Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ung Dung Plaxis Vao Tinh Toan on Dinh

Ung Dung Plaxis Vao Tinh Toan on Dinh

Ratings:
(0)
|Views: 739|Likes:
Published by nguyen an duy

More info:

Published by: nguyen an duy on Oct 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

text

original

 
 
414
Ứ 
NG D
NG PH
N M
M PLAXIS TÍNH TOÁN
N
ĐỊ
NH & K 
T C
UGI
NG THOÁT N
ƯỚ 
C TH
I - D
Ự 
ÁN V
SINH MÔI TR 
ƯỜ 
NG L
Ư 
UV
Ự 
C NHIÊU L
C – TH
NGHÈAPPLICATION OF PLAXIS SOFTWARE TO EVALUATE THESTABILITY OF SHAFT, NHIEU LOC – THI NGHE ENVIRONMENTSANITATION PROJECT
Trà Thanh Ph
ươ 
ngKhoa Xây D
ng,
Đạ
i H
c Bách Khoa, TP. H
Chí Minh, Vi
t Nam
B
N TÓM T
T
M
t vài gi
ế
ng thoát n
ướ 
c th
i trong d
án V
SINH MÔI TR 
ƯỜ
 NG L
Ư 
U V
Ự 
C NHIÊU L
C TH
  NGHÈ TPHCM do công ty CHEC 3 thi công b
nghiêng l
ch.
Độ
nghiêng l
ch v
ượ 
t quá gi
ớ 
i h
n thi
ế
t
ế
. Do
đ
ó c
n thi
ế
t ph
i tính toán ki
m tra l
i các
đ
i
u ki
n
n
đị
nh t
ng th
c
a gi
ế
ng trong quá trìnhthi công c
ũ
ng nh
ư
khai thác.
ABSTRACT
There is an inclination on some shaft in Ho Chi Minh Environmental Sanitation Project Nhieu Loc Thi Nghe Basin constructed by Company CHEC 3. This inclination exceeded designed limit. So necessaryto recalculate for checking of total stability conditions of shaft in construction period and utilization period.
M
ở 
 
đầ
u
D
án V
Sinh Môi Tr 
ườ 
ng L
ư
u V
c NhiêuL
c Th
Nghè do Công Ty CHEC 3 (TrungQu
c)
đả
m nhi
m thi công. D
án g
m kho
ng22 gi
ế
ng thu n
ướ 
c th
i ch
y d
c theo hai bên b
ờ 
kênh Nhiêu L
c Th
Nghè. N
i li
n cácgi
ế
ng n
y là m
t
đườ 
ng
ng bêtông c
t thépc
ườ 
ng
độ
cao có
đườ 
ng kính trong 3m.
Đườ 
ng
ng bêtông n
y d
n toàn b
n
ướ 
c th
i v
m
ttr 
m b
ơ 
m
đặ
t
ở 
cu
i kênh. Tr 
m b
ơ 
m có nhi
mv
b
ơ 
m n
ướ 
c th
i v
tr 
m
để
x
lý tr 
ướ 
c khi
đổ
 ra sông Sài Gòn.Các gi
ế
ng thu n
ướ 
c
đườ 
ng kính trong thay
đổ
i t
7 – 9m và có chi
u sâu t
12 -20m. Cácgi
ế
ng
đặ
t cách nhau kho
ng 100 – 200m. Các
ng bêtông
đượ 
c
đặ
t vào trong lòng
đấ
t (
ở 
 
độ
 sâu th
ườ 
ng l
ớ 
n h
ơ 
n 10m) nh
ờ 
robot
đ
ào d
ntr 
ướ 
c
đượ 
c kích n
i v
ớ 
i nhau b
ng l
c kích
ng 12.000 kN.Do tr 
i dài theo tuy
ế
n kênh NL-TN xuyên quanhi
u
đị
a hình
đị
a ch
t khác nhau, nh
t là vùng
đị
a ch
t y
ế
u khu v
c TPHCM, nên vi
c thicông g
 p nhi
u tr 
ở 
ng
i – trong
đ
ó có m
t vàigi
ế
ng b
nghiêng l
ch do quá trình h
gi
ế
ngtrong
đấ
t y
ế
u.
Độ
nghiêng l
ch có cái v
ượ 
t quági
ớ 
i h
n cho phép c
a thi
ế
t
ế
. Gi
ế
ng
đ
ã thicông có
độ
nghiêng l
ch l
ớ 
n nh
t là 2%.Trong ph
n tính toán sau
đ
ây, chúng tôi mu
nch
ng minh r 
ng
độ
nghiêng l
ch ngoài ý mu
ncó th
l
ớ 
n h
ơ 
n 2% nh
ư
ng gi
ế
ng v
n
n
đị
nh vàlàm vi
c t
t ngay c
trong quá trình thi công(t
c giai
đ
o
n kích
ng là giai
đ
o
n gi
ế
ng ch
ul
c l
ớ 
n nh
t và d
m
t
n
đị
nh nh
t) và d
nhiênc
trong giai
đ
o
n khai thác v
n hành (lúc giai
đ
o
n kích
ng
đ
ã ch
m d
t, l
c kích
ng khôngcòn, gi
ế
ng ít có kh
n
ă
ng m
t
n
đị
nh nh
t).
Để
t
ă
ng c
ườ 
ng
n
đị
nh, phía d
ướ 
i
đ
áy gi
ế
ng
đượ 
c thi
ế
t k 
ế
thêm 3 c
c khoan nh
i
đườ 
ngkính 1m dài kho
ng 12m (không th
hi
n trênhình 1).Gi
ế
ng
đượ 
c
đư
a xu
ng sâu theo ph
ươ 
ng pháph
gi
ế
ng chìm v
ớ 
i m
i mo
đ
un kho
ng 4m.
1. S
li
u
đị
a ch
t
 
