Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Neoiagones on paper

Neoiagones on paper

Ratings: (0)|Views: 248|Likes:
Published by AlexThemelis

More info:

Published by: AlexThemelis on Oct 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2009

pdf

text

original

 
 ÉÄÑÕÔÇÓ:
 ÁÑÅÔÇ ÌÁËÁÌÇ
 ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:
 ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.
 ÅÊÄÏÔÇÓ:
 ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009
 Áñ. Öýë ëïõ 4003 ÔÉÌÇ 0,40 Åõñþ
Μ
ετά την... αναγ καστική ανάπαυλα λόγωτης προεκλογικής περιόδου,
«
τρέχει» α πότην Τρίτη η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων για τις 14 θέσεις δημοτικών αστυνομικών στο δήμο Ιωαν νιτών, μέσω της ΠεριφέρειαςΗπείρου.Η προθεσμία λήγει στις 26 Οκτωβρίου και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να παραλά-βουν την σχετική προκήρυξη από την αρμό-δια Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Αυτοδιοί-κησης της Περιφέρειας, το δήμο Ιωαννιτών και το ΚΕΠ της νομαρχίας.
Σ
ΕΛ. 5
Oιτομέςστηδημόσιαδιοίκηση
ΣΕΛ. 3
Έ
ναν χρόνο μετά την επέμβαση των ΜΑΤ κατά κατοίκων και εκπροσώπων φορέων που αντι-δρούν στην κατασκευή τουΧΥΤΑ στο Ελληνικό, ετοιμάζεται η τοπική κοινωνία για την... επέ-τειο την ερχόμενη Δευτέρα 12Οκτωβρίου, αλλά ταυτόχρονα με την ανάληψη της εξουσίαςαπό το ΠΑΣΟΚ έρχονται στο προσκήνιο και οι δεσμεύσειςστελεχών του για... σταμάτημα εργασιών στο ΧΥΤΑ και λύση που θα έχει τη κοινωνική συναίνεση και περιβαλλοντικά θα είναι καλύτερη από την επι-λογή του τέως Περιφερειάρχη Δ. Πανοζάχου.Ο δήμαρχος Κατσανοχωρίων Βασίλης Χήτας ερωτηθείς απότους
«
Ν.Α» αν περιμένει αλλαγή στάσης της πολιτείας από την νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,δηλώνει ευθέως και ευθαρσώς:
«
Εμείς περιμένουμε να τηρήσουν την υπόσχεση τους». Το πόσο εφικτό είναι αυτό, μένει να το δούμε, αφού το έργο τελειώνει και πληρώνεται από την Ε.Ε και η χωματερή Δουρούτης πάει για αποκατάσταση.
Σ
ΕΛ. 3
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ
Ήταν... αναγκαστική ηπαραχώρηση της συντή-ρησης του δρόμου Γιάν-νινα - Κατάρα
ΣΕΛ. 4
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Κυβέρνηση και τοπικοίβουλευτές προ των ευθυ-νών τους για τα κληρο-δοτήματα
ΣΕΛ. 7
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Πρόεδροιοργανι-σμώνκαιΓ.Γ. Υπουρ-γείωνμεδημόσιοδιαγωνισμό
ΣΕΛ. 14
ΑΑΝΟΙΧΤΑΣΤΗΝ.Δ.
Οι δελφοίνοι συμ-φωνούν για εκλογήαπό τη βάση...
Οι ενδιαφερόμενοι για τηνδιεκδίκηση της αρχηγίας στηΝ.Δ. συμφωνούν στην αλλα-γή του τρόπου εκλογής,ζητούμενο είναι το πως, αφούέχει δρομολογηθεί το έκτακτοσυνέδριο για τις 7 Νοεμβρίου.Την υποψηφιότητά του ανα-κοίνωσε και επίσημα ονομάρχης Θεσσαλονίκης Π.Ψωμιάδης.
ΣΕΛ. 11
Ο Δ. Πανοζάχος έφυγε, οι υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ έμειναν...
Στο προσκήνιο ο ΧΥΤΑένα χρόνο μετά τα ΜΑΤ
   ã  í   þ  ì  ç
 ãíþìç
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ
Γεγονός η ΣχολήΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών
ΣΕΛ. 5
ΚΟΝΙΤΣΑ
Τραγικό τέλος36χρονου
ΣΕΛ. 2
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στην Περιφέρεια η κατάθεση
Μέχρι 26 Οκτωβρίου αιτήσεις για 14 θέσειςστη Δημοτική Αστυνομία στα Γιάννινα
 ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676
 ÍÝïé
áãù íåò
 ÇÐÅÉÑÏÕ 
ΠνευματικόΜνημόσυνοΝίκουΤέντα
 Ó å ëß  ä á 1
καιρίαγιαανασύνταξηδίνειηδιακοπήτηςΣούπερΛίγκα
Η Εθνική ομάδα και οι δύο τελευταίοι κρίσιμοι αγώνεςτων προκριματικών του Μουντιάλ δίνουν την ευκαιρία στις ομάδες που δεν έχουν διεθνείς ποδοσφαιριστές,όπως ο ΠΑΣ Γιάννινα, να ανασυντάξουν τις δυνάμειςτους και να προετοιμαστούν καλύτερα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος δουλεύοντας σε θέματα τακτικής.Παράλληλα, ήταν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Γιώργο Παράσχο να κάνει τα απαραίτητα εργομετρικά στους παίκτες του για να ξανατσεκάρει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
ΣΕΛ. 23
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Οι ειδήσεις πρώτες στο www.neoiagones.gr
 
