Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
iso90012008_2

iso90012008_2

Ratings: (0)|Views: 597|Likes:
Published by thanhem85

More info:

Categories:Business/Law, Finance
Published by: thanhem85 on Oct 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2010

pdf

text

original

 
ISO 9001:2008Page 1 of 16
GI
I THI
U CÁC THAY
ĐỔ
I ISO 9001: 2008 SO V
I ISO 9001: 2000
N
ă
m 2008 T
Ch
c Tiêu Chu
n Hoá Qu
c T
ế
(The Internation Organization for Standardization)
đ
ã soát xét lên
đờ
i tiêu chu
n ISO 9001: 2000 thành phiên b
n ISO 9001: 2008
đ
ây là s
thay
đổ
il
n
đượ
c gi
i t
ư
v
n/
đ
ánh giá và gi
i làm v
ch
t l
ượ
ng quan tâm. Tiêu chu
n ISO 9001: 2008hi
n t
i trong giai
đ
o
n “d
th
o” d
ki
ế
n s
chính th
c ban hành và áp d
ng vào
đầ
u n
ă
m 2009.D
ướ
i
đ
ây chúng tôi xin trích d
n nh
ng thay
đổ
i c
a phiên b
n n
ă
m 2008
 Đ
i
u kho
n ISO 9001: 2000 ISO 9001: 2008 Ghi chúL
i nói
đầ
uT
t c
tài li
u tham kh
o v
đả
m b
o ch
t l
ượ
ng”
đ
ã
đượ
c l
ượ
t b
 L
i gi
i thi
u0.1Vi
c ch
p nh
n m
t h
 th
ng qu
n lý ch
t l
ượ
ngc
n là m
t quy
ế
t
đị
nh chi
ế
nl
ượ
c c
a t
 ch
c. Vi
c thi
ế
t k
ế
và ápd
ng h
th
ng qu
n lý ch
tl
ượ
ng c
a m
t t
ch
c ph
 thu
c vào các nhu c
u khácnhau, các m
c tiêu riêngbi
t, các s
n ph
m cungc
p, các quá trình
đượ
c s
 d
ng, quy mô và c
u trúcc
a t
ch
c. M
c
đ
ích c
aTiêu chu
n này khôngnh
m d
n
đế
n s
 
đồ
ngnh
t v
c
u trúc c
a các h
 th
ng qu
n lý ch
t l
ượ
ngho
c s
 
đồ
ng nh
t c
a h
 th
ng tài li
u.Vi
c ch
p nh
n m
t h
th
ngqu
n lý ch
t l
ượ
ng c
n là m
tquy
ế
t
đị
nh chi
ế
n l
ượ
c c
a t
 ch
c. Vi
c thi
ế
t k
ế
và ápd
ngh
th
ng qu
n lý ch
t l
ượ
ngc
a m
t t
ch
c ph
thu
cvàomôi tr 
ườ
ng kinh doanh,nh
ngthay
đổ
i c
a môi tr 
ườ
ng
đ
ó,ho
c nh
ng m
i nguy g
nk
ế
t v
i môi tr 
ườ
ng
đ
ó; cácnhuc
u khác nhau, các m
c tiêuriêng bi
t, , các s
n ph
mcungc
p, các quá trình
đượ
c s
 d
ng, quy mô và c
u trúc c
at
ch
c. M
c
đ
ích c
a Tiêuchu
n này không nh
m d
n
đế
n s
 
đồ
ng nh
t v
c
u trúcc
a các h
th
ng qu
n lý ch
tl
ượ
ng ho
c s
 
đồ
ng nh
t c
ah
th
ng tài li
u.L
n
đầ
u tiên, c
m t
I ro” xu
t hi
n trongphiênb
n ISO 9001.Bên c
nh
đ
ó, “ môi tr 
ườ
ng kinhdoanh” c
ũ
ng
đượ
c s
 d
ng.
 Đ
i
u này
đượ
ctin t
ưở
ng nh
ư
s
gieoh
t cho phiên b
n m
ic
a ISO 9001 ( có kh
 n
ă
ng vào n
ă
m 2013) vàc
ũ
ngh
ướ
ng
đế
n ISO 9004và các h
th
ng qu
n lýb
n v
ng khác.0.1 L
i Gi
ithi
uKhái quátTiêu chu
n này có th
 
đượ
c s
d
ng cho n
i b
 và bên ngoàit
ch
c, k
c
các t
ch
cch
ng nh
n,
để
 
đ
ánh giákh
n
ă
ng
đ
áp
ng các yêuc
uc
a khách hàng và các yêuc
u ch
ế
 
đị
nh và yêu c
uriêng c
a m
t t
ch
c.Tiêu chu
n này có th
 
đượ
cs
d
ng cho n
i b
và bênngoài t
ch
c, k
c
các t
 ch
c ch
ng nh
n,
để
 
đ
ánhgiá kh
n
ă
ng
đ
áp
ng cácyêu c
u c
a khách hàng vàcác yêu c
u ch
ế
 
đị
nh, pháplu
t phù h
p v
i s
n ph
m vàyêu c
u riêng c
a t
ch
c.S
thay
đổ
i t
o nên s
 t
ươ
ng thích v
i cácthu
t ng
liên quan
đế
n“ cácyêu c
u ch
ế
 
