Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 899, 30.1.2014]

Slobodna Bosna [broj 899, 30.1.2014]

Ratings: (0)|Views: 30 |Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 899, 30.1.2014]
Slobodna Bosna [broj 899, 30.1.2014]

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 23, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
FEDERALNI NEPOTIZAM: BUDIMIRI, JU^ER, DANAS, SUTRA 
www.slobodna-bosna.ba
SLU^AJ CENTRALNA BANKA
 JE LI ZLATO SVE [TO SIJA 
KAKO JEIZGUBLJENOMARAKA 70 MILIONA 
GuvernerKEMAL KOZARI]
 
^OVJEK OD (PRO)VIZIJE
PRCI]EVA NAMJENSKA KAMPANJA
U pozadini medijske i politi~ke kampanjeprotiv namjenske industrije Federacije BiHstoji Denis Prci}, vlasnikAmeri~koguniverziteta, koji nije uspio ostvariti svojemegalomanske ambicije
POSLOVANJE CENTRALNEBANKE BiH
ZLATNE GODINE I DUGE SJENE,POMOLI SE ZA NA[E VRIJEME
U internim dokumentima o poslovanjuCENTRALNE BANKE BiH do kojih je do{la „SB“ navodi se da je vrijednostzlatnih rezervi u 2013. umanjena za ~ak70 milijuna KM, jer je menad`ment banke prije godinu dana, u vrijeme kada je cijena tog metala na svjetskom tr`i{tu ve}po~ela padati, donio odluku o kupovini tonezlata: rukovodstvo Centralne banke na ~elus guvernerom KEMALOM KOZARI]EModgovara da nema razloga za brigu jer jeposrijedi knjigovodstveni gubitak, te da jebanka u posljednjih pet godina na trgovinizlatom zaradila vi{e od 60 milijuna maraka
OSIPANJE SDP-a
ZA[TO JE OTI[AO SLOBODANPOPOVI]
SLOBODAN POPOVI], sada ve}biv{i~lan Predsjedni{tva SDP-a BiH, poslanik uNarodnoj Skup{tini Republike Srpske, koji je ovih dana podnio ostavku na svedu`nosti u stranci, u razgovoru sa na{omno vina r kom obja{njava razloge napu{tanja stranke, kritizira autoritarnimodel vladanja strankom njenogpredsjednika ZLATKA LAG UM D@IJE
HA[KE PROTURJE^NOSTI
RAZLI^ITO O ISTOM
Prvi put u 20 godina postojanjaME\UNAROD NOG KRIVI^NOG SUDA ZABIV[U JUGOSLAVIJU,jedno `albeno vije}e je odluku kolega iz drugog vije}a proglasiloproturje~nom sudskoj praksi Tribunala.Ovakva odluka otvorila je prostor za mnogespekulacije i naga|anja o njenim posljedica-ma. Stru~njaci iz regiona, te glavni ha{kitu`ilac za Slobodnu Bosnu govore oposljedicama ovakve presude na drugeslu~ajevei analiziraju uticaj sudskih presudana javnost u regionu
NAMJENSKA PROIZVODNJA
ZA [AKU METAKA
Vlasnik ameri~ke kompanije „HowellMachine“ David Howell bio je doma}in bh.delegaciji koju je predvodio ministarenergije, rudarstva i industrije ERDALTRHULJ na Sajmu malokalibarske municijeodr`anom u Las Vegasu. Osim sklapanjaposlova, ostvareni su kontakti i s drugimvelikim ameri~kim kompanijama u podru~juproizvodnje, razvoja i prometa naoru`anja ivojne opreme, a vo|eni su razgovori i odefinisanju konkretnih ugovora za ulazakkompanije Howell Machine u posaonamjenske proizvodnje u Federaciji BiH
RADMANOVI] U KRIVOLOVU
UBISTVA S PREDUMI[LJAJEM
NEBOJ[A RADMANOVI], ~lanPredsjedni{tva BiH, i njegov strana~kikolega i predsjednik Ustavnog suda RS-aD@ERALD SELMAN kao strastveni lovcigodinama,po uzoru na JOSIPA BROZA,love mrke medvjede po bh. {umama,me|utim, tro{kove njihovog hobija kojiko{ta i po nekoliko desetina hiljada mara-ka, do sada su pla}ale lokalne op{tine
VANTJELESNA OPLODNJA
IMA LI EMBRIJA NA VIDIKU
U proteklih mjesec dana u Sarajevu suprivremeno prestale sa radom dvije klinikeza vantjelesnu oplodnju, poliklinikaEUROMEDICAL i klinika BAHCECI, ~iji suosniva~i iz Turske; zbog brojnihnepravilnosti, Federalna uprava policijetrenutno provodi istragu o radu„Euromedicala“, dok je iz uglavnomadministrativnih razloga klinici „Bahceci“,koja se nalazi u Had`i}ima, Uprava zainspekcijske poslove Kantona Sarajevoprivremeno zabranila rad
30.1.2014.
I
SLOBODN BOSN
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nidžara AHMETA[EVI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d. 137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
12162036242832
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->