2
Å
ÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ
 ÍÝïé Áãþ íåò,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009
ÍÝïé áãþ íåò
 
ÇÐÅÉÑÏÕ
ÉäéïêôÞôçò:
 ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.,
Åêäü
 
ôçò:
 ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ  ÅÕÁÃÃÅËÏÓ,
Äéåõ
 
èõ
 
íôÞò:
 ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ,
Αρχισυντάκτης:
Χρήστος Καζά-κος,
Ρεðïñ
 
ôÜæ - Ýñåõíá:
 Αλέξανδρος Θεμελής,
Ðïëé
 
ôé
 
óôé
 
êÜ êáé Ýíèåôá:
¢ííá ÄåñÝêá,
Áèëç
 
ôé
 
êό ρεπορτάζ:
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò,
Áíôá
 
ðï
 
êñé
 
ôÞò Èåóðñùôßáò:
Παναγιώτης Ρίζος,
Óåëé
 
äï
 
ðïß 
 
ç
 
óç:
 ¼ëãá ÆáëáâñÜ - ÊáñáóÜââá, Ãéþñ ãïò Óïå ëå- ìÝæï ãëïõ,
Íïìé
 
êüò Óýìâïõëïò:
ÌÜñéïòÃéáí
 
íÝ
 
 ôáò
 Ïé «ÍÝïé Áãþíåò» ôõðþíïíôáé óôï ôõðïãñáöåßï  ôùí «Çðåéñùôéêþí åêäüóåùí» Ãñáöåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 150 åõñþ Ôñáðåæþí, ïñãáíéóìþí, äÞìùí êáé íïìéêþí ðñïóþðùí: 180 åõñþ  Óôçí ðáñáðÜíù ôéìÞ äåí óõìðåñé ëáìâÜíåôáé ï ÖÐÁ 4,5% ÔçëÝöùíá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880
 Web page: www.neoia gones.gr   e-mail: nagones@ioa.forthnet.gr, info@neoia gones.gr 
Ο κοσμάκης πιστεύ-ει κάθε φορά - στασοβαρά - ότι εκλέγεικυβέρνηση, ενώουσιαστικά σκύβει,κάνει σκαμνάκι γιανα (αν)έλθουν σταπράγματα κομματό-σκυλα που βλέπουντο δημόσιο χρήμαως ιδιοκτησία καιαπορούν πως τόσαχρόνια έμενε σεξένα χέρια.
ΑΝ.ΔΕ
 ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ
ÐáñáóêåõÞ 9 Ïêôùâñßïõ 2009
+Éáêþâïõ ôïõ Áëöáßïõ, ÁâñáÜì,Áíäñïíßêïõ & óõìâßáò
 Ùò äéá öõ Þ... ùò áíôß äï ï
Είναι διαπιστωμένοότι ο ντόπιος χαυνο-πολίτης, οσάκις προ-κηρύσσονται «εκλο-γές», νιώθει πρωτά-ρης και κολακευμέ-νος ερασιτέχνης.
ÁÍ.ΔΕ.
Σε σημεία της Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών 
Κίνηση σε μια λωρίδα ανά κατεύθυνσηλόγω έργων, αλλά κανονικά τα διόδια
Από μία λωρίδα κυκλοφορίας διεξάγεται από χθες, Πέμπτη, και για έναν χρόνο η κίνηση των οχημάτων σε διάφορα σημεία της εθνικής οδού Κορίν-θου-Πατρών. Τα διόδια, ωστόσο, θα καταβάλλονται από τους οδηγούς στοακέραιο. Οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οφείλονται στα έργα πουξεκινούν κατά μήκος τριών χιλιομέτρων κοντά στο Αίγιο. Επίσης, δεν θαλειτουργεί η ράμπα εισόδου από την παλαιά εθνική οδό στη νέα εθνικήοδό, με κατεύθυνση προς την Πάτρα. Οι αλλαγές κρίθηκαν απαραίτητες γιατην κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Μεγανίτη. Επίσης, ως το τέλοςτου χρόνου θα υπάρξουν αντίστοιχες ρυθμίσεις και σε άλλα σημεία τηςεθνικής οδού, από τον κόμβο του Κιάτο ως το Ρίο.
Τραγικό τέλος 36χρονου στην Κόνιτσα
Βρέθηκε νεκρός κάτω από την παλιά γέφυρα στον Αώο
