Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140222

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140222

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Published by: Civitas Europica Centralis on Feb 23, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

 
Egymás felé forduló régiók Kelet-Közép Európában
 Approaching regions in East-Central Europe
KK
ISEBBSÉGIISEBBSÉGI
 SS
AJTÓFÓKUSZAJTÓFÓKUSZ
2014.
FEBRUÁR
 22.,
SZOMBAT
B
OÉR
 K
RISZTINA
 
VárhatóVárható
 – Azanyanyelv nemzetközi napja alkalmából a révkomáromi Anyanyelvünkért Polgári Társulás aszékesfehérvári örösmarty Társasággal közös! a "emzeti #gyüttm$kö%ési Alap általtámogatott "yelv! ami összeköt elnevezés$ projekt részeként kétnapos konferen&iát szervez
()BR*+R
 ,-,/%
 +N
! 'omáromban ()elvi%ék*ma+
MagyarországMagyarország
 
 – ,
 A Kossuth rádió ma reggeliadásában terroristának nevezték az ukrán kormány ellen küzdő embereket. A magyar közmédiaegyértelműen az ukrán kormány álláspontát oszta és sugározza a véres össze!sapásokkal áróukrán válság kap!sán
- . /rja közleményében
Szanyi Tibor
 ("szv+
 – A tragikusesenysorozat relhet0en valóban get ér! és visszatér a kés élet és a nyugalom1krajnába ("szv+
  – A közvélemény elé tárt!meg&sonk/tott szövegek nem azonosak az ügyben készült végs0 összefoglaló jelentéssel ("szv+
 
Orbán
 még a 2334.as országjárókampánya i%ején tartott beszé%et az orosz.magyar szerz0%ésr0l! akkor azt mon%ta! 5
nem lehet olyan szerződést kötni az oroszokkal" amit t#z évre titkos#tanak 
*5 6int azóta ki%erült7 lehet! éséppen
Orbán Viktor
 tette meg* Az ominózus beszé%et aktualizálta
Bajnai Gordon
 ("szv+
 
 (hira%o*hu+
 – Az Alapjogokért 'özpont elemzése szerint az#urópai 8iztonsági és #gyüttm$kö%ési 9zervezet (#8#9:+ nem tartja ,
 problematikusnak 
- az ;jválasztási ren%szert! &supán korlátozott választási megfigyel0i misszió kikül%ését javasolja6agyarországra*
Mesterházy Attila
 korábban arról beszélt! hogy nin&s szükség megfigyel0kremert az legitimálná a választásokat! m/g
Szabó Vilmos
! az 69:P képvisel0je ezzel szembenminél többet akar*
Szájer József 
! a )i%esz–'<"P #P.képvisel0je ;gy látja! az 69:P vereségrekészül! mert a saját gy0zelmüket nyilván nagy örömmel legitimáltatná (6"=+
;
  A szeml$ben szere&l# cikkek nagy r$sze a c<mre kattinta meg2elenik az 9TI%!<rek!ez tartoz5 linkek egyes esetekben csak a ===.mti.!1 oldalon el$gzett egyszer> $s ingyenes regisztr"ci5 1t"n 'ognak m>k0dni
K
IS)BBSÉ?I
 S
 AT(K*SZ
iitas )1ro&ica entralis C)D
 4%;;;E B1da&estF Szent&$teri. 1. ;G..
 
,G;L.
()BR*+R
 ,.
 
