Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zakom o Planiranju i Izgradnji

Zakom o Planiranju i Izgradnji

Ratings:
(0)
|Views: 1,925|Likes:
Published by Real House
ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI
ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI

More info:

Published by: Real House on Oct 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

 
Z A K O N
O PLANIRANJU I IZGRADNJI
I. OSNOVNE ODREDBE
1. Predmet ure
đ
ivanja
Č
lan 1.
Ovim zakonom ure
đ
uje se: uslovi i na
č
in ure
đ
enja prostora, ure
đ
ivanje ikoriš
ć
enje gra
đ
evinskog zemljišta i izgradnja objekata; vršenje nadzora nadprimenom odredaba ovog zakona i inspekcijski nadzor; druga pitanja od zna
č
aja zaure
đ
enje prostora, ure
đ
ivanje i koriš
ć
enje gra
đ
evinskog zemljišta i za izgradnjuobjekata.Odredbe ovog zakona ne odnose se na izgradnju objekata koji se u smisluzakona kojim se ure
đ
uju poslovi odbrane smatraju vojnim objektima.
2. Pojmovi
Č
lan 2.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju slede
ć
e zna
č
enje:1)
unapre
đ 
enje energetske efikasnosti 
jeste smanjenje potrošnje svih vrstaenergije, ušteda energije i obezbe
đ
enje održive gradnje primenom tehni
č
kih mera,standarda i uslova planiranja, projektovanja, izgradnje i upotrebe objekata;2)
energetska svojstva objekta
jesu stvarno potrošena ili ocenjena koli
č
inaenergije koja zadovoljava razli
č
ite potrebe koje su u vezi sa standardizovanimkoriš
ć
enjem objekta (što uklju
č
uje grejanje, pripremu tople vode, hla
đ
enje, ventilacijui osvetljenje);3)
gra
đ 
evinski proizvodi 
 jesu gra
đ
evinski materijali i od njih izra
đ
enigra
đ
evinski elementi, kao i drugi proizvodi ili poluproizvodi koji su namenjeni zatrajnu ugradnju u objekte;4)
namena zemljišta
jeste na
č
in koriš
ć
enja zemljišta odre
đ
en planskimdokumentom;5)
 pretežna namena zemljišta
jeste na
č
in koriš
ć
enja zemljišta za višerazli
č
itih namena, od kojih je jedna preovla
đ
uju
ć
a;6)
 površina javne namene
 jeste prostor odre
đ
en planskim dokumentom zaure
đ
enje ili izgradnju javnih objekata ili javnih površina za koje se utvr 
đ
uje opštiinteres, u skladu sa posebnim zakonom (ulice, trgovi, parkovi i dr.);7)
obuhvat plana
 jeste prostorno ili administrativno odre
đ
ena celina za koju je predvi
đ
ena izrada nekog prostornog ili urbanisti
č
kog plana u skladu sa zakonom;8)
urbana obnova
jeste skup planskih i drugih mera kojima se menjanamena objekta, obnavlja, rekonstruiše i rehabilituje degradirani ili napušteni deonaseljenog mesta, u skladu sa principima održivog razvoja;9)
regulaciona linija
 jeste linija koja razdvaja površinu odre
đ
ene javnenamene od površina predvi
đ
enih za druge javne i ostale namene;10)
gra
đ 
evinska linija
jeste linija na, iznad i ispod površine zemlje i vode dokoje je dozvoljeno gra
đ
enje osnovnog gabarita objekta;
 
