Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Arsenie Boca Cuvinte Vii

Arsenie Boca Cuvinte Vii

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Diana Buznea

More info:

Published by: Diana Buznea on Feb 25, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

 
TÂNĂRUL BOGAT
-1 – Un tânăr frământat de întrebări; de cea mai mare întrebare: ce să fac să moştenesc viaţa cea veşnică ? Auzise de „roorocu!"# $e a%ro%ie de &ântuitoru! cu cuviinţă' ca unu! ce era de neam bun:-' (nvăţătoru!e bune' ce să fac să moştenesc viaţa cea veşnică ?" &ântuitoru! îi întreru%e întrebarea: „)e mă numeşti *bun+ - sin,ur umnezeu e bun"# - )a şi când ar fi vrut să-1 corecteze de mai înainte în %ărerea ce-o avea tânăru! des%re bunătate sau c.iar des%re  bunătatea sa# /$unt oameni care se bat în %ie%t că-s cinstiţi# Aşa o fi; dar nu creadă cinstea e numai atâta câtă o au ei# )instea şi bunătatea câtă o avem noi e o măsură %rea mică faţă de mărimea ei adevărată' cum sunt acestea numai !a umnezeu0# ată cum î! ridică dintr-o dată !a o înţe!e,ere mai adevărată des%re bunătate# &ântuitoru! ştia si,ur că tânăru! nu-2 cunoaşte' ci-2 socoteşte numai ca %re un rooroc în srae!#-3tii %orunci!e 2e,ii ?" /3i i !e s%une &ântuitoru! %e scurt: să nu curveşti' să nu ucizi' să nu furi şi ce!e!a!te; înce%e cu %orunca ce !-ar %rime4dui mai mu!t - tânăr fiind#0 eci dacă vrei să intri în viaţă' ţine %orunci!e# 5ânăru! „voind să se îndre%teze" - unii din %ărinţi s%un: vrând să se !aude înaintea &ântuitoru!ui' mărturiseşte că toate acestea !e-a %ăzit din tinereţe!e sa!e# 6 de crezut; fami!ii!e a!ese %ăzesc %orunci!e !e,ii# 5otuşi tânăru! acesta' deşi îm%!inise %orunci!e' stăruia în e! nemu!ţumirea cu sine însuşi şi cu omeneasca sa bunătate#-7rei să fii desăvârşit ? &er,i vinde-ţi averi!e ta!e şi !e îm%arte săraci!or şi vei avea comoară în cer' şi vino urmează-&i &ie 8"2a nimeni %ână aci n-a cerut isus să-şi vândă averi!e 8 5ânăru! voia mai mu!t decât intrarea în viaţă' de %e urma îm%!inirii %orunci!or# „7rei să fii desăvârşit ?" - îm%!ineşte sfaturi!e 8 e cuvântu! acesta se întemeiază că!u,ăria 8eci iată ce fă,ăduinţă dau că!u,ării: că îm%!inesc mai mu!t decât %orunci!e; se fă,ăduiesc să îm%!inească sfaturi!e: a! sărăciei' a! vieţuirii curate şi a! urmării &ântuitoru!ui' ascu!tători facându-se !ui umnezeu şi %ovăţuitori!or !or#Aci tânăru!' !uat oarecum %e neaşte%tate' nu şi-a dat seama )ine î! c.eamă şi !a ce î! c.eamă#  9-a adâncit răs%unsu! &ântuitoru!ui şi a %!ecat întristat#&ântuitoru!' dând din ca%' a văzut că era !i%it cu inima de bo,ăţie şi n-a cu,etat destu! de adânc# 3i a zis ucenici!or cuntu! acesta: „)ât de anevoie vor intra bo,aţii în îmrăţia !ui umnezeu"' - ,ândindu-se !a is%ite!e şi %rime4dii!e bo,ăţiei# Atunci au zis ucenicii: „oamne' dar cine  %oate să se mântuiască ?" 6ra credinţa !a cei vec.i că bo,aţii se %ot mântui mai uşor' ca unii ce au miei şi boi şi %ot aduce 4ertfe' %e când cei săraci n-au de unde aduce 4ertfe#„)eea ce !a oameni e cu ne%utinţă' e cu %utinţă !a umnezeu 8" (ertfe!e oameni!or nu %ot să-i mântuiască' ci numai 4 ertfa de %e )ruce a &ântuitoru!ui ne este dată s%re mântuire#înţe!esu! bo,ăţiei: 9u sărăcia te mântuieşte' nici bo,ăţia nu te osândeşte; %recumnici bo,ăţia nu te mântuieşte' nici sărăcia nu te osândeşte' ci cum ai suf!etu! tău şi faţă de  bo,ăţie şi faţă de sărăcie# 6şti sărac şi zorit cu ,ându! du%ă avere' iată că nu te mântuieşte sărăcia ta# 6şti bo,at' dar desfăcut cu inima de bo,ăţia ta' iată că nu te %rime4duieşte bo,ăţia ta# )um stai cu suf!etu! şi faţă de una şi faţă de a!ta' de !a asta atârnă mântuirea sau osânda ta#ată îm%ăraţi care s-au mântuit: sfântu! îm%ărat )onstantin şi maica sa' 6!ena; îm%ărăteasa rina; sfântu! oan urădeaur era de neam îna!t şi având bo,ăţie; sfântu! 7asi!e avea bo,ăţie' dar avea inima dez!i%ită de ea şi trăia ca şi cum n-ar fi avut-o# $fântu! 7asi!e a întemeiat din averea sa %rimu! s%ita!#&aica omnu!ui nu era o cerşetoare# $fântu! &arcu avea case în erusa!im# escarii aveau oameni an,a4aţi#1
 
