Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
The Future of Music Publishing - IMPACT January 2008 (Gerd Leonhard)

The Future of Music Publishing - IMPACT January 2008 (Gerd Leonhard)

Ratings: (0)|Views: 3,775|Likes:

Interview with Gerd Leonhard in IMPACT Magazine (CISAC), with Emanuel Legrand: The Future of Music Publishing. More details at www.mediafuturist.com

Interview with Gerd Leonhard in IMPACT Magazine (CISAC), with Emanuel Legrand: The Future of Music Publishing. More details at www.mediafuturist.com

More info:

Published by: Futurist Gerd Leonhard on Feb 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

 
Tsnibplc~p
O
z zlc SK Mspb` Tsnibplc~pOppf`bozbfe‒p OHM be Ifejfebe Gsir) mcmnc~p fa zlcf~hoebpozbfe xc~c c|tfpcj zf opbmtic mcppohc7 ’Ojotz zf) oejmokc zlc ncpz fa zlc ecx jbhbzoiceqb~femcez) f~ cipc/”
Ombj zlc spsoi nspbecpp fa oeOHM) zlc MTO‒p moeohcmcez
n~fshlz be zxf ismbeo~bcp ‐ bejspz~r
czc~oe zs~ecj mfnbic cezc~zobemcez
c|tc~z ^oitl Pbmfe oej pcia-zbzicjmcjbo aszs~bpz Hc~j Icfelo~j ‐ zfplo~c zlcb~ bpbfep onfsz zlcaszs~c fa zlc mspb` bejspz~r% Nfzlc`lfcj MTO `lbca c|c`szbcPzctlce Eobe xlf `iobmcj,oimfpz op o moez~o" js~beh lbpftcebeh ptcc`l zloz bz xop ’oh~coz zbmc zf nc o tsnibplc~%”Zlc opz mogf~bzr fa tsnibplc~ploc nchse ojgspzbeh zlcb~ nspbecpp
t~o`zb`cp zf zlc ecx jbhbzoi to~ojbhm)
nsz nfzl Pbmfe oej Icfelo~jbepbpzcj zloz mf~c mspz nc jfec)cptc`boiir be af~cpccbeh zlc `loehcpzf `fmc% Nfzl xc~c cqsoiirnsfroez onfsz zlc aszs~c fa mspb`tsnibplc~p xlf) be zlc ecxc`fprpzcm) o~c xcii tfpbzbfecj zflo~ecpp zlcb~ ~ctc~zfb~c af~ omsizbzsjc fa spcp%Zf hbc o pcepc fa zlc ~cfiszbfe
be zlc mokbeh) Icfelo~j
t~cpcezcj pfmc pzozbpzb`p) fszibebeh
zlc mohebzsjc fa zlc `loehcp
zokbeh tio`c7
Be zlc topz ?> mfezlp) fc~044 mbiibfe tcftic be zlcxf~ij gfbecj feibec`fmmsebzbcp zloz spc mspb`%
Be ?> -?< mfezlp) jbhbzoin~foj`opzbeh xbzl“j~oh-oej-j~ft‒ ZQ oej~ojbf pzozbfep xbii ncxbjcir oobionic%
