Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ordin_MT_447-2003

Ordin_MT_447-2003

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,592|Likes:
Published by Sindicate Feroviari
ORDIN nr. 447 din 24 martie 2003
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a
personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a
navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor
medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei
ORDIN nr. 447 din 24 martie 2003
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a
personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a
navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor
medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei

More info:

Published by: Sindicate Feroviari on Oct 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2012

pdf

text

original

 
 
ORDIN nr. 447 din 24 martie 2003
pentru aprobarea Instruc
ţ
iunilor privind examinarea medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
apersonalului din transporturi cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei
ş
i anaviga
ţ
iei, precum
ş
i organizarea, func
ţ
ionarea
ş
i componen
ţ
a comisiilormedicale
ş
i psihologice de siguran
ţ
a circula
ţ
iei
În temeiul prevederilor art. 3
ş
i ale art. 5 alin. (2) din Ordonan
ţ
a de urgen
ţă
a Guvernului nr.
41/1998
privind organizarea activit
ăţ
ii de asisten
ţă
medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
a personalului dintransporturi cu atribu
ţ
ii în siguran
ţ
a circula
ţ
iei
ş
i a naviga
ţ
iei
ş
i înfiin
ţ
area Casei Asigur 
ă
rilor de S
ă
n
ă
tate a Ministerului Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ
ei, aprobat
ă
cumodific
ă
ri prin Legea nr.
773/2001
, ale art. 12 lit. w) din Ordonan
ţ
a Guvernului nr.
19/1997
  privind transporturile, republicat
ă
, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, precum
ş
i ale art.4 alin. (3) din Hot
ă
rârea Guvernului nr.
3/2001
privind organizarea
ş
i func
ţ
ionareaMinisterului Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ
ei,
ministrul lucr
ă
rilor publice,transporturilor
ş
i locuin
ţ
ei
emite urm
ă
torul ordin:
Art. 1
 Se aprob
ă
Instruc
ţ
iunile privind examinarea medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
a personalului dintransporturi cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei
ş
i a naviga
ţ
iei, prezentate în anexa nr. 1, precum
ş
i organizarea, func
ţ
ionarea
ş
i componen
ţ
a comisiilor medicale
ş
i psihologice desiguran
ţ
a circula
ţ
iei, prezentate în anexa nr. 2.
Art. 2
 
(1)
Prezentul ordin este obligatoriu pentru toate persoanele juridice al c
ă
ror personal areresponsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei
ş
i a naviga
ţ
iei, precum
ş
i pentru persoanele fizice care prin activitatea lor au responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei
ş
i a naviga
ţ
iei.
(2)
Prevederile prezentului ordin vor fi respectate de toate institu
ţ
iile publice, companiilena
ţ
ionale, societ
ăţ
ile na
ţ
ionale, societ
ăţ
ile comerciale, regiile autonome din subordinea sau desub autoritatea Ministerului Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ
ei, de cele care ob
ţ
inlicen
ţ
a de transport de la autorit
ăţ
ile subordonate
ş
i de sub autoritatea Ministerului Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ
ei, precum
ş
i de societ
ăţ
ile care de
ţ
in c
ă
i ferate industriale.
Art. 3
 Anexele nr. 1-11 fac parte integrant
ă
din prezentul ordin.
Art. 4
  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage r 
ă
spunderea persoanelor vinovate înconformitate cu reglement
ă
rile legale în vigoare.
Art. 5
 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 6
 La data intr 
ă
rii în vigoare a prezentului ordin se abrog
ă
Ordinul ministrului lucr 
ă
rilor publice,transporturilor 
ş
i locuin
ţ
ei nr.
678/2002
pentru aprobarea Instruc
ţ
iunilor privind examinareamedical
ă
 
ş
i psihologic
ă
a personalului din transporturi cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a
 
 Legislatie
www.psihologiaonline.ro
 
2
circula
ţ
iei
ş
i a naviga
ţ
iei, precum
ş
i organizarea, func
ţ
ionarea
ş
i componen
ţ
a comisiilor medicale
ş
i psihologice de siguran
ţ
a circula
ţ
iei, publicat în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 846 din 25 noiembrie 2002.-****-
 p. Ministrul lucr 
ă
rilor publice, transporturilor 
ş
i locuin
ţ
ei,
Ileana Tureanu,
 secretar de stat
 
