Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140218

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140218

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Published by: Civitas Europica Centralis on Feb 18, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

 
Egymás felé forduló régiók Kelet-Közép Európában
 Approaching regions in East-Central Europe
KK
ISEBBSÉGIISEBBSÉGI
 SS
AJTÓFÓKUSZAJTÓFÓKUSZ
2014.
FEBRUÁR
 18.,
KEDD
B
OÉR
 K
RISZTINA
 
VárhatóVárható
 Nyílt napot tartanak
&'BR()R
 *+,
 )N
, 8.30 óraikezdettel a komáromi Selye János Egyetem Reormát!s "eológiai #arán $%el&id'k.ma(
MagyarországMagyarország
 – )
 Életének 56. évében elhunyt
 Bíró Gáspár 
 egyetemi tanár, az ENSZ korábbi különmegbzott!a, neve" ki"ebb"égi !ogi "zakért# 
* – k+z+lte a#lgyminiszt'ri!m -'tn. / tára k+zlem'nye szerint
Bíró Gáspár
 1284 5an szletett a romániai "enk'n $"ina(, 128645en szerzett diplomát akolozs&ári 7a5es47olyai Egyetem ogi karán. 9i!tán 128845an9agyarországra teleplt, a 7i5ó :st&án Szakkoll'gi!m ne&eltanára lett,emellett az E+t&+s ;oránd "!donyegyetem $E;"E( <llam4 'sJogt!dományi #arán kezdett tanítani. 1282 's 1220 k+z+tt a 9inisztertanás Nemzeti 's Etnikai#ise55s'gekkel oglalkozó -i&atalá5an dolgozott, 12204tl 12214ig pedig a 9inisztereln+ki=i&atal kormánytanásosa &olt. 122145en szak'rtk'nt r'szt &ett az ENS> Em5eri Jogi7izottságának azon eseti soportá5an, amely a kise55s'gek ogainak deklaráióát dolgozta ki./z 12204es '&ektl szak'rtk'nt r'szt &ett az E!rópa "anás kise55s'g&'delmi 5izottságá5an is.12264tl 12284ig &olt az ENS> kl+nleges elent'ste&e Sz!dán5an, a-ol m!nkáátsz'lesk+r? nemzetk+zi igyelem kís'rte. Emellett aktí&an r'szt &ett a magyarországi kise55s'git+r&'ny kidolgozásá5an, amely'rt 12245en megkapta a #ise55s'gek'rt kitntet'st akormánytól. 122@ 's 600 k+z+tt az E;"E Aolitikat!dományi :nt'zet'nek doense, 6004tlegyetemi tanára, &alamint a 9agyar Aolitikat!dományi "ársaság eln+ks'gi taga &olt – /9agyar #lgyi :nt'zet k+zlem'ny'5en azt írtaB m'ly megrendl'ssel 'rtesltek
Bíró Gáspár
-aláláról. 9!nkatársaik 1220 óta álltak szoros m!nka4 's 5aráti kapsolat5an a t!dóssal, aki12204tl a C!natá :nt'zet m!nkatársa &olt, 12264tl 12284ig pedig annak a "eleki ;ászló/lapít&ánynak &olt a k!tatóa, amelynek keret'5e az int'zet is tartozott. )
 $orai halála nem%"ak a magyar tu&ományo""ágnak, hanem az oktatá"ügynek i" 'á!(, )(tolhatatlan ve"zte"ég 
* 4 tett'k -ozzá $=DF9":(
4
  A szeml0ben szere!l2 cikkek nagy r0sze a cmre kattint1a meg/elenik 5 az -TI,rekez tartoz% linkek egyes esetekben csak a 666.mti.$ oldalon el10gzett egyszer7 0s ingyenes regisztr#ci% $t#n "ognak m7k8dni
K
IS'BBSÉ9I
 S
 A:T;&;K(SZ
<i1itas '$ro!ica <entralis =<'<>
 ?,444 B$da!est3 Szent!0teri. $. 4+..
 
*+4E.
&'BR()R
 4H.
 