Στην κοίτη του Αώου κάτω από την πέτρινη γέφυρα της Κόνιτσας βρέθη-κε χθες στις 8 το πρωί το πτώμα 36χρονου κατοίκου, εν ζωή, της ακριτικήςκωμόπολης.Από τις πρώτες ενδείξεις και σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας, όμως σαφείς απαντήσεις για τις συνθή-κες και τα αίτια του θανάτου του θα δώσει η νεκροψία-νεκροτομή πουπαραγγέλθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Κόνιτσας. Αρχικά η σορός του36χρονου μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κόνιτσας όπου απλά διαπιστώ-θηκε ο θάνατος του και στη συνέχεια στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαν- νίνων.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Αλβανός με μεγάλη ποσότητα χασίς
Μια ακόμη επιτυχία κατά των κυκλωμάτων διακίνησης χασίς από την Αλβανία, σημείωσαν οι διωκτικές αρχές στη Θεσπρωτία. Μετά την κατάσχε-ση προ ημερών 100 κιλών, χθες το απόγευμα κατασχέθηκαν από το ΤμήμαΔίωξης ναρκωτικών άλλα 234 κιλά. Συνέλαβαν έναν Αλβανό που μετέφε-ρε τα ναρκωτικά με αυτοκίνητο στην περιοχή Κώτσικας Φιλιατών κοντά στασύνορα, μετά από αξιοποίηση, προφανώς, πληροφοριών που είχαν. Τα ναρκωτικά σε σάκους τοποθετημένους και στα καθίσματα του αυτοκινήτου,είχαν προορισμό την Αθήνα και η προανάκριση μαζί και οι έρευνες γιαεμπλεκόμενους στην υπόθεση συνεχίζονταν.
Ημερίδα για τη νέα γρίπη,διοργανώνει ο Δήμος Ιωαννιτών
Με στόχο την ενημέρωση των φορέων και των κατοίκων των Ιωαννίνων σχετικά με τη νέα γρίπη και τις επιπτώσεις της ο Δήμος Ιωαννιτών διοργα- νώνει ημερίδα με θέμα «Ενημέρωση του κοινού για τη νέα γρίπη Α(Η1Ν1)». Η ημερίδα που διοργανώνεται υπό την ευθύνη του δημοτικούσυμβούλου και γιατρού Γιάννη Γιαννακάκη, θα πραγματοποιηθεί το Σάββα-το 24 Οκτωβρίου 2009 , στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο τουΔήμου Ιωαννίνων.Σκοπός της εκδήλωσης είναι η πληροφόρηση, με χαρακτήρα κατανοητόστο ευρύ κοινό, φορέων και πολιτών της τοπικής κοινότητας στα κρίσιμαθέματα και ερωτήματα της τρέχουσας πανδημίας.
Από το νέο ΠΕΠ Ηπείρου (ΕΣΠΑ)
Με 2 εκ. ευρώ για έρευναχρηματοδοτείται το πανεπιστήμιο
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του Π. Ε.Π.«Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013», (Άξονας Προτεραιό-τητας 9 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου», ΚωδικόΠροτεραιότητας 02: «Υποδομή Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης καιΚέντρα Αναγνωρισμένου Κύρους σε Εξειδικευμένη Τεχνολογία») για ενί-σχυση υφιστάμενων υποδομών έρευνας του Πανεπιστημίου, ΤΕΙ Ηπείρουκαι Ερευνητικών-Τεχνολογικών Φορέων του Δημοσίου Τομέα, χρηματοδο-τήθηκαν επτά προτάσεις του συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000Ευρώ.«Η σημαντική αυτή επιτυχία και χρηματοδότηση υποδομών έρευνας θαεπιτρέψει την περαιτέρω αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού τουΠανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα βελτιώσει την ερευνητική του παραγωγικότη-τα σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς αιχμής, θα συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής και στη δημιουργίαΠεριφέρειας της Γνώσης», τονίζεται στην ανακοίνωση.
 ÅÖÇÌÅÑÅÕÅÉ:
 ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ, ôçë. 2651099111
 ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ
 