- 2 -11)
nomenklatura statisti 
č 
kih teritorijalnih jedinica
jeste skup pojmova, nazivai simbola koji opisuje grupe teritorijalnih jedinica sa nivoima grupisanja i koja sadržikriterijume po kojima je izvršeno grupisanje, a koju usvaja Vlada, na predlogRepubli
č
kog zavoda za statistiku;12)
bruto razvijena gra
đ 
evinska površina
jeste zbir površina svih nadzemnihetaža objekta, merenih u nivou podova svih delova objekta – spoljne mere obodnihzidova (sa oblogama, parapetima i ogradama);13)
indeks zauzetosti parcele
jeste odnos gabarita horizontalne projekcijeizgra
đ
enog ili planiranog objekta i ukupne površine gra
đ
evinske parcele, izražen uprocentima;14)
indeks izgra
đ 
enosti parcele
jeste odnos (koli
č
nik) bruto razvijenegra
đ
evinske površine izgra
đ
enog ili planiranog objekta i ukupne površinegra
đ
evinske parcele;15)
ESPON 
jeste evropska mreža institucija koje se bave prikupljanjeminformacija i pokazatelja za prostorno planiranje;16)
naseljeno mesto
jeste izgra
đ
eni, funkcionalno objedinjeni prostor nakome su obezbe
đ
eni uslovi za život i rad ljudi i zadovoljavanje zajedni
č
kih potrebastanovnika, sa urbanim elementima, na teritoriji jedinice lokalne samouprave;17)
grad 
jeste naselje koje je kao grad utvr 
đ
eno zakonom;18)
selo
jeste naselje
č
ije se stanovništvo pretežno bavi poljoprivredom, akoje nije sedište opštine;19)
gra
đ 
evinsko podru 
č 
 je
jeste podru
č
 je odre
đ
eno planskim dokumentom, apredstavlja izgra
đ
eni i ure
đ
eni deo naseljenog mesta, kao i neizgra
đ
eni deo podru
č
 japlaniran za zaštitu, ure
đ
enje ili izgradnju objekata;20)
gra
đ 
evinska parcela
jeste deo gra
đ
evinskog zemljišta, sa pristupom javnoj saobra
ć
ajnoj površini, koja je izgra
đ
ena ili planom predvi
đ
ena za izgradnju;21)
investitor 
jeste lice za
č
ije potrebe se gradi objekat i na
č
ije ime glasigra
đ
evinska dozvola;22)
objekat 
jeste gra
đ
evina spojena sa tlom, koja predstavlja fizi
č
ku,funkcionalnu, tehni
č
ko – tehnološku ili biotehni
č
ku celinu sa svim potrebniminstalacijama, postrojenjima i opremom, odnosno same instalacije, postrojenja ioprema koja se ugra
đ
uje u objekat ili samostalno izvodi (zgrade svih vrsta,saobra
ć
ajni, vodoprivredni i energetski objekti, unutrašnja i spoljna mreža iinstalacije, objekti komunalne infrastrukture, industrijski, poljoprivredni i drugiprivredni objekti, javne zelene površine, objekti sporta i rekreacije, groblja, skloništa isl);23)
zgrada
jeste objekat sa krovom i spoljnim zidovima, izgra
đ
ena kaosamostalna upotrebna celina koja pruža zaštitu od vremenskih i spoljnih uticaja, anamenjena je za stanovanje, obavljanje neke delatnosti ili za smeštaj i
č
uvanježivotinja, robe, opreme za razli
č
ite proizvodne i uslužne delatnosti i dr. Zgradama sesmatraju i objekti koji imaju krov, ali nemaju (sve) zidove (npr.nastrešnice), kao iobjekti koji su pretežno ili potpuno smešteni ispod površine zemlje (skloništa,podzemne garaže i sl.);24)
 pomo
ć 
ni objekat 
jeste objekat koji je u funkciji glavnog objekta, a gradi sena istoj parceli na kojoj je sagra
đ
en glavni stambeni, poslovni ili objekat javnenamene (garaže, ostave, septi
č
ke jame, bunari, cisterne za vodu i sl.);25)
 posebna vrsta objekata za koje se ne izdaje gra
đ 
evinska dozvola
jesuobjekti protivgradne odbrane; tipski kabineti baznih stanica na odgovaraju
ć
im
 