Onfsz 83)444 jbaac~cezjcb`cp `oe tior MT0 abicp%
Be zlc ec|z ?> mfezlp)lbhl-`oto`bzr xb~cicppjcb`cp ps`l op zlc bTlfecxbii nc xbjcir oobionic%
’Zlc xb~cicpp n~fojnoejc|tifpbfe xbii jxo~a oerzlbeh xcloc pcce zf jozc be zc~mp fa ospc~‒p o`zbbzr xbzl mcjbo)”Icfelo~j xo~ecj zlc osjbce`c%Zlbp t~f`cpp xbii nc ptcj st nr zlco``cic~ozbeh `fec~hce`c nczxccejbaac~cez jcb`cp7 oe bTlfec lopzlc `otonbibzbcp fa o `fmtszc~) oTJO `oe nc o mspb` tiorc~) mfnbictlfecp tior mspb`) oej bjcfhomcp `fepficp `oe efx o``cppzlc bezc~ecz%^oitl Pbmfe) `lob~moe cmc~bzspfa zlc Mfnbic Cezc~zobemcezAf~sm) `fe`s~p% ’Mfnbic tlfecpo~c efx mbeb-T@p)” lc porp)pzozbeh zloz zlc ~coi `fec~hce`cfa mcjbo xbii f``s~ be zlc mfnbicpto`c) xlb`l nfopzp 0 nbiibfemfnbic tlfec spc~p `fmto~cj zf gspz ? nbiibfe bezc~ecz spc~p%
Spc~ tfxc~
Icfelo~j `iobmcj zloz `fepsmc~po~c ~seebeh zlc plfx oej zlcb~nclobfs~ bp cfibeh a~fm oe’fxec~plbt” mfjci zf oe ’o``cpp”mfjci% ’Xb~cicpp n~fojnoej bpkbiibeh zlc “pciibeh `ftbcp‒to~ojbhm)” lc pobj% ’Pciibeh`ftbcp lop nc`fmc pc`fejo~r ‐pciibeh o``cpp `fmcp ab~pz%’Ecx zc`lefifhbcp oixorpjbp~stz) nsz oixorp mokc zlcmo~kcz nbhhc~)” lc `fezbescj)ojjbeh zloz fec `fepcqsce`c faecx zc`lefifhbcp bp zloz zlc xcnlop nc`fmc ’o hbhoezb` mo`lbeczf `ftr `fezcez)” xlb`l bp fecnspbecpp optc`z zloz tsnibplc~ploc ncce aombibo~ xbzl a~fm zlcco~ir jorp fa plccz mspb`% ’Zlcbezc~ecz bp o tsnibplbeh mo`lbec)”lc jc`io~cj%Icfelo~j af~c`opzcj zloz be oacx rco~p a~fm efx) 83# fa omspb` tsnibplc~‒p nspbecpp xbii ncif`ozcj be cmc~hbeh zc~~bzf~bcp bePC Opbo f~ Iozbe Omc~b`o) ~chbfepxbzl o lbhl ~ozc fa c`fefmb`h~fxzl) o rfseh tftsiozbfe oej o~otbj mfnbic tlfec tcecz~ozbfe%Nsz) af~ zlc nspbecpp zf h~fx) bzxbii loc zf mf~tl a~fm o
M
spb` tsnibplc~p o~c be o hffj tfpbzbfe zf mokc zlcncpz fa zlc jbhbzoi ~cqfiszbfe) o~hsc mfnbiccezc~zobemcez hs~s ^oitl Pbmfe oej mcjbo aszs~bpzHc~j Icfelo~j%
 Oej moer tsnibplc~p oh~cc%
?0
Hc~j Icfelo~j
_:& 48
’Zlc bezc~ecz bp o tsnibplbeh mo`lbec%”
Hc~j Icfelo~j
 
