Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
139. - 8.

139. - 8.

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 24, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2014

pdf

text

original

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA Nacrt PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O UMIROVLJENI
Č
KOM FONDU, S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Zagreb, srpanj 2011.
 
 2
P R I J E D L O G Z A K O N A O DOPUNI ZAKONA O UMIROVLJENI
Č
KOM FONDU I.
 
USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4.  podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 56/90, 135/97, 8/98  pro
č
ć
eni tekst, 113/2000, 124/2000 – pro
č
ć
eni tekst, 28/2001, 41/2001 – pro
č
ć
eni tekst, 55/2001 – ispravak, 76/2010 i 85/2010 – pro
č
ć
eni tekst).
II.
 
OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I Ocjena stanja
Zakon o Umirovljeni
č
kom fondu (Narodne novine, br. 93/05 i 41/07) donesen je i  primjenjuje se u svrhu izvršenja obveza koje proizlaze iz Zakona o provo
đ
enju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12 svibnja 1998. (Narodne novine, br. 105/04 i 19/07), kojim je ure
đ
eno obešte
ć
ivanje korisnika mirovine povodom Odluke Ustavnog suda RH od 12. svibnja 1998. (Narodne novine, br. 69/98). Na temelju toga Zakona osnovan je i posluje  poseban Umirovljeni
č
ki fond, iz kojega se korisnicima mirovina ili njihovim nasljednicima iz  prvoga nasljednog reda svake godine ispla
ć
uju svote pojedina
č
nih obešte
ć
enja, po dva modela: -
 
Model A, prema kojemu se isplata polovi
č
ne svote obešte
ć
enja obavljala u roku od dvije godine, i -
 
Model B, prema kojemu se obešte
ć
enje obavlja u roku od šest godina, s po
č
ekom od dvije godine. Prema raspoloživim podacima, u Umirovljeni
č
kom fondu dana 31. prosinca 2010. evidentirano je 484 886 korisnika obešte
ć
enja, a na ime obešte
ć
enja ispla
ć
eno je 8,5 milijardi kuna. Prema Zakonu o provo
đ
enju odluke Ustavnog suda RH, isplata obešte
ć
enja iz Umirovljeni
č
kog fonda trajat
ć
e do kraja 2013. godine, do kada se planira korisnicima obešte
ć
enja isplatiti još oko 1,8 mlrd. kuna. Me
đ
utim, nakon što je izvršena u cijelosti isplata obešte
ć
enja korisnicima mirovina  prema Modelu A, u Umirovljeni
č
kom fondu ostalo je neispla
ć
eno ukupno 76,13 mil. kuna za 12 214 korisnika obešte
ć
enja, za koje njihovi korisnici (odnosno njihovi nasljednici koji imaju  pravo na obešte
ć
enje) nisu dostavili podatke o izboru modela isplate odnosno o broju njihovih ra
č
una na koje bi se obavila isplata pripadaju
ć
ih svota obešte
ć
enja. Iako je Društvo koje upravlja Umirovljeni
č
kim fondom i obavlja isplatu obešte
ć
enja u svakodnevnom kontaktu sa korisnicima obešte
ć
enja i iako je od posljednje isplate po Modelu A prošlo više od dvije godine, uz sve do sada uložene napore nije mogu
ć
e izvršiti isplatu obešte
ć
enja po Modelu A korisnicima u navedenim slu
č
ajevima. Naime, ti su se korisnici oglušili na pozive za dostavu  podataka neophodnih za isplatu obešte
ć
enja, a drugih mogu
ć
nosti za isplatu obešte
ć
enja nema. Tako
đ
er, Zakon o Umirovljeni
č
kom fondu ne sadržava odredbu o raspore
đ
ivanju
 
 3
sredstava koja nije mogu
ć
e isplatiti zbog nesuradnje korisnika, pa nije mogu
ć
e izvršavanje  pojedina
č
nih obveza iz Zakona o provo
đ
enju odluke Ustavnog suda RH. Naime,
č
lanak 24. stavak 7. Zakona o Umirovljeni
č
kom fondu odnosi se na udjele preminulih
č
lanova Fonda i na njihove nasljednike koji nisu nasljednici prvoga nasljednog reda. Stoga ovaj Zakon treba dopuniti odredbom kojom bi se uredilo pitanje ovih sredstava, a izvjesno je da
ć
e isti problem nastati i po okon
č
anju isplate po Modelu B, tj. nakon 2013. godine, do kada
ć
e se ispla
ć
ivati obešte
ć
enja iz ovoga Fonda.
Osnovna pitanja koja se ure
đ
uju predloženim zakonom
Predloženim zakonom omogu
ć
ilo bi se da udjelima u Umirovljeni
č
kom fondu, koji su  posebno izdvojeni i ostali neispla
ć
eni korisnicima zbog objektivne nemogu
ć
nosti isplate, nakon proteka od dvije godine od obveze zadnje isplate raspolaže Republika Hrvatska, odnosno Državni prora
č
un. Naime, radi se o sredstvima, koje je Republika Hrvatska rezervirala za isplatu obešte
ć
enja na temelju Zakona o provo
đ
enju Odluke Ustavnog suda RH i koja su još uvijek u njezinom vlasništvu, jer ih nije mogu
ć
e rasporediti i isplatiti njihovim korisnicima.
Posljedice koje
ć
e donošenjem zakona proiste
ć
i
Donošenjem predloženoga zakona omogu
ć
it
ć
e se bolje i racionalnije upravljanje Umirovljeni
č
kim fondom, odnosno sredstvima koje Republika Hrvatska izdvaja za isplatu obešte
ć
enja na temelju Zakona o provo
đ
enju odluke Ustavnog suda RH.
III.
 
OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU OVOGA ZAKONA
Za provo
đ
enje Zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz Državnog prora
č
una Republike Hrvatske.
IV.
 
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Sukladno
č
lanku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora, predlaže se donošenje ovoga zakona po hitnom postupku, budu
ć
i se njime omogu
ć
ava Republici Hrvatskoj, odnosno državnom prora
č
unu raspolaganje sredstvima u njezinom vlasništvu, a time i racionalno korištenja sredstava državnog prora
č
una u uvjetima štednje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->