Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jan Paweł II

Jan Paweł II

Ratings: (0)|Views: 52 |Likes:
Published by Podaj Dalej
Nr 10, specjalny
Nr 10, specjalny

More info:

Published by: Podaj Dalej on Oct 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

W\ue000ELKA\ue001OC \ue003 (\ue003\ue002) \ue004\ue002\ue002\ue006. WYDA\ue001\ue000E SPECJAL\ue001E
ISSN \ue003\ue007\ue005\ue004-\ue008\ue002\ue002\ue002
C
O
M
I
E
S
I
\u0118
C
Z
N
I
K
A
K
A
D
E
M
I
C
K
I
W NUMERZE:
str. 2
- Jan Pawe\u0142 II nie\u017cyje
- W\u015bwietle papieskiej nauki
i\u015bwiadectwa\u017cycia
str. 3
- A S\u0142owo cia\u0142em si\u0119 sta\u0142o...
- Ziarno, kt\u00f3re obumrze, przy-
nosi plon ob\ufb01ty...
str. 4
- Toru\u0144 sk\u0142ada ho\u0142d
str. 5
- Zaufa\u0142 do ko\u0144ca
- Duc in altum
str. 6
- Wp\u0142yw ponty\ufb01katu Jana Paw-
\u0142a II na jednoczenie Europy
str. 7
- Jan Pawe\u0142 II i teologia wyzwo-
lenia
str. 8
- Konklawe
str. 9
- Z innej beczki...
str. 10
- Warsztat
str. 12
- Barka
- Przyjd\u017acie do mnie wszy-
scy...
2
Jan Pawe\u0142 II nie \u017cyje.\u2013 ta

informacja ukazuj\u0105ca si\u0119 u do\u0142u ekra- nu telewizora wstrz\u0105sn\u0119\u0142a mn\u0105. Wia- domo\u015b\u0107 by\u0142a lakoniczna, ale czy po- trzeba tu wi\u0119cej s\u0142\u00f3w? Nagle wszystko w jednej chwili sta\u0142o si\u0119 ma\u0142o znacz\u0105- ce w por\u00f3wnaniu z tym, o czym infor- mowano. Przez ca\u0142\u0105 sobot\u0119 na bie- \u017c\u0105co \u015bledzi\u0142am doniesienia p\u0142yn\u0105ce z Watykanu. M\u00f3wi\u0142y one o z\u0142ym stanie zdrowia Ojca \u015awi\u0119tego i w\u0142a\u015bciwie po- winnam by\u0107 \u015bwiadoma tego, \u017ce \u015bmier\u0107 jest tylko kwesti\u0105 czasu, bardzo zresz- t\u0105 kr\u00f3tkiego czasu. Ale nie by\u0142am, nie chcia\u0142am przyj\u0105\u0107 do wiadomo\u015bci, \u017ce tak si\u0119 mo\u017ce sta\u0107. Mo\u017ce, podobnie jak wielu innych, liczy\u0142am na cud. \u201eCuda si\u0119 przecie\u017c zdarzaj\u0105\u201d \u2013 my\u015bla\u0142am. Jednak nie tym razem. Jan Pawe\u0142 II nie \u017cyje.