 
415Chúng tôi s
d
ng m
t c
t
đị
a ch
t tiêu bi
u c
a gi
ế
ng 19 do công ty CHEC 3 cung c
 p.
B
ng 1
: Các thông s
 
đị
a ch
t
Lôùp (m)
γ
 
(KN/m3)
Φ
u
(
0
) C
u
(KN/m2) E
oed
(KN/m2) Moâ hình vaät lieäu1 (0-8) 14.82 0 26 5,000 MC Drained2 (9-15) 20.00 26.40 4.90 10,000 MC Drained3 (16-25) 19.68 17.40 2.60 12,000 MC Drained
2. Tính toán
n
đị
nh theo ph
ươ 
ng pháp gi
i tích
S
ơ 
 
đồ
c
u t
o gi
ế
ng nh
ư
hình 1 d
ướ 
i
đ
ây
 
250
        1        0        0        0
250
        1        0        0        0        1       5        0        0        3        8        8        0
-16.88-13.88
 
900010500
        6        0        0        4        0        0        0        4        0        0        0
-11.28
        4        1        0        0
700600-10.08
        3        0        0        0        4        0        0
-0.5-5.0
        3        0        0        0
+2.5+2.0-4.8
G
6
G
51
GG
23
G
4
G
7
G
        3        0        0        0
G
89
G
        2        0        0        0
-12.5m
 
Hình 1. Hình d
ng c
a gi
ế
ng (
đ
ã hoàn ch
nh v
n hành) và s
li
u
đị
a ch
t.S
ơ 
 
đồ
áp l
c
đấ
t tác d
ng vào gi
ế
ng
đượ 
c th
 hi
n trên hình 2.
 
ế
t qu
tính toán h
s
an toàn tr 
ượ 
t trongtr 
ườ 
ng h
ợ 
 p có l
c kích
ng nh
ư
b
ng 2.
 γ
= 14.82 kN/m
3
 Su = 26 kN/m
2
 
ϕ
u
= 0
0
, c
u
= 26 kN/m
2
 
 γ
=20.00 kN/m
3
,Su=36 kN/m
2
 
ϕ
=26.4
0
, c = 4.9 kN/m
2
 
 γ
=19.68 kN/m
3
,Su=66 kN/m
2
 
ϕ
= 17.4
0
,c = 29.6 kN/m
2
 
 
 
416
B
ng 2
. B
ng tính toán h
s
an toàn chuy
n v
ngang (tr 
ư
ợ 
t), tr 
ư
ờ 
ng h
ợ 
 p
đ
ang thi công kích
ng
Lo
i l
ự 
c Di
n gi
i
ế
t qu
(kN)
L
c tr 
ư
ợ 
t do nghiêng 2%0.02*6858 137Áp l
c ch
 
độ
ng
Löïc kích oáng
(2.46*4.3+43.74*2.15+53.83*7.7+59.17*3.85+121.3*4.38+46.6*2.19)*10.412,000
 
14,35512,000
 
T
ng c
ng l
ự 
c gây tr
ư 
 
ợ 
t (
F’
S
)26,592
Áp l
c b
 
độ
ng (106.46*4.3+63.74*2.15+421.4*7.7+400.4*3.85+654*4.38+150.6*2.19)*10.4
 
89,185Ma sát v
ớ 
i
đ
áy gi
ế
ng (8,100+954)*0.25 2,263
Toång coäng löïc choáng tröôït (
F’
R
) 91,448
H
s
an toàn FS =
F’
/
F’
S
= 91,148 / 26,592 = 3.42 >1.50 (OK)
Do gi
ớ 
i h
n c
a bài vi
ế
t, chúng tôi khôngtrình bày chi ti
ế
t t
t c
các tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p tínhtoán mà ch
th
ng kê các k 
ế
t qu
tính toánnh
ư
trong b
ng 3.
B
ng 3
: K 
ế
t qu
tính toán
n
đị
nh
Tr
ư 
 
ờ 
ng h
ợ 
p tính toán H
s
an toàn FS Ghi chú
Kháng chuy
n v
ngang do l
c kích
ng 3.42 > [1.50] Xem b
ng 2Kháng chuy
n v
 
ngang khi không có l
c kích
ng 6.31 > [1.50]Kháng chuy
n
độ
ng xoay do l
c kích
ng 2.96 > [1.50]Kháng
đẩ
y n
i 2.36 > [1.50]
Áp l
c ch
 
độ
ng Áp l
c b
 
độ
ng
2.4646.211353.8121.3167.9-16.88m-12.5m-4.8m-0.5m106.46170.2421.4821.8654804.6kN /m
2
kN / m
2
kN /m
2
kN
 
 /m
2
kN /m
2
kN/ m
2
kN /m
2
kN/ m
2
kN / m
2
kN /m
2
kN / m
2
kN /m
2
q=10
2
kN/m
2
q=10kN/m
 
Hình 2 : Áp l
c ch
 
độ
ng và áp l
c b
 
độ
ng tác d
ng lên thành gi
ế
ng.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cheng KimHua liked this
Nguyen Tang Thanh Binh liked this
loiheninfo liked this
LTCNgoc liked this
Gioi Hoang Manh liked this
ngoc48c liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->