIOS PASLAPTYS
1.
 J
į
 , Mergele, pri
ė
mei.
[Mt 1:18, Lk1:26-38]Vie
š
paties malda (1),Sveika Marija (10),Ma
ž
oji doksologija (1)
Papildomos maldos
2.
 J
į
ne
š
iojai, lankydama Elzbiet
ą
.
[Lk 1:39-45]Vie
š
paties malda (1),Sveika Marija (10),Ma
ž
oji doksologija (1)
Papildomos maldos
 3.
 J
į
 , Mergele, pagimdei.
[Lk 2:6-12]Vie
š
paties malda (1),Sveika Marija (10),Ma
ž
oji doksologija (1)
Papildomos maldos
4.
 J
į
pristatei
š
ventykloje
[Lk 2:25-32]Vie
š
paties malda (1),Sveika Marija (10),Ma
ž
oji doksologija (1)
Papildomos maldos
5
R
OSARIUM 
R
O
 Ž 
YNAS
5.
Quem in templo invenisti.
[Lc2:41-50]Oratio Dominica (1),Ave Maria (10),Doxologia Minor (1)
Orationes addenda
 II.
 
 M 
YSTERIA
 D
OLOROSA
1.
Qui pro nobis sanguinem sudavit.
[Lc 22:39-46]
 
Oratio Dominica (1),Ave Maria (10),Doxologia Minor (1)
Orationes addendae
2.
Qui pro nobis flagelatus est.
[Mt27:26, Mc 15:6-15, Jn 19:1]Oratio Dominica (1),Ave Maria (10),Doxologia Minor (1)
 
Orationes addendae
3.
Qui pro nobis spinis coronatus est.
 [Jn 19:1-8]Oratio Dominica (1),Ave Maria (10),Doxologia Minor (1)
Orationes addendae
4.
Qui pro nobis crucem baiulavit.
[Jn 19:16-22]Oratio Dominica (1),Ave Maria (10),Doxologia Minor (1)
Orationes addendae
5.
 J
į
atradai
š
ventykloje.
[Lk 2:41-50]Vie
š
paties malda (1),Sveika Marija (10),Ma
ž
oji doksologija (1)
Papildomos maldos
 II.
 
S
OPULINGOSIOS PASLAPTYS
1.
 Jis u
ž
mus krauju prakaitavo.
[Lc22:39-46]
 
Vie
š
paties malda (1),Sveika Marija (10),Ma
ž
oji doksologija (1)
Papildomos maldos
2.
 Jis u
ž
mus buvo nuplaktas.
[Mt27:26, Mk 15:6-15, Jn 19:1]Vie
š
paties malda (1),Sveika Marija (10),Ma
ž
oji doksologija (1)
Papildomos maldos
3.
 Jis u
ž
mus buvo er
š
k
ėč
iaisvainikuotas.
 [Jn 19:1-8]Vie
š
paties malda (1),Sveika Marija (10),Ma
ž
oji doksologija (1)
Papildomos maldos
4.
 Jis u
ž
mus ne
š
ė
kry
ž
i
ų
.
[Jn 19:16-22]Vie
š
paties malda (1),Sveika Marija (10),Ma
ž
oji doksologija (1)
Papildomos maldos

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->