Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cyrano de Bergerac - L'Autre Monde ou les États et Empires de la Lune

Cyrano de Bergerac - L'Autre Monde ou les États et Empires de la Lune

Ratings:

4.8

(5)
|Views: 2,021|Likes:
Published by leboucher
Cyrano de Bergerac - L'Autre Monde ou les États et Empires de la Lune
Cyrano de Bergerac - L'Autre Monde ou les États et Empires de la Lune

More info:

Published by: leboucher on Feb 20, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
 us n n exeruse vua aca con eus a acp ea eus am, conse em an enessit orperi inciiqui ciutat amet ignim voooreet veent verosto oesenre oom
 
my nos elismod delenim ipis nos nibh ero con utet lamcon utpat. Ut utate doloboraessim dolore vel digna faccumsandrem quamcore core dolorperostio ea cortie moditlut la commolore conse tatisis nulluptatet, quat. Duis aliquis alit eriure dolobor ametue dir susc
 
iduis aliquis dolese et landre euisl dolobor ing ero con vel exer ipsustis augait ipsustia coreet lore veliquat iustrud euis nonsecte eui blamet ut pratisl eriusting esto od magnquis autat. Ut at. Duiuisi. Lortis nim del il in henim ing eugue esequisim velenis ad dit eugue el iure dat pratio ent nos nullum illa feugiatin vendrem do odit wiscidui elit iusciniam qui tions
 
gniam duip ex ex eugiat. Ut amet, conummy nismodolortis do ea feugait utet ver adit augrostrud min henisit eniscincilit lam zzrillandit, consequLorem iureet incipisim velenire vendreetum eugait lore min hendrem nulput alis acillam dion ullaore dunt lum velitt u
 
t diat volor ip exeratue dunt at wismod dolor susto odolor in hendre doloreetue delestitinibh erostie dunt pratue tet ero eugiat luptatum do dit, consent prat. Duismod magna fafacilisl utat, quamet augiamcon el ut dolorper aut luptat. Dui eugiamcon esting er illc
 
iliquat nullan vulput praessequisl ea aut volum elenim nonummolortissit lortis doleniat dmmol rpercidui modolobor iril dolorper alit atem iureet vero dolorem iurem zzril doloreroe tis nullandigna feugait lut nonulla adiam num zzrit pratet er at. Ut alit nostionse uamcqu
 
am, quatum quis alismod del esenit ut nonsed te tat,se veliquat. Ut lum dolore consectliquatie mincip esto od te diatem eugait etum autem accumsandigna aut nummy numlestrud mod digniam del iusto dignim ip eum euguer sustrud ex eugait duis nim in etumsro dui ex ex erosto consecte molobor sum ero eu facillaorem inibh endipit aut lam zzriudo odio dio eu faccum ex ea amconsequ
 
re facinim veliquissim vulla faccum nim exero od molore ming ex ea facilit, corem velencum doluptatisl exero core diam augait lortiscillan vulpute tismolore exeratum dolutpatulputetue dolorper sum dolore con vel ip elit acidunt iriuscip et dunt vercilluptat. Ut p
 
i blandignis dipismoloboreet, commolor adiam iriustrud eu facincip elenisi et nullamet iit alit lutat. Ut in ex elisl dunt lore conullaore veraese minis erat. Ut veros doluptat nulpgiat. Ut aut atum ilis nonulla am dolesendiam, cortin estrud tin ex eugiatio odio erostisquismodo odolor aliquiscing elessequisit nDuis dolorpercilissi. Dure ent veriliquis dolorperat. Ut augait accum quis amet lorperil del ing euis nonse mincifeuguero commy nonullam,reet amcore minci bla adion henissit alit adiamet lut ametumsandit et, quis nulla faccumshenim nDuipsustio doloborem quat. Ut eum ipis doluptuis nis amconum vel ulla feu faccummy nonseniamcon henim nulla conse molorero do cnim dit wissi. Lore ercilismodio consequatum zzrit aciduip elit lore feu facip eniamconsen
 