Dzi\u015b, po kilku dniach od \u015bmierci Pa- pie\u017ca, zrozumia\u0142am co\u015b bardzo wa\u017cne- go. Przynajmniej dla mnie jest to wa\u017cne. My\u015bl\u0119 jednak, \u017ce wielu si\u0119 ze mn\u0105 zgodzi. Odej\u015bcie od nas Ojca \u015awi\u0119tego sprawi\u0142o, \u017ce \u015bwiat na chwil\u0119 stan\u0105\u0142 w miejscu. Ten \u015bwiat, kt\u00f3ry nieustannie jest w biegu, za- trzyma\u0142 si\u0119, pochyli\u0142 nad tajemnic\u0105 \u017cy- cia i \u015bmierci, pozwoli\u0142 sobie na re\ufb02eksj\u0119, zadum\u0119. To dowodzi jak wielkim cz\u0142o- wiekiem by\u0142 Jan Pawe\u0142 II. W\u0105tpi\u0119, abym jeszcze kiedy\u015b mia\u0142a okazj\u0119 zobaczy\u0107 takie zjednoczenie ludzi, jakie widzia\u0142o i czu\u0142o si\u0119 w sobot\u0119, gdy Papie\u017c umiera\u0142 i w niedziel\u0119 \u2013 pierwszy od prawie 27 lat dzie\u0144 bez Niego. Ta jedno\u015b\u0107 to pi\u0119kny ho\u0142d oddany Ojcu \u015awi\u0119temu, kt\u00f3ry prze- cie\u017c tak bardzo zabiega\u0142 o to \u201eby\u015bmy byli jedno\u201d. Wszyscy odczuwali\u015bmy smutek, \u017cal. Ja r\u00f3wnie\u017c. \u201eNigdy Go nie zobacz\u0119\u201d \u2013 my\u015bla\u0142am. P\u00f3\u017aniej jednak dotar\u0142o do mnie, jak bardzo egoistyczne jest moje my\u015blenie. Jan Pawe\u0142 II umar\u0142 i jest to wiel- ki cios, szczeg\u00f3lnie dla m\u0142odych ludzi, kt\u00f3rzy urodzili si\u0119, wychowali i doro\u015bli w czasie Jego ponty\ufb01katu. Smutek jest tu naturaln\u0105 spraw\u0105, ale nie mo\u017cna w nim pozostawa\u0107. Kiedy u\u015bwiadomi\u0142am sobie, \u017ce Papie\u017c odszed\u0142 do Ojca, Jego \u015bmier\u0107 zyska\u0142a w moich oczach nowy wymiar. Jan Pawe\u0142 II dotar\u0142 przecie\u017c do celu swojej podr\u00f3\u017cy. Teraz na pewno wstawia si\u0119 za nami u Boga i tam, gdzie przebywa, mo\u017ce dla nas zdzia\u0142a\u0107 wi\u0119cej ni\u017c za \u017cycia. My, chrze\u015bc\u0133anie, mamy przecie\u017c Nadziej\u0119. Nie zapominajmy o tym. Pami\u0119tajmy, \u017ce Papie\u017c nas opu\u015bci\u0142, ale Jego nauka pozo- sta\u0142a. Powinni\u015bmy realizowa\u0107 to, co w ci\u0105- gu tylu lat nam przekazywa\u0142. To nie mo\u017ce p\u00f3j\u015b\u0107 na marne.

Kasia

Prosz\u0119 was, jak to czyni\u0142 kiedy\u015b \u015bw. Pa- we\u0142, o troch\u0119 miejsca w waszych sercach i w waszych modlitwach. B\u00f3g zap\u0142ac za go\u015bcin\u0119.

Ojciec \u015awi\u0119ty przeszed\u0142 przez \u017cycie godnie. Najpi\u0119kniej i najwspanialej, jak mo\u017cna by\u0142o \u017cyc. Jego \u017cycie wype\u0142nione by\u0142o przede wszystkim modlitw\u0105 i prac\u0105. Nazywany by\u0142 nawet mistrzem modli- twy. To odwieczny, niestrudzony piel- grzym, kt\u00f3ry ni\u00f3s\u0142 ca\u0142emu \u015bwiatu Dobr\u0105 Nowin\u0119. Tak bardzo ukocha\u0142 cz\u0142owieka. Odkry\u0142 jego wielko\u015bc, pochyla\u0142 si\u0119 nad jego n\u0119dz\u0105, zawsze wpatrzony w obraz Maryi. Szed\u0142 drogami \u015bwiata pami\u0119taj\u0105c o Polsce. Jedyne, co mogli\u015bmy zrobi\u0107, to po prostu by\u0107 z Nim i jak najlepiej spe\u0142ni\u0107 Jego pro\u015bb\u0119. Cho\u0107 nie jest z nami cia\u0142em, to na pewno obecny jest duchem i my\u015bl\u0119, \u017ce jest bardzo szcz\u0119\u015bliwy i dumny widz\u0105c cz\u0142owieka, kt\u00f3ry mimo licznych, codzien- nych obowi\u0105zk\u00f3w zatrzymuje si\u0119, aby cho\u0107 na chwilk\u0119 pomodli\u0107 si\u0119. To w\u0142a\u015bnie w tym czasie spotykam tak wielu ludzi w kaplicach, ko\u015bcio\u0142ach, na ulicach, kt\u00f3- rzy modl\u0105 si\u0119, wspominaj\u0105, a nawet mil- cz\u0105\u2026, daj\u0105c \u015bwiadectwo swojego \u017cycia. To niesamowite, \u017ce jeden, tak niezwyk\u0142y cz\u0142owiek wp\u0142yn\u0105\u0142 na bieg historii, prze- mieni\u0142 ludzkie serca. Zrobi\u0142 to z mi\u0142o\u015bci.

