Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140221

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140221

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Published by: Civitas Europica Centralis on Feb 21, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

 
Egymás felé forduló régiók Kelet-Közép Európában
 Approaching regions in East-Central Europe
KK
ISEBBSÉGIISEBBSÉGI
 SS
AJTÓFÓKUSZAJTÓFÓKUSZ
2014.
FEBRUÁR
 21.,
PÉNTEK
B
OÉR
 K
RISZTINA
 
VárhatóVárható
 – Jótékonysági estet rendeznek a Dévai Szent FerencAlapítvány szovátai Szent József Gyermekottona !avára pénteken a "#dapesti $agyarság%ázá"an &'rónika(
MagyarorságMagyarorság
 
 – A nemzetpolitikaielyettes államtitkár szerint minden k)z)sségnek !oga van k#lt*rá!át megtartani+ meger,síteni+nyelvét fe!leszteni és sza"adon asználni- .rr,l
Répás Zsuzsanna
 
 Az Anyanyelvhasználat külhonban - a jogi lehetőségektől a megvalósításig 
 cím/ konferencia nyitónap!án "eszélt af,város"an &irado-#(
 – A k)ltségvetés"en !elent,s tartalék áll rendelkezésre+ amagyar gazdaság f#ndament#mai sta"ilak &$01(
+
,
 – .rr,l
Pintér Sándor
 "eszélt a2ilág 3gaza kit4ntetés átadási 4nnepségén &$01(
 
Orbán Viktor
 minisztereln)k cs4t)rt)k dél#tán a magyar–#krán atár térségé"en elyszíni szemlét tart &$01(
 5
 Észrevették az önállóan induló szodemek mozgolódását a baloldalon
6 – mondta lap#nknak a szociáldemokraták eln)ke&$01(
 – 7kra!namagyarországi nagyk)vetével és az 7kra!nai $agyar Demokrata Sz)vetség &7$DS8(eln)kével is egyeztetett cs4t)rt)k)n
Mesterházy Attila
 a "aloldali )sszefogás minisztereln)k9 !el)lt!e az #krán elyzettel kapcsolat"an &:isza0e;s(
 &$aszol-ro(
 – A kedvez, gazdaságifolyamatok+ így ldá#l a n)vekedés+ a rezsics)kkentés és a ",v4l, foglalkoztatottságfolytatására számít
Orbán Viktor
 minisztereln)k &3nfo<ádió(
4
  A szeml!ben szere*l1 cikkek nag" r!sze a c-mre kattint$a meg(elenik 5 az &TI)-rek)ez tartozlinkek eg"es esetekben csak a 666.mti.)/ oldalon el$!gzett eg"szer7 !s ing"enes regisztr#ci /t#n 2ognak m7k'dni
K
IS8BBSÉ9I
 S
 AJT:;:K0SZ
<i$itas 8/ro*ica <entralis =<8<>
 ?444 B/da*est Szent*!teri. /. 4..
 
4G.
;8BR0R
 4.
 
