Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
puuku madda kathalu

puuku madda kathalu

Ratings: (0)|Views: 20,265|Likes:
Published by vasukoneti

More info:

Published by: vasukoneti on Oct 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2014

pdf

text

original

 
Naughty Shopping‚¡Áôå™ÁÅ ÁŧÂë®ÁÅò ‡ÁÑ™Á úÁƬÃþ €¥Á Â馨þÁÅ ©ÁžÃ¨Ã €¥Áé¨þÁÅ ýëúɬÁÅàþÂä§ÁÅ. ‚¡ÁåýÃ €ÁÑ™ÁÁљ ÌÏžÁ§ÁÅ ÁŧÂë®ÁÅò ¡Áë¦ÁœÂä¨Å¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛ§ÁÅ. ‚ÏÍ 10-15 ˆ®Áò œÁ§ÂíœÁ ŠÁ ÁÅýÅÏ£¥ÁŨÍü§ÃÃþÁ (£Í¦) ¬ÁÏÁýþÁþÁÅ ©ÁõÿÃÏúà §Â³ÂþÁÅ."€¥Á Âé ‡ÏœÁ ¬¡" €þÂä™ÁÅ úçÂÁÅ ¥ÉÂÿÁþ."©Á¬ÁÅàþÂäþÁŧ ÁÅ" €ÏýÆ ú§Á ¬Á§ÁÅÁÅÏýÆ öÁ¨ ¨Íà ©ÁúÃÖϞÀþÁä¡Áõ§Á.€ÏœÁ ©Á§ÁÁÅ úçÂÁÅ §Ã¥ÉÂý œÍ úÂþÁ¨ð ¥Á §ŬÁÅþÁä ¥ÉÂÿÁþ £É™§ÁÆÏ ¨ÍþÁÅϙà ©Á¬ÁÅàþÁä €þÁä¡Áõ§ÁþÁÅ úÁƬà "©Â© €¥Á Âé ¥÷逡Áð§Á¬Á¨Â ©ÁôþÁää©" €þÂä™ÁÅ.Ì™ÁÅÁÅ ±ÌÁÅ™ÁÅœÁÅÏý þÁ©ÁôíÁÅÏýÆ ú§Á ¡Ëý ÁÅ ¡Ãþ¡ÉýÅÛͳÂÃÏžÃ.¥ÉÂÿÁþ ý© ¡Ã œÁþÁ œÁ¨Ã žÁÁ§Ãà ©ÁúÃÖ ÿÁœÁÅàÁÅþÂä™ÁÅ."¥÷é ©ÁžÁŨŠ§Âü ú§Á þÁ¨Ãñ͜ÁÅÏžÃ" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Á Ì™ÁÅÁÅþÁÅ¥ÁŧáɥÁÅ ©Ã¬ÁÅÁÅÑÏýÆ."¡Áõ§Âß ¥÷é ‚¡Áôå™ÁÅ ´Â¡ÃÏ ©ÁžÁÅ⨠œÁ§ÂíœÁ ©É®Ââ¥ÁÅ" €þÂä™ÁÅúœÁŨþÁÅ €þÁä¡Áõ§Á ©¡Áô þÁÅϙà þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ ÃÏžÁÁÅ ±ÍþÃúÃÖ ¡Ã§Á먡Áþà ¡ÁýÂÛ¨þÃ.
PDF created with pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com
 