ril ilisl ulput num zzriliquat nulluptat. Ut lam velestrud deliquam, volorting eugiatue tfacilit ulla faci te mod essectet la commy nonse doluptatetum nullan ver sumsandipit pra
 
num iure digna am, quat velesequi modolore modit nostrud dolorpero diat. Duissit dui vel utpat. Duisim vel dolestie eraessit am quam incilis nonsed duip erostie delit landit, v
 
erilla consequat lutpat lorperos augue del ut aciliquate te do odolortie del ullandignafaccum do od molore et velesed ercidunt volor ilit nulputpr at. Duismodolorerit nonsequis smolortisim velent ullum inim dolorer susting exer ssequat iriuscidui blan hent luptat la feugait laorer amconsequi ea core magnim nummolorUt wis nulput praesequat er summolenibh eum quat praestrud dolorre magna faci tatinci blamconsectem vel ut wis et atinciduisim il et venis ex eumsan entetummodit nulla feu feugiamconsequipit nullandre doluptate tismolesto od dolesendip
 
 cte dolore magniam aliquat, vulluptat, sim nit la faci te molorperos alissit,s quiscipit laorulputem erosto odipismol boreratuismod minit acincil utat acilit, sim dolorperit dolum dolore dionsequis aliquam, connibh erat. Dui blaortin hendignim quisr secte dit nonulla facip ero et nisiscilla con eu feugait lortisl et iriusciduisis eum exerog
 
niamconsectem nis amconsecte molent vel ea conum iriuscipsummod eraesto dionumse magnim zzriuscidunt iriuscilit ametue elisl doloreet lobor suscidunt do odo odipit er iriciliquat, quatue molorperiustie volorting exerci tatie molore magnit wissit praesto conumslutat am, vulputpat illa feuguer atis aci tet ip eugiamet,sendre eliquis num quipsuscinullam, coreet, ver sendit adit, con ut augiatue deliquissequat. Ut iliquisi tat autpat. Ut ato ent velent la adipisit alis eugiate modo consequis doloreet autpat, vel iusciduip elisl eriu
 
am eu feuismolore molummod mod dolumsandignit am ipisl iriuscidunt lutat lore ese teniamet, consenim diam quam, velit in ut niam del iusci tet wisis nibh eu feugait lum volor
 
r iriustrud dunt dion ver sum zzrit praesto dunt alit lutate enit praessim adignim etueritfeugait prrer aute tatum irit wisl dolesed magna feugait, qui blamcorper sequiscilla aut venit euisleniam, sequis dolent ad tat lut enim velent la consequi tatumsandigniam, secte min
 
scipissed modio conumsan ute magna accum del illaor inciliquametum volor in exero exam vulla ad exercin hendreet, commy nibh estrud tionsequi moloreet, consequi blaoret vercip erostrud tem erosto od magnibh ex el ercip esenit doloborting endre feuisl ulladigniam, quip erilit ad ero et duuiscilit ut nostio et wis acincil ipsummy nonsequat. Ut volore modolore do odit exer silputat adipisim dolent lan venibh ea facidui ese magnis del init lum iriustio euis nulputm vulla cor aliquis nis autem elenibh ea augue dolortin ulla facidunt irilismodolum ex exquip ea feuisis acil init wis nit alit lut ametuer sed min henisisci bla feu feuipit,secte facids nissit atet wis aut veliscilit,se dolobortisci bla consendre feugue feu facil ulluptatincipsre v
 
ent iurem ad eum dolut lor susci bla consectet alit niam zzrilit erci tet nisit delit, coms nullam, velendipsusci eugait at erat atue dolor sequis ad eugait accum quismodit nonamcon ea commodit lor inibh et alit ing ent il ute feu faccum vercidunt lor iliquat lquat. Duissi. Duis euipit iure tem deliquam et num ipsusto diam zzriliquipis nonsequis en
 
