Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
51Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong 4 Mach to Hop

Chuong 4 Mach to Hop

Ratings:
(0)
|Views: 3,818|Likes:
Published by permanentlove

More info:

Published by: permanentlove on Oct 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

 
 ________________________________________________________ 
Ch
ươ 
ng 4
 
M
ch t
h
ợ 
 p
 
IV - 1
  ___________________________________________________________________________  ____________________ 
 ________________________________________ 
 Nguy
n Trung L
 p
CH
ƯƠ 
NG 4: M
CH T
H
Ợ 
P
M
CH MÃ HÓA
M
ch mã hóa 2
n
 
đườ 
ng sang n
đườ 
ng
M
ch t
o mã BCD cho s
th
 p phân
M
CH GI
I MÃ
M
ch gi
i mã n
đườ 
ng sang 2
n
 
đườ 
ng
M
ch gi
i mã BCD sang 7
đ
o
n
M
CH
Đ
A H
P VÀ GI
I
Đ
A H
P
Khái ni
m
M
ch
đ
a h
ợ 
 p
 
Ứ 
ng d
ng c
a m
ch
đ
a h
ợ 
 p
M
ch gi
i
đ
a h
ợ 
 p
M
CH SO SÁNH
M
ch so sánh hai s
m
t bit
M
ch so sánh hai s
nhi
u bit
M
CH KIÊM / PHÁT CH
 N L
 
M
ch phát ch
n l
 
M
ch ki
m ch
n l
  ___________________________________________________________________________  ____ Các m
ch s
 
đượ 
c chia ra làm hai lo
i: M
ch t
h
ợ 
 p và M
ch tu
n t
.- M
ch t
h
ợ 
 p: Tr 
ng thái ngã ra ch
ph
thu
c vào t
h
ợ 
 p các ngã vào khi t
h
ợ 
 p này
đ
ã
n
đị
nh. Ngã ra Q c
a m
ch t
h
ợ 
 p là hàm logic c
a các bi
ế
n ngã vào A, B, C . . ..Q = f(A,B,C . . .)- M
ch tu
n t
: Tr 
ng thái ngã ra không nh
ng ph
thu
c vào t
h
ợ 
 p các ngã vào màcòn ph
thu
c tr 
ng thái ngã ra tr 
ướ 
c
đ
ó. Ta nói m
ch tu
n t
có tính nh
ớ 
. Ngã ra Q
+
c
am
ch tu
n t
là hàm logic c
a các bi
ế
n ngã vào A, B, C . . . . và ngã ra Q tr 
ướ 
c
đ
ó.Q
+
= f(Q,A,B,C . . .)Ch
ươ 
ng này nghiên c
u m
t s
m
ch t
h
ợ 
 p thông d
ng thông qua vi
c thi
ế
t k 
ế
m
ts
m
ch
đơ 
n gi
n và kh
o sát m
t s
IC trên th
c t
ế
.
4.1. M
CH MÃ HÓA
Mã hóa là gán các ký hi
u cho các
đố
i t
ượ 
ng trong m
t t
 p h
ợ 
 p
để
thu
n ti
n cho vi
cth
c hi
n m
t yêu c
u c
th
nào
đ
ó. Thí d
mã BCD gán s
nh
phân 4 bit cho t
ng s
c
a s
th
 p phân (t
0
đế
n 9)
để
thu
n ti
n cho máy
đọ
c m
t s
có nhi
u s
mã; mã Graydùng ti
n l
ợ 
i trong vi
c t
i gi
n các hàm logic . . .. M
ch chuy
n t
mã này sang mã khác g
ilà m
ch chuy
n mã, c
ũ
ng
đượ 
c x
ế
 p vào lo
i m
ch mã hóa. Thí d
m
ch chuy
n s
nh
phân 4 bit sang s
Gray là m
t m
ch chuy
n mã.
THU
T S
 
 
 ________________________________________________________ 
Ch
ươ 
ng 4
 
M
ch t
h
ợ 
 p
 
IV - 2
  ___________________________________________________________________________  ____________________ 
 ________________________________________ 
 Nguy
n Trung L
 p
4.1.1 M
ch mã hóa 2
n
 
đườ 
ng sang n
đườ 
ng
M
t s
nh
phân n bit cho 2
n
t
h
ợ 
 p s
khác nhau. V
y ta có th
dùng s
n bit
để
cho 2
n
ngã vào khác nhau, khi có m
t ngã vào
đượ 
c ch
n b
ng cách
đư
a nó lên m
c tác
độ
ng,
ở 
ngã ra s
ch
báo s
nh
phân t
ươ 
ng
ng.
Đ
ó là m
ch mã hóa 2
n
 
đườ 
ng sang n
đườ 
ng.(H 4.1) là mô hình m
t m
ch mã hóa 2
n
 
đườ 
ng sang n
đườ 
ng.- (H 4.1a) là m
ch có ngã vào và ra tác
độ
ng cao : Khi các ngã vào
đề
u
ở 
m
c th
 p,m
ch ch
ư
a ho
t
độ
ng, các ngã ra
đề
u
ở 
m
c th
 p. Khi có m
t ngã vào
đượ 
c tác
độ
ng b
ngcách
n khóa K t
ươ 
ng
ng
để
 