Γενικά προβλέπεταιαίθριος καιρός. Τοπικάπεριορισμένη ορατότητατις πρωινές ώρες στο Ιόνιοκαι τα ηπειρωτικά.Άνεμοι ασθενείς καιστο Αιγαίο βόρειοι 3με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία σευψηλά για την εποχήεπίπεδα.
 ¢ñôá:
 Áßèñéïò. 
ÂñÜäõ:
Áßèñéïò.
Çãïõìåíßôóá:
 Áßèñéïò. 
ÂñÜäõ:
Áßèñéïò.
ÉùÜííéíá:
 Áßèñéïò. 
ÂñÜäõ:
 Áßèñéïò.
ÐñÝâåæá:
 Áßèñéïò. 
ÂñÜäõ:
Áßèñéïò.
 Ï ÊÁÉÑÏÓ
óÞìå
 
ñá
 Í. ÁÑÔÁÓ Í. ÐÑÅÂÅÆÁÓ Í. ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ Í. ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
 ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÅÓ
  ÁÑÔÁ
14
0
 Ýùò 29
0
C
 ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ
16
0
 Ýùò 26
0
C
 ÉÙÁÍÍÉÍA
13
0
 Ýùò 27
0
C
 ÐÑÅÂÅÆÁ
19
0
Ýùò 27
0
C
 