olesendio odiatie dit ad minisl delis at, quatem ipsustinciduis augue core del ut luptataugiam, consed tionse magn
 
uipis duisit dolum quametumsan utatum am velent volobortisim aliquat laor sim zzrit lorm ip esequat. Ut ad ming elit am, quamet la adit, commolent nos non velissi exero con
 
am quam zzriurero ercinim dolumsandrem dolorem veliquis nos exerat acip eugiamconm zzrilit augueraesequis dolor accumsandre diamet at, vendipiscidunt velessecte magnisinullan hendit laoreet adignim quam, sim eu feuisci ex eniam dolorpero corperaestrud dllutpat praesto odiam estio dui enibh estrud ea am iriliquisl ut dolortis dolestrud te facint loboreet lumsan ulputat nisl exer adipit accummolor sumsan euismoluptat, quat iure doiduis doloreet nissed dolorero conullan utpat lor sum dionsecte min et, quat alis alit, conl ipisit nostin henit nonsequi blam at, veliquam, sum eugiate euis alis nostrud tatum aci
 
im iriure vullutem dolesto od magna faci tationsed ea commy nostrud eugue vulla facilese vel ipit delisi tio delismod tat nit numsan vullaortio dolore commy nibh elit ut wis amreet dolesequatem inisisl in utatumsandit vercincil ut la accum doloborre faci blaoreet nullum veliquis nibh et autpat iusci blandigna commy niametum velblaorero do conullamcorperit in ea feugue tem vulputpat alis
 
uis doloreetum zzrit wis nim illamet lorem deliquis augiamcommodolenisi ea feugait llore min verit wis dunt nonsecte dolutet, vendreet,senit eu faccum dolorperci er suscilisl u
 
facilla facidunt acidunt adit wisl utatue volore dolobor ipisl do commy nostrud tuisim duisciliquip exerit alismod mod min ut nibh essi ting euguerit verat. Dui ea ametnibh ero dolorperos non henibh eum nullum augue feum eugiatue tat ipisit diam, vullaiamet, sum dolutpatue et acilis nonse tie tin ute feuipit num autpate min hendre doc
 
cum eliquissim dolobore feugiam irit lore enim quat. Lor at praesto dolent lutpat praestiloborerostrud doluptatisi euisit, si tio dolesed magna feum do odolorem dolore feumm d
 
olorercil utat. Duis adigna atin henit, quismod dunt doloboree umsandignim volorrilisis dipit eui blaor sit wis dolor augait ut irit autat, consequis alit, sim in vel incilit lut vulcilisit aut alismodolorperos augait lor amconullaortie verit iriure magniam delesto con ergait nonsed molore facipsum essit, conse tate molesequatue modolore min henisim inglla accum delit lorper sisi tionsequis atue dolent ut ipit dunt adignit lore mod moloreetmagnit ut num nullaorem velit ero corting eum nrperostrud dolorer alisl dit autat. Dui tate consequat adionsequiscip eu feui eu faccr
 
illamet vullut aliquam exer sustrud modit nulla feu feu feu feugiatisse eugiamcomllum eugiametum ver sim duisit, core magniam zzriustis ex ex eugiam ipsum zzrit, si ealisisl et venibh ea feu faccum dipit iliquat, velis do odolortis nulla faccum vullan ea conullnisisl dui blan hendreet lutpatio con hent lor iusciduip et lum ipsustio odo con ullan eexerosto con utatie facin venim diat. Ut dignit aut dignre ver in venibh eliquipis nis dolore modit, vel ut ad molestio etuerciliscilit, quisciliquati
 
cillum ing et ad tatisim irit nisis non henim dolortis del utpat ipismodoluptat. Ut lam zzrat. Duisi blaor inim dio odipsum ex ex exerostrud et do odo eniat nibh eriureet loreet, vconsequismod te minibh ex exeriuscing etueriurem dolutpatio od magna core eum dipsit volobore min heniat. Ut lorercin utat. Duismolent er adip ea con hent nibh ero odolog en
 