 )
 *olytat(&ik a &ia"z)(ramagyar"ágát "egt# $#rö"i +"oma Sán&or ö"ztön&! )rogram, i&én &u)lá!ára n# a kiutaz(ö"ztön&!a"ok "záma
* 4 mondta
Semjén Zsolt
, nemzetpolitiká'rt elels minisztereln+k4-elyettes Gságíróknak -'tn, 7!dapesten. Hgy ogalmazottB a kl-oni magyarság 's azon 5ella diaszpórá5an 'lk megtartása szempontá5ól k!lsontosságG a #r+si Isoma ndoArogram, ami az egyik legsikerese55 kezdem'nyez'sk &olt. )
  "ikerre val( tekintettel meg&u)lázták az ö"ztön&!a"ok "zámát, é" ötven helyett "záz 'iatal utazhat ki a &ia"z)(ramagyar"ágához
* 4 k+z+lte
Semjén Zsolt
 az +szt+ndíprogram nyitó rendez&'ny'n. #iemelteB adiaszpóra magyarságát eddig alap&eten az emigráió magyarsága adta, akik 12, 12@ !tán,&agy a
Kádár
4rendszer ide'n -agyták el 9agyarországot. )
  világ mára megváltozott é" amo"tani magyarok az emigrá%i( má"o&ik, harma&ik, negye&ik generá%i(!át !elentik, vagyolyanokat, akik kint &olgoznak, &e "zeretnék, ha gyermekük né)tán%ot tanulna
* 4 m!tatott rá.=ozzátetteB az +szt+ndíasok eladata az is, -ogy K
átalakt"ák 
K a magyar szer&ezeteket 's aklasszik!s emigráns szer&ezetek5l a mai modern ig'nyeknek megelelket -ozzanak l'tre$-irado.-!(
J
 – )
  -a!&a"ágb(l é" Er&élyb#l érkezett e&&ig a legtöbb regi"ztrá%i(" kérelem é" egyre többen kérik a hono"tá"t i". z á)rili"ila"z"okra ez a "zám eléri az 55/6ezret i"
* tá'koztatott
Répás Zsuzsanna
nemzetpolitiká'rt elels -elyettes államtitr. / kormány k+z5en keresi a -atáron tGlimagyarság támogatási le-ets'geitB a szlo&ák iskola5ezárások ellen diplomáiai 's politikaieszk+z+kkel kzdenek. Lkraná5an pedig &álságstá5 k'szl az esetleges meneklt-!llámogadására. / 601 ele'n zaló szlo&ák t+r&'nymódosítási &ita komoly &esz'lyt elent a magyar kisiskolák számáraB ennek 'rtelm'5en !gyanis a nemzetis'gi iskolák5an minim!m 10 diákkalindít-atóak el az els osztályok. /
 
Rádió Mrient m?sorá5an
Répás Zsuzsanna
 kiemelte, így amagyar iskolák k+zel -armadának ennmaradása &álik 5izonytalanná. / inanszírozásról szólót+r&'ny m'g nem k'szlt el, a ogsza5ály módosítás ki&itelez'se m'g nem ismert. / magyar kormány keresi a támogatási le-ets'geket. )
 $omoly !elzé" volt a "zlovák 'él 'elé, hogy a 0agyar/Szlovák $i"ebb"égi -egye" 1izott"ág nem rta alá a közö" !egyz#könyvet tavaly évvégén. 2lyen e&&ig nem volt 
* 4 -angsGlyozta
Répás
. / -atáron tGli magyar nyel&? oktatáseleszt's're pedig programsorozatot indítottakB 6013 a kl-oni magyar kisiskolák '&e &olt, míg601 a elss+kre ók!szál. / nemzetpolitiká'rt elels -elyettes államtitkár elmondta, a7et-len á5or /lap 10 millió orintos keretet kl+nített el a programra. )
 *el kván!uk hvni a "zül#k 'igyelmét az anyanyelvi oktatá" 'onto""ágára. Emellett a 34/e" évben atehet"éggon&ozá"t é" a )ályaorientá%i(t álltottuk a közé))ontba.
 $MrientAress(
 
Bajnai Gordon
szerint 9agyarország +&t laszt április @4ánB a t't az, -ogy szo&et !tódállammá,Mr5ánisztánná &álik &agy normális, gyarapodó, 5'k's ország lesz. /z Egytt4A9 sz+&ets'g&ezete a OD:. kerlet5en tartott el+lgy?l'sen -'t este azt mondtaB K
rbáni"ztán
Kel'pít'se r elkezdd+tt, de 5eeez's'-ez a %idesznek m'g n'gy '& kell, -ogy aztán-atalmon maradon K
még negyven évig 
K. Szerinte az április @4ai &álasztás ez'rt n'psza&azás leszarról, -ogy marad4e az K
Orbán
/rez"im
K &agy 9agyarország normális, gyarapodó, 5'k's országlesz, olyan, amilyennek a rendszer&áltáskor elk'pzelt'k, de amit -i5ák, 5?n+k, t'&ed'sek miattnem sikerlt meg&alósítani $9":(
 – )
7ovábbra i" vár!uk a mini"zterelnök vála"zát 
* – ism'telte meg pár napa tett r+&id nyilatkozatát
Heisler András
, a 9azsi-isz eln+ke $Nsz(
 – )
 Nem lehet re'eren&umot tartani nemzetközi "zerz#&é"b#l ere&# kötelezett"égr#l 
* – indokolta az el!tasítást a a Nemzeti Dálasztási 7izottság $Nsz(
 $Nsz(
K
IS'BBSÉ9I
 S
 A:T;&;K(SZ
<i1itas '$ro!ica <entralis =<'<>
 ?,444 B$da!est3 Szent!0teri. $. 4+..
 