 – 5
 !egka"ta a !azsihisz
Orbán Viktor 
 
 # amelyben a kormány$ő azt javasolja# hogyh%svét után $olytassák a "árbeszédet 
6 9 mondta az 3nfo<ádiónak a szervezet eln)ke-
HeislerAndrás
 k)z)lte= egyel,re fenntart!ák a korá""i d)ntés4ket és nem vesznek részt a kormány általszervezett oloka#szt9megemlékezéseken &3nfo<ádió(
 – 5
 A sajtóhírekkel ellentétbennem omlott össze a választási in$ormatikai rendszer 
6 9 k)z)lte
Pálffy Ilona
+ a 0emzeti2álasztási 3roda eln)ke az 3nfo<ádió"an- Az ellenzéki >sszefogás azon"an már nem "ízik aválasztási rendszer"en &3nfo<ádió(
 – :#datosan félreértette
Orbán Viktor
 a ?@@9esemlékm/ tervét "írálókat+ a t)""i vitás kérdésre nem is reagált &0szv(
 – :iltakozásként nem vette át ma a 2ilág 3gazakit4ntetési ceremónián az egyik poszt#m#sz dí!azott+
ekete !a"y #éla
 fest, nevé"en a
PintérSándor
 "el4gyminiszter által átadni kívánt kit4ntetést a dí!azott fia- A dí!átadón
Ilan Mort$l
+3zrael magyarországi nagyk)vetét,l még átvette a Jad 2asem 3ntézet 2ilág 3gaza kit4ntetését+ám amikor a szintén odaítélt magyar átorságért érdem!elet átny*!tó
Pintér Sándorhoz
 ért+nem vette át az elismerést és kezet sem fogott vele 9 er,sítették meg lap#nknak elyszíniforrások- A
eketes
9testvérpár ez#tán igyekezett felolvasni egy tiltakozó nyilatkozatot+ ám amikrofon angere!ét a tecnik#sok egy id, #tán lekeverték+ így nem leetett allani ,ket aterem"en- 2ég4l a forrásaink szerint B
kínosan $eszengő 
B
Pintér
 kiállt és igyekezett csitítani,ket+ mondván= B
a díjátadó nem a "olitikáról szól&
B &0szv(
 5
 Az
Orbán
-kormány semmibe veszi a demokráiaala"elveit# !agyarországon nem m'ködik a hatalmi ágak szétválasztása
6 9 der4l ki aertelsmann Alapítvány CE ország szociális viszonyait és demokratik#s elk)telezettségétvizsgáló elemzésé",l- A dok#ment#m osszasan és átfogóan értékelte az
Orbán
9kormánym/k)dését+ s megállapít!ák+ ogy a kormány f, stratégiai prioritása= ossz* távra+ t)"" cikl#sraátny*an konszolidálni a Fidesz atalmát- 5
 Az
Orbán
-korny korlátozta azigazságszolgáltatás $üggetlenségét# a véleménynyilvánítás szabadságát# az egyéb demokratikusala"jogokat# és megkurtította az Alkotmánybíróság jogköreit 
6 9 olvasaa ertelsmannAlapítvány CE országra kiter!ed, elemzésé"en &0szv(
 
 5
 A közelgő szlovákiai állam$őválasztás és a májusieu"ai "arlamenti laszs is ma volt
Orbán Vikto
miniszterelnök és a !agyar (özösség rtját *!()+ vezető 
 Berényi József 
 sütörtöki esztergomi tárgyalásán
6 9 k)z)lte a$inisztereln)ki Sa!tóiroda vezet,!e az $:39vel-
Ha%asi
 
#ertalan
tá!ékoztatása szerint a meg"eszélésen
Orbán Viktor
 és
#erényi&$zsef 
 elemezte a szlovákiai megyei választások #tán kialak#lt politikai elyzetet+ ma!d szó"aker4lt a márci#si szlovákiai államf,választás is+ amellyel kapcsolat"an az $' eln)ke arrólszámolt "e a kornyf,nek+ ogy az által#k intott
#árdos 'yula
 !el)lése pozitívvissza!elzéseket kapott a választóktól &%írek-sk(
 – A voltk)zrsasági eln)k megagyná az alkotny!ogi panaszt a normakontroll els,dlegeseszk)zének- Az egyes konkrét 4gyek el"írálását pedig a rendes "íróságokra "ízná-
S$lyo()ászl$
 az Alkotmány"íróság szerepér,l "eszélt egy "#dapesti konferencián- 5
 ,átni kell# hogyoda kerültünk vissza# ahonnan ./.-ben indult az Alkotmánybíróság 
6
S$lyo( )ászl$
 voltk)ztársasági eln)k+ az Alkotmány"íróság &A( alapító eln)ke az alkotmány!ogi panaszrólszervezett mai konferencián "eszélt+ amelyet az .)tv)s 'ároly ')zpolitikai 3ntézet &.'30:(
K
IS8BBSÉ9I
 S
 AJT:;:K0SZ
<i$itas 8/ro*ica <entralis =<8<>
 ?444 B/da*est Szent*!teri. /. 4..
 
4G.
;8BR0R
 4.
 