đư
a ngã vào
đ
ó lên m
c cao, các ngã ra s
cho s
nh
phânt
ươ 
ng
ng.- (H 4.1b) là m
ch có ngã vào và ra tác
độ
ng th
 p. Ho
t
độ
ng t
ươ 
ng t
nh
ư
m
ch trênnh
ư
ng có m
c tác
độ
ng ng
ượ 
c l
i. (trong mô hình (H 4.1b) ký hi
u d
u o
ở 
ngã ra
để
ch
m
ctác
độ
ng th
 p, còn
ở 
ngã vào không có d
u o vì là m
ch th
t)Trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p ngã ra có m
c tác
độ
ng th
 p, mu
n
đọ
c
đ
úng s
nh
phân
ở 
ngã ra,ta ph
i
đả
o các bit
để
 
đọ
c.(a) (b)(H 4.1)D
 ĩ 
nhiên, ng
ườ 
i ta c
ũ
ng có th
thi
ế
t k 
ế
theo ki
u ngã vào tác
độ
ng th
 p và ngã ra tác
độ
ng cao hay ng
ượ 
c l
i. Trên th
c t
ế
, ta có th
có b
t c
lo
i ngã vào hay ra tác
độ
ng theo b
tc
ki
u nào (m
c cao hay th
 p). Ngoài ra,
để
tránh tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p m
ch cho ra m
t mã sai khi ng
ườ 
i s
d
ng vô tình (hayc
ý) tác
độ
ng
đồ
ng th
ờ 
i vào hai hay nhi
u ngã vào, ng
ườ 
i ta thi
ế
t
ế
các m
ch mã hóa
ư
utiên: là m
ch ch
cho ra m
t mã duy nh
t có tính
ư
u tiên khi có nhi
u ngã vào cùng
đượ 
c tác
độ
ng.
4.1.1.1 Mã hóa
ư 
u tiên 4
đườ 
ng sang 2
đườ 
ng
Thi
ế
t k 
ế
m
ch mã hóa 4
đườ 
ng sang 2
đườ 
ng,
ư
u tiên cho mã có tr 
cao, ngã vào và ratác
độ
ng caoB
ng s
th
t và s
ơ 
 
đồ
m
ch (H 4.2)0 1 2 3 A
1
A
0
1 0 0 0 0 0
THU
T S
 
 
 ________________________________________________________ 
Ch
ươ 
ng 4
 
M
ch t
h
ợ 
 p
 
IV - 3
  ___________________________________________________________________________  ____________________ 
 ________________________________________ 
 Nguy
n Trung L
 pxxx1xx01x001011101B
ng 4.1 Nh
n th
y bi
ế
n 0 trong b
ng s
th
t không
nh h
ưở 
ng
đế
n k 
ế
t qu
nên ta ch
v
b
ngKarnaugh cho 3 bi
ế
n 1, 2 và 3. L
ư
u ý là do trong b
ng s
th
t có các tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p b
t ch
 p c
a bi
ế
n nên
ng v
ớ 
i m
t tr 
riêng c
a hàm ta có th
đế
n 2 ho
c 4 s
1 trong b
ng Karnaugh.Thí d
v
ớ 
i tr 
1 c
a c
2 hàm A
1
và A
0
 
ở 
dòng cu
i cùng
đư
a
đế
n 4 s
1 trong các ô 001, 011,101 và 111 c
a 3 bi
ế
n 123.T
b
ng Karnaugh, ta có k 
ế
t qu
và m
ch t
ươ 
ng
ng. Trong m
ch không có ngã vào0,
đ
i
u này
đượ 
c hi
u là m
ch s
ch
báo s
0 khi không tác
độ
ng vào ngã vào nào.(H 4.2)
4.1.1.2 Mã hóa 8
đườ 
ng sang 3
đườ 
ng
Chúng ta s
kh
o sát m
t IC mã hóa 8
đườ 
ng sang 3
đườ 
ng.Trên th
c t
ế
khi ch
ế
t
o m
t IC, ngoài các ngã vào/ra
để
th
c hi
n ch
c n
ă
ng chínhc
a nó, ng
ườ 
i ta th
ườ 
ng d
trù thêm các ngã vào và ra cho m
t s
ch
c n
ă
ng khác nh
ư
cho phép, n
i m
ch
để
m
ở 
ng ho
t
độ
ng c
a IC.IC 74148 là IC mã hóa
ư
u tiên 8
đườ 
ng sang 3
đườ 
ng, vào/ ra tác
độ
ng th
 p, cácngã n
i m
ch
để
m
ở 
ng mã hóa v
ớ 
i s
ngã vào nhi
u h
ơ 
n.D
ướ 
i
đ
ây là b
ng s
th
t c
a IC 74148, trong
đ
ó E
i
ngã vào n
i m
ch và cho phép, E
o
 là ngã ra n
i m
ch và G
s
dùng
để
m
ở 
ng cho s
nh
phân ra.D
a vào b
ng s
th
t, ta th
y IC làm vi
c theo 10 tr 
ng thái:- Các tr 
ng thái t
0
đế
n 7: IC mã hóa cho ra s
3 bit- Các tr 
ng thái 8 và 9: dùng cho vi
c m
ở 
ng, s
gi
i thích rõ h
ơ 
n khi n
i 2 IC
để
m
ở 
 
ng mã hóa cho s
4 bitTr 
ngthái E
i
 Ngã vào0 1 2 3 4 5 67 Ngã raA
2
A
1
A
0
 G
s
E
o
987654100000x x x x x x xx1 1 1 1 1 1 11x x x x x x x01 1 11 1 10 0 00 0 10 1 00 1 11 11 00 10 10 10 1
THU
T S
 

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cuong_now liked this
No Bi Ta added this note
hay
Do Hong Vui liked this
Sakumi Lee liked this
Phùng Bình liked this
tducquan liked this
Nấm Lùn liked this
Lan Dang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->