Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ordin_MT_447-2003

Ordin_MT_447-2003

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,595|Likes:
Published by Sindicate Feroviari
ORDIN nr. 447 din 24 martie 2003
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a
personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a
navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor
medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei
ORDIN nr. 447 din 24 martie 2003
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a
personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a
navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor
medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei

More info:

Published by: Sindicate Feroviari on Oct 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2012

pdf

text

original

 
 
ORDIN nr. 447 din 24 martie 2003
pentru aprobarea Instruc
ţ
iunilor privind examinarea medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
apersonalului din transporturi cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei
ş
i anaviga
ţ
iei, precum
ş
i organizarea, func
ţ
ionarea
ş
i componen
ţ
a comisiilormedicale
ş
i psihologice de siguran
ţ
a circula
ţ
iei
În temeiul prevederilor art. 3
ş
i ale art. 5 alin. (2) din Ordonan
ţ
a de urgen
ţă
a Guvernului nr.
41/1998
privind organizarea activit
ăţ
ii de asisten
ţă
medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
a personalului dintransporturi cu atribu
ţ
ii în siguran
ţ
a circula
ţ
iei
ş
i a naviga
ţ
iei
ş
i înfiin
ţ
area Casei Asigur 
ă
rilor de S
ă
n
ă
tate a Ministerului Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ
ei, aprobat
ă
cumodific
ă
ri prin Legea nr.
773/2001
, ale art. 12 lit. w) din Ordonan
ţ
a Guvernului nr.
19/1997
  privind transporturile, republicat
ă
, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, precum
ş
i ale art.4 alin. (3) din Hot
ă
rârea Guvernului nr.
3/2001
privind organizarea
ş
i func
ţ
ionareaMinisterului Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ
ei,
ministrul lucr
ă
rilor publice,transporturilor
ş
i locuin
ţ
ei
emite urm
ă
torul ordin:
Art. 1
 Se aprob
ă
Instruc
ţ
iunile privind examinarea medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
a personalului dintransporturi cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei
ş
i a naviga
ţ
iei, prezentate în anexa nr. 1, precum
ş
i organizarea, func
ţ
ionarea
ş
i componen
ţ
a comisiilor medicale
ş
i psihologice desiguran
ţ
a circula
ţ
iei, prezentate în anexa nr. 2.
Art. 2
 
(1)
Prezentul ordin este obligatoriu pentru toate persoanele juridice al c
ă
ror personal areresponsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei
ş
i a naviga
ţ
iei, precum
ş
i pentru persoanele fizice care prin activitatea lor au responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei
ş
i a naviga
ţ
iei.
(2)
Prevederile prezentului ordin vor fi respectate de toate institu
ţ
iile publice, companiilena
ţ
ionale, societ
ăţ
ile na
ţ
ionale, societ
ăţ
ile comerciale, regiile autonome din subordinea sau desub autoritatea Ministerului Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ
ei, de cele care ob
ţ
inlicen
ţ
a de transport de la autorit
ăţ
ile subordonate
ş
i de sub autoritatea Ministerului Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ
ei, precum
ş
i de societ
ăţ
ile care de
ţ
in c
ă
i ferate industriale.
Art. 3
 Anexele nr. 1-11 fac parte integrant
ă
din prezentul ordin.
Art. 4
  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage r 
ă
spunderea persoanelor vinovate înconformitate cu reglement
ă
rile legale în vigoare.
Art. 5
 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 6
 La data intr 
ă
rii în vigoare a prezentului ordin se abrog
ă
Ordinul ministrului lucr 
ă
rilor publice,transporturilor 
ş
i locuin
ţ
ei nr.
678/2002
pentru aprobarea Instruc
ţ
iunilor privind examinareamedical
ă
 
ş
i psihologic
ă
a personalului din transporturi cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a
 
