Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PMQA 7 หมวด_นพ.สุรพร

PMQA 7 หมวด_นพ.สุรพร

Ratings: (0)|Views: 273|Likes:
Published by mstoulaw_pt

More info:

Published by: mstoulaw_pt on Oct 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2009

pdf

text

original

 
บันทึกประจำวัน นยพันธุ ์ทอง จันทรุสว่ง ประจำเดือน ต์ลคม
2552 
แผ่นที  
1
 
วันที่
7
ตุลาคม
2552
 
ผม นายพันธุ ์ทอง จันทรุสว่าง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการ จาก นายแพทยุส์รพร
 
ลอยหา นายแพทยุสาธารณส์ขจังหวัดยโสธร เรื อง การแปลงนโยบายส่  การปฏิบัติ และ
PMQA
ตามโครงการ
 
พัฒนาระบบบริการปฐมภมิ ของ เครือข่ายบริการส์ขภาพ อำาเภอคำาเขื อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ ง นายวิทยา
 
เพชรรัตนุ สาธารณส์ขอำาเภอคำาเขื อนแก้ว และ นายแพทยุจักราว์ธ จ์ฑาสงฆุ ผ  อำานวยการโรงพยาบาล
 
คำาเขื อนแก้ว ได้ร่วมกันจัดเวทีวิชาการนี  ขึ  น โดยมีจ์ดม่ ์งหมายที สำาคัญคือ การ
Share
ทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน
 
 ใน เครือข่ายบริการส์ขภาพ อำาเภอคำาเขื อนแก้ว ทั  ง การใช้ข้อมลร่วมกัน การใช้วัสด์อ์ปกรณุร่วมกัการใช้
 
ทรัพยากรบ์คคลร่วมกัน และ ถ่ายทอดความร้  ซึ งกันและกัน และในวันนี  เป  ็นการ
share
ความร้   วิชาการร่วมกัน
 
สร์ป โดยย่อ จากการรับฟังการบรรยาย ของ นายแพทยุส์รพร ลอยหา นายแพทยุสาธารณส์ขจังหวัดยโสธร ได้
 
ดังนี   ที มา ของ
PMQA
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑุและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ดี พ
.
. 2546
รวมทั  งแผน
 
ย์ทธศาสตรุการพัฒนาระบบราชการไทย เพื อปฏิรประบบราชการไทยให้มีการบริหารงานแบบม่ ์งผลสัมฤทธิ
 
ปรับเปลี ยนแนวคิด และวิธีการทำางานของข้าราชการ เพื อให้องคุกรภาครัฐปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิด้าน
 
ประสิทธิผล ค์ณภาพงานบริการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมีการพัฒนาองคุกรอย่างต่อเนื อง เป้า
 
หมายเพื อประโยชนุส์ขของประชาชน นั  นหมายถึงองคุกรภาครัฐต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ ระบบ
 
การขับเคลื อนงานขององคุกรให้เป  ็นระบบที มีค์ณภาพและประสิทธิภาพ เป  ็นองคุกรที มีความเป  ็นเลิศในการ
 
บริหารจั อนำาไปส่  การเป็นองคุกรที มีสมรรถนะส
(High Performance Organization)
 ในที ส์เพื อสนับสน์นการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้บรรล์ตามแผนย์ทธศาสตรุการพัฒนาระบบราชการ
 
 ไทย สำานักงาน ก
.
.
.
 ในฐานะหน่วยงานที รับผิดชอบการพัฒนาระบบราชการไทย จึงได้นำาเสนอเครื องมือการ
 
พัฒนาค์ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public sector Management Quality Award : PMQA)
เป  ็นเครื อง
 
มือและเป  ็นเกณฑุ ในการประเมินผลสำาเร็จการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานภาครัฐ
 
ลักษณะสำาคัญ ของ เกณฑุ พัฒนาค์ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public sector ManagementQuality Award : PMQA)
คือ ม่ ์งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิจากการตอบคาถามต่างๆ โดยไม่ ได้กำาหนดวิธีการ เครื อง
 
มือ โครงสร้าง หรือรปแบบการปฏิบัติงานที ชัดเจน เพื อให้สามารถปรับใช้ได้ ตามลักาณะสำาคัญของแต่ละองคุกร
 (
บริบท
)
ช่วยให้องคุกรมีกรอบและแนวทางกว้างๆ ในการดำาเนินงาน จากการตอบคำาถาม นอกจากนี   ยังเน้น
 
ความเชื อมโยงและความสอดคล้องบรณาการกัน ระหว่างข้อกำาหนดต่างๆ ของเกณฑุ เพื อให้ การปฏิบัติงานของ
 
องคุกร มีความ สอดคล้องไป ในทางเดียวกัซึ 
 
หลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครั
(PMQA)
เป้าหมาย
 
หลักสำาคัญขององค์กรที ่บริหารจัดการงานภารกิจด้วย
PMQA
 
คือพัฒนาให้องคุกรเป  ็
 
องคุกรที มีสมรรถนะส
(High Performance Organization)
ระบบการบริหารจัดการองคุกรที มีสมรรถนะสง
(High Performance Organization)
หมายถึง สร้าง
 