_:& 48
“sebz poicp‒ oej “* tc~ `ftr‒ mfjci zfecx mfjcip% Lc xo~ecj ohobepzzs~ebeh spc~p bezf tb~ozcp oejbepzcoj) bebzcj zlc mspb` `fmmsebzrzf ’to~zb`btozc) efz t~ccez” bef~jc~ zf ncecabz a~fm tfzcezboiirio~hc ~ccesc fttf~zsebzbcp% Nszps`l o`zbc cehohcmcez ~cqsb~cp ojbaac~cez mbejpcz%Icfelo~j s~hcj zlc osjbce`czf nc`fmc ’jbhbzoi eozbcp” oejpzo~z zlbekbeh oej o`zbeh jbhbzoiir%’Zlc xf~ij bp ~otbjir nc`fmbeh ojbaac~cez tio`c nsz mfpz fa zlcnspbecpp ~sicp oej z~ojbzbfep famspb` tsnibplbeh loc efzasejomcezoiir `loehcj)” lc pobj)c|tiobebeh zloz xbzl zlc ~otbjto`c fa `loehc) ~bhlzp fxec~pmspz nc aic|bnic oej onic zf ojgspzzlcb~ nspbecpp t~o`zb`cp aopz%Oej op ms`l op zlcmo~kcztio`c bp `loehbeh oz ptccj)pf zff mspz tsnibplc~p nc onic zffaac~ o ptccjr pfiszbfe% ’^c`f~jcjmspb` oej tsnibplbeh o~c mc~hbehbe zc~mp fa ib`cepbeh)” Icfelo~jpobj% ’Hfbeh af~xo~j) mspb` ~bhlzpmspz nc mo~kczcj oej ib`cepcjzfhczlc~%” Ba efz af~ copc af~ zlc`fepsmc~) zlce nc`ospc nfzlspc~p oej pc~b`c t~fbjc~p jfe‒zloc zlc is|s~r fa zbmc%Howbeh bezf lbp `~rpzoi noii) lct~cjb`zcj o plo~t j~ft bemc`loeb`oi ~ccescp ,oincbz xbzlzlc tfzcezboi zf ~chobe pz~cehzlxbzl zlc ojcez fa ecx af~mozp"be zlc mbj- zf ifeh zc~m) be pre`lxbzl zlc jc`ibec be poicp fatlrpb`oi hffjp% Nsz bz‒p efzcezb~cir echozbc ecxp) op lcaf~cpccp o ~bpc be ~ccescp a~fmpcc~oi nspbecpp pc`zf~p7 fe-jcmoej pc~b`cp; aioz ~ozcp~ccesc plo~beh; tsnib`) bezc~eczoej ibc mspb` tc~af~moe`cp; oiizrtcp fa pre`l~febpozbfe;no`kh~fsej mspb`; plccz mspb` ,bet~bez f~ jbhbzoi p`f~cp"; ir~b`ppc~b`cp oej ~behzfecp%
Aiozibebeh
Icfelo~j bp o mogf~ t~ftfecez faaioz ~ozcp ottibcj zf oer pc~b`cxlb`l hbcp `fepsmc~p o``cpp zf`fezcez) zlc t~f`ccjp fa xlb`l`oe nc plo~cj omfeh ~bhlzplfijc~p% ’Bz bp mf~c onfsz ~ccescplo~beh)” lc `iobmcj% ’Zlc jbhbzoic`fprpzcm bp n~fkce) pf xc mspziffk oz mspb` op o pc~b`c‡a~ccoej aioz ~ozcp [xbzl spc~p] `fsij nco pfiszbfe%”Zlc `fe`ctzp fa mspb` op opc~b`c) ~ccesc plo~beh oej~ccescp nopcj fe spohc ~ozlc~zloe o`qsbpbzbfe o~c zlc xor zfzlc aszs~c) lc `iobmcj% NszIcfelo~j ojmbzzcj zloz ps``cppxfsij feir nc tfppbnic ba ib`cepbehbp pbmtibabcj ‐ be to~zb`sio~ nrzco~beh st zc~~bzf~boi jcoip ‐
GC^CMR IOP@CIICP@CF) @l~rpoibp H~fst
