Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Periyar EVR_தந்தை பெரியார்_Critisism on Hinduism_11

Periyar EVR_தந்தை பெரியார்_Critisism on Hinduism_11

Ratings: (0)|Views: 65 |Likes:
Published by karupanan
தந்தை பெரியார், Periyar, EVR, Tamil, Dravidian,hinduism, Caste discrimination in India
தந்தை பெரியார், Periyar, EVR, Tamil, Dravidian,hinduism, Caste discrimination in India

More info:

Published by: karupanan on Oct 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
கட
,
,
ஜத
,
ரண
,
இதகச
:
இக வய இட பத
 
இவர நமடயநடப வதநகசயன கயண
,
வவக எ பயரநடப வதத
,
அத ல பகளஅமபத
,
பகள ஆகநரதர அமயகஏப சயபடத
,
மனத ஜவனஒபகமன பகமனத சதயதபயபட யமபவடன
.
ந மத
,
சதர
,
ரண யபகள அமகளகஇக வ எபதவலவதய
.
இத நல பகவதலகக தத தடறயயமயதஇயகமய
.
பழய ற எபவற அபட
,
தலவ பகள அமயவ
.
இரடவ
,
ஆகள அற க சதகயம அவக அறவடமக
,
அவகள ட நபககரகளவ
.
அ றவதக
,
நசதயத சதரத பயர இ வத ஜத இழவநலநவம
.
இப  அபடகள க ஏபசயபடத கயண
,
வவக எபதலம
.
ஒ ப தனக ததர பற வமன
,
வபச எற பயரதததர பற 
.
ப அவக வதலகக ஆகத பட வ
.
அதகக நக என சகற எற
,
பக
20
வய வர
 
பகவ
.
ப பத தன ஜவனதகக ஒ தழல க களவ
.
பக ப
,
ஜவனகன தழ இத அத ப
,
த தமண ச கள வ எ கதவ மட
.
ஆ அமபக மட
.
அ இரடவ கய
,
ட நபகய நல நவதககவய
.
தமணமற த
,
நர
,
சன
,
ஜதக
,
ஜசய பப
,
அறவ தவ ச பதமற அமய க வ வப
,
 
பனய அவ
,
ஓம வளப
,
மனதன மடயனவதகக ஏபசயபடவய ஒழய
,
அவ வ எத பயபவ கடய
.
தலகவ எப பகள அம எபத கவத
,
கணவ இறதஅத அ டச எபத க கவதககம தவர
,
வஎதகக தல பயபகற எபத சதக வ
.
றவதக
,
ஜத நல நதபவத ந ந கய கரண
,
ஜதயனதழல இணகபடதலய ஆ
.
பரபர பரபரயக அததஜதய சதவ அதத ஜத எ ஏப சயபட அதத தழலச வதத
,
ஜதயன நல நதப வகற
.
இத கரணமகதஜத கபறபட வமபதத பளட வகம இதன
.
பள டக
 
வத மனத அற ப வவ
.
அற பற நஏ தத
 
ஜத
?
அவ ம ஏ உயத ஜத
?
எ சதகஆரபவவ எபத
,
எவ த தத ஜதயக இக வபமட
.
ஆனத அரசகக
,
பளடக வக வரவலஎபத
,
மனதன டநபக
,
டதன வளபயன கயகளயச வதன
.
என இத மவ சதயத
12
வய த தட உ
.
என பன இத சதயத சதவகள வக இத
.
அகஎன இர பயக பளடத பக வவக
.
அவகபளடத வபத வல ஓல பய கய  எக வவக
.
பளடத நக எல உள ப வபஉகவ
.
அவக வ வளய தவரத பய வ அதஉக கவக
.
வதய
 
சவ அவக கத வழ
. 8
வஷபத தக பயர அ த தவமக எதவ க கவக
.
பளடத ம அவக இத நலயல
.
 ப
-
தகப மபரக இத அவக ஆப கடடத வளயத உகரவ
.
என பகறக
,
என தமன பகறக எப அவகதய
. "
மன 
'
க க ப இ கய ப எ பகன
,
அத இடத கய பவக
.
ககர கலத இதநலத
.
இவககக யமயத இயகத பர அவக உமவழக சதத தவர
,
வ எவ அவகள உமகக பரடவல
.
அரசக
,
ஜத ஆணவ மகள னற யம ச வடன
.
ந கட
,
மத
,
ஜத
,
ரண
,
இதகச இவறயல ப தயபட வ
.
பழம
,
ன எப பற சதகவ ட
.
நம நட நடகள ப அறவகப நட கள வர வ
.
 
 தசய 
14.5.1969 
அ நடபற தமணத ஆறய உர 
 Reference: 
http://www.keetru.com/index.php/home/2009-10-06-14-56-53/2009-10-06-15-04-38/179-2009-08-21-00-20-44.html
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->