Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Samarasam-16-28-Feb-2014

Samarasam-16-28-Feb-2014

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by rosgaz
Samarasam-Tamil Magazines
Samarasam-Tamil Magazines

More info:

Published by: rosgaz on Feb 24, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2014

pdf

text

original

 
16&28 ¤¨µÁ› 2014
 |
 \©µ\®
\¢uõ ÂÁµ®
uÛ CuÌ:¹.
 
15
EÒ|õkKº Bsk:¹.
350
Aøµ¯õsk
 : ¹.
175
öÁÎ|õk: ¹.
1900
Kº Bsk
(©õÚ® ‰»®)
£nÂøh, Põ÷\õø»,Áøµ÷Áõø» Aݨ¦÷Áõº
Creative CommunicationChennai
GÝ® ö£¯¸U÷PAݨ£ ÷Ásk®.öÁγº Põ÷\õø»Aݨ¦£ÁºPÒ
 ¹.
50
÷\ºzx Aݨ¦P.
\©µ\®\©µ\®\©µ\®\©µ\®\©µ\®
138, ö£µ®§º ö|kg\õø»,ö\ßøÚ & 600 012.öuõø»¨÷£] :
2662 0091 
öuõø»|PÀ :
2662 0682 
ªßÚg\À : 
samarasam12@gmail.com
Cøn¯uÍ® : 
www.samarasam.net
B]›¯º :
H.
 
A¨xº µR¨
ö£õÖ¨£õ]›¯º :
]µõáúÀ íéß
£øh¨¦PøÍ Aݨ£ :
samarasam.article@gmail.com
ÂÍ®£µz öuõhº¦US :
M.
A¨xÀ Põvº
95661 53142
ÂÍ®£µ[PøÍ Aݨ£ :
samarasam.advt@gmail.com
\¢uõ
&
Â{÷¯õP¨ ¤›Ä :
044 - 2662 0091
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
vø\..........................................
 2
Piu[PÒ..................................
 3
 Cì»õ® GßÓõÀ......................
 6
{øÚ÷Á¢uÀ..........................
 10
]Ó¨¦U Pmkøµ......................
 13
•ß÷uv ©hÀPÒ...................
 23
PÂøu ......................................
 25
Aia_ÁkPÒ...........................
 26
v¸USºBß Â›Äøµ............
 28
|¤ö©õÈ ÂÍUP® ..................
 29
Áõ]¨÷£õ®; ÷¯õ]¨÷£õ®!......
 36
¦zuP® AÔ•P®.....................
 39
]ÖÁº E»P®...........................
 40
AUP® £UP®............................
 46
ö£sq»P®...........................
 48
]Ó¨¦U Pmkøµ......................
 50
 C¯UP®.....................................
 53
 C¯UPa ö\´vPÒ....................
 54
Pøh]¨ £UP®.........................
 56
•P¨¦U Pmkøµ 
G
®
.H. á«À Að©z
Â
¸x
Á
Ç[S
®
 
Â
Ç
õ
..!
&
A.R.
ø\¯z _Àuõß 
14
uø»¯[P®
©
õ
ØÖz vÓÚ
õ
ÎPÐUS
®\
©}v ÷
Á
sk
®
5
Põ»® \õm]¯õP...
""C
µ
sk BskPÒPkø©¯
õ
P EøÇz÷
®
!''
& ]µõáúÀ íéß 
9
öÁÒÎ Eøµ 
]Öø© Psk^Ö÷
Áõ®
& Â.Gì. •í®©x A«ß 
20
]Ó¨¦U Pmkøµ 
AsnÀ |¤ (éÀ)Pmhø©z
u
 A
µ
]¯À PÍ
®
..!
& ö©Í»Â ¡ð ©ðÇ› 
32
E»P®
xÜæ¯
õ
 :
u
¨¤¨ ¤øÇz
u
 áÚ|
õ
¯P
®
& A§_øíÀ
44
1
· C¢u CuÈÀ...
 