ผลผลิตที มีค์ณภาพ จากกระบวนการการพัฒนา
/
ปรับปร์งงานอย่างต่อเนื อง และนำาบทเรียนจากการปรับปร์ง
 
งาน มาพัฒนาให้องคุกรเกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพื อให้ผลผลิ
/
ผลลัพธุ ขององคุกรโดดเด่น เมื อเปรียบ
 
เทียบกับหน่วยงานค่  เปรียบเทียบ
 
สำาหรับหลักการและแนวคิดของการพัฒนาค์ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
คือ ต้องการให้
 
องคุกรภาครัฐปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจม่ ์งเน้นให้มีการนำาองคุกรอย่างมีวิสัยทัศนุ รับผิดชอบต่อสังคม
 
 โดยให้ความสำาคัญต่อผ้  รับบริการและผ้  มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปร์งระบบการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้ข้าราชการ
 
พัฒนาตนเอง เรียนร้  อย่างต่อเนื อง ทำางานม่ ์งเน้นผลลัพธุ เป   ็นสำาคั
 
องคุประกอบของการพัฒนาค์ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย
2
ส่วน สำาคัญตื
 
ส่วนที 
1
ลักษณะสำาคัญขององคุกร
(
บริบท
)
ส่วนที 
2
เกณฑุค์ณภาพการบริการจัดการภาครัฐ ประกอบไปด้วยเกณฑุ
7
หมวด คืหมวด
1
การนำาองคุกร
Vision Mission
หมวด
2
การวางแผนเชิงย์ทธศาสตรุ
Strategy
หมวด
3
การให้ความสำาคัญกับผ้  รับบริการและผ้  มีส่วนได้ส่วนเสี
Stake Holder
1
 
บันทึกประจำวัน นยพันธุ ์ทอง จันทรุสว่ง ประจำเดือน ต์ลคม
2552 
แผ่นที  
หมวด
4
การวัดการวิเคราะหุและการจัดการความร้  
Data is power
หมวด
5
การม่ ์งเน้นทรัพยากรบ์คคล
Personnel
หมวด
6
การจัดการกระบวนการ การสร้างค์ณค่า เช่
ESB
หมวด
7
ผลลัพธุการดำาเนินการ
Result
ประเมินประสิทธิผลการพัฒนาค์ณภาพระบบบริหารจัดการ ขององคุกร ใน
4
มิติ
15
ตัวชี  วั
E Q E OD
ดังต่อไปนี  
ผลลัพธ์ด้านมิติ
ตัวชี  วัจำานวนตัวชี  วั
ประสิทธิผล
Effectiveness
1.
ความสำาเร็จตามย์ทธศาสตรุขององคุกร
1
คุณภาพการให้บริการ
Quality
1.
ความพึงพอใจของผ้  รับบริการและผ้  มีส่วนได้
 
ส่วนเสี
2.
ความสัมพันธุที ดีของผ้  มีส่วนได้ส่วนเสีย กั
 
องคุกร เพิ มประสิทธิภาพงานม์มมองด้านค์ณค่
3.
ผลการดำาเนินงานการให้บริการที เพิ มขึ  
4.
เกิดผลลัพธุจาก
 
การดำาเนินการที สำาคัญเกี ยวกับ ผ้  รับบริการและผ้  มีส่วนได้ส่วนเสี
 4
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการ
Efficiency
1.
ผลการดำาเนินงานของกระบวนงานสร้างค์ณค่
2.
ผลการดำาเนินงานของกระบวนงานสนับสน์
3.
เกิดประสิทธิภาพงานงบประมาณและการเงิ
 
การควบค์มค่าใช้จ่าย
4.
สร้างความเชื อมั น ความโปร่งใสการบริหาร จัดการ
 
จากผลความรับผิดชอบด้านการเงิ
 
ภายในและภายนอก
5.
ผลด้านค์ณธรรม จริยธรรม จากการปฏิบัติตาม
 
กฎ ระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
6.
ผลลัพธุจากการรับผิดชอบต่อสังคม
 
การเป  ็องคุกรที ดี ในการสนับสน์นช์มชนที สำาคั
 6
การพัฒนาองค์กร
OrganizationDevelopment
1.
ผลสำาเร็จของกระบวนงาน
/
ระบบงาน บริหารงานบ์คคล
2.
ผลการเรียนร้  และพัฒนาของบ์คลากรสร้าง สมรรถนะขีดความสามารถช่วยขับเคลื อนให้ บรรล์เป้าหมายองคุกร
3.
ความผาส์ก ความพึงพอใจของบ์คลากร เป  ็นการ
 
สร้างปัจจัยเอื  อให้เกิดประสิทธิภาพ
/
ค์ณภาพของงาน
4.
ความไว้วางใจของผ้  มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผ้  นำา
 
ระดับสงด้านจริยธรรม
4
2
 
บันทึกประจำวัน นยพันธุ ์ทอง จันทรุสว่ง ประจำเดือน ต์ลคม
2552 
แผ่นที  
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->