- 3 -nosa
č
ima, nosa
č
i antena sa antenama osim paraboli
č
nih antena radio-stanica svihnamena
č
iji pre
č
nik nije ve
ć
i od 2,5 m (izuzev antenskih sistema zemaljskihsatelitskih stanica), kontejneri za smeštaj telekomunikacione opreme i ure
đ
aja, tipskiormani za unutrašnju i spoljašnju montažu za smeštaj telekomunikacione opreme,mikrorovovi za opti
č
ke i druge kablove i sl.; pojedina
č
ni elektrodistributivni ielektroprenosni stubovi, deo niskonaponske elektrodistributivne mreže koji obuhvatapodzemni 10 kV ili 20 kV vod, tipske transformatorske stanice 10/04 kV ili 20/04 kV ideo elektrodistibutivne mreže od transformatorske stanice 10/04 kV ili 20/04 kV domesta priklju
č
ka na objektu kupca (1 kV); priklju
č
ci na izgra
đ
enu distributivnu gasnumrežu; tipski toplovodni priklju
č
ci; ugradnja unutrašnjih instalacija (gas, struja, voda,toplotna energija i sl.) u postoje
ć
i objekat; ograde;26)
linijski infrastrukturni objekat 
jeste javni put, javna železni
č
kainfrastruktura, dalekovod, naftovod, produktovod, gasovod i sl, koji može bitinadzemni ili podzemni, za
č
iju izgradnju je predvi
đ
eno utvr 
đ
ivanje javnog interesa, uskladu sa posebnim zakonom;27)
komunalna infrastruktura
jesu svi objekti infrastrukture za kojegra
đ
evinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave;28)
 pripremni radovi 
jesu radovi koji prethode gra
đ
enju objekta i odnose senaro
č
ito na: gra
đ
enje i postavljanje objekata i instalacija privremenog karaktera zapotrebe izvo
đ
enja radova; obezbe
đ
enje prostora za dopremu i smeštaj gra
đ
evinskogmaterijala i druge radove kojima se obezbe
đ
uje sigurnost susednih objekata,saniranje terena i obezbe
đ
enje nesmetanog odvijanja saobra
ć
aja i koriš
ć
enjeokolnog prostora;29)
tehni 
č 
ka dokumentacija
jeste skup projekata koji se izra
đ
uju radi:utvr 
đ
ivanja koncepta objekta, razrade uslova, na
č
ina izgradnje objekta i za potrebeodržavanja objekta;30)
izgradnja objekta
jeste skup radnji koji obuhvata: prethodne radove,izradu i kontrolu tehni
č
ke dokumentacije, pripremne radove za gra
đ
enje, gra
đ
enjeobjekta i stru
č
ni nadzor u toku gra
đ
enja objekta;31)
gra
đ 
enje
jeste izvo
đ
enje gra
đ
evinskih i gra
đ
evinsko-zanatskih radova,ugradnja instalacija, postrojenja i opreme;32)
rekonstrukcija
jeste izvo
đ
enje gra
đ
evinskih i drugih radova napostoje
ć
em objektu kojima se: uti
č
e na stabilnost i sigurnost objekta; menjajukonstruktivni elementi ili tehnološki proces; menja spoljni izgled objekta; pove
ć
avabroj funkcionalnih jedinica; uti
č
e na bezbednost susednih objekata, saobra
ć
aja,zaštite od požara i životne sredine; menja režim voda; uti
č
e na zaštitu prirodnog ilinepokretnog kulturnog dobra i njegove zašti
ć
ene okoline;33)
dogradnja
jeste izvo
đ
enje gra
đ
evinskih i drugih radova kojima seizgra
đ
uje novi prostor uz, ispod ili nad postoje
ć
im objektom (nadzi
đ
ivanje) i sa njim
č
ini gra
đ
evinsku, funkcionalnu ili tehni
č
ku celinu;34)
adaptacija
 jeste izvo
đ
enje gra
đ
evinskih i drugih radova na postoje
ć
emobjektu, kojima se: vrši promena organizacije prostora u objektu, vrši zamenaure
đ
aja, postrojenja, opreme i instalacija istog kapaciteta, a kojima se ne uti
č
e nastabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne menja spoljniizgled i ne uti
č
e na bezbednost susednih objekata, saobra
ć
aja, zaštite od požara iživotne sredine;35)
sanacija
jeste izvo
đ
enje gra
đ
evinskih i drugih radova na postoje
ć
emobjektu kojima se vrši popravka ure
đ
aja, postrojenja i opreme, odnosno zamenakonstruktivnih elemenata objekta, kojima se ne menja spoljni izgled, ne uti
č
e nabezbednost susednih objekata, saobra
ć
aja i životne sredine i ne uti
č
e na zaštitu

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dekaindy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->