Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 897, 16.1.2014]

Slobodna Bosna [broj 897, 16.1.2014]

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 897, 16.1.2014]
Slobodna Bosna [broj 897, 16.1.2014]

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 23, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2014

pdf

text

original

 
KARAD@I] I MLADI] U HAAGU: KO JE PLANIRAO GENOCID
www.slobodna-bosna.ba
 
„SEJDI]-FINCI“, ZAVR[NI ^IN
ZAGREB NAPUHAO MI[I]E DRAGANU ^OVI]U
Na zavr{nu rundu pregovora o presudi„Sejdi}-Finci“ lider HDZ-a Dragan ^ovi}dolazi s nerealnim zahtjevima oteritorijalnom preustroju Federacije BiH
USTAVNI SUD FEDERACIJEIZME\U PRAVA I POLITIKE
KAKO SE (NE) PROVODE SUDSKEODLUKE
U razgovoru za „SB“ predsjednicaUstavnog suda FBiH Kata Senjakgovori oneprovo|enju sudskih odluka, zaprije}enim zakonskim sankcijama premapredsjedniku federalne Vlade i najavljujemogu}u istragu kantonalnih tu`iteljstavau Sarajevu, Zenici, Mostaru i Travniku
RADOVAN KARAD@I]
ZAVR[NICA SU\ENJA
Izvo|enje dokaza na su|enju RadovanuKarad`i}u trebalo bi biti okon~ano u martuove godine. Optu`eni sada u sudnicu `elipozvati svjedoke kojima }e jo{jednompoku{ati skrenuti pa`nju {iroke javnosti nasebe i svoj predmet, te dobiti prostor za {irenje svoje propagande; svakako }e najzanimljivije, ukoliko do njega uop}edo|e, biti Karad`i}evo suo~avanje u sudnicisa RATKOM MLADI]EM,najavljeno za krajovoga mjeseca
KAKO SU PROPALI OLIMPIJSKI OBJEKTI
KRIMINAL I NEPOTIZAM UNI[TILIZOI 84
Nekada uspje{no javno preduze}e ZOI 84,koje se danas nalazi pred ste~ajem, dopropasti je doveo biv{i direktor SALKOHASANEFENDI](SDP), za ~ijeg sumandata dugovanja firme sa 1,4 milijunaKM narasla na blizu 15 milijuna maraka, abroj radnika udvostru~en; na{a novinarkaotkriva da je poslovni sunovrat ZOI 84,ipak, zapo~eo nekoliko godina ranije, zamandata Hasanefendi}evog prethodnikaNED@ADA AJNAD@I]A (SDA)
HIPOTEKOM NA HIPOTEKU
KAKO SU PROPALI
BOSNAPUTEVI
Imovina „Bosnaputeva“ilegalno je dva putazalo`ena za dva hipotekarna kreditnaarana`mana vrijedna 31 milion eura! I dok„Bosnaputevi“tonu u ste~aj i zaborav, apovjerioci i biv{i uposlenici u o~aj, GoranMladenovi}i Samid Osmanovi}Braco,biv{i vlasnici ovog preduze}a,jedandrugog optu`uju za prevaru
SAVJET ZA ZA[TITUUSTAVNOG PORETKA RS-a
SAVJETNICI, ILI ISLJEDNICI
Savjet za za{titu ustavnog poretkaRepublike Srpske najnoviji je obavje{tajniprojekat Milorada Dodika,~iji je cilj„identifikacija i analiza prijetnji po Ustav RS-a, kao i savjetovanje u pravcu njihovogotklanjanja“,a za koji opozicija tvrdi dapredstavlja legalizaciju paraobavje{tajnihslu`bi u jednu koja }e u izbornoj godiniplasirati poluistine i razra~unavati se sasvima koji misle druga~ije od Dodika
DODIK I \URI]I UVEOCI
BEOGRADSKA KLOPKA ZA DODIKA
DRAGAN \URI], vlasnik firme “Zekstra”,predsjednik FK “Partizan” i DODIKOV kon-troverzni biznismen, po~etkom nedjeljena{ao se na udaru beogradskih istra`nihorgana koji su ga uhapsili zbog plja~ka{keprivatizacije vi{e beogradskih firmi, prven-stveno Veterinarskog zavoda; na{a nov-inarka otkriva kako je tekao i zbog ~ega jepropao Dodikov vi{emjese~ni anga`manda u Beogradu za{titi \uri}a od hap{enja
16.1.2014.
I
SLOBODN BOSN
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nidžara AHMETA[EVI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d. 137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
12162052242730
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->