Papie\u017c bardzo cierpia\u0142. Tak wiele razy walczy\u0142 o \u017cycie, zmaga\u0142 si\u0119 z liczny- mi chorobami, ale mimo wszystko szed\u0142 wci\u0105\u017c do przodu. S\u0142owa Ojca \u015awi\u0119tego s\u0105 drogowskazem jak \u017cy\u0107, jak m\u0105drze poszukiwa\u0107 Boga i Jego woli oraz ucz\u0105 odnajdywa\u0107 sens w ka\u017cdym cierpieniu. Papie\u017c m\u00f3wi\u0142:

Dni choroby pozwalaj\u0105 mi jeszcze lepiej zrozumie\u0107 warto\u015b\u0107 pos\u0142ugi, do kt\u00f3rej zosta\u0142em powo\u0142any. Przybywam jako \u015bwiadek, kt\u00f3ry na w\u0142asnym ciele do\u015bwiadczy\u0142, jakie znaczenie i warto\u015b\u0107 ma cierpienie, gdy przyjmuje si\u0119 je z ufno\u015bci\u0105 pok\u0142adan\u0105 w Bogu.

Papie\u017c Jan Pawe\u0142 II uczy\u0142 i nadal uczy pok\u0142adania ufno\u015bci w Panu. Dobrze, \u017ce m\u00f3wimy o Nim. On by\u0142 siewc\u0105, kt\u00f3ry zasia\u0142 w nas ziarno modlitwy, solidarno- \u015bci\u2026W Toruniu podczas wsp\u00f3lnej Mszy

\u015aw., kt\u00f3ra odbywa\u0142a si\u0119 na Rynku Staro- miejskim bardzo mocno zapad\u0142y mi w pa- mi\u0119\u0107 s\u0142owa biskupa, kt\u00f3re wypowiedzia\u0142 podczas homilii. M\u00f3wi\u0142:

Ojciec \u015awi\u0119ty zostawi\u0142 nam plon swe- go \u017cycia, kt\u00f3re rzuci\u0142 na gleb\u0119 naszych serc. Otwierajmy dalej drzwi Chrystusowi, nie l\u0119- kajmy si\u0119, wyp\u0142ywajmy na g\u0142\u0119bi\u0119. Dzielmy si\u0119 mi\u0142o\u015bci\u0105, spotykajmy Chrystusa w naszych sercach i w Eucharystii.

Z siewcy trzeba przej\u015b\u0107 te\u017c do ziarna. To wyborne ziarno kiedy\u015b zaowocuje, jednak naj- pierw musi obumrze\u0107, aby potem wyda\u0142o plon. To w\u0142a\u015bnie teraz przyjd\u0105 dni, kiedy zaczniemy zwraca\u0107 uwag\u0119 na ziarno Bo\u017ce\u2026

Ostatnie dni by\u0142y czasem re\ufb02eksji i za- dumy, czasem jedno\u015bci. Staje przed nami nowe zadanie, a mianowicie wcielenie w \u017cycie s\u0142\u00f3w Papie\u017ca Jana Paw\u0142a II. Czy nam si\u0119 uda, to tak naprawd\u0119 zale\u017cy od nas samych. Pami\u0119tajmy s\u0142owa Wielkiego Rodaka, kt\u00f3ry m\u00f3wi:

Musicie od siebie wymaga\u0107, cho\u0107by inni
od was nie wymagali\u2026

Na zako\u0144czenie pragn\u0119 przytoczy\u0107 fragment rozwa\u017cania Ojca \u015awi\u0119tego, kt\u00f3- ry mo\u017ce pos\u0142u\u017cy\u0107 w spos\u00f3b szczeg\u00f3lny m\u0142odym w odnajdywaniu sensu swojego \u017cycia, niech one nas prowadz\u0105:

Ka\u017cdy z was, m\u0142odzi przyjaciele znajdu- je w \u017cyciu jakie\u015b swoje ,,Westerpla\ufffde\u201d. Jaki\u015b wymiar zada\u0144, kt\u00f3re musi podj\u0105\u0107 i wype\u0142ni\u0107. Jak\u0105\u015b s\u0142uszn\u0105 spraw\u0119, o kt\u00f3r\u0105 nie mo\u017cna nie walczy\u0107. Nie mo\u017cna ,,zdezerterowa\u0107\u201d.