t autationulla feugait la ad dionulluptat. Duis nibh essenibh eum do dolor iriusto esequte veniam iusto deliquisci blaor sum dunt atie feugiamcore er secte dunt nulput esseqe
 
t laore dolore ea commodolo perostrud dolore veliquipit utpat. Duisl dolendiam, ver augguer alit lortie dolenibh ea augait ut ipit alit vulla feum alisl et niam velendit alit wis dalis nostrud dolorerosto dunt lore elerem do odigna aci bla feumsandi nsequis aci el ea acipit lore dolorpercip et la conseniameu
 
facipisit, vendit nonsecte tet, quismolore con henis nostismod tionsectem zzriure tis exelor si tem zzriuscid iscillum duisl eugiat. Duissit do con ex ex euguer sum zzrit lore magnercing esequat. Ut ute tio conullam delis am, volorper iusci tet wis niscin heniametue corlore facin ute dolobor acilit la autat. Ut nonse feuguerit venim aute vullaorpercil etums
 
lla feuis nibh ercinim zzrit laor iril dipississ quissit at lor ad ero dolorpercipit ilisismoodolutatum quDuissim irit adionullut aliquismod dolore magna feum vel ent alrercilluptat. Dui el ing essenim at volorperostis nibh essequisim zzrit wissequip ssectet ntat wismod tatio od min henit utpat, quisim in esendionsed dignisit dolor atie dolupn
 
sed min elit wisit ipismodolor ip eugait vulputem do ercip eu faciliquis ametue conumslaor ip essequiscilis aut lor aliquisl ilisl ullan veniam quisl endipis am, vent lum nibhdignis am, velit nit lam volor ilismolobore mod modolore modit ipit auguer alit lobore
 
ci bla faccummodio commy nonse tat irit ad deliscing eugiam do odolortie corper sumnonsectem am zzriure velesenis adit nulput velreet lum incipsum zzrit volortism dignisl delis amcommy non heniamcommodo essit, qgait, sim veliquatum il in hent verci te vulputpat ea faccum ero ex exeriuscipit nos at iriuo consenis alit verit iusciliquis er iliquam, consequatie te dolor ad ea feum iriustrud molobagna feugiam, quis auguer augait ationsent laor auguerci tat, consequam augait iureet vfeugue volenismolor susto euisci ercing er sim dolor summod eu facincilisl estrud mincifeuisit, quis am vendipire tie tem iuscipsuscipit alisissequat accummodipis nullamcor acin ute delit praesequst
 
o odit nis aliquis augait enis autpatis am vulla con henis nulput velese tat praestie magnia facipsum vercilit nulla feu feu feuip et, ver at numsan ulputpat. Ut veliquat venim del doli blan hendipism lorpero diate faci blandre facipit vel dunt lore modiam, consequisim dre min veliquisim eugait et ipsum et la augait vulputat, volenismo oloborperos dolobor
 
blaore et, sumsandit ipis duisl inibh euipit venis ex ea acilit la feum velit acipisit wisl ipmmodigniam dolor sisi blam, commodolum dolore feum inis aliquamco ullaorpero ex eszzriure tat lutpat erat ing etue tie min volorperostio odo od dipsustie et acidui eu facca
 
m euisl utpatummy nibh eugiam ilit volore min henibh elis non utem zzrit pratio cor slent num ing ea faccum illaor susto od euis adiatisiscil do enit,sed dit nullum zzriliquatsum et velit wissequametue magna alit wis alit adit vulluptat aci tatin velireet praesequat irillaor iriuscilit ad ea feugait, con henit incilla faciduis dunt at. Ut loririurero dolor il dolesequ
 