&ai de%arte ştim din %redanie des%re tânăru! ace!a' că du%ă ăsti,nirea &ântuitoru!ui şi du%ă înviere' dovedindu-şi dumnezeirea $a' du%ă înă!ţare şi du%ă o,orârea u.u!ui $fânt' a auzit şi e! des%re toate acestea şi abia atunci şi-a dat seama cine era )e! cu care vorbise e! şi nu 2-a înţe!es# ar când a văzut uciderea !ui 3tefan şi !iniştea !ui cerească' %recum şi %ro%oveduirea %e faţă şi fară nici o frică a A%osto!i!or' a venit acasă şi s-a mărturisit creştin' !e%ădându-se de toate' aşa cum î! sfătuise isus#$ âmbăta# ezumat du%ă omi!ia <=#>#1@ ##$# &itro%o!it 9ico!ae Bă!an<
 
„MÂNAŢI MAI ADÂNC !"
-<-)u aceste cuvinte a sfârşit isus zdroaba de toată noa%tea a unor %escari' întorcându-o întru o aşa bucurie' încât %rintr-însa au cunoscut că isus e umnezeu' $tă%ânu! mări!or şi a! vietăţi!or dintr-însa#Cricine dintre noi %oate că s-ar mu!ţumi cu atâta; cu bucuria că umnezeu i-a a4utat !a necaz' cu recunoştinţa %entru un moment#$imon %escaru! a mai făcut ceva: şi-a simţit toată nevrednicia sa de om în %rea4ma !ui umnezeu' şi' ne%utând scă%a de simţământu! nevredniciei' a s%us o vorbă' care %oate fi şi %otrivită şi ne%otrivită:„oamne' ieşi de !a mine' că om %ăcătos sunt8"omnu!' nu numai că nu 1-a ascu!tat să se ducă de !a e!' dar 1-a c.emat !a $ine' %rintre %rimii ucenici# 2-a c.emat din marea %eşti!or' unde n-a avut necaz decât o noa%te' în marea societăţii omeneşti: a%osto!' %escar de oameni' unde „necazuri!e 6van,.e!iei" ţin toată viaţa#)a %escar de oameni' ca vestitor a! 6van,.e!iei !ui umnezeu' s-a îndoit de câteva ori în misiunea sa# Cdată - dorind e! - isus !-a c.emat %e va!uri# n curtea !ui i!at de trei ori s-a !e%ădat de isus# ar u!tima dată - s%une o %redanie - etru' văzând ur,ia %ri,oanei !ui 9eron-)ezaru!' a fu,it' vrând să sca%e# Atunci' s%une %redania' isus i s-a arătat mer,ând s%re cetate# etru-„%escaru!"' cum î! numeau creştinii în ascuns - 2-a întrebat: „Unde mer,i oamne ?" ar isus i-a răs%uns: „&er, !a oma să mă răsti,nesc a doua oară 8" etru şi-a înţe!es ,reşa!a şi do4ana %e care i-a facut-o isus#întors de umnezeu iarăşi !a misiunea sa' !a necazuri!e morţii %entru 7iaţă' si,ur că' - du%ă cuvântu! ce-1 auzise odinioară: „mână mai adânc" - a simţit din nou nevrednicia sa de om şi bucuria  %e care i-a făcut-o umnezeu' bucurie care a covârşit necazu! firii' cu adâncuri!e rostu!ui dumnezeiesc# în necazuri!e' %!ine de bucurie' a!e 6van,.e!iei' mu!t mai mu!tă roadă a adus creştinătăţii moartea sa mucenicească %entru isus' decât dacă şi-ar fi cruţat viaţa %entru sine#ată ce rosturi au avut cuvinte!e !ui isus „mână mai adânc"' în viaţa şi misiunea ucenicu!ui $ău etru-„escaruDE)e învăţăminte %utem des%rinde noi din cuvântu! !ui isus: „mânaţi mai adânc" ?-)ă în toată strădania noastră bună' să mânăm mai adânc#  9ecazu!' %iedici!e sau încercări!e sunt %use ca să !e trecem' iar nu ca să ne o%rim sau să ne întoarcem  %ă,ubaşi#-încercări!e de tot fe!u! sunt binecuvântate de umnezeu şi trimise oameni!or' cu rostu! ca din %ri!e4u! !or să ne întâ!nim cu 6!' căci de !a 6! %rimim %uterea neobişnuită' care întoarce necazu! în bucurie#-)ă întotdeauna' ori de câte ori ne întâ!nim cu umnezeu în necazuri' toate sunt c.emări de-a- fi mai a%roa%e' de-a- fi ucenici' de-a nu tăcea binefaceri!e $a!e către noi# - )ă mare trebuinţă au oamenii' confraţii noştri' de mărturia noastră' %recum că în încercări e mai a%roa%e umnezeu de noi şi noi de 62-$ă mânăm deci mai adânc rosturi!e vieţii acesteia şi a!e tuturor încercări!or ei' că sfârşitu! !or e moartea %ăcatu!ui şi întâ!nirea nedes%ărţită cu umnezeu#-)ă fară ,ăsirea !ui umnezeu în încercări!e vieţii' viaţa noastră ar fi o noa%te de zdroabă zadarnică' mai zadarnică decât odinioară cea a !ui $imon %escaru!# 9u %rice%em viaţa fară umnezeu# ar  %rice%em %e umnezeu din necazuri!e vieţii - bune toate - şi din e!e %ro%oveduim %e umnezeu#-3i %ro%oveduiţi-2 şi voi8$âmbăta= #>#@F uminecă; 2uca ='1-11#G

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->