Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Справяне със стреса за работещи

Справяне със стреса за работещи

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Deyana Ilieva
Справяне със стреса при работа. Ръководство за работещите.
Справяне със стреса при работа. Ръководство за работещите.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Deyana Ilieva on Feb 23, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2014

pdf

text

original

 
СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА ПРИ РАБОТА
Ръководство за работещите
Този документ е преведен и адаптиран с разрешение от оригинала на HSE (Health & Safet  E!e"#t$%e' кото мо)е да *+де открит на ,нтернет адресhtt- .// 000 1h2e 1
 
 -8f  <ол= >итирате оригинални= документ когато >итирате този превод1 ?+преки' са направени вси@ки усили= за адаптиране на оригинални= документ к+м текуто с+сто=ние в B+лгари=' мол=' проверете текуто наонално законодателство' стандарти и норми1 Cвторите на оригиналната пу*лика>и= и на този превод не нос=т отговорност за ти и други искове и изисквани=' породени от използване на тук с+д+р)аAата се инDорма>и=1h$2 84"#Fe7t ha2 6ee7 tGa72late8 a78 a8a-te8' 0$th -eGF$22$47' fG4F a7 4G$3$7al -#6l$2he8 6  Health a78 Safet E!e"#t$%e 4f Geat IG$ta$7 a78 a%a$la6le fG4F htt-.//0001h2e134%1#5/-#672/$7839:;1-8f  Jlea2e al24 "$te the 4G$3$7al 84"#Fe7t 0he7 GefeGG$73 t4 th$2 tGa72lat$471 Klth4#3h "aGe ha2 6ee7 ta5e7 t4 a8a-t the 4G$3$7al 84"#Fe7t t4 the "#GGe7t 2$t#at$47 $7 I#l3aG$a' -lea2e Fa5e 2#Ge that  4# "he"5 the Gele%a7t 7at$47al le3$2lat$47' 2ta78aG82 a78 74GF21 he a#th4G2 4f the 4G$3$7al  -#6l$"at$47 a78 4f th$2 tGa72lat$47 2hall 74t 6e l$a6le f4G 8aFa3e2 4G 4theG "la$F2 a78 8eFa782 aG$2$73 4#t 4f the #2e 4f th$2 $7f4GFat$47 "47ta$7e8 heGe$71
За кого е предназначена тази брошура?Може би сте виждали ръководството “Справяне със стреса при работа: Ръководство за  ръководители за подобряване здравето и благополучието на работещите! "ова ръководство е предназначено за #ашия ръководител$ ко%то е задължен да осигури условия за защита на #ашето здраве от стреса при работа! &о'спе(иално$ то% трябва:
)а о(ени риска за #ашето здраве от стреса при работа*
приложи рки за ели+иниране ли когато това е невъз+ожно$ за на+аляване- на този риск*
се консултира лично с с$ чрез про.съ/за или друг представител за про+ените на работното +ясто или организа(ионните про+ени$ които би0а гли да повлияят #ашето здраве и безопасност!
1
 
"ази брошура съдържа ин.ор+а(ия за това какво #ие +ожете да направите$ за да по+огнете на #ашия ръководител!&о+нете: стресът не е слабост! #ашият работодател е задължен да опазва здравето и безопасността #и при работа! )обрият работодател ще о(ени всички предложения$ които и+ате за на+аляване на стреса на работното +ясто! Стресът при работа е си+пто+ за съществуващ пробле+ в организа(ията$ а не на индивидуална слабост!1акво представлява стресът при работа?Стресът е неблагоприятна реак(ия къ+ изкл/чително голя+о натоварване или високи изисквания! "о% +оже да бъде причинен както от пробле+и на работното +ясто$ така и от ситуа(ии извън работата! "ази брошура разглежда стреса при работа: т!е! стрес$ ко%то се появява или влошава от работата! Стресът при работа не е заболяване$ но +оже да повлияе неблагоприятно здравето и благополучието$ особено ако е продължителен или с голя+а интензивност! 2апри+ер:
 3изически пробле+и' сърдечни заболявания*' болки в гърба$ сто+ашно'чревни заболявания и др!*
&си0ологични пробле+и:' тревожност и депресия!#ие не сте единственият$ ко%то се чувства ого или извънредно +ного стресиран! # страната като (яло$ поне един от пети+а души се чувства така! 4т особена важност за справяне със стреса при работа е партн5орството жду с$ шия ръководител и  работодател$ партн5орство$ основано на честност и доверие!1акво +ожете да направите на работното си +ясто?Можете да по+огнете :
)ава%ки своя принос в управлението на стреса на работното +ясто' разговори с #ашия работодател$ споделяне на съществуващите пробле+и! 6ко чувствате$ че не +ожете да говорите директно с работодателя или ръководителя си$ по+олете про.съ/за или друг представител на работещите да постави пробле+а пред ръководството от #аше и+е*
)а подкрепите колегите си$ ако те се чувстват стресирани на работното си +ясто! 4куражете ги да разговарят с ръководителя си$ про.съ/за или друг представител на  работещите*
)а потърсите по+ощ от консултантите на работодателя #и или службата за подпо+агане на работни(ите ,ако и+а такива-*
2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->