Anna Ludwiczak
W \u015bwietle papieskiej nauki i \u015bwiadectwa \u017cycia
W\ue000ELKA\ue001OC \ue003 (\ue003\ue002) \ue004\ue002\ue002\ue006. WYDA\ue001\ue000E SPECJAL\ue001E

W jak niezwyk\u0142ej godzinie dziej\u00f3w przysz\u0142o nam \u017cy\u0107! Jeste\u015bmy pokoleniem, kt\u00f3remu przysz\u0142o zobaczy\u0107 najwi\u0119kszy pogrzeb w dziejach ludzko\u015bci \u2013 pogrzeb papie\u017ca Jana Paw\u0142a II. Ziarno, kt\u00f3re ob- umrze, przynosi plon ob\ufb01ty. Poszed\u0142 za Chrystusem jako wierny i o\ufb01arny s\u0142u- ga daj\u0105c o Nim \u015bwiadectwo. Jan Pawe\u0142 II da\u0142 te\u017c przyk\u0142ad s\u0142u\u017cby apostolskiej. M\u00f3wi bowiem Chrystus: kto by chcia\u0142 Mi

s\u0142u\u017cy\u0107, niech idzie za mn\u0105, a gdzie Ja jestem, tam b\u0119dzie i m\u00f3j s\u0142uga. A je\u015bli kto\u015b Mi s\u0142u\u017cy, uczci go m\u00f3j Ojciec. Poszed\u0142 Karol Wojty-

\u0142a za Chrystusem. Poszed\u0142 d\u0142ug\u0105 drog\u0105, kt\u00f3ra prowadzi\u0142a z rodzinnych Wadowic do Krakowa, z Krakowa do Rzymu sk\u0105d pielgrzymowa\u0142 do wielu kraj\u00f3w. Jednak jego misja nie dobieg\u0142a ko\u0144ca, a to w\u0142a\u015bnie dlatego, \u017ce jego nauczanie przynosi\u0142o,

przynosi i b\u0119dzie wci\u0105\u017c przynosi\u0107 nowe duchowe owoce. Ziarno, kt\u00f3re obumrze, przynosi plon ob\ufb01ty. Jak\u017ce dos\u0142ownie spe\u0142ni\u0142y si\u0119 te s\u0142owa w \u017cyciu i \u015bmierci Jana Paw\u0142a II. My\u015bl\u0119, \u017ce jego \u015bmier\u0107 otwo- rzy drog\u0119 dla jednoczenia si\u0119 \u015bwiata. Oj- ciec \u015awi\u0119ty jest ci\u0105gle z nami. Pozosta\u0142, poniewa\u017c my, Lud Bo\u017cy otoczyli\u015bmy go czci\u0105 nale\u017cn\u0105 \u015bwi\u0119tym na ziemi w prze- konaniu, \u017ce cieszy si\u0119 chwa\u0142\u0105 w Niebie. Przyzywajmy papieskiego po\u015brednictwa, prosz\u0105c go o or\u0119downictwo za nami \u017cy- j\u0105cymi jeszcze tu na ziemi. Dzi\u0119kuj\u0119 Ci Ojcze \u015awi\u0119ty za to, \u017ce jeste\u015b!!!

Tomasz Jab\u0142o\u0144ski
Ziarno, kt\u00f3re obumrze, przynosi plon ob\ufb01ty...
RACHUNEK SUMIENIA

To by\u0142o do przewidzenia\u2026
A jednak zaskoczy\u0142o\u2026
A jednak i tak bola\u0142o\u2026

Ale bardziej ni\u017c smutek w obliczu straty kogo\u015b tak bliskiego, cho\u0107 nigdy osobi\u015bcie nie spotkanego, bola\u0142 fakt, \u017ce nie dajemy temu choremu Cz\u0142owiekowi spokojnie rozpocz\u0105\u0107 nowego \u017cycia!

My, kt\u00f3rych tak kocha\u0142 \u2026
Pi\u0105tek \u2013 1 kwietnia 2005

W mediach zawrza\u0142o \u2013 niemal ka\u017cda stacja telewizyjna i rozg\u0142o\u015bnia radiowa przerywa program, by nada\u0107 specjal- ne wydanie programu informacyjnego. I cho\u0107 komunikaty z Watykanu s\u0105 bar- dzo zwi\u0119z\u0142e i enigmatyczne, programy te trwaj\u0105 w niesko\u0144czono\u015b\u0107 wype\u0142niane pustymi s\u0142owami dziennikarzy. Nikt nic nie wie, ale ka\u017cdy przeczuwa, co mo\u017ce si\u0119 wydarzy\u0107 i robi wszystko, by by\u0107 pierw- szym, kt\u00f3ry przeka\u017ce \u201esensacyjn\u0105 wiado- mo\u015b\u0107\u201d. Niekt\u00f3rzy posuwaj\u0105 si\u0119 tak dale- ko, \u017ce u\u015bmiercaj\u0105 Ci\u0119 za \u017cycia\u2026