 Legislatie
www.psihologiaonline.ro
 
2
circula
ţ
iei
ş
i a naviga
ţ
iei, precum
ş
i organizarea, func
ţ
ionarea
ş
i componen
ţ
a comisiilor medicale
ş
i psihologice de siguran
ţ
a circula
ţ
iei, publicat în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 846 din 25 noiembrie 2002.-****-
 p. Ministrul lucr 
ă
rilor publice, transporturilor 
ş
i locuin
ţ
ei,
Ileana Tureanu,
 secretar de stat
 
 Legislatie
www.psihologiaonline.ro
 
3
 
 ANEXA nr. 1:
INSTRUC
Ţ
IUNI din 24 martie 2003 privind examinarea medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
 a personalului din transporturi cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei
ş
i anaviga
ţ
iei
 
CAPITOLUL I: Dispozi
ţ
ii generale
 
Art. 1
 Prezentele instruc
ţ
iuni privind examinarea medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
a personalului dintransporturi cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei
ş
i a naviga
ţ
iei - denumit
ă
în continuaresiguran
ţ
a circula
ţ
iei - stabilesc condi
ţ
iile în care se efectueaz
ă
:
a)
examinarea medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
periodic
ă
a personalului cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
acircula
ţ
iei specifice fiec
ă
rui mod de transport;
b)
examinarea medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
la angajarea în func
ţ
ii cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
acircula
ţ
iei;
c)
examinarea medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
la schimbarea locului de munc
ă
sau pentru participareala cursuri de preg
ă
tire profesional
ă
dac
ă
prin reglement
ă
ri specifice fiec
ă
rui mod de transportaceste examene sunt prev
ă
zute în mod expres;
d)
controlul medical
ş
i psihologic la termenele de revizuire stabilite.
Art. 2
 Controlul medical
ş
i psihologic periodic, obligatoriu pentru personalul angajat în func
ţ
ii curesponsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei, la termenele stabilite în anexa nr. 2 "Lista func
ţ
iilor curesponsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei
ş
i condi
ţ
iile de examinare medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
", seefectueaz
ă
în cabinetele de specialitate din policlinicile teritoriale ale Ministerului Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ
ei, în laboratoarele de psihologie teritoriale, în situa
ţ
ii deexcep
ţ
ie la nivelul forma
ţ
iei mobile sanitare (tren sanitar), precum
ş
i de c
ă
tre Comisiamedical
ă
autorizat
ă
din Institutul Na
ţ
ional de Medicin
ă
Aeronautic
ă
 
ş
i Spa
ţ
ial
ă
"Generaldoctor aviator Victor Anastasiu".
Art. 3
 Personalul din transporturi cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei trebuie s
ă
fie apt din punct de vedere medical
ş
i psihologic. Se consider 
ă
a fi apte medical
ş
i psihologic pentrufunc
ţ
iile din siguran
ţ
a circula
ţ
iei persoanele care îndeplinesc baremele de s
ă
n
ă
tate stabilite deMinisterul Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ
ei pentru fiecare func
ţ
ie, conformanexei nr. 3 "Lista bolilor 
ş
i a baremelor utilizate pentru avizarea medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
a personalului cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei".
Art. 4
 Dovada îndeplinirii condi
ţ
iilor de aptitudine medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
conform respectivelor  bareme se face prin avize medicale
ş
i psihologice eliberate de c
ă
tre comisiile medicale
ş
i psihologice de siguran
ţ
a circula
ţ
iei din cadrul policlinicilor teritoriale, centrelor de diagnostic
ş
i tratament, laboratoarelor de psihologie
ş
i al Spitalului nr. 1 C
ă
i Ferate Witting Bucure
ş
ti,care apar 
ţ
in re
ţ
elei sanitare proprii a Ministerului Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
iLocuin
ţ
ei, precum
ş
i de c
ă
tre Comisia medical
ă
autorizat
ă
din Institutul Na
ţ
ional de Medicin
ă
 Aeronautic
ă
 
ş
i Spa
ţ
ial
ă
"General doctor aviator Victor Anastasiu".

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dumitru Mihaela liked this
gilsD liked this
sicavelicu liked this
Nede Tib liked this
andriuclidia liked this
andriuclidia liked this
Basarabă Ionela liked this
dorinappse3886 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->