đị
nh vàpháp lu
t”0.2 ti
ế
p c
nti
ế
ntrìnhVi
c áp d
ng m
t h
th
ngcác quá trình trong t
ch
c,cùng v
i s
nh
n bi
ế
t vàcác t
ươ
ng tác gi
a các quátrình nh
ư
v
y, và s
qu
nlý chúng, có th
 
đượ
c coinh
ư
"cách ti
ế
p c
n theoquá trình".…... và s
qu
n lý chúng,
để
 t
o ra
đầ
u ra nh
ư
mong mu
nLàm rõ h
ơ
n cách ti
ế
pc
n ti
ế
n trình là gì
 
ISO 9001:2008Page 2 of 16
 Đ
i
u kho
n ISO 9001: 2000 ISO 9001: 2008 Ghi chú0.3M
i quan h
 v
i TCVN/ISO 9004
n b
n này c
a TCVN ISO9001 và TCVN ISO 9004
đượ
cxây d
ng nh
ư
là m
t c
pth
ngnh
t các tiêu chu
n v
h
 th
ng qu
n lý ch
t l
ượ
ng.Hai tiêu chu
n này
đượ
cthi
ế
t k
ế
 
để
s
d
ng
đồ
ngth
i, nh
ư
ng c
ũ
ng có th
 
đượ
c s
d
ng m
t cách
độ
c l
p.M
c dù hai tiêu chu
n nàyph
m vi khác nhau, nh
ư
ngchúng có c
u trúc t
ươ
ng t
 thu
n ti
n cho vi
c s
d
ngnh
ư
m
t c
p th
ng nh
t.TCVN ISO 9001 qui
đị
nhcácyêu c
u
đố
i v
i m
t h
 th
ngqu
n lý ch
t l
ượ
ng, có th
 
đượ
c s
d
ng trong n
i b
 ch
c s
d
ng, cho vi
cch
ng nh
n ho
c cho cácm
c
đ
ích h
p
đồ
ng. Tiêuchu
n t
p trung vào hi
uqu
c
a h
th
ng qu
n lých
t l
ượ
ng trong vi
c th
amãn yêu c
u khách hàng.ISO 9004
đư
a ra h
ướ
ngd
n trên ph
m vi r 
ng h
ơ
ncác m
c tiêu c
a h
th
ngqu
n lý ch
t l
ượ
ng so v
iISO9001,
đặ
c bi
ttrong vi
c c
i ti
ế
n liên t
cv
 n
ă
ng l
c t
ng th
và hi
usu
tc
ũ
ng nh
ư
hi
u qu
c
a nó.ISO9004
đượ
c xem nh
ư
phiênb
n h
ướ
ng d
n các t
ch
cmà qu
n lý c
p cao mu
nth
c hi
n theo tiêu chu
nISO 9004, theo
đ
u
i s
c
iti
ế
n liên t
c .Tuy nhiên,nó không ph
cv
 cho vi
c ch
ng nh
n ho
cchocác m
c
đ
ích h
p
đồ
ng.
n b
n này c
a tiêu chu
nISO 9004
đ
ã
đượ
c xây d
ngnh
m duy trì s
th
ng nh
tv
i tiêu chu
n ISO 9001. Haitiêu chu
n này có th
s
 d
ng
đồ
ng th
i v
i nhaunh
ư
ng c
ũ
ng cóth
s
d
ng m
t cách
độ
c l
pTCVN ISO 9001 qui
đị
nh cácyêu c
u
đố
i v
i m
t h
th
ngqu
n lý ch
t l
ượ
ng, có th
 
đượ
c s
d
ng trong n
i b
t
 ch
c s
d
ng, cho vi
cch
ngnh
n ho
c cho các m
c
đ
íchh
p
đồ
ng.Tiêu chu
n t
p trung vàohi
uqu
c
a h
th
ng qu
nlý ch
tl
ượ
ng trong vi
c thõa mãnyêu c
u khách hàng, các yêuc
u ch
ế
 
đị
nh và h
p l
.ISO 9004
đư
a ra h
ướ
ng d
ntrên ph
m vi r 
ng h
ơ
n cácm
c tiêu c
a h
th
ng qu
n lých
t l
ượ
ng so v
i ISO9001,
đặ
c bi
t trong vi
c qu
n lý s
 thành công lâu dài c
a m
t t
 ch
c. ISO 9004
đượ
c xemnh
ư
là phiên b
n h
ướ
ng d
ncác t
ch
c mà qu
n lý c
pcao mu
n th
c hi
n theo tiêuchu
n ISO 9004, theo
đ
u
i s
 c
i ti
ế
n liên t
c m
t cách cóh
thóng . Tuy nhiên,nókhông ph
c v
cho vi
cch
ng nh
n ho
c cho cácm
c
đ
ích h
p
đồ
ng.S
thay
đổ
i ph
n ánh
độ
 t
ươ
ng thích c
a hai tiêuchu
n có th
s
d
ngchung; là tiêu chu
nhi
n nay mà s
liên k
ế
t
đ
ã
đượ
c l
ượ
t b
 