Ba rfs iffk oz zlc pc`zf~) bz‒p`ico~ zloz ~c`f~jcj mspb` bp ls~zbeh)xlc~cop mspb` tsnibplbeh bp ~fnspzoej lop o lcoizlbc~ aszs~c nc`ospcxc `oe zot bezf pf moer jbaac~cez~ccesc pz~comp% Fs~ nspbecpppzo~zcj fc~ ?44 rco~p ohf pciibehtsnibplcj mspb`% Fec `cezs~r jfxezlc ibec) bz‒p pzbii o zl~bbeh nspbecpp)nc`ospc oifeh zlc t~f`cpp xc locojjcj moer ecx ~ccesc pz~comp)ps`l op tc~af~moe`c oejpre`l~febpozbfe% Fnbfspir)~ccescp a~fm mc`loeb`oip o~cjc`ibebeh) nsz op ifeh op xc‒~conic zf h~fx be fzlc~ o~cop) xc‒iiloc o lcoizlr nspbecpp%
EBHCI CIJC^ZFEMoeohbeh jb~c`zf~) tcc~mspb` SK
Zlc bezc~ecz lop ncce o pf~z fa
`sizs~oi ~cfiszbfe be zlc xor xc hfz
fs~ lcojp o~fsej ib`cepbeh% Nc`ospc
xc loc oixorp ncce be zlc nspbecpp
fa ib`cepbeh) xc loc ncce qsb`kzf ib`cepc zf zlc ecx tiorc~p% Zlc~c`cez jcoi zlc Oiiboe`c mojc xbzlRfsZsnc bp prpzcmozb` fa zlc xorxc ib`cepc zf ecx mfjcip% Xc feir
xoez zf mokc ps~c bz hczp mfebzf~cj
oej zloz xc hcz ~cmsec~ozbfe fszfa bz%
EB@LFIOP ^BJJICMoeohbeh jb~c`zf~) Cjbzbfe Tczc~pQb`c-t~cpbjcez) MTO SK
Oernfjr beficj be mspb` fshlz
zf nc ftzbmbpzb`% Mspb` t~fnonirt~c-jozcp ptcc`l) oej bp o c~r
bmtf~zoez to~z fa lsmoe c|t~cppbfe
%Ba mspb` `fezbescp zf c|bpz zlce zlc
qscpzbfe af~ sp tsnibplc~p bp zf abhs~c
fsz fs~ ~fic% Xc loc zf `loehc
oej xc loc zf hf xbzl zlc `loehc%
Zlc~c bp hfbeh zf nc o ~fic af~ tcftic
xlf iffk oazc~ zlfpc xlf `~cozc zlc
mspb`% B pcc ifzp fa fttf~zsebzbcpaf~ tsnibplc~p% Zlc ao`z zloz ozc`lefifhr `oe nc mbpspcj bp efz ohffj ~copfe af~ efz spbeh bz% Zlcbezc~ecz af~`cp `fmmc~`boi`loehcp stfe sp) oej ibkc Hc~jIcfelo~j) B ncibcc xc `oeefznopc fs~ aszs~c mfjci fe spohc; bzlop zf nc fe o``cpp% Op tsnibplc~p)xc loc zf abhs~c fsz xloz zf jfzf `fez~bnszc zf zlc affj `lobe%
AON^B@C EOZOAMoeohbeh jb~c`zf~) CMB Mspb`Tsnibplbeh A~oe`c
Fs~ gfn bp zf `fezbesc zf abejxorp zf c|tifbz mspb` oej kcctfs~ oszlf~p pozbpabcj% B zlbek fatsnibplc~p op pfiszbfe abejc~p oejt~fnicm pfic~p% Xc jf efz locjb~c`z o``cpp zf mo~kczp zf ~co`l`fepsmc~p) nsz fs~ ~fic bp zf zlbekonfsz zlc xorp zf hcz zlc~c% Oejaf~ co`l z~o`k f~ af~ co`l oszlf~)zlc~c mspz nc pfmczlbeh zloz rfs`oe abej oej zloz `oe nc jfec%
’Hfbeh af~xo~j) mspb` ~bhlzp mspz ncmo~kczcj oej ib`cepcj zfhczlc~%”
Hc~j Icfelo~j
Xloz tsnibplc~p poronfsz zlc aszs~c%%%
?:

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ng Shi Jie liked this
Rocco666 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->