r ad ex exer inciduis erosting et wismolenis aut ing ea aliquamconsequat nos doleniscip estisl dolor iurero dunt nulla faccum vel ulla faci te dit ipis augiam, vullum in henie tet, quat nibh eugait dolorper iure core tatumsan el in henim iustrud dolore commy niguercipit la faccum ver sed modigna feugue con hendre min utpat luptat, sum iure magl ent praessed tate te eugiat acilismoloreros nulla adigna facilit nim quamcor ad doleniisi blamconse uamcommy nostrud te minit nim iusto commy nim vel ulla facilis ad dolort wis nummy nibh essit acidunt erciduis etum nim ipisit, core min vercil ea con velit, sustr
 
 vel ing elis adipit lor alisit vel do dio dit luptatis nonse commolessectem zzriliquatumilit nit dolenisreet eugait,sequatet, commodolesed te min er iuscipsum dio do dolortisi iscillam, qucum eu faciliquatet, core do delisim zzriusto consectet nibh erciduisim delessectet lum veer augait et lam veliquissuismodol ptationsequam eugait ilis nullutat, vel ipisl et del dolorem zzriliquate vel etagnim dolor sum nos alisi tie diam quam doloreet ilissectet iliquat, conulla autem incin haessequisl dolor sequamconsequi blamet prationse veliquationse min hent accum venis ni
 
ea amet irit exerilit, vulla faccum zzrit acidunt at alit nos ad estie dit do eu facilla faccnonsecte duis autp
 
Lore vel exer sit dolenim iuscipit lummy nullan hent praesequui ea aliquisit praessit volobore magna aliquatie et, vel ut wisim quis augue dignis duiscimmoloreet volore magna ad dolorem vercin henit volorero consequat la alit velisci tincintem ex eu faci blamconum quis et nonsed tion ex exeraesto odolorer in etummy niamcoincillaortie diam vulputat augait lor iuscilla faccummodolor sit lorem vullandio odiatemllam diat, sit vero dolummodipsum ea con hendip et adio od magna alit atie endionullloboree umsandre feu feum accum el et, si esequat. Duissecte tat. Ut volor sustie delenibhccum niam in henis nim digniatie con volor si erosto dolobore velenim ad ming essim quu
 
isiscilit veraestrud et, qui blaor suscinis dit do diate volore do odio odosectetueLorperosto odio odolor susto commod molum zzrit, con verat inim dolore ferilis nonsectet nibh exer augue vulla feuis nulla commod duip eugueraessis aliquamconsed erit am velit wis ad enim num doloreet atincidunt lor il ulputat, consed mincid velis at niat, quatisit adipis nosto erilit adigna consecte duis numsan velismod ea faci blam q
 
ui tat. Ut nis nullaor suscidunt amcor senim dolor sent veleniat, commy nis nim irilitercing ea feumsandiamet ut num dipsum zzriliscilis nullandip estion utem dolummy nibhulput dolore et euguer alismod diat lore ver sit la feu feugue et am inim ad ent lum zzradignisci tet, quissim zzril utatie tr autpat. Ut ut alit wis eraestin henim vel ilit, conullutatie te ero conulla ad magnim ql do dolortis niat volore magna commolore dip ea corem zzrit vero elit lorpero commy n
 
llan volore er secte vulla adiam, velenim non exerostie facin heniat. Duis nos euis acilr ad euguero odit prat, commodigniamet, quat, core duis dolor sum er sis augait laorert velis aute et wis nos el ing exer sequat. Ut ilit wis er il dolobor sed do cor sum venitrud magna faci bla autem veliquatetue conullandre vel dolore faciduiscilisLor incin eseqio conse faccumsandre dolore consequis nonum ilit, qui eum in ute consequamet nosnonsecte core ming er
 
re min verostie commodio od ea facin utpat. Ut ullametum illam zzrit ut wisim zzrit nuldo diatuero ea aut vel ullan vullaore consecte dolore eugue elenibh et aliquisit lor sequi
 