 Legislatie
www.psihologiaonline.ro
 
3
 
 ANEXA nr. 1:
INSTRUC
Ţ
IUNI din 24 martie 2003 privind examinarea medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
 a personalului din transporturi cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei
ş
i anaviga
ţ
iei
 
CAPITOLUL I: Dispozi
ţ
ii generale
 
Art. 1
 Prezentele instruc
ţ
iuni privind examinarea medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
a personalului dintransporturi cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei
ş
i a naviga
ţ
iei - denumit
ă
în continuaresiguran
ţ
a circula
ţ
iei - stabilesc condi
ţ
iile în care se efectueaz
ă
:
a)
examinarea medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
periodic
ă
a personalului cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
acircula
ţ
iei specifice fiec
ă
rui mod de transport;
b)
examinarea medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
la angajarea în func
ţ
ii cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
acircula
ţ
iei;
c)
examinarea medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
la schimbarea locului de munc
ă
sau pentru participareala cursuri de preg
ă
tire profesional
ă
dac
ă
prin reglement
ă
ri specifice fiec
ă
rui mod de transportaceste examene sunt prev
ă
zute în mod expres;
d)
controlul medical
ş
i psihologic la termenele de revizuire stabilite.
Art. 2
 Controlul medical
ş
i psihologic periodic, obligatoriu pentru personalul angajat în func
ţ
ii curesponsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei, la termenele stabilite în anexa nr. 2 "Lista func
ţ
iilor curesponsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei
ş
i condi
ţ
iile de examinare medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
", seefectueaz
ă
în cabinetele de specialitate din policlinicile teritoriale ale Ministerului Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ
ei, în laboratoarele de psihologie teritoriale, în situa
ţ
ii deexcep
ţ
ie la nivelul forma
ţ
iei mobile sanitare (tren sanitar), precum
ş
i de c
ă
tre Comisiamedical
ă
autorizat
ă
din Institutul Na
ţ
ional de Medicin
ă
Aeronautic
ă
 
ş
i Spa
ţ
ial
ă
"Generaldoctor aviator Victor Anastasiu".
Art. 3
 Personalul din transporturi cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei trebuie s
ă
fie apt din punct de vedere medical
ş
i psihologic. Se consider 
ă
a fi apte medical
ş
i psihologic pentrufunc
ţ
iile din siguran
ţ
a circula
ţ
iei persoanele care îndeplinesc baremele de s
ă
n
ă
tate stabilite deMinisterul Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ
ei pentru fiecare func
ţ
ie, conformanexei nr. 3 "Lista bolilor 
ş
i a baremelor utilizate pentru avizarea medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
a personalului cu responsabilit
ăţ
i în siguran
ţ
a circula
ţ
iei".
Art. 4
 Dovada îndeplinirii condi
ţ
iilor de aptitudine medical
ă
 
ş
i psihologic
ă
conform respectivelor  bareme se face prin avize medicale
ş
i psihologice eliberate de c
ă
tre comisiile medicale
ş
i psihologice de siguran
ţ
a circula
ţ
iei din cadrul policlinicilor teritoriale, centrelor de diagnostic
ş
i tratament, laboratoarelor de psihologie
ş
i al Spitalului nr. 1 C
ă
i Ferate Witting Bucure
ş
ti,care apar 
ţ
in re
ţ
elei sanitare proprii a Ministerului Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
iLocuin
ţ
ei, precum
ş
i de c
ă
tre Comisia medical
ă
autorizat
ă
din Institutul Na
ţ
ional de Medicin
ă
 Aeronautic
ă
 
ş
i Spa
ţ
ial
ă
"General doctor aviator Victor Anastasiu".

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dumitru Mihaela liked this
gilsD liked this
sicavelicu liked this
Nede Tib liked this
andriuclidia liked this
andriuclidia liked this
Basarabă Ionela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->