 Å
ÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ 3
ÍÝïé Áãþ íåò,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009
Οι υπουργοί
και υφυπουργοί της νέας κυβέρνησηςπήραν το μήνυμα για ταχύτητα και αμεσότηταστην εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων.
Έτσι πολλές
μικρές επαναστάσεις σε όλο το φάσματων υπουργείων άρχισαν να γίνονται πράξηεκπλήσσοντας τους εργαζόμενους στα υπουρ- γεία, αλλά και τους πολίτες που βλέπουν ότι τα νερά αναταράσσονται και ότι υπάρχει όρεξηκαι θέληση για δουλειά σε βάθος.
Ο κ. Ραγκούσης
έκανε την πρώτη τομή για ανοιχτήδιαδικασία επιλογής μετακλητών υπαλλήλων και των θέσεων ευθύνης στο δημόσιο με εκδή-λωση ενδιαφέροντος από κάθε ενδιαφερόμενο,με υποβολή του βιογραφικού του.
Ο κ. Ρέππας
ήδη προκήρυξε τις θέσεις των γενικών  γραμματέων του υπουργείου του.Τα ΚΕΠ γίνονται η μοναδική πόρτα του κράτους μετον πολίτη. Μια απλή επίσκεψη στα ΚΕΠ, πουθα αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας την γρα-φειοκρατία, που επέβαλλαν στον πολίτη.Πήγαινε εκεί, φέρε μου εκείνο, ξαναπήγαινεκαι άντε πάλι την επομένη μπροστά σε ουρέςκαι με αδιαφορία.
Άλλη σημαντική
αλλαγή που θα προστατεύει τον πολίτη είναι ότι για όλες τις υποθέσεις θαυπάρχει υποχρεωτικός χρόνος διεκπεραίωσης,όταν δεν θα τηρείται, ο πολίτης θα δικαιούταιαποζημίωση.
Η αξιολόγηση
και οι στόχοι με μετρήσιμα αποτελέ-σματα θα εφαρμοστεί σε όλη την δημόσια διοί-κηση. Αυτό θα δείχνει ποιος και πόσο προσφέ-ρει.
Η εισαγωγή
 για εργασία στο δημόσιο θα γίνεταικάθε χρόνο με διαγωνισμό γραπτών εξετάσεων και μορίων από το ΑΣΕΠ. Επίσης καταργούνταιοι συμβάσεις έργου.
Μια ακόμη
καινοτομία είναι τα πάνελ πολιτών. Θαείναι εθελοντές και θα εκλέγονται με κλήρωση για ένα έτος και θα έχουν την δυνατότητα γιαπροτάσεις αλλά και για έλεγχο στα σημεία τουδημοσίου,όπου η διαφθορά είναι εκτεταμένη.
Η συμμετοχή
των πολιτών στον έλεγχο του δημόσι-ου μπορεί να πιέσει,ώστε η τεράστια κρατικήμηχανή να μπει επιτέλους σε κίνηση.
Οι αποφάσεις
Ραγκούση προβλέπουν και πριμπαραγωγικότητας στους δημόσιους υπαλλή-λους,που θα πετυχαίνουν τους στόχους πουκάθε χρόνο θα τίθενται.
Δεν προβλέπεται
τίποτε όμως αν η απόδοση των κρατικών λειτουργών είναι αρνητική. Είναι γνωστό ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση επαρ-κεί για τέσσερις Ελλάδες, με χιλιάδες υπαλλή-λους να είναι στην ουσία αργόμισθοι. Γιαυτόκαι πρέπει να προβλεφθεί και ένας τρόποςανανέωσης του δυναμικού της δημόσιας διοί-κησης.
Πολλές θέσεις
δημοσίων υπαλλήλων πρέπει ναέχουν μέγιστη θητεία τα τρία ή πέντε χρόνια,ώστε να δίνεται η δυνατότητα να μπαίνουν και να εργάζονται περισσότεροι στο δημόσιο.
Επίσης, ζητούμενο
είναι η υπάρχουσα ατιμωρησίακαι η μονιμότητα. Η δημόσια διοίκηση είναιαπό τους χώρους που χρειάζονται τις μεγαλύ-τερες ανατροπές και τομές. Αυτά δεν κοστί-ζουν, αντίθετα εξοικονομούν χρήματα, μειώ- νουν την σπατάλη και κάνουν τον πολίτη ενερ- γό και συμμετέχοντα.
Βαγγέλης Αθανασίου
Οι τομέςστην δημόσια διοίκηση
   ã  í   þ  ì  ç
 ãíþìç
Έ
