Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Panegíric del corrent mèdica-català-Gustav Theodor Fechner

Panegíric del corrent mèdica-català-Gustav Theodor Fechner

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
work by Gustav Theodor Fechner
work by Gustav Theodor Fechner

More info:

Published by: gabriel brias buendia on Feb 18, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

 
Panegíric del corrent mèdicaGustav Theodor Fechner 
Preliminar
 
En el moment d'escriure aquest Schriftchens vas a la medicina pràctica sovint en els vells metges d'anada i identificat un Kurmethode com un hipocràtic retratar com simplement racional sense ser el que sempre va ser!alomel" cianur d'hidrogen" entre d'altres va #ugar en aquell moment encara un paper diferent que ara
 
El medicament es tro$a en un punt des del qual es pot mirar cap avall am$ orgull  per tota l'època anterior i totes les altres ciències %om&s un petit pas" i no es tro$a la seva perfecci no &s m&s que una mirada retrospectiva a aquesta edat (a llan)ant acordat provisionalment" el prop*sit de la seg+ent Specimina
Primera mostra.
 
,ip*crates va ser un gran metge i es va assa$entar del seu temps" si" per* ara va tornar al mn superior i ara estava pensant en voler seguir e-ercint la seva antiga funci" per*" que ho faria sens du$te molt equivocat En tots els seus e-àmens" ell cauria a trav&s de les nostres universitats !om era de donar.li tre$all a una teoria dels seus propis aforismes" i despr&s l'acusen" ell no entenia res de grec" i no sa$ia res del mètode hipocràtic Per descomptat" am$ la seva mare grega v&nen en aquest moment en el nostre llenguatge mèdic artificial de l'art" no gaire llun/" i el que el seu  petit
oxymel 
 " els seus vins i les seves preocupacions sagnies" que d'una altra manera va fer grans meravelles" de manera que nom&s es pot creure que un en l'estat actual de la medicina $ar$er nen s'avergon/iria de tenir tan pocs diners a la seva $ossa d'afaitar Sí" ells volien un corpulent
matèria mèdica
espectacle nom&s el m&s necessari que ara sn negocis mètode hipocràtic" pro$a$lement sospitaran que no sel$ige tots dos que porta el seu nom" com per domar un" els cavalls despr&s de l'etimologia seria capa) 0s gaire$& com aquí am$ aquesta antiguitat que havia estat tro$at a gui- i posar nous motlles dels motlles i una altra fins a l'1ltima meitat d'un  peu s'havia tornat m&s grui-uda que l'estàtua original" i potser en altres llocs" tot i que encara va portar el matei- nom " vull veure molt diferents 2i-í tam$& la medicina hipocràtica llargarut t& el matei- arri$at a$ocant contínuament gradualment una o$esitat m&s sen/orial
 
Els temps estan canviant algunes coses 3a medicina va ser el contrari una mala her$olari" en el moment adequat de la lluna estava $uscant les seves arrels i her$es de les muntan/es properes i aus4ochte a la cuina de casa" tot el saldo metge va tro$ar en la $arrera d'alimentaci am$ l'espai 2ra ella t& una cuina en què fins i tot els nois de la cuina estan massa refinats per portar davantals" les cinc parts del mn tenen en la  presa dels lliuraments" i el re$ost" la
matèria mèdica
 " &s ara proporcionat tan a$undants que no sa$en com es va a consumir tot l'estoc " i per tant alguns poden ser inusitat floridura en ell fins que" quan 2ndre l'cansat $usca un cop m&s
 