16&28 ¤¨µÁ› 2014
 |
 \©µ\®
""ÁõÌUøP¨ £õzvµ®''
»QÀ J¸ ©ÛuÚx ö\¯ÀPøÍ ©UPÒ ©v¨¥k ö\´x £õµõmkÁx ÷£õßÖ AÀ»x CPÌÁx ÷£õßÖ ©Öø©°¾® J¸ ©ÛuÛß ÁõÌUøPUPõ»zøu AÁß GzuøP¯ \õuøÚPÒ ‰»® {µ¨¤Úõß GßÓ ©v¨¥k |hUS®. A¢u ©v¨¥møha ö\´£ÁºPÒ AÀ»õðÄ® AÁÚx yu¸® CøÓ |®¤UøP¯õͺPЩõÁõºPÒ.A¢u CøÓ|®¤UøP¯õͺPÎÀ Gzxøn¨ ÷£µÔbºPÒ, C©õ®PÒ,\õuøÚ ¯õͺPμ¸¢x |®•øh¯ ÁõÌUøP¨ £õzvµzøuU öPõmi¨ £›^»øÚU Sm £kzu¨ ÷£õQßÓõºP÷Íõ ¯õº AÔÁõº. A¢u ÷|µ® ©ÛuÛß 60 Bsk ÁõÌUøP öÁÖø©¯õÚuõP, AÀ»x £¯ÚØÓ ö\¯ÀPÍõÀ... ¯õ¸US® E£÷¯õP©ØÓ Ãs ö£õÊx ÷£õUSPÍõÀ {µ®¤ C¸US©õ°ß AÁß G¢u •Pz÷uõk uø» {ªº¢x {ØP •i²®? E»QÀ ÁõÌQßÓ ]»¸US ÷|µ® ÷£õuõx. Phø©PÒ, ö£õÖ¨¦PÒ AÁºPÍx ÷|µzøu Âh AvP©õP C¸UQßÓÚ. GÚ÷Á, AÁºPÒ ÷|µzøu AÍ¢x AÍ¢x ÷Áø» ö\´QÓõºPÒ.CßÝ® £»¸US ÷|µ® AvP©õP C¸UQßÓx. A¢u ÷|µzøu {µ¨¦ ÁuØS¨ £¯ÝÒÍ ÷Áø»PøÍz ÷uiU öPõÒÍ AÁºPÍõÀ C¯»ÂÀø».]» ÷£õx £¯ÝÒÍ ÷Áø»PÒ AÁºPÍx Ãmk Áõ\ÀPøÍz ÷ui Á¢uõ¾® Th AÁºPÒ AÁØøÓ¨ £¯ß£kzvU öPõÒÁvÀø». £¯ÚØÓøÁ ‰» ©õP÷Á AÁºPÒ u©x ""Põ»¨ £õzvµzøu'' {µ¨¤U öPõsi¸UQßÓõºPÒ.CuÚõÀ AÁºPÐUS {øÓÁõÚöuõ¸ ÁõÌUøP Qøh¨£vÀø». ©õÓõP,\g\»[PЮ SǨ£[PЮ {øÓ¢u {®©v¯ØÓ ÁõÌUøPø¯zuõß AÁºPÒ AÝ£ÂUQÓõºPÒ. C¢u Esø©ø¯¨ £»º AÔ¢v¸¢x® Th BUP §ºÁ©õÚ ÷Áø»PÍõÀ AÁºPÒ u[PÍx Põ» ÷|µzøu A»[P›¨£vÀø».
""}[PÒ ö\¯À£k[PÒ. E[PÍx ö\¯ÀPøÍ AÀ»õðÄ® AÁÚx yu¸® CøÓ |®¤UøP¯õͺPЮ £õºøÁ°kQÓõºPÒ GßÖ (|¤÷¯! }[PÒ A®©UPÐUS) GkzxU TÖ[PÒ.'' 
& Eìuõz µçz íäáúÀ AU£º
vø\
\©µ\®
 |
 16&28 ¤¨µÁ› 2014
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->