*+4E.
&'BR()R
 4H.
*
 
 $Nsz(
 – / reormát!s egy-áz5ól senki nem-alandó megszólalni a -oloka!szttal &ield de5reeni o55ikos k'p&iselel+lt gy'5en.Aedig le-etne mondani&aló!k $Nsz(
  – =i&atalosan szom5aton kezdd+tt meg a kampány,de igazá5ól mától kapsolnak &álasztási nagyzemre a pártok. =at&annál t+55 párt állít-at el+lteket április5an $Nsz(
 – 368 '& !tán ism't eketele&es, K
bevették a törökök avárat 
K. / k'szlts'g órsi,
Orbán Vitor
 speiális &iszonyról 5esz'lt, arról, -ogy nem&agy!nk idegenek, de &end'ge egyik legnagyo55 párt5'li ri&álisától id'zett. Szerinte már termel'si k+zpont &agy!nk, 's most az a 'l, -ogy inno&áiós k+zpont legynk $Nsz(
 – )
 8azánk ma már ver"enyké)e" állam " az elm9lévekben termelé"i köz)onttá vált 
* – elentette ki a kormány $9NM(
 – Aolitológ!sok elemezt'k
Orbán Vitor
 tizen-atodik '&'rt'kel't. / parlamenti pártok isreagáltak $9NM(
 – /z 9S>A eln+k'tl 's aleg55 gy'sztl is tá'koztatást k'r
Simon Gábor
 eltitkolt &agyonáról az Mrszággy?l'smentelmi 5izottságának eln+ke $9NM(
 – )
  :;< => "zázalékára %"ökkent 34? végére azállama&(""ág a "ze)temberi @,3 "zázalékr(l 
* – k+z+lte a egy5ank $9NM(
 – Egyttm?k+d'si megállapodást írt alá
!omoos "ászló
, az <llami Szám&e&sz'k eln+ke 's
#álinás $ózse% 
, a 9agyar "!dományos /kad'mia eln+ke. / megállapodás 'la,-ogy a k't int'zm'ny t!dás5ázisának egyesít's'n keresztl le-ets'get teremtsen a ó államim?k+d's megszilárdításának támogatására. /z egyttm?k+d's a k+zp'nz5l enntartott -azaiint'zm'nyrendszerek -at'kony 's 'lszer? m?k+d's't na elmoztani az <S>ellenrz'sek t!dományosan megalapozott szakmai 's dszertani elemz'si -átter'nek sz'lesít's'&el $:noRádió(
 Nem &álaszolt a minisztereln+k a 9azsi-isz aglyaira, de'&'rt'kel'5en K
meg"ért#&ött 
K $Nsz&(
 
Ko&á's "ászló
 szerint
Orbán
 a &álasztások miatt akar a&ítani aróla kialak!lt k'pen $Nsz&(
,
 – 9agyarország +&t &álasztáprilis @4ánB a t't, -ogy szo&et !tódállammá, Mr5ánisztánná &álik &agy normális, gyarapodó, 5'k's ország lesz $Nsz&(
 – Aont azokat azországokat nem szeretik, a-ol elents magyar kise55s'g 'l $"ransindeP(
!omá$a!omá$a
 
  – / #olozs&ár "ársaság egyik rendez&'nysorozata arostalálko, melynek keret'5en meg-í&k Szatrn'meti, /rad, Nagyrad,Sepsiszentgy+rgy polgármestereit illet&e alpolgármestereit. /z . találkozó alkalmá&al
Bunta"e&ente
4
Zoltán
, Sz'kely!d&ar-ely polgármestere &olt a &end'g. / -ázigazda szerep't
dr()*+ed
 
#éter
, a 7a5eQ4 7olyai "!dományegyetem proesszora t+lt+tte 5e. 9oderátor
,somaBotond
 ogász, &árosi tanásos.
!r( )*+ed #éter
 el&ezet 5esz'd'5en kietette, az erd'lyi polgármesterekkel &aló találkozás a55ól a elismer's5l származik, -ogy a &árosok5an 'l
K
IS'BBSÉ9I
 S
 A:T;&;K(SZ
<i1itas '$ro!ica <entralis =<'<>
 ?,444 B$da!est3 Szent!0teri. $. 4+..
 
*+4E.
&'BR()R
 4H.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->