Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 900, 6.2.2014]

Slobodna Bosna [broj 900, 6.2.2014]

Ratings: (0)|Views: 96|Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 900, 6.2.2014]
Slobodna Bosna [broj 900, 6.2.2014]

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 23, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/24/2014

pdf

text

original

 
DOSJE: ZIMSKA OLIMPIJADA SARAJEVO 1984
www.slobodna-bosna.ba
 
PRIMIRJE SDA-ovih FRAKCIJA
IZETBEGOVI] PACIFIZIRAOTIHI]EVU FRAKCIJU
Vi{emjese~no odsustvo Sulejmana Tihi}aaktiviralo je prigu{eni sukob unutarstrana~kihfrakcija koje se ve}godinama bore za prevlast,no strana~ko jedinstvo na koncu je ipaksa~uvano; Slobodna Bosna otkriva kako jeTihi}ev zamjenik Bakir Izetbegovi} odsustvopredsjednika SDA iskoristio za tiho preuzimanjeunutarstrana~kih mehanizama vlasti
EUROPSKI MLIJE^NI PUT
MLJEKARI IZ BiH BEZ IZVOZNIHDOZVOLA
Inspektori Ureda Europske unije za hranu iveterinarstvo (FVO) zavr{ili su 31. januarakontrolu mljekarske industrije u BiH iprocjenu rada nadle`nih institucija:suprotno optimisti~nim medijskim najavamada }e bh. mljekari dobiti dozvolu za izvoz uEU, prvi nalazi FVO-a upu}uju da BiH nijeni blizu ispunjenja strogih europskihstandarda, a najlo{ije je stanje zate~eno nafarmi goveda Farmland u Novoj Topoli
IRAK I MIR
PARE NA SUNCE
Nekada{nji gra|evinski gigant „Hidrogradnja“ je 2012. godine konsultantskoj kompaniji“Keynet Development Inc.“,registrovanoj naBelizeu,platila skoro ~etiri miliona zapru`anje usluga prilikom naplate tzv. ira~kogduga. Inspektori Finansijske policije FBiHnisu mogli prona}i nikakav dokaz da jespomenuta konsultantska ku}a uradila bilokakav posao za „Hidrogradnju“. Na{novinarotkriva zamr{ene finansijske operacije(biv{eg) menad`menta posrnulegra|evinske kompanije
DISCIPLINIRANJE SUDACA
KAZNA ZA SUTKINJU E.B.
Glavni disciplinski tu`itelj VSTV-a ARBENMURTEZI]kona~no je pokazao da mo`ebiti efikasan; nakon propalih istraga protivdr`avnih tu`itelja MILORADA BARA[INA iOLEGA ^AVKE, osumnji~enih zazloupotrebu slu`bene du`nosti, dru`enje skriminalcima i primanje mita, tu`iteljMurtezi}je za dva mjeseca uspio prona}idokaze protiv E.B., sutkinje Vrhovnog sudaFederacije BiH, kojoj je odlukomDisciplinske komisije prije desetak danaizre~ena najstro`ija kazna, razrije{ena jesuda~ke du`nosti i sprema joj se otkaz
REFERENDUM U 26 SLIKA
]IRILICA ZA PO^ETNIKE
NED@AD HOD@I],
predsjednik Klubanacionalnih manjina i zastupnik Bo{nja~kedemokratske stranke Hrvatske u Hrvatskomsaboru u razgovoru za “SB” otkriva kojim jeneprijatnostima izlo`en zbog svoje borbe zauvo|enje }irili~nih tabli u Vukovaru iobja{njava u kojoj su mjeri usta{tvo ifa{izam zastupljeni u Hrvatskoj kao~laniciEU-a
SKUPI HOBI PREDSJEDNIKARS-a
DODIKOVE UMJETNI^KE KOLEKCI-JE «NA POZAJMICU»
Svoju grandomaniju u stilu hrvatskih„kolekcionara“ Ive Sanadera i NadanaVido{evi}apokazao je i Milorad Dodik,aktuelni predsjednik RS-a,jer je uposljednjih deset godina, kako saznajemo,postao vlasnik neprocjenjive kolekcijeumjetni~kih djela koje je kupovao, dobijao,ali i «pozajmljivao» iz Muzeja RS-a
SREBRENICA
@IVOT NAKON GENOCIDA
Dvije ameri~ke nau~nice - LARA J. NETTE -L FIELD, politologinja, i SARAH WAGNER,antropologinja, nakon godina `ivota iistra`ivanja u BiH napisale su knjigu kojasigurno spada u jednu od najzna~ajnijih dosada napisanih o `ivotima ljudi koji supre`ivjeli ili na bilo koji na~in pogo|enigenocidom u Srebrenici. Na{a novinarkapredstavlja knjigu i donosi razgovor sa ovedvije autorice
6.2.2014.
I
SLOBODN BOSN
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nidžara AHMETA[EVI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d. 137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
12162034242630
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->