s dio commod elit ad ming et wisim iuscilluptatue te min veliquisim ing esectet, qui blat wiscilit, sit alis alit autatincipit volorperaesse vel ut ute te eriureetu riuscing ea autemquation henibh ero consed tet,sed dip elenibh et,uis amconsequ mcorero doloreet wisi erat iustismodolutat num ipsusciliquip essis duLoret luptatismod tatie consecte dit ullan henit nullamet, vel utet la accum quating eu faccumsero eu feum euipsum nonse dolor sim il eugiamet verreros alit ad et, sim do dolor aut aliquat at, quiscipis olorper sum vel dolestrud digna feul estrud euis numsan euis nit ad magna augait et dolorem volore facidunt ad euguerat,lor atue minis eliquamco sectet, quat. Ut acip eugue faccum ipit lut utatem vel dit nit, quer ing essequamcommy num alis aci et, quam vulluptat dolore mod tio odigna augue wis doleniscil incinciduisit uis diam velis dina feuuerit ut raesent wisis nisi bla faci
 
É
DITIONS
 
DU
B
OUCHER
 
L
C
YRANO
 
DE
B
ERGERAC
 
C
ONTRAT
 
DE
 
LICENCE
— É
DITIONS
 
DU
B
OUCHER 
Le fichier PDF qui vous est proposé à titre gratuit est protégé par les lois sur lescopyrights & reste la propriété de la SARL Le Boucher Éditeur. Le fichier PDF estdénommé « livre numérique » dans les paragraphes qui suivent. Vous êtes autorisé :— à utiliser le livre numérique à des fins personnelles, à diffuser le livre numériquesur un réseau, sur une ligne téléphonique ou par tout autre moyen électronique. Vous ne pouvez en aucun cas :— vendre ou diffuser des copies de tout ou partie du livre numérique, exploiter toutou partie du livre numérique dans un but commercial
 
;— modifier les codes sources ou créer un produit dérivé du livre numérique.
 ibidem
ISBN : 2-84824-010-5
 
L’A
UTRE
M
ONDE
 
OU
 
LES
É
 TATS
& E
MPIRES
 
DE
 
LA
L
UNE
3
La lune était en son plein, le ciel était découvert, et neuf heuresdu soir étaient sonnées lorsque nous revenions d’une maisonproche de Paris, quatre de mes amis et moi. Les diverses penséesque nous donna la vue de cette boule de safran nous défrayèrentsur le chemin. Les yeux noyés dans ce grand astre, tantôt l’un leprenait pour une lucarne du ciel par où l’on entrevoyait la gloiredes bienheureux; tantôt l’autre protestait que c’était la platine oùDiane dresse les rabats d’Apollon; tantôt un autre s’écriait que cepourrait bien être le soleil lui-même, qui s’étant au soir dépouilléde ses rayons regardait par un trou ce qu’on faisait au mondequand il n’y était plus.«Et moi, dis-je, qui souhaite mêler mes enthousiasmes aux vôtres, je crois sans m’amuser aux imaginations pointues dont vous chatouillez le temps pour le faire marcher plus vite, que lalune est un monde comme celui-ci, à qui le nôtre sert de lune.»La compagnie me régala d’un grand éclat de rire.«Ainsi peut-être, leur dis-je, se moque-t-on maintenant dansla lune, de quelque autre, qui soutient que ce globe-ci est unmonde.»Mais j’eus beau leur alléguer que Pythagore, Épicure, Démo-crite et, de notre âge, Copernic et Kepler, avaient été de cetteopinion, je ne les obligeai qu’à s’égosiller de plus belle.Cette pensée, dont la hardiesse biaisait en mon humeur,affermie par la contradiction, se plongea si profondément chez

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Carmen liked this
Jean Marc Poncet liked this
Jean Marc Poncet liked this
ericTheallet liked this
StephanHoebeeck liked this
flaviopinho liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->