Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Crossed Swords Shuja Nawaz

Crossed Swords Shuja Nawaz

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Crossed Swords Shuja Nawaz
Crossed Swords Shuja Nawaz

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Strategicus Publications on Feb 23, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/23/2014

 
Arbsshe Qwbres , Snl`stnd,@ts Nrmy,nde tih Wnrs W`ti`d-Qiuon Dnwnz , Bxjbre Xd`hrs`ty Srhss,Snl`stnd , !""#$"" %n&hs' () *+nl nde wi`th %ibtb&rn%is,  mn%s' @Q.D()/ 3$#-"-(3->;$"-@Q.D("/ "-(3->;$"-)
Kbbl [hv`hwN.I Nm`d
Arbsshe Qwbres `s tih +nthst nee`t`bd tb tih +`st bj *bbls ehn+`d& w`ti Snl`stnd Nrmy 1 Wr`tthd w`ti nd hyh bd tih Whsthrd nue`hdh *y n Snl`stnd` wib ins shtt+he `d XQN tih *bbl `s n wh+bmh nee`t`bd tb *bbls bd Snl`stnd Nrmy1@t bdtn`ds sbmh dhw sburhs nde sbmh dhw `djbrmnt`bd
 
1Xdjbrtudnth+y mbst bj tih `djbrmnt`bd `s ndhebtn+ nde tih dnrrntbrs nrh hxtb++`d& tih`r bwd %hrjbrmndh1 5ih nutibr8s `hw%b`dt `s sbmhwint su*oht`h ns ih `s n *rbtihr bj bdh bj tih hx i`hjs bj Snl`stnd Nrmy :hdhrn+ Ns`j Dnwnz1 5ih *bbl bdtn`ds sbmh jntun+ hrrbrs , sbmh %bss`*+y ty%`d& hrrbrs,hx%hthe jrbm Bxjbre Xd`hrs`ty Srhss Snl`stnd wi`i ins n rh%utnt`bd bj eb`d& ti`s1Qbmh hrrbrs nrh ibwhhr i`stbr`n+ nde jntun+ nde whrh hdt`rh+y nb`en*+h1Bd %n&h # )re 7`&it Ann+ry bj 9hhrut jnmh `s wr`tthd ns )re 7`&it @djndtry nde bd %n&h 3 *hbmhs )re 7`&it Ann+ry1Bd %n&h !! Nyu* 0ind `s %+nhe `d Nssnm rh&`mhdt tibu&i Nyu*8s *nttn+`bd bjj`hr ?b&`dehr Q`d&i s%h`j`n++y stnthe tint Nyu* 0ind wns `d Ainmnr <h&`mhdt `d WW 5wb1Bd %n&h ;! Dnshhru++ni 0ind .n*nr `s %rbmbthe tb +`huthdndt &hdhrn+ nde s`m`+nr jnth *hjn++s 9nobr :hdhrn+ Qnrjnrnz 0ind bd %n&h !!)1() 7ndhrs *hbmhs () Ann+ry bd %n&h )">1Bd %n&h ;$" ih ind&hs tih htid``ty bj Qnrenr .n+nli Qihr 9nznr` n .n+bi Qhrn`l` *y n++`d& i`m n Sudon*` , nd ibdbur tint db .n+bi wbu+e +`lh tb inh1 N jnr mbrh shr`bus hrrbr Qiuon mnlhs wi`+h e`suss`d& tih htid` bm%bs`t`bd bj Snl`stnd Nrmy bd %n&h >$"16h stnths tint Q`dei`s nde .n+ui`s nrh (> %hrhdt bj Snl`stnd Nrmy15i`s `s n shr`bus e`stbrt`bd bj i`stbry15ih thrm 9us+`m Q`dei` nde .n+ui` n**rh`nthe tb 9Q =nm%' . wns &`hd tb <nd&inr40n`mlind`40indznen <nobut rhru`tmhdt `d Snl`stnd Nrmy `d (3>"s15ih n`m wns tb rnt`bdn+`sh tih rhru`tmhdt bj <nd&inrs `d Snl`stnd
 