szervezett- ényegé"en arl folyik a tacskozás+ ogy milyen szerepe volt azAlkotmány"íróságnak &A(+ illetve milyen lett az Alapt)rvény elfogadása és módosításai #tán-
S$lyo( )ászl$
 az A t)rténetér,l tartott el,adást- Arl "eszélt+ milyen szerepe volt arendszerváltás során a test4letnek+ ogyan alak#ltak ki a !ogk)rei CEHH9HE9"en+ ma!d kés,""ogyan pozicionálta magát- 5
 A "arlamenttel vagy a leg$elsőbb bírósággal harol-e egyalkotmánybíróság0
 – tette fel a kérdést
S$lyo(
 el,adásá"an- 5
 !agyarországon mindig is a "arlament volt az intézmény# amelynek munkáját ellenőrizte# más régiós országokban más ésmás volt ez a szere"& 121 óta !agyarországon viszont megváltozott ez a szere"& 3elenleg az a szándék# hogy eltolják az alkotmányjogi védő szere"étől az A4-t# amit eddig betöltött# egyrendes bírósági szere" $elé&
6 &vs-#(
 &$01(
 &3nfo<ádió(
 – 0yolc templomot érint,+csaknem kétmillió e#ró &I millió forint( )sszérték/ k#lt#rális )r)kségvédelmi fe!lesztés ind#ltel a Fels,9:isza9vidéken- A :%.:<3S elnevezés/+ a k#lt#rális )r)kség meg,rzésére irány#lónemzetk)zi pályázat k)zép9e#rópai transznacionális templom#tak létreozását+ valamint 9 atemplomokoz kapcsolódó k#lt#rális )r)kség fenntartató asznosítása révén 9 a t#risztikaikínálat ",vítését célozza 9 angzott el a program kétnapos szeminári#ma el,tt megtartottsa!tótá!ékoztatón Sza"olcs9Szatmár9ereg megyei :ivadar"an- A HK százalék"an az .#rópai7nió+ C százalék"an pedig a magyar állam társfinanszírozásával megvalós#ló program"an avezet, partneren+ a Fels,9:isza 2idéki :)""cél* 'istérségi :árs#láson kív4l tová""i tíz k)zép9e#rópai szervezet vesz részt Lseország"ól+ 0émetország"ól+ Szlovákiá"ól+ Szlovéniá"ól+engyelország"ól+ A#sztriá"ól és 1laszország"ól- A partnerrégiók a k)zépkori templomaikraépítve olyan stratégiákat dolgoztak ki+ amelyek"en egy fenntartató t#risztikai és gazdaságikoncepció megvalósítása mellett k)zponti szerep !#t a templomokoz kapcsolódó k#lt#rális)r)kség meg,rzésének &irado-#(
!o)á$%a!o)á$%a
 
 – $agyarország 'olozsvári F,konz#lát#sának rendezvénytermé"en m#tatták "e+ $agyarországon kív4l+ el,sz)r azt az igen értékes tartalmat magá"afoglaló tank)nyvet+ amelynek címe= 0emzetpolitikai alapismeretek a k)zszolgálati tisztvisel,k+valamint egyetemisták szára sz4lt- CM9"an+
dr* ntor Zoltán
 szerkesztésé"enmeg!elent  oldalas kiadvány a magyar társadalom nemzetpolitiká!áról+ a k4loni magyarság)nszervez,désér,l+ demográfiai és oktatási elyzetér,l+ a magyar állampolgárság kérdésér,l+ anemzetpolitika és kormányzat viszonl ny*!t ismereteket- A k)nyvet a 0emzeti')zszolgálati .gyetem adta ki- 5
 A könyv a nemzet"olitika tartalmának ki$ejtését többtudomány-terület metszetében vizsgálja# így valamennyi érdeklődő állam"olgár számára isrendszerezett# mélyen elemző tudásanyagot nál 
-6 –
Ma"d$ &ános
 f,konz#l felvezet, "eszédé"en elmondta+ ogy a k)nyv id,szer/ és akt#ális- %árom fe!ezet"en tárgyal!a a k4lonimagyarok kérdését- 1lvasva a k)nyvet+ érdekesnek találta+ miként változott az id,k folyamán a !o"" és "aloldali pártoknak a k4loni magyarság kérdéséez való viszony#k+ melyet
+ántorZoltán
 a 5
 5emzet# állam# kisebbsé
6 cím/ fe!ezet"en tárgyal &.rdon-ro(
 – %argitamegyé"e látogatott
Hid%é"hi #alázs
 magyar országgy/lési képvisel,+ aki tegnap találkozott amegye polgármestereivel+ politik#saival a csíkkozmási k#lt*rotton"an- A találkozón
Hid%é"hi#alázs
 elmondta+ az idei év egy lasztási sorozat+ amely leet,get ad a kapcsolatoszorosa""á f/zésére+ a korá""i konflikt#sok feloldására- .z a választás C@ év #tán megteremti
K
IS8BBSÉ9I
 S
 AJT:;:K0SZ
<i$itas 8/ro*ica <entralis =<8<>
 ?444 B/da*est Szent*!teri. /. 4..
 
4G.
;8BR0R
 4.
D

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->