"€£Âç ©ÁžÁ¨§Â. ‚¡ÁåýÃ ©ÁôþÁä £Âë¨Å €þä úÃÏú³Â©Áô.©¬ÁÅÍ©Á™ÂþÃà ŠÁÑý ¨žÁÅ. £¦ÁýÁÅ ©É®Âò¨Ïýþ ¬ÃÁÅ©ÁôÏžÃ"€ÏžÃ Ì™ÁÅÁÅþÁÅ þÉýÃÛ ©¬ÁÆ.¥ÉÂÿÁþ üÂÉý ¡ËþÁ œÁ™Ã¥Ã "€£Âç ¥Á®ò ‡ÏžÁÅÁÅ ©³Â©Á¥Á Âé" €þÂä™ÁÅ."þÁÅ©Áôí ¡Ã¬Ã ¡Ã¬ÁÁ™ÂþÃà ‚¡ÁåýÃ ü§Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛ¦.‚Á €žÃÁƙ ©¬ÁÅÍÁÅÏý €Ïœ ¬ÁÏÁœÁŨÅ" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Á.¥ÉÂÿÁþ úÃþÁä£ÅúÁÅÖÁÅþÁä ©Â™Ã¨Â ¥ÉÅÿÁÏ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. €þä¡Áõ§Á ÌžÁÅÁÅ£ÅÁ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÃÛ "€¦þ ‚¨Â €Ïý©Áô Âþ þþÁÅ ú¬žÁÏœÂþ̬Á¥Ê ÁžÁ§Â þÂþÂä. €©Ã £ÃÁÅœÁÅ ©Áôϙà þ úœÁŨÍì þÁ¨¨þÁžÂ ÁþÂä" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Á."¡Áõ§Âß ‰ ¨© ¦ÁÅ" €þà œÁ¨Ãþà ÿÁœÁÅàÌþà ¡ÉžÁ©Áô¨ ¡ËþÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ.€þÁä¡Áõ§Á œÁþÁ þ¨ÅÁþÁÅ Ì™ÁÅÁÅ þÍýÍà úÌ¡ÃåÏúà üŧÁÅëÁÅÏýÅÏý¥ÉÂÿÁþ œÁþÁ úœÃþà üÂÉýÍì žÁƧÃÖ ¡Ã¬ÁÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ™ÁÅ.Ì™ÁÅÁÅ ¬ÁÅëœÃ ¥ÃÏúà §ÂÂþÁ ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ €þà ÁëÿÃÏúà úÁýÅÁÅÑþÁžÁƧÁÏ ü§ÃÃÏžÃ."€£Âç ˆÏýà ¡Áõ§Âß ¥ÁÏúà ¥ÁÆ™ ¨Í úÉ™ÁÌýÂÛ©Áô" €þÂä™ÁÅ.€þÁä¡Áõ§Á þÁ©ÁôíœÁÆ "œÉ¨©Â§ ÁžÁ§Á €¦ÏžÃ. ¥Á®ò ‚¡Áôå™ÁÅ ÁÆ™ÂþÂ.‚¨ÂÁ¦œ þÁÅ©Áôí €¨¬Ã ±ÍœÂ©Áô. §ÂœÃëà þÂÁÅ ¡Á¬à" €þà öÁêÏ™ £Âê€ÏžÁÅÁÅÏžÃ.
PDF created with pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com
 
"€¥Á Âé Á©" €þà ¥ÉÂÿÁþ €þÁä¡Áõ§Á žÁÁ§ÃÉ®Ãò ¬Á ©ÁÏà þÁ™ÁÅ¥ÁÅ¡ËþÁ úœÁŨŠ©³Â™ÁÅ. Ì™ÁÅÁÅ ˆ¥Ã ú¦Á£ÍœÁÅþÂä™Í œÉ¨Ã¦Á¨žÁÅ€þÁä¡Áõ§ÁÁÅ.úœÃþà £Ì™ÁÅÝ ¥ÄžÁÅ ±ÍþÃúÃÖ ÁÅúÃÖ®ÁòþÁÅ ÃÏžÁÁÅ žÃÏú™ÁÅ."€£Âç ˆÏýà §ÂüÂ" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Á."úÁÆ™Á¥Á Âé þ ¬Éð £Ì™ÁÅÝ ‡ÏœÁ £ÂÁÅÏžÍ. ‚ÏœÁ €ÏžÂ¨ ¨Í¦ÁþÁÅúÁƬ ¤ÂÁê¥ÁÅ ¥ÁþÁ ¤ÂÁê þÁÁ§ÂþÃà Á¨ÃÃÏúÁÅ" €þà ú§ÁþÁţ̙ÁÅÝÁÅ §ÉÏ™ÁÏÁ٨ ÃÏžÁÁÅ žÃÏú™ÁÅ.€þÁä¡Áõ§ÁÁÅ þÁ©ÌíúÃÖ "‚Ï §ÉÏ™ÁÏÁŮ®ÁÅ žÃÏúÁ§Â. €ÏžÁ§Ã¥É¯ÁÏ Á¨ÅÁÅœÁÅÏžÃ" €ÏžÃ."€¥ÉÂé ˆÏý¥Á Âé €¨Â €Ïý©Áô. þ üþÁé ¬Á¨ÂþÃä ‚ÏÌÁ§ÃÃúÁÆ¡ÃÏúÁ™Á¥Á Â?" €þà £Ì™ÁÅÝ ¡ËþÁ ¥ÁÅžÁÅ ¡ÉýÃÛ ¨ú™ÁÅ."‚Á £¦Á¨Å ž§ÁŞ¥Á Â" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Á."¡ÁžÁ¥Á Âé" €þà €™ÁÅ¦Á£Í¦þÁ ©Â™Á¨Âì ™ÁÅ."‚ÏœÁ¨Í ˆ¥Ã ÁŧÌàúÃÖϞçÂ" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Á."ŠÁÑ úÃþÁä ÿÉ¨å €¥Á Âé" €þÂä™ÁÅ."úÉ¡Áå§Â" €ÏýÆ Ì™ÁÅÁÅ ©Ë¡Áô úÁƬÃÏžÃ."€¥Á Âé ŠÁÑ ³Â§Ã ¡Ëý ü§ÁÖ©" €þÂä™ÁÅ."‚¡Áôå™ÁÅ ü§ÁÖ™Á¥ÊÏýÂë ¡Ëý ¡Ãþ ¡ÉýÅÛÁÅþÂäþÁÅ ÁžÂ" €ÏžÃ€þÁä¡Áõ§Á.
PDF created with pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
rayudugani liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
ravibunga4489 liked this
Srinu Pallipati liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->