 ναν χρόνο μετά την επέμβαση των ΜΑΤ κατά κατοί-κων και εκπροσώπων φορέων που αντιδρούν στην κατα-σκευή του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, ετοιμάζεται η τοπικήκοινωνία για την ... επέτειο την ερχόμενη Δευτέρα 12Οκτωβρίου, αλλά ταυτόχρονα με την ανάληψη της εξου-σίας από το ΠΑΣΟΚ έρχονται στο προσκήνιο και οιδεσμεύσεις στελεχών του για ... σταμάτημα εργασιών στο ΧΥΤΑ και λύση που θα έχει τη κοινωνική συναίνε-ση και περιβαλλοντικά θα είναι καλύτερη από την επι-λογή του τέως Περιφερειάρχη Δ. Πανοζάχου.Ο δήμαρχος Κατσανοχωρίων Βασίλης Χήτας ερωτη-θείς από τους «Ν.Α» αν περιμένει αλλαγή στάσης τηςπολιτείας από την νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δηλώνειευθέως και ευθαρσώς: «Εμείς περιμένουμε να τηρή-σουν την υπόσχεση τους». Το πόσο εφικτό είναι αυτό,μένει να το δούμε, αφού το έργο τελειώνει και πληρώνε-ται από την Ε.Ε και η χωματερή Δουρούτης πάει γιααποκατάσταση.
Ο Α. Λοβέρδος είχε δεσμευτεί
Και η πιο σημαντική υπόσχεση, δέσμευση σύμφωναμε το δήμαρχο, ήταν του Ανδρέα Λοβέρδου, σήμεραυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, λίγοπριν τις ευρωεκλογές σε επίσκεψη του στο Ελληνικό,αλλά και των τοπικών βουλευτών Μιχάλη Παντούλα καιΒαγγέλη Αργύρη και στελεχών του Κινήματος στο νομό,τα οποία καταφέρο- νταν κατά του ΓΓΠΗ για την πολιτική από-φαση χωροθέτησης.Ο κ. Χήτας υπενθυ-μίζει ακόμη ότι ηδήλωση του κ. Λοβέρδου (ήταν στις ευρωεκλογές υπεύ-θυνος για τον προεκλογικό αγώνα νομό) ήταν «θα τον σταματήσουμε» και πάνω σε αυτή ζητά να τοποθετη-θούν οι αρμόδιοι υπουργοί και βεβαίως ο νέος Περιφε-ρειάρχης μόλις οριστεί και ενημερωθεί, αφού με απο-φάσεις του ΓΓΠΗ έγινε η χωροθέτηση απέναντι από τηΜονή Τσούκας και πάνω σε ρέμα.Και από τους κυβερνητικούς, πλέον, βουλευτές οιοποίοι όντες στην αξιωματική αντιπολίτευση μετείχαν στην επίσκεψη-κινητοποίηση στο εργοτάξιο του ΧΥΤΑκαι τάχθηκαν στο πλευρό των κατοίκων, περιμένει ναδραστηριοποιηθούν ο κ. Χήτας, γιατί το οφείλουν και οιίδιοι στους κατοίκους που τους άκουσαν να δίνουν δίκαιο στον αγώνα τους.
Το λάθος διορθώνεταιμε πολιτική απόφαση
«Ζητάμε δικαιοσύνη και τίποτε παραπάνω, όπως τοκράτος με πολιτική επιλογή έφερε τον ΧΥΤΑ σε λάθοςχώρο, έτσι τώρα με μια άλλη απόφαση μπορεί να διορ-θωθεί το λάθος αυτό», τονίζει ο δήμαρχος Κατσανοχω-ρίων, δείχνοντας προς την αναμενόμενη τροποποίησητου Περιφερειακού Σχεδιασμού και στην επιλογή,πιθανόν της μεθόδου της πυρόλυσης ή της καύσηςαπορριμμάτων, ώστε να μην χρειάζεται ο ΧΥΤΑ, αλλάένας ΧΥΤΥ σε άλλο μέρος.Ουσιαστικά ο κ. Χήτας αφήνει να εννοηθεί ότι τοθέμα είναι καθαρά πολιτικό, αφού η χωροθέτηση έγινεμε ... δήθεν επιστημονικά κριτήρια και ήταν πολιτικήαπόφαση, άρα με μια νέα πολιτική απόφαση μπορεί ναδοθεί λύση και να τηρηθεί η δέσμευση του ΠΑΣΟΚ,από θέση αντιπολίτευσης. Τώρα ως κυβέρνηση είναιτα... δύσκολα για το ίδιο και σίγουρα δεν θα σταματή-σουν τον αγώνα τους, δηλώνει ο κ. Χήτας.Το πόσο εφικτό είναι να σταματήσει ένα έργο πουτελειώνει και πληρώνεται από Κοινοτικά κονδύλια είναιάλλο ζήτημα, τη στιγμή μάλιστα που δρομολογείται καιη δημοπράτηση της αποκατάστασης της χωματερής στηΔουρούτη, αλλά οι άνθρωποι στο Ελληνικό έχουν κάθελόγο να περιμένουν λύση, αφού αυτό τους υποσχέθη-καν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Πιθανή συγκέντρωση για την... επέτειο
