Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MZT

MZT

Ratings:

4.33

(6)
|Views: 5,401 |Likes:
Published by BookBox

More info:

Published by: BookBox on Feb 24, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈАЕтногра!"а на ФЕМИЛИ АЕРОДРОМ#на$!$а%&а гр'(а на &о)ар&ар*&!от &+', МЗТ  С&о("-/!(+о0*&а ра,ота-
 Изработил: Ментор:
Про 1+а2*&!/-р И+!на Ја&!0о$*&а# $онр/н (ро.С&о("# $р'ар! 3456г.
 
 Апстракт
: Целта на оваа дипломска работа е да се демистифицира навивачката група на кошаркарскиот клуб МЗТ од Скопје наречена Fa!"# $%&'(&' )*емили +еродром,- Со оглед на тоа дека со години сме сведоци на предрасудите кои населението ги има навивачите како отпадници од општеството/ 0улигани/ тепачи/ наркомани и сл-/ целта на овој труд 1е биде да се добие пореална и пообјективна слика овие лу2е/ нивниот светоглед и однос кон општеството/ семејството/ кариерата/ обра.ованието и сл- преку доловува3е на нивната сопствена 4ивотна прика.на- Тука 1е бидат применети методи ма истра4ува3е преку кои 1е се доловат принципите/ ставовите/ групната пси0ологија/ верува3ата/ обредите/ 0иера0ијата и другите релевантни социјални и културни одлики на оваа група- Тие вклучуваат теренско истра4ува3е/ односно интервјуа со претставници на навивачката група *емили5+еродром-
 Клучни зборови
: навива3е/ фолклор/ Македонија/ МЗТ5Скопје/ *емили5+еродром/ пее3е/ графити/ спорт-
 Abstract 
: 67% 8'a" '9 7!; 8&a(<a!'= >a>%& !; ' (%#;!9# 7% 9a= 8&'<> '9 7% ?a;@%?a"" %a AB65C@'>D%/ Ea""%( Fa!"# $%&'(&'- '=;!(%&!=8 7% 9aE 7a 9'& 7% >a; #%a&; G% a&% G!=%;;%; '9 >&%D<(!E%; a'=8 7% E!!H%=; 'Ga&(; 7% 9a=;I "!@% ?%!=8 '<"aG; 9&' ;'E!%#/ 7''"!8a=;/ 9!87%&;/ (&<8 a((!E; %E-/ 7% ><&>';% '9 7!; >a>%& G'<"( ?% ' 8% '&% &%a"!;!E a=( '&% '?D%E!J% J!%G '9 7%;% >%'>"%/ 7%!& >'!= '9 J!%G a=( a!<(% ' ;'E!%#/ 7%!& 9a!"!%;/ Ea&%%&;/ %(<Ea!'= %E- 67%&% G!"" ?% <;%( ;'% %7'(; '9 &%;%a&E7 ' (!;E'J%& 7% >&!=E!>"%;/ a!<(%;/ 8&'<> >;#E7'"'8#/ ?%"!%9;/ &!<a";/ 7!%&a&E7# a=( '7%& &%"%Ja= ;'E!a" a=( E<"<&a" 9%a<&%; '9 7!; 8&'<>- 67%# !=E"<(% 9!%"( &%;%a&E7 G!7 a@!=8 !=%&J!%G; G!7 &%>&%;%=a!J%; '9 7% 9a= 8&'<> Fa!"# $%&'(&'-
 Key words
: 9a=('/ 9'"E"'&%/ AaE%('=!a/ AB65C@'>D%/ Fa!"#5$%&'(&'/ ;!=8!=8/ 8&a99!!/ J!;!!=8-K
 
СОДР7ИНА
 Апстракт Клучни зборови !Abstract Key words"
KLоведM
5.
Nсторијат на навивачката група *емили5+еродромOP
3.
Qефинира3е на карактеристиките на групатаOR
8.
Sекви.ити/ графити/ и други препо.натливи одликиOT
6.
Uиерар0ијаKP
9.
Социјално5општествено влијание на групатаKK
:.
Ме2усебен однос ме2у навивачите и кошаркаритеKV
;.
Wавива3ето во социјалните мре4иKX
<.
Зачленува3е и отчленуваили губена право на членствоKY
=.
Zодготовка .а натпреварRK
54.
Случува3а при натпреварRM
55.
[днесува3е после натпреварRT
53.
Wавивачите и конфликтите
 ривалитет со други групи
однос со силите на редот
односи внатре во групатаRYRYMPMK
58.
Zси0ологија на групатаMM
56.
Wавивачите и моралотMT
59.
Wавивачите и семејствотоMY
5:.
\ените во групата]P
5;.
Значе3ето на МЗТ .а *емили +еродром]O
5<.
Заклучок]R
5=.
Zрило.и]T
34.
Список на информаториVX
35.
^ористена литератураVY
33.
'=E"<;!'=TP
Во$/
Qоколку го прифатиме теоретскиот модел според кој културниот продукт вклучува три фа.и односно компоненти/ а тое се продукција/ содр4ина и публика/ а тој е најприфатен во студиите .а културата )на пример _онг0урст
O
,/ тогаш фокусот на овој труд е примарно посветен на третата компонента ` публиката- Zубликата во многуте студии .а популарната култура се смета .а крајна точка или нус5прои.вод
O
 a&&# &aG9'&(/
#o$s%&'$( )*ort !+a$s s*ort a$d #%,t%re"
 KPPM/ >a8% R
R

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
dupacot reviewed this
Rated 1/5
DEBILI AERODROM
petkopetar added this note
Amazing ! I just got 3500 RP code for totally FREE ! Come and download code too >> http://Riot-Point.com/ <<
Bode Wph added this note
O MZT, te sakame!
bravo Pero
1 thousand reads
1 hundred reads
Pero Blazeski liked this
darkoddd liked this
Bode Wph liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->