 – ,
 $i" anyaországi magyarok és az országgyűlésiválasztáson induló pártok és politikusok mutassuk meg azt" hogy a veszélyben lévő kárpátalaimagyarság biztonságának ügye %ontosabb" mint az" ami bennünket a politikában elválaszt 
>-(6T? – =9+
 – #gy h/ján valamennyi országos nemzetiségi önkormányzat bejelentette már in%ulását az áprilisiországgy$lési választáson* Amennyiben sikerül összegy$jteniük az országos nemzetiségi listaáll/tásához szükséges ajánlásokat! ;gy biztos! hogy legalább szószólóval képviseltetni tu%ják magukat az ;j =rszággy$lésben* Az az országos nemzetiségi önkormányzat! amelyik nem vetetimagát nyilvántartásba! elveszti a lehet0ségét annak! hogy a következ0 négy évben szószólóképviselje az ér%ekeit az =rszággy$lésben* A jogszabály szerint az országos nemzetiségiönkormányzat az országgy$lési választáson . amennyiben összegy$jti a szükséges szám;alá/rást . orsgos nemzetiségi listát áll/that és ke%veznyesen juthat országgy$lésiman%átumhoz! ha sikerül összegy$jtenie a pártok man%átumszerzéséhez szükséges szavazatok negye%ét* #hhez azonban el0ször nyilvántartásba kell vetetnie magát a "emzeti álasztási8izottgnál ("8+ jelöl0szervezetnt* A testület vasárnapig @2 országos nemzetiségiönkormányzatot . örmény! német! román! bolgár! horvát! lengyel! ruszin! szerb! szlovák! roma!szlovén! görög . vett nyilvántartásba* #%%ig egye%ül az ukrán országos önkormányzat nem jelezte in%ulási szán%ékát az "8.nél* (6T?+
)o'ánia)o'ánia
 
 ,
 A &omániai $agyar 'emokrata(zövetség )&$'(*+ elenlegi európai parlamenti képviselői"
Winkler Gyula
 és
 Sógor Csaba
 szerepelnek a be%utónak szám#tó első két helyen a szövetség európai parlamenti elöltlistáán
- –  jelentette be szombaton 'olozsváron a szövetség állan%ó taná&sának ülése után
Kelemen!nor
 6<9:.elnök* Az állan%ó taná&s rangsorolta a befutó helyekre pályázó hat jelöltet! arangsorban
"inkler Gy!lát
 és
Só#or $sabát
 
Vin%ze &oránt
!
e#ed's $silla
 és
Antal&óránt
 követi* Az ere%etileg negye%ik helyre sorolt
(%kstein)Ko*á%s +,ter
 azt kérte! hogykerüljön a lista utolsó helyére*
Kelemen !nor
 elmon%ta! a rangsor szoros versenyben alakultki! olyan is volt! hogy az állan%ó taná&snak szavazategyenl0ség miatt kellett megismételnie avoksolást (6"=+
 'olozsron! a 9apientia! #rlyi 6agyaTu%ományegyetem Tor%ai ;ti épületének Aula 6agna termében tartották meg az ?ntherethnia.6agyarok #urópa ?fj;sági )0városában &/m$ ifj;sági konferen&iát (#r%on*ro+
 – Az 6<9: székházában sajtótájékoztatót tartott
Biró -ozália
 szenátor* Bárom témáról beszélt7 az Anyanyelvek "emzetközi "apja! az?nterparlamentáris 1nió és a 'épvisel0ház 'ülügyi 8izottsága által ren%ezett szeminárium!valamint a "0szervezet #P.jelölt listája (#r%on*ro+
 ('rónika+
 ,
 A magyar kormánynak meg kell próbálnia beép#teni azalkotmányba minden olyan eszközt" amely a szülő%öldön való megmaradással együtt megerős#tia magyarságot 
- – vallja
T.r.k &ászló
 szalontai polgármester ('rónika+
 – ,
 Amikor %elépült a kerti ház" ,yőr%%y -stván á/ és 0épismereti 1tthonnak neveztük el" ezzel tisztelegve a magyar népraz első pro%esszora előtt"aki 2322/ben 45 napig tartózkodott a vidéken" mintegy %eltérképezve a 6ekete/Körös völgyét 
5 –  beszélgetés
V!ra /eren%
 vára%i vállalkozóval ('rónika+
K
IS)BBSÉ?I
 S
 AT(K*SZ
iitas )1ro&ica entralis C)D
 4%;;;E B1da&estF Szent&$teri. 1. ;G..
 