En realitat" tots els amics de la humanitat ha alegrar quan els nostres
matèria
 
mèdica
 presa en consideraci" i tro$a les m&s certs sen/als en ella que la nostra medicina actual t& el pic de la seva progressi quan encara no s'aconseguei-" per* aviat arri$arà Els antics eren afortunats si nom&s tenia un remei per a cada malaltia i  per a molts no tenien cap 5uant m&s feli)os som6 Tenim no nom&s infinitament remei per a cada malaltia" sin tam$& a cada agent individual ara cura malalties infinitament" i el que &s el triomf de la ciència" ara tenim nom&s contra les malalties m&s incura$les els mit#ans m&s i m&s forts" de manera que quan Si" per e-emple" una  persona despr&s d'una lectura de la
estora. Medicació
 en lli$ertat si ell preferiria tenir el fred o el consum" que" si &s nom&s una mica raona$le" sens du$te" l'1ltim serà triar contra qui ens veu dotat de tantes i admira$les mit#ans que" en cas d'una ia mig pulm  perseguit per la gola" per* l'altra meitat dels nostres recursos ha de ser tan fresc i saluda$le que pot su$stituir la funci de perduda am$ Epilèpsia" la hidrof*$ia" etc" sn ara nom&s coses c*miques7 perquè has desco$ert gaire$& cada dia nou remei i que" en la mesura que puc recordar" almen/s" fins al moment m&s fort inconfusi$le
 
Podríem" de fet" #a se sentirà contents am$ el que tenim" ai-í com una visi de la
matalàs. mèdica
 ens ensen/en que hem de t&mer de qualsevol malaltia una mica"  per* &s d'altra $anda un cop m&s lloa$le" si no volem parar en els passos ràpids" am$ la nostra ciència va a la tro$ada de la cimera de la perfecci" i ai-í veiem 2ra la medicina impara$le accelerar el punt de vista m&s enllà d'ai-* com un o$#ectiu de la seva perfecci" hi ha una progressi m&s serà possi$le i es durà a terme quan ens ho van portar fins al moment en què qualsevol mit#à curar totes les malalties" i qualsevol malaltia es pot revertir la curaci per qualsevol mit#à 2m$ algunes malalties i significa que #a estem fins al moment" am$ l'altra" esperem que els metges continu8n am$ el matei- 9el que a$ans" el medicament per e-pandir e-tensiva i intensivament" veuen el que va aviat 0s clar que d'aquesta manera el nostre tre$all en la teràpia i
. estora medicació
 gradualment per aconseguir m&s grossos i associacions m&s ric" i finalment ha d'acceptar tal punt que #a no dei-ar que a trav&s de l'estudi i una maneres diferents fora despr&s haurà de complir per a#udar a cada un dels quals tam$& en l'actualitat un $on nom$re s'indiquen !om m&s crei- l'àm$it d'una ciència" com m&s es dividei- en parts separades" que despr&s es tracten nom&s les persones" i si la medicina en cas contrari" la cirurgia i la farmàcia operada per un su$#ecte i considera insepara$les" per* ara en un s'han separat tríada" &s d'esperar tam$& que si el medicament serà el $lanc proporcionats per mi tot #ust una mica m&s a prop" cada metge &s nom&s un dels mit#ans per estudiar i un doctorat pot" am$ la qual ell t& en cas contrari el la seva" aprendre totes les malalties es conrearan" com ,èrcules ha  pogut enderrocar a tots els monstres am$ el matei- l*$ul: despr&s d'ai-*" per* el metge de mercuri al metge de la ;ina i el metge de l'opi ia la nau no pot caure &s
 
Tam$& un #a comen)a ara" la necessitat d'aquesta separaci de sentir urgència" i tot i que encara no està legalment autorit9ada" no sn realment suficients aquests metges de mercuri i els metges -inesos i els metges agres $laus un mit#à capa) de fer qualsevol cosa am$ ella" i la un altre per cert necessita" com ara el m1sic que &s un virtus d'un instrument" i permet per a les ocasions importants nom&s per escoltar ai-*" per* s'ent&n que e-ercir tam$& altres instruments a part <&s tard" per*" ai-* ha de ser a$olida" i es permetrà a qualsevol metge que es fiqui en un altre agent" #a que
 
un &s suficient per a ell" i de cap manera millor en la simplicitat del tractament" que &s tan necessari requisit del metge" es pot aconseguir
 