Ο δήμαρχος Κατσανοχωρίων υπενθύμισε ότι την ερχόμενη Δευτέρα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την επέμβαση μεγάλης δύναμης των ΜΑΤ στο Ελληνικό, ταξημερώματα της 12ηςΟκτωβρίου 2008 και δεν απο-κλείεται η επιτροπή αγώνα, οι δήμοι Κατσανοχωρίων και Παμβώτιδας να οργανώσουν κάποια συγκέντρωσηστον Άγιο Γεώργιο, στο θέατρο των επιχειρήσεων καιτων... δακρυγόνων που έπεφταν βροχή και ως μια κίνη-ση για να αντιληφθεί και η νέα κυβέρνηση ότι ο αγώναςδεν σταματά. Σχετικές αποφάσεις αναμένονται ναληφθούν σήμερα ή αύριο.Για αυτή την επέμβαση και την εκτέλεση του έργουαπό τον ανάδοχο με την ... επίβλεψη της αστυνομίας καιόσα έχουν συμβεί στο Ελληνικό, είναι περιττό να ανα-φερθούμε, άλλωστε η πλειοψηφία φορέων, κομμάτων και πολιτών του νομού είχε καταδικάσει τη χρήση αστυ- νομικής βίας για να κατασκευαστεί ένα έργο προστα-σίας του περιβάλλοντος, υποτίθεται, αφού τα γεγονόταδιέψευσαν και την αρτιότητα των μελετών ( η αυτοψίατου Τεχνικού Επιμελητηρίου δικαίωσε τους αντιδρώ- ντες) και την επιλογή του χώρου, ως καταλληλότερου...και αν λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ θα έχει λίγα χρόνια ζωής.
Με ... 9.500 ευρώ το στρέμμα
Μια ακόμη απόδειξη ότι όλες οι κινήσεις, αποφάσειςκαι ενέργειες της Περιφέρειας έγιναν πρόχειρα και ...ετσιθελικά, αποτελεί το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες γηςστην περιοχή του ΧΥΤΑ οι οποίοι προσέφυγαν στηδικαιοσύνη για να αποδείξουν ότι έγινε καταπάτησηαπό τον εργολάβο, δεν δικαιώθηκαν από αυτή, αλλά ηΠεριφέρεια αναγνώρισε την ιδιοκτησία τους, ήρθε σεεξωδικαστικό συμβιβασμό, σύμφωνα με πληροφορίες,δίνοντας 9.500 ευρώ το στρέμμα. Η έμμεση παραδοχήτης ίδιας της πολιτείας ότι για να κατασκευάσει τον ΧΥΤΑ ... πάτησε σε ιδιοκτησίες, ενώ ο Περιφερειάρχηςπροκαλούσε τον καθένα να προσκομίσει τίτλους κυριό-τητας και δήλωνε ότι πρόκειται για δημόσια έκταση.Βέβαια αυτά τώρα ελάχιστη σημασία έχουν, αλλά δεν παύουν να αποκαλύπτουν το πόσο πρόχειρα και μεθο-δευμένα έγιναν όλα στην υπόθεση ΧΥΤΑ Ελληνικού,ενώ δεν ξεχνά κανείς και την εκχέρσωση δάσους καιάλλα ευτράπελα στο χώρο κατασκευής και το μόνο πουαποφεύχθηκε ήταν ο εγκιβωτισμός του ρέματος. Τέλοςη δικαιοσύνη, είτε ως Σ.τ.Ε, είτε τοπικά, δεν έχει απο-φανθεί ακόμη επί προσφυγών και μηνύσεων που κατα-τέθηκαν.
Ο Δ. Πανοζάχος έφυγε, οι υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚέμειναν...
Στο προσκήνιο ο ΧΥΤΑένα χρόνο μετά τα ΜΑΤ
Να τηρήσει τη δέσμευση που α νέλαβε ο Α. Λοβέρδος (και άλλα στελέχη του) ως αντιπολίτευση,περιμένουν οι κάτοικοι και ο δήμαρχος Κατσανοχωρίων από την κυβέρνηση, διαμηνύονταςότι ο αγώνας δεν σταματά και ότι το «λάθος» διορθώνεται με πολιτική απόφαση
Ρεπορτάζ
Χρήστος Καζάκος

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->