Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Akvakultur i Norge

Akvakultur i Norge

Ratings: (0)|Views: 335 |Likes:
Published by Jon Arne Grøttum
Brosjyre (A4) om norsk havbruk med særlig fokus på lakseoppdrett. Norsk (2005).
Brosjyre (A4) om norsk havbruk med særlig fokus på lakseoppdrett. Norsk (2005).

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Jon Arne Grøttum on Oct 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2009

pdf

text

original

 
Akvakultur i Norge
www.fhl.no www.godfisk.no
 
Norges lange kystlinje, med øyer og dypefjorder, strekker seg mer enn 57.000 kilo-meter. En distanse betydelig lenger enn jorda rundt ekvator. Dette gjør at vi her ilandet har svært gode forutsetninger for ådrive med akvakultur. Samtidig har vi langtradisjon for å høste av havet og for åbosette oss i kystnære strøk.I dag selges det sjømat fra Norge til merenn 150 land over hele verden. Handelmed sjømat har en svært lang historie heri landet. Ca halvparten av den fiskenNorge selger kommer fra akvakultur (hav-bruk).
Laks
(Salmo salar)
er den viktigstearten i norsk havbruk. ”NorwegianSalmon” er blant Norges mest kjente mer-kevarer internasjonalt. Norsk laks spises imer enn 100 forskjellige land, og eksportav laks utgjør 41 prosent av verdien tilden samla eksporten av fiskeprodukterher i landet. Laksen har den egenskapenat den kan tilberedes på utallige måter, oghar etter hvert fått et betydelig innpass ifolks kostvaner over hele verden.
Ørret/regnbueørret
(Oncorhynchusmykiss)
er også en laksefisk og som lak-sen egnet for oppdrett i saltvann. Ørretenvokser raskt, og er en populær fisk særligi det japanske markedet hvor den gjernespises rå.I år 2004 ble det eksportert rundt600.000 tonn laks og ørret fra Norge.
Forskning og næring hånd i hånd
Mye av suksessen i norsk havbruksnæringskyldes fiskeoppdretternes evne til å delepå kunnskap og til å finne stadig nye løs-ninger. Helt avgjørende har også det tetteog gode samarbeidet med norske forsk-ningsinstitusjoner vært. Norsk fiskeri- oghavbruksnæring betaler årlig inn 100 milli-oner kroner i en egen forskningsavgiftnettopp for å sikre dette arbeidet. I tilleggbevilger den norske myndigheter betydeli-ge beløp til marin forskning.
Hvorfor nettopp Norge?
Unikt utgangspunkt
Forskning
 Norske universiteter, forskerteamog eksperter arbeider med forsk-ning innen følgende områder:Marine ressurseMilog bærekraft Fiskeri- og prosessteknologiMattrygghet og marked Biologi og fiskevelferd Nærings- og samfunns-utvikling
2Akvakultur i Norge - 2005
Laks (Salmo salar)Ørret (Oncorhynchus mykiss)
 
Fra fiskefanger til fiskepasser
Tradisjon - motivasjon - innovasjon
Havbruk er ei relativt ny næring i Norge.Fra den spede begynnelse på 1960 –70-tallet har den idag utviklet seg til å blilivskraftig og omfattende. Norge er i dagén av verdens største produsenter avatlantisk laks. Men det foregår også opp-drett av mange andre fiskeslag, riktignok imindre omfang enn oppdrett av laks.Norge er en fiskerinasjon med lange tradi-sjoner for å høste av havets ressurser.Akvakultur gjorde det mulig å tilby sjømatuavhengig av de sesongmessige variasjo-nene til de tradisjonelle fiskeriene. Påmange måter var det fiskerbonden somvar opphavsmannen til havbrukseventyret.Kunnskap om hav og fiske, kombinertmed kunnskap om hold av dyr og visshe-ten om at det var et marked for norsklaks og ørret, var drivkrefter i pionértidatil norsk havbruksnæring.Havbruksnæringa ble derfor et godtsupplement til den tradisjonelle fiskeri-næringa og tilbød spennende arbeids-utfordringer.Men vegen til suksess har tidvis værtsteinete og tornefull. Havbruksnæringaopplevde tilbakeslag med sykdomsut-brudd, mangelfullt fôr, feilplassering avanlegg og dårlige anlegg.Men selv om det har vært skjær i sjøen iform av mange uløste utfordringer, haroppdretteren aldri mistet troen på athavbruk er en svært god idé.Snarere tvert i mot, oppdrettspionérenelærte av sine feil og utviklet tidlig en kul-tur for å hjelpe hverandre og å dele påinformasjon og kunnskap. Med en dug-nadsånd og et felles mål om å stadig blismartere, stadig bli klokere og stadig bliflinkere, har akvakulturnæringa hele tidautviklet og forbedret seg.40 laksestammer fra hele norskekystendanner utgangspunktet for det norskelakseeventyret. Fra disse stammene bledet samlet inn rogn og melke, og dettedannet avlsmaterialet for den norskeoppdrettslaksen. I og med at havbruks-næringa er så ung, er det i dag bare 10generasjoner tilbake til det som var detville opphavet.
Verdensledende
 Norske bedrifter er i dag ver-densledende innen havbruk, ognorsk kompetanse på fiskeopp-drett er anerkjent verden over. I dag gir norske fagmiljø råd omhavbruksvirksomhet til storedeler av Europa, og til Nord- ogSør-Amerika.
 Hvem skulle trodd at vi ville fåei sånn rivende utvikling påbare 30 år?
3Akvakultur i Norge - 2005
150 selskapermed ca. 890konsesjoneri drift ved åretsslutt Totalproduksjon2004 ca. 531.000tonn wfe laks +56.000 tonn ørret.Total produksjonca 587.000 tonn
ØYEROGNKLEKKERI/SETTEFISKMATFISKBRØNNBÅTSLAKT/FOREDL.SALG /MARKEDSF
Ca 15-20 rogn-produsenter.Ca. 250 mill.rognkorn laks+ørret, røye ogkveiterogn ca.25 millCa 170settefiskanleggTotalt levert2004ca 147 mill.laksesmolt
+
ca.17 mill.ørret,+ andreCa. 100godkjentebrønnbåter
100 mill1.200 mill8.400 mill300 mill2.500 mill500 mill
Ca 80 slakte-ogforedlingsanlegg.Totalt slaktet2004 ca. 537.000tonn laks +64.000 tonnørret.Total slaktetca 600.000 tonn
TRANSPORT
700 mill9.700 mill10.000 mill12.500 mill13.700 mill1.300 mill
Ca 120eksportører+ innenlandsomsetning16 av disseselger 80% avproduksjonenTransportutført avnorskebedrifter iNorge og iutlandet
13.000 mill.
Verdiskapingen i Norsk havbruksnæring 2004
Laks, ørret og andre arter
Figur: Estimat for verdiskapning i norsk havbruksnæring i år 2004. Kilde: Kontali Analyse AS.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->