Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
geestesgaven

geestesgaven

Ratings: (0)|Views: 62|Likes:
Published by enschedewest

More info:

Published by: enschedewest on Oct 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2010

pdf

text

original

 
Gaven van de Geest -
Missen we iets in de kerk? 
door ds. J. van der Wal, CGK Enschede-West 
(Onderstaand artikel is gebaseerd op een inleiding die werd gehouden voor het district Twente van de chr. geref. mannenverenigingen op woensdag 2 april 2008)
INHOUD
De vraag1Enkele voorvallen2Hoe arm of hoe rijk zijn wij (n.a.v. met name Ouweneel, “Meer Geest in de gemeenten”)2Wat Gods Woord ons leert over de Heilige Geest3Vervuld met de Geest4Efeziërs 3:14-164De gereformeerde belijdenis5Hoe we de Geest kunnen bedroeven6De gaven van de Geest - het drieledige doel7Ontwikkeling van gaven7Ten slotte8Vragen ter overweging8Boeken8
De vraag
“Bent u gedoopt met de Heilige Geest?” Even is het stil. Dan: “...eh, ja, in de naamvan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest...” Het is duidelijk dat de vragensteller opiets anders doelde. Niet de ‘gewone’ waterdoop, maar de doop met de Geestwaardoor je deel krijgt aan bijzondere gaven, zoals de tongentaal. Het was jarengeleden, toen ik meedeed aan campingevangelisatie op de toenmalige campingOckenburg in Den Haag, dat een Pinksterbroeder mij dit vroeg. Bij alle waarderingvoor elkaar kwamen we hier op een verschil van inzicht. Maar de vraag bleef bij mijhangen: Ik geloof in de Here Jezus, ik ben gedoopt, heb belijdenis gedaan, maar misik dan toch nog iets? We zouden vanuit onze gereformeerde overtuiging meteenkunnen zeggen: Natuurlijk niet, de Geest neemt uit Christus, verkondigt Christus enis de Geest van Christus. Toch klinkt ook in deze tijd nog vaak het geluid: wat dekerk mist, is de aandacht voor de Persoon en het werk van de Heilige Geest.Binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN) heb je het Evangelisch Werkverband,dat graag wil bevorderen dat de (bijzondere) gaven van de Geest een nadrukkelijker plaats in de kerk krijgen. Vanuit de Ned. geref. kerk in Houten ontstond de New Winebeweging, die min of meer hetzelfde beoogt. De New Wine beweging heeft veelaanhang ook onder kerkleden en predikanten van onze chr. geref. kerken. Ds.Willem Smouter, NGK-predikant in Apeldoorn en bestuurslid van New Wine, deedvorig jaar het boek verschijnen getiteld “Herstelwerk”. Daarin zegt hij veel over hetwerk van de Geest dat heel ‘gereformeerd’ klinkt, maar besteedt ook apart aandachtaan de ‘bediening van het gebed’ (‘gebedsministry’), waar we in onze kring minder mee vertrouwd zijn. Verder is te denken aan de boeken van dr. W.J. Ouweneel,‘Meer Geest in de gemeenten’, en ‘De Geest van God’. Het laatstgenoemde boek iseen eerste deel in een ‘evangelische dogmatiek’ waaraan dr. Ouweneel werkt. Dr.Ouweneel trekt met zijn bijbellezingen in het land (onlangs nog in Rijssen) volle zalenen heeft ook binnen de gereformeerde gezindte veel sympathisanten. Ouweneelspreekt in zijn boek “De Geest van God” van onderdrukking van de Geest in de
1
 
protestantse kerken, maar juicht daartegenover initiatieven als van het EvangelischWerkverband toe. Het is ‘in de evangelische beweging ook niet alles’, en daarom ishet volgens hem heel goed dat binnen de protestantse kerken een evangelicaliseringplaatsvindt. Al deze ontwikkelingen maken dat we ons niet kunnen ontrekken aan devragen rond de gaven van de Geest. Missen we inderdaad iets in de kerk?
Enkele voorvallen
Soms doen zich situaties voor die ons direct voor vragen stellen.Enkele jaren geleden bezocht een Syrische vrouw onze kerk. Ze zocht een kerk omte kunnen bidden voor haar ernstig zieke dochtertje. Ze was daartoe aangemoedigddoor evangelische christenen, die ze in het ziekenhuis had ontmoet. Die hadden haar ook duidelijk weten te maken, dat ze daar moest vragen naar mensen met een“genezingsbediening.” Zo kwam ze, in gebrekkig Nederlands, met de vraag bij ons:“Hebben jullie hier iemand die de bediening van gebedsgenezing heeft?”Die hadden we dus niet, en we voelden ons verlegen met de vraag. Bidden wildenwe zeker, en ze is ook regelmatig in onze kerk geweest. We hebben haar bezocht entoen haar dochtertje stierf, heeft de begrafenis vanuit onze kerk plaatsgevonden. Devraag blijft: Hadden we toen niet meer kunnen of moeten betekenen?Verder hoorde ik eens van een situatie waarbij iemand ernstige psychischeproblemen had. Vanuit de gemeente werd de vraag gesteld of er sprake kon zijn vandemonische of occulte bindingen. Iemand zocht daarop contact met deBethelgemeente van ds. Bottenbleij in Drachten, waar men een gespecialiseerd teamheeft dat zich bezighoudt met bevrijdingspastoraat – iets wat wij dus niet hebben! Hetteam van de gemeente daar stelde overigens vast dat van occulte bindingen geensprake was. Naar aanleiding van deze gebeurtenis kwam wel de vraag boven:luisteren we te weinig naar Gods woord, dat we geen aandacht hebben voor bevrijdingspastoraat?Bij deze voorvallen kunnen we gauw in de verleiding komen om vanuit onzegereformeerde gedachtegoed heel afwijzend of verdedigend te reageren. Zouden weons niet in alle eerlijkheid moeten afvragen of we, ons vasthoudend aan onzebelijdenis, toch niet iets verwaarlozen?
Zou de belangstelling voor het evangelischegeluid ook te maken kunnen hebben met een reactie op eenzijdigheden van onzekant? 
Hoe arm of hoe rijk zijn wij?
Aan het begin van zijn boek ‘Meer Geest in de gemeenten’ geeft Ouweneel hetvoorbeeld van een arme vrouw, wier zoon naar Australië emigreert. Hij wordt daar rijk en stuurt zijn arme moeder een obligatie. De vrouw heeft geen idee wat dat stukpapier voorstelt en hoeveel geld dat waard is, maar omdat het van haar zoon is lijstze het in en hangt het aan de muur. Later sterft ze, en ze heeft nooit beseft hoe rijkze eigenlijk was... Volgens Ouweneel is dit een voorbeeld voor de kerken, die nietbeseffen hoe rijk ze kunnen zijn door de gaven van de Geest.Hij spreekt over
Geestvervulde gemeenten
tegenover “starre, traditionelegemeenten”. De laatsten zijn, ‘’voor zover ze nog érgens op gericht zijn, op zichzelf gericht’, de eersten zijn vooral naar Boven (aanbidding) en naar Buiten (getuigenis)gericht.Volgens Ouweneel zijn bij een Geestvervulde gemeente 8 doelen op te merken:1. Het is een
biddende gemeente
: niet alleen wordt er in de dienst en persoonlijkgebeden, maar ook is er een grote deelname aan gebedsgroepen of bijeenkomsten.
2
 