 
ISO 9001:2008Page 3 of 16
 Đ
i
u kho
n ISO 9001: 2000 ISO 9001: 2008 Ghi chú0.4S
t
ươ
ngthích v
i cách
th
ngqu
n lý khácTiêu chu
n này
đượ
c liênk
ế
t v
i TCVN ISO 14001:1996 nh
m t
ă
ng
độ
t
ươ
ngthích c
ahai tiêu chu
n
đố
i v
i l
iích c
a c
ng
đồ
ng ng
ườ
is
d
ng.Trong quá trình xây d
ng tiêuchu
n qu
c t
ế
này,
đ
ã xemxét
đế
n các
đ
i
u kho
n c
aISO 14001:2004C
p nh
t theo phiênb
nm
i nh
t c
a ISO14001
các ph
nkhác nhau
b
t c
trong ph
n nào c
atiêu chu
n n
ơ
i mà thu
t ng
các yêu c
u c
a ch
ế
 
đị
nh cóliên quan”
đượ
c
đề
c
p
đế
n,“các yêu c
u c
a lu
t pháp”
đượ
c thêm vào.T
gi
i thích1.Ph
m viChú thích - Trong tiêuchu
n này, thu
t ng
"s
nph
m" ch
ỉ 
áp d
ng cho s
nph
m cungc
p cho khách hàng ho
ckhách hàng yêu c
u.Chú thích - Trong tiêu chu
nnày, thu
t ng
"s
n ph
m"ch
ỉ 
áp d
ng cho s
n ph
mcung c
p cho khách hàngho
c khách hàng yêu c
uho
c s
n ph
m c
a quá trìnhhình htành s
n ph
m.
 Đ
i
unày áp d
ng cho k
ế
t qu
 
đẩ
ura t
các ti
ế
n trình hình thànhs
n ph
m, k
c
quá trìnhmua hàng.Chú thích 2: Các yêu c
u ch
ế
 
đị
nh ho
c do lu
t pháp quy
đị
nh
đượ
c di
n gi
i nh
ư
cácyêu c
u pháp lýLàm rõ h
ơ
n
đị
nh ngh
 ĩ 
av
s
n ph
m.
 Đ
i
u naykhông ch
ỉ 
là s
n ph
mcu
i cùng mà có th
s
n ph
m c
a b
t k
 quá trình nào,
đặ
c bi
tlà các s
n ph
m c
a“quá trình hình thànhs
n ph
m”.2. Thu
t ng
 
đị
nh ngh
 ĩ 
aThu
t ng
“ chu
i cung
ngnhà cung c
p, t
ch
c, kháchhàng”
đ
ã
đượ
c lo
i b
.Các thu
t ng
l
i th
i
đượ
c c
t b
 4.1 Yêu c
uchung a)e) ch
nngu
nbên ngoàiKhi t
ch
c ch
n ngu
nbên ngoài cho b
t k
quátrình nào
nh h
ưở
ng
đế
n s
phù h
pc
a s
n ph
m v
i các yêuc
u, t
ch
c ph
i
đả
m b
oki
m soát
đượ
c nh
ng quátrình
đ
ó.Vi
c ki
m soát nh
ng quátrình do ngu
n bên ngoàiph
i
đượ
c nh
n bi
ế
t trongh
th
ng qu
n lý ch
tl
ượ
ng.C
m t
“identify”
đ
ã
đượ
cthay th
ế
b
i “ determine” C
mt
“(
 
đ
âu thích h
p -where applicable)
đ
ã
đượ
cthêm vào gi
a “measure-
 Đ
ol
ườ
ng” và”T
“ xác
đị
nh”
m
c
độ
nào
đ
ó mang ngh
 ĩ 
am
nh h
ơ
n t
“ nh
nbi
ế
t”Làm rõ h
ơ
n khi nàothìc
n áp d
ng vi
c
đ
o
đạ
c và theo dõi4.1a) các yêuc
u chunge) Ngu
n bênngoàiChú thích - Các quá trìnhc
n thi
ế
t
đố
i v
i h
th
ngqu
n lých
t l
ượ
ng nêu
 trên c
n bao g
m c
cácquá trình qu
n lý, quá trìnhcung c
p các ngu
nl
c, quá trình hình thànhs
n ph
m & quá trình
đ
ol
ườ
ng.Khi t
ch
c ch
n ngu
n bênngoài cho b
t k
quá trìnhnào
nh h
ưở
ng
đế
n s
phùh
p c
a s
n ph
m v
i cácyêu c
u, t
ch
c ph
i
đả
mb
o ki
m soát
đượ
c nh
ngquá trình
đ
ó. Phân lo
i và quymô quá trình c
a vi
c ki
msoát
đượ
c áp d
ng cho cácngu
n bên ngoài này s
 
đượ
cCác chú thích
đượ
cthêm vào nh
m cungc
p các ch
ỉ 
d
n v
vi
cch
n ngu
n bên ngoài

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->