Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
அந்திமக் காலம் சம்பாஷணை - Final Dialogue

அந்திமக் காலம் சம்பாஷணை - Final Dialogue

Ratings: (0)|Views: 41 |Likes:
Published by rasikaa
metaphor, உவமைக் கதைகள், philosophy
metaphor, உவமைக் கதைகள், philosophy

More info:

Published by: rasikaa on Oct 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
அதஅதமம
 
ல
 
உரயட
அவ
 
மரணத
 
எத
 
நக
 
கதத
.
ச தவயஇப தரதவக எலவபவபவவகயஒ
.
இத ஒ வக எனவற
,
எற ஓ ந மரணக பகறவககஞச
 
நரத
 
இறக
 
பகறவன
 
ப
 
வ
 
சறக
.
அபஅவனகஅவனகனவத
.
அவவநளஒடகனவகடதல
.
அதன கன அவனகண வத
.
உகன
.
கஞச அவமனமஉணததன
 
 தன
 
பவய
 
கழ
 
 தத
 
கட
.
அவஅக சற கனஅவன ப
,"
ஏ ந என ஒ ற டஉணரவல
?"
எ
 
கட
.
அவ த அற மய ர
,"
உன கண என பயம இத
"
எற
."
எத
 
பயத
?"
அவனட
 
கட
 
கன
."
த
 
வவன
 
எற
 
பய
",
எற
 
அவ
.
கன கட
."
ஆனஎன கண மததலந த வட
!
அதஉணரவலய
 
ந
?""
ஆம
",
அவரவரததரத
,"
நளபகளலஎஇ
 
வட
"
,"
ட
!
நள எஒஎபம இததஎஉன தரயத
?
இதகணதவட வ எ நதய இல எ தரயத உன
?
நள எறஒ இபதக இபநநன ககறய
!
மரண உனநஙகககஇத கணத ட உன தரயத
,
மரணதநளதள பட யஎப
?"
கனவர கபவபரதப உணமதத
.
உடன
,"
ரகட
,
நள எஎததளபடய
.
அ
 
மரணத
 
 தள
 
பவ
 
சதயம
 
இல
."
கன
 
அவன
 
பகவ
 
பவம
 
இத
.
அததர
.
வகஇவகயனவ
.
.
ஆனஒக தவறகனயஅவ
 
மற
 
ப
 
வ
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->