,G;L.
()BR*+R
 ,.
,
 
 – ,
 Az 7rdélyi $agyar 0éppárt )7$08+ nem akara ko!káztatni az erdélyi magyarság európai parlamenti )78/+ képviseletét"ezért a kialakult helyzetben nem ind#t saát elöltlistát" ugyanakkor %elkéri a párt védnökét"
Tőkés
 
 László
 78/képviselőt" %ogada el a 6idesz %elkérését" és indulon a 6idesz/listán 9abbbrüsszeli mandátumért 
- . jelentett be vasárnap
Toró T0 Tibor
! a párt elnöke (6aszol*ro+
 – ,
 Az 7$08 az egyetlenolyan döntést hozta" amely nem vezet a 0éppárt 9abb választási kudar!ához
- – kommentáltavasárnap
Ko*á%s +,ter
 6<9:.f0titkár az #6"P.nek azt a %öntését! hogy nem in%/t saját jelöltlistát az európai parlamenti választásokon (6aszol*ro+
 – 8eteget jelentett! és nem vett részt az#r%élyi 6agyar "éppárt (#6"P+ szombati választmányi ülésén
T1k,s &ászló
 (6aszol*ro+
 ,
 A &$'(* nem tárgyalt azesetleges kormányra lépésről
Victor Pontával 
- . jelentette ki
Kelemen !nor
 szövetségi elnök szombati kolozsvári sajtótájékoztatóján (6aszol*ro+
:
 – 6integy kétszázezer er%élyimagyar személyes a%atait tartalmazó a%atbázis áll az #r%élyi 6agyar "éppárt (#6"P+ és az#r%élyi 6agyar "emzeti Taná&s (#6"T+ ren%elkezésére az európai parlamenti választások el0tt (6aszol*ro+
7
 Az
 -gen" tessék 
Cmozgalom nagyvára%i kib0v/tésének ötletét méltatta
Bitay &e*ente
! 6agyarország kolozsvárivezet0 konzulja és
Szabó 2d.n
 romániai parlamenti képvisel0 pénteken! a &ivil szervezetnagyra%i konferen&iáján* A kereske%elmi bbnyelv$get tor/mozgalom azAnyanyelvhasználat7 igények és lehet0ségek &/m$ konferen&iával ünnepelte az anyanyelvnemzetközi napját (6aszol*ro+
 – ,
 &eálpolitikus volt a szó legnemesebbértelmében" korának zseniális diplomatáa" s ami pedig mindennél %ontosabbnak bizonyult akkor is" hazáát és nemzetét %éltően szerető vezető 
- – mon%ta pénteken
Bo%skai 3st*ánról
 avára%i f0kapitány #r%ély feje%elmévé választásának évfor%ulóján
Kelemen !nor
 (6aszol*ro+
%
 – ,
 A liberális elölt azelső és második %ordulóban messze leelőzte
Vincze Lórántot 
- . tu%tuk meg a szavazáson jelenlév0 forrásunktól (Transin%eD+
 – A polgármester szerint nem akaratuk ellenére helyezték át a városszéli szeméttelepmelletti szükséglakásokba a Eoastei ut&a egykori lakóit! és a körülmények sem embertelenek (Transin%eD+
Sz(r"iaSz(r"ia
 ,
 A vadasági magyar gazdák akkor lehetnek versenyképesek" ha időben megismerik az uniós szabályozásokat 
- – hangzott el a 'árpát.me%en&ei Faz%ák #gyeztet0 )órumán – A "emzeti Agrárgaz%asági 'amara ("A'+! a 6agyar Faz%akörök és Faz%aszervezetek =rszágos 9zövetsége (6AF=9:+ és a i%ékfejlesztési6inisztérium pénteken tartotta a kétnapos 'árpát.me%en&ei Faz%ák #gyeztet0 )órumának záróren%ezvényét Pali&son –
-,4ás 5s!zsanna
 nemzetpolitikáért felel0s helyettes államtitkár kiemelte! hogy az államtitkárság az élet min%en területén történ0 együttm$kö%ést szorgalmazza*Bozzátette! hogy az államtitkárság szakterületekben gon%olko%ik! és ki%olgozott egy olyanstratégiai %okumentumot! amelyben külön fejezetben foglalkoztak azzal! hogy minter0s/thet0ek meg gaz%aságilag a 'árpát.me%en&ei magyar közösségek* ,
 0agyon %ontos szerepe
K
IS)BBSÉ?I
 S
 AT(K*SZ
iitas )1ro&ica entralis C)D
 4%;;;E B1da&estF Szent&$teri. 1. ;G..
 
,G;L.
()BR*+R
 ,.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->