El centre" que ha estat la ma#or secta adquirit en si" &s sens du$te el calomel" i pots capítol d'ella en qualsevol
 format. mèdica
 recomana com una petita repetici de tota la patologia" #a que s'ha amalgamat gradualment am$ totes les malalties i su$igiert ells" l'escor$ut potser e-ceptuats =&" seria una vergon/a per a la nostra època" quan el mercuri dol)" per* d'altra $anda ha portat les malalties m&s heterogenis sota un matei- sostre" el calomel" aquest heroi en els
med Matèria
 que &s capa) d'ofegar tots els mals i els monstres en el cos humà quan ai-* no &s ni ha aquesta sola malaltia tam$& es pot fer" i no tinc realment en aquest sentit" la millor esperan)a%om&s dues o tres vegades molt recomanat" i que no sn m&s que calomelanos en l'escor$ut
 
5uè direm de l'àcid cianhídric que s'ha fet #a en els seus an/s m&s #oves" com >avagen entre les malalties que la natura &s aviat so$re noves malalties perquè refle-ionem" perquè nom&s el cianur de tornar a fer alguna cosa perquè de velles malalties T& gaire$& #a cansat %o puc dei-ar d'insistir que ai-* significa la tornada de la moderna medicina nen una mica m&s de temps per posar els seus e-cel ? lents qualitats a la llum molt $rillant@ostè podria creure que el cianur era un mit#à encara m&s 1til fa algun temps" com ho &s ara Prèviament" a sa$er" que era el m&s e-cel ? lent agent en totes les malalties am$ el seu diagn*stic no va poder aconseguir en el  pur" perquè &s precisament perquè ning1 sa$ia què fer am$ l'àcid cianhídric" pel que encai-a molt pel que fa a malalties per a les quin era incert el que podria encai-ar" el millor" i que va durar per tant" so$retot al principi d'aquest tipus de malalties verita$lement epidèmiques
 
Per* ara sí que &s de les virtuts i els vicis de cianur sa$en aviat des de l'interior i des de l'e-terior" aviat es comptaran entre els mit#ans pels quals un escopir sa$en com" on i per què funcionen" i que un" per tant" fins a cert pot donar instruccions de quan i on han d'e-pressar la seva eficàcia" es podria o$tenir per tant" si es vol" el cianur d'una cadena d'indicis ha especificat que #a no sn tan lliures de totes les malalties serà capa) de caminar al voltant de llavors" com a$ans . An no ha de t&mer ai-* %om&s la forma d'utilit9ar el cianur serà una mica inc*mode am$ els seus grillons en les indicacions dels metges Prèviament" a sa$er" que podien aplicar.se el matei- criteri quan i on volguessin" sense m&s que preguntar.se per la causa" per* ara van a demanar sempre que pensin a$ans de l'atenci i han de fer les raons clares per les que creuen que el matei- índe-: per* van indicar que" per tant" es mantindran per a tots els casos Per les seves indicacions #a" en certa mesura tro$at per a les  principals malalties de la sensi$ilitat" la irrita$ilitat i la reproducci" i atès que aquestes sn les tres persones que constituei-en la trinitat de l'organisme" i" com en l'antiguitat (1piter" %ept1 i Plut en el govern del mn" han compartit en el domini de totes les malalties" pel que &s cert" com $arat" crec encara m&s acuradament" si tal o qual malaltia que vostè t& el dret a que el cianur tolerar" per*" finalment" per* sempre v&nen a trav&s d'una revisi e-haustiva dels efectes que s'ha d'atri$uir a una d'aquestes malalties su$#acents" i7 tro$ar l'àcid cianhídric com s'indica en el m&s alt grau . Ana discussi m&s específica dels efectes ara comuns de cianur e-plicarà ai-* millor manera

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->