Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AatmTatvachi Anubhuti (In Marathi)

AatmTatvachi Anubhuti (In Marathi)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 142|Likes:
Published by Anil Sohoni
Kaivalyaupanishad is one of the classic Ten Upanishad's. This Upanishad clearly guides Sadhak(Student) how to gain an experience of God principal. It guides the student for true mediation------
Kaivalyaupanishad is one of the classic Ten Upanishad's. This Upanishad clearly guides Sadhak(Student) how to gain an experience of God principal. It guides the student for true mediation------

More info:

Published by: Anil Sohoni on Oct 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2011

pdf

text

original

 
hir !
 
hir !
kOvalyaaopinaYad\
Aa%mat<vaacaI AnauBaUit
Aa%mat<vaacaI AnauBaU it yaoNyaasaazI %yaabaabatcao tai%vak&ana ikMvaa Sabd&ana p`aPt haoNao Apirhaya- Aaho va tosat\ Saas~omhNajao ]pinaYadaMWarosvatÁ p`aPt kravao Aqavaa saMt maha%myaaMWaroikMvaa sad\gau$kDUna imaLvaavao. pNa kovaL Sabd&ana p`aPt k$na ]pyaaogaacao naahI. ikMbahunaa inavvaL Sabd&ana inarqa-k AsatoiSavaaya AnauBaUit iSavaaya Asalaolao ho Sabd&ana kovaL AhMkaracaa dp-vaaZvato.kOvalyaaopinaYad\ Eauit Aaplyaalaa  AnauBaU it ikMvaa AnauBava ksaa k$na Gyaavaa *yaabaabat spYT maaga-dSa-na krto.
payarI 1 p`aqaimak tyaarI 
vaodaMtanao saaMigatlyaap`maaNaoprma\ t<vaacao yaaogya va SaMka rhIt Asao tai<vak&ana Sabd&ana 
(Theoretical Knowledge)
p`aPt kravaova to naIT laxaaMt zvaavao.saMdBa-Ávaodantiva&anasaUinaiScataqaa-Á sanyaasayaaogaad\ yattÁ Xauwt%vaaÁ Ètoba`mhlaaokoYauprantkalao pramaRta%pirmaRcyaint savao-ÈÈ4ÈÈ kOvalyaaopinaYad\ 
payarI 2 QyaanaacaI pUva- tyaarI 
QyaanaacaI pUva- tyaarI kravaI. svasqa AasanaacaI savaya kravaI.svasqa basalyaavar A%yaMt p`omaanao gau$laa namana kravao.AMtÁkrNa ragaWoSarhItÊ SaaokrhIt va p`sanna zovaNyaacaI savaya kravaI.saMdBa-Áivaiva@tdoXaoca sau KasanasqaÁ XauicaÁ samaga`IvaiXarÁ XarIrÁ ÈA%yaaEamasqaÁ saklaoind`yaaiNa ina$Qya Ba@%yaa svagaurM p`Namya È )puNDrIkM ivarjaMivaXauwM ivacan%ya maQyao ivaXadMivaXaaokma\ ÈÈ5ÈÈ kOvalyaaopinaYad\ 
payarI 3 sagauNa [-Svaracao icantna 
p`sanna AtÁkrNaat i~laaocanaÊ naIlakMzÊ ]maasahIt ASaa sadaiSavaacao
sagauNa Qyaana
kravao.pNa tao Aican%ya Avya> Antt $p Aaho ho
Baana
manaat zovaavao.saMdBa-ÁAican%yamavya>mant$pM iXavaM p`XaantmaRtM ba`hmayaaoinama\ tqaa||idmaQyaantivahInamaokMivaBau M icadanaMd$pmad\Bautma\ ÈÈ6ÈÈ ]maasahayaM prmaoSvarM p`Baui~laaocanaMnaIlakNzma\ p`Xaantma\  Qyaa%vaa mauinaga-cCit BaUtyaaoinaMsamastsaaixaMtmasaÁ prstat\ ÈÈ7ÈÈ kOvalyaaopinaYad\ 
1
 
 
payarI 4 inagau-Na inarakar t<vaacao icantna 
tt\ %vama eva to prmat<va tUca Aahosa.³to prmat<va maI svatÁ Aaho´ %vama eva tt\ tUca to prama\ t<va  Aahosa.³maIca to prmat<va Aaho´saMdBa-Áya%prM ba`*ma savaa-%maa ivaSvasyaayatnaM maht\ È saUxmaa%saUxmatrM ina%yaMt%vamaova %vamaova tt\ ÈÈ16ÈÈ kOvalyaaopinaYad\ p`sanna Jaalaolyaa AMtÁkrNaatÊ hI Baavanaa $javaNyaasaazI Asao icaMtna kravao kI ..tInahI AnauBavaxao~at mhNajaojaagaRtavasqaaÊ svaPnaavasqaa va sauYauiPt Avasqaa *yaamaQyao jao kahI BaaogyaÊ Baaoga va  Baao@ta Aahoto sava- maaJyaavar Baasamaana Aaho. maI *yaasavaa- MhU na inaraLaÊ kovaL saaxaIÊ sada SauBa va caOtnya  sva$p Asao ba`*mat<va Aaho.saMdBa-Ájaaga` %svap`sauYauP%yaaid p`pHcaMya%p`kaXatoÈ ttba`*maahma\ [-it &a%vaa sava-banQaOÁ p`maucyatoÈÈ17ÈÈ i~Yau Qaamaosau yat\BaaogyaM Baao>a BaaogaSca yad\Bavaot È toByaaoivalaxaNaÁ saaxia icanmaa~aohMsadaiXavaÁÈÈ18ÈÈkOvalyaaopinaYad\ hoi~ivaQa jagat maaJyaa maQyao maaJyaavar Baasamaana haoto. janmato AaiNa maaJyaat vaaZto va maaJyaatca laya pavato. maI Asao AiWtIya ba`*mat<va Aaho. maI ANaupoxaa saUxmaÊ sava-vyaapI va savaa- poxaa ivaSaala Aaho. maIca hobahuivaQa va ica~ivaica~ ivaSva Aaho.ivaSva Ba`amak Aaho pNa maI sat\ Aaho. maIca ivaSvaacaa inayaMta Saasak  Aaho. maI &anamayaÊ p`kaSamaya va maMgala Aaho.saMdBa-Ámayyaova saklaM jaatMmaiya sava-M p`itiYTtma\Èmaiya sava-ma\ layaMyaait td\ba`*maaWyamasmyahma\ ÈÈ19ÈÈAnaaorNiayaanahmaova tWna\ mahanahM ivaSvamahM ivaica~ma\ Èpuratnaao|hM pu$Yaao|hmiaSaao ihrNmayaao|hM iSava$pisma ÈÈ20ÈÈkOvalyaaopinaYad\ malaa hatÊ payaÊ DaoLoÊ kana [%yaaid &anaoMid`yao va kmao -Mid`yaonaahIt trI sauQda maI [Mid`yaaiSavaaya pahu , va eokU  Saktao. jaaNaIva Gao} Saktao . maI sava- jaaNataopNa malaa kaoNaI jaaNauSakt naahI. Asaa SauQd &ana sva$p  maI Aaho.saMdBa-ÁApaiNapadao|hmaican%yaSai>Á pSyaamyacaxauÁ sa EaRNaaoByakNa-Á È AhM ivajaaima ivaiva> $pao na caaistvao<aa mama ica%sadahma\ ÈÈ21ÈÈkOvalyaaopinaYad 
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->