A przecie\u017c potrzeba zaledwie ciszy\u2026 A\u017c ciszy w tym rozwrzeszczanym \u015bwiecie\u2026

W Watykanie pojawiaj\u0105 si\u0119 t\u0142umy\u2026 W telewizji znane twarze\u2026 Dlaczego? Bo godzi si\u0119 tam by\u0107? Bo to historyczny mo- ment? Bo zbli\u017caj\u0105 si\u0119 wybory?\u2026

Chwa\u0142a wszystkim, kt\u00f3rzy mog\u0105 w zgodzie ze swym sumieniem powie- dzie\u0107: zrobi\u0142em to z potrzeby serca \u2026

Ceny w rzymskich sklepach rosn\u0105\u2026
skrzynki SMS-owe zape\u0142niaj\u0105 si\u0119\u0142a\u0144cusz-

kami pami\u0119ci; p\u0142omykami nadziei: nie zawied\u017a - przeka\u017c t\u0119 wiadomo\u015b\u0107 5 osobom; nie zab\u0133aj nadziei \u2026, a operatorzy zacieraj\u0105 r\u0119ce\u2026

Ratunku! Czy tego nas uczy\u0142e\u015b? Czy na-
prawd\u0119 nic do nas nie dotar\u0142o?
PRZEJ\u015aCIE

W tych trudnych godzinach pi\u0105tkowe- go dnia ukojenie przynosi\u0142y nawo\u0142ywania o. Knabita: pom\u00f3\u017cmy mu przej\u015b\u0107!, s\u0142owa o. Zi\u0119by o tragicznym optymizmie chrze\u015bc\u0133a\u0144-

stwa, spok\u00f3j kard. Macharskiego \u2026

I sta\u0142o si\u0119 co\u015b niezwyk\u0142ego \u2013 jakby Kto\u015b zatrzyma\u0142 ten p\u0119dz\u0105cy na z\u0142amanie karku \u015bwiat. Szum informacji zast\u0119powa- \u0142a zaduma, re\ufb02eksja i cisza, kt\u00f3r\u0105 tak umi- \u0142owa\u0142e\u015b\u2026 Ty, kt\u00f3ry zapada\u0142e\u015b si\u0119 w wiecz-

no\u015b\u0107 s\u0142uchaj\u0105c Ewangelii.

Dostali\u015bmy od Boga czas, by si\u0119 opa- mi\u0119ta\u0107, by\u015b m\u00f3g\u0142 Przej\u015b\u0107 z \u017cycia do \u017cycia spokojny, by\u015b m\u00f3g\u0142 nauczy\u0107 nas, jak to zrobi\u0107\u2026

Wybacz natarczywo\u015b\u0107 serc kochaj\u0105cych Cie-
bie!
CUD?

Nasz nar\u00f3d s\u0142ynie z tego, \u017ce w chwi- lach trudnych i bolesnych potra\ufb01 si\u0119 zjednoczy\u0107. I to jest cudowne! Ale nie czekajmy na trudne chwile! Ostatni czas jest dla nas dowodem, \u017ce dni, kiedy po- licja na Rubinkowie nie odnotowuje \u017cad- nych zdarze\u0144, gdy nie chcemy oszukiwa\u0107, bo to nie wypada, gdy celem meczu nie jest b\u0133atyka, gdy wrogowie podaj\u0105 sobie d\u0142onie, gdy cichn\u0105 afery\u2026 nie musz\u0105 by\u0107 nierealnym marzeniem! To naprawd\u0119 si\u0119 dzieje! I b\u0119dzie si\u0119 dzia\u0142o dop\u00f3ty, dop\u00f3ki ka\u017cdy z nas b\u0119dzie nie tylko tego wyma- ga\u0142, ale i sam tak si\u0119 zachowywa\u0142.

Swoim Przej\u015bciem udowodni\u0142e\u015b nam, Ojcze \u015awi\u0119ty, \u017ce Twoja nauka, \u017ce nauka Chrystusa, nie jest mrzonk\u0105! Cz\u0142owiek potra\ufb01 by\u0107 dobry, pi\u0119knie dobry, je\u015bli tyl- ko chce!

Tak Twoje S\u0142owo sta\u0142o si\u0119 cia\u0142em \u2026
I za to chwa\u0142a Ojcu i Synowi i Duchowi
\u015awi\u0119temu.
A.D.
A S\u0142owo cia\u0142em si\u0119 sta\u0142o...
3
W\ue000ELKA\ue001OC \ue003 (\ue003\ue002) \ue004\ue002\ue002\ue006. WYDA\ue001\ue000E SPECJAL\ue001E

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->