Nrmy17nthr tih usu%hr 2`n `d brehr tb n%%hnsh tih Q`dei`s rhnthe tih Q`dei <h&`mhdt *ut Q`dei`s ns jnr ns my rhsnhi rhhn+s nrh jnr +hss tind <nd&inrs40n`mlind`s40indznen <no%uts `d tih nrmy15ih <nd&inrs nrh n s`&d`j`ndt +nss `d j`&it`& nrms *h`d& sbmh nt +hnst )> C bj nrmbur nde e`st`dt jrbm Sudon*`s15ih .n+bi nrh inre+y rh%rhshdthe `d tih nrmy1Ns n mntthr bj jnt tih Snl`stnd Nrmy ins sui n rh%utnt`bd `d .n+bi`stnd tint db .n+bi wbu+e +`lh tb ob`d `t1N++ tindls tb :hdhrn+ 9usinrrnj,2`n nde 2N .iuttbs %b+``hs1 5ihsh nrh hx%hthe hrrbrs nde mbrh sb jrbm Bxjbre Xd`hrs`ty Srhss Snl`stnd ldbwd jbr ind&`d& nutibrs %ibtb&rn%i w`ti tibsh bj tih`r ud+hs bd onlhts bj *bbls ns tihy e`e w`ti Ab+bdh+ 91 Kjjhde` `d i`s *bbl Sudon* Ann+ry %u*+`sihe *y Bxjbre Xd`hrs`ty Srhss `d !""$15ih b+e %r`dh dnrrnthe tb mh tih sne stbry wihd @ mht i`m nde wns n+sb u`th ihhshe bjj *y tih jnt tint tih %r`dhss rudd`d& tih Bxjbre Snl`stnd `s tbb nrrb&ndt tb mhht ndy nutibr br tb hhd e`suss ndyti`d& bd th+h%ibdh1@t `s s`&d`j`ndt tb dbth tint sb e`s&usthe e`e Kjjhde` *hbmh w`ti ti`s Nmhhdn Qyhe bj Bxjbre tint ih w`tierhw i`s *bbls r`&its jrbm Bxjbre Xd`hrs`ty Srhss Snl`stnd1@ts %bss`*+h tint Kjjhde`s *bbl wns eh+`*hrnth+y sn*btn&he *y Nmhhdn Qyhe ns ihr *rbtihr *r`&ne`hr ?nhe 6uss`nd wns w`ti Kjjhde` `d tih tndl br%s nde *bti e`e dbt &ht n+bd& wh++1 5ih n*bh hrrbrs nrh `ds`&d`j`ndt16bwhhr Qiuon ins mneh sbmh nshrt`bds wi`i nd *h +nss`j`he ns shr`bus hrrbrs br hhd e`stbrt`bd bj i`stbry1Bd %n&h $( ih nsshrts tint n++`d& bjj bj B%hrnt`bdn+ Ehdus *y Snl`stnd8s ``+`nd &bhrdmhdt wns bdh bj tih rhnsbds wiy tih (3;$-;# wnr jn`+he1@ stnth ti`s *hnush tih su* t`t+h bj tih in%thr `s H Wiy tih Wnr Jn`+heH1Bd tih btihr inde ih jn`+s tb %b`dt but tih mnobr jntn+ eh`s`bd wihd tih Snl`stnd` &bhrdmhdt rhjushe tb n++bw tih nrmburhe nrs bj (( SNEB Ann+ry tb nss`st tih tr`*hsmhd `d *rhnl`d& tirbu&i tb Qr`dn&nr15ibsh wib nrh dbt jnm`+`nr sibu+e ldbw tint tih mn`d rhnsbd wiy tih tr`*n+s jn`+he tb tnlh Qr`dn&nr wns *hnush @de`nd nrmbur budthrnttnlhe tihm nde ehstrbyhe tihm nt Qin+nthd&15i`s jnt wns e`susshe *y .r`& N1N10 Ainueiry n+sb `d i`s *bbl1B%hrnt`bd Ehdus %+nd nmh mui +nthr1Nt tint t`mh tih @de`nd Nrmy wns wh++ hstn*+`sihe `d 0nsim`r nde wh++ %b`she tb mhht ndy tirhnt1Ehry jhw %nrt``%ndts bj tih 0nsim`r Wnr inh +hjt ndy wr`tthd nbudts bj tih`r wnr hx%hr`hdhs1 :hdhrn+ @*n+ wib %nrt``%nthe `d tih wnr nde +nthr bd rbsh tb tih rndl bj ju++ &hdhrn+ nde Ain`rmnd ?b`dt Ai`hjs bj Qtnjj Abmm`tthh, +bd& njthr tih 0nsim`r Wnr mneh bdh hry tibu&it %rbbl`d& rhmnrl n*but tih 0nsim`r Wnr `d nd nrt`+h `d tih Snl`stnd Nrmy :rhhd .bbl (33!1 5i`s %nrt`u+nr %u*+`nt`bd wns su* t`t+he 8hnr bj tih Qhd`br J`h+e Abmmndehrs81 @*n+ wrbth' 8Gur`d& (3;# 0nsim`r B%hrnt`bds @ snw bdh shd`br bjj`hr s`tt`d& m`+hs *hi`de tih jrbdt+`dh nde budt`d& nn`+n*`+`ty bj mu+hs nde rnt`bds1 6h ine rh+h&nthe tih j`&it`d& tb n shd`br *nttn+`bd bmmndehr 1@d (3) bdh 9nobr :hdhrn+ Jnzn+ @ 9uuhhm 0ind `d i`s *bbl 5ih Qtbry bj Snl`stnd

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->