2. Er is goede
zorg voor elkaar 
en omzien naar elkaarr. De gemeente functioneertals een gemeenschap met een open communicatie naar elkaar.3. Er is sprake van geestelijk bewust, dienend en zelfbewust leiderschap.4. In de samenkomsten is veel ruimte voor gebed en voorbede, persoonlijke uitingenvan de Geest, getuigenissen, aanbidding, doop en avondmaal, Geestvervuldeprediking5. De gemeente geeft invulling, individueel en gezamenlijjk, aan discipelschap6. De prediking is uitleggend en confronterend.7. Er is grote offerbereidheid en vrijgevigheid8. De gemeente is naar buiten gericht in evangelisatie en dienstbetoon.We herkennen iets van de acht ‘kwaliteitskenmerken’ van Christian Schwarz(Natuurlijke gemeenteontwikkeling), maar Ouweneel vult deze wel geheel op zijneigen wijze en meer bijbels in. De punten die worden genoemd, mogen ook ons aanhet hart gaan. Voor een groot deel kunnen we van harte instemmen met Ouweneel.Heel jammer is het wel dat hij op een gegeven moment toch veel nadruk legt op de(bijzondere) gaven en minder op Christus, hoewel hij nadrukkelijk blijft zeggen dat deGeest op de verheerlijking van Christus is gericht. Wat missen we dan als we ‘inChristus’ zijn? Zijn er dan toch nog extra gaven die daar bovenuit stijgen? Ergenswringt iets.Teleurstellend is het als Ouweneel zich afzet tegen de traditionele kerken en dereformatorische traditie. Dat roept bij ons vragen op. Waarin ligt de ergernis?Op een gegeven moment brengt Ouweneel de doop ter sprake. Al wijst hij in degenoemde boeken de kinderdoop niet expliciet af – om kennelijk christenen in deprotestantse kerken te vriend te houden – hij stelt wel de vraag: zou je niet degelovigendoop willen ontvangen?Het valt op dat in evangelische boeken over de Geest vaker prikkelende of zelfsnegatieve opmerkingen richting de kerken worden gemaakt. Het roept de vraag opwaarvoor dat nodig is. Te denken is aan een boekje van Derek Prince, ‘De doop metde Heilige Geest’. Voor een groot deel kunnen we de inhoud van harteonderschrijven. Tot we ineens een paragraaf tegenkomen, waarin staat: “Dit is tochheel anders dan wat je in de kerken tegenkomt...”.In ‘De Geest van God’ komen we de theologische wortels van Ouweneel meer op hetspoor. Dan zet hij ineens in met een afwijzing van het zgn. ‘filioque’, dat is de regeluit de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel dat de Geest uitgaat van de Vader ‘en de Zoon’ (latijn: Filioque – en van de Zoon). Kennelijk wringt het bij Ouweneeldan toch bij het fundamentele belijden van de kerk dat het werk van de Geesthelemaal op Christus en daarmee op de Vader is gericht.
Wat Gods Woord ons leert over de Heilige Geest
Heel belangrijk zijn de hoofdstukken Johannes 14 t/m 16, waar Jezus spreekt over de Trooster die Hij zenden zal wanneer Hij ten hemel is opgevaren. Hier horen wevan Jezus wat de Trooster, de Heilige Geest zal doen: Hij zal de wereld overtuigenvan zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij zal ‘uit het Mijne nemen en het uverkondigen’. En: ‘de toekomst zal Hij u verkondigen’. Richtinggevend zijn dewoorden uit Rom. 8: ‘die Geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn’.Deze Geest van het zoonschap staat tegenover een geest van slavernij. Daaruitleren we dat we door de Geest zekerheid ontvangen in onze relatie met God, door deGeest leven we niet in veroordeling maar in genade en vrijheid. In hetzelfdehoofdstuk gaat het over het pleiten van de Geest voor ons. Hij is onze Hulp bij onsbidden en geeft ons kracht om van de Here te getuigen.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->