Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Bloodstained Nation of Tears

Bloodstained Nation of Tears

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:
Published by J. Turbett
A story about a woman given a blessing only to have the world take it from her, along with everything else she had.
A story about a woman given a blessing only to have the world take it from her, along with everything else she had.

More info:

Published by: J. Turbett on Oct 13, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2010

 
Jciihsxemlkh Lexmil ia Xkezs
M sdkcc bkz sxmlf# iqkz xbkzk il xbk ximckx, Mx ecpe}s sxmlfs bkzk, D} okccdexk sxezks mlxklxc} ex xbklkps~e~kz pbisk bkehcmlk sxexks xbex Lkp ]izf bes jkkl hksxzi}kh j} ilk ia xbisk l{fks xbk lexmils behe`zkkh lkqkz xi {sk, M oi{chl”x oezk ckss, _{zzi{lhkh es M ed j} ai{z peccs ia oilozkxk# pmxb e pmlhip xbex`mqks li cm`bx# jksmhks# M pil”x jk ezi{lh d{ob cil`kz el}pe},Xbzkk }kezs M pes be~~}‡xbml`s ciifkh si jzm`bx, Lip M sxezk ex xbk s~zml`$ckss dexxzkss ejiqkdk# sxemlkh j} del} }kezs ia j{lfdexks es amcxb} es d} ipl,D} dixbkz, _bk akcc elh jzifk bkz bm~, Xbk hioxizs `eqk bkz xbk pzil` dkhmoexmil, El ecckz`mozkeoxmil oe{skh bkz hkexb, Mx pes ocemdkh xbex jkoe{sk pk hmhl”x xkcc xbkd eji{x bkz ecckz`} pk pkzk exae{cx, Mls{zelok hmhl”x ~e} i{x, Xbk dkhmoexmil xbk} `eqk bkz pes el elxm$hk~zksselx, Lix e ~emlfmcckz,D} b{sjelh pes a{zmi{s, M pes ze`ml` {~skx,,D} jzixbkz klzicckh ml xbk dezmlks elh pklx xi pez, El iqkzjcipl pez iqkz xbk imc pk pi{chl”x jk {sml` d{ob cil`kz el}pe}, Xbkzk pes li zkesil ml mx, Obmchzkl xze~~kh ml e j{mchml`# acedks cmofml` exxbk sxilk sxz{ox{zk, D} jzixbkz# Gefk# bk z{sbkh ml, Bk pelxkh xi seqk xbkd# zkdkdjkzkh bms ipl obmchzkl,Xbkl‡Jzemls elh jciih# s~cexxkzml` xbk aciiz ml azilx ia xpi acedml` obmchzkl,@{ls,Pez,Bk ckax e pmhip# elh xpi jke{xma{c `mzcs, Bkezxjzifkl# dk# d} aexbkz# elh d} b{sjelh# ai{lhoidaizx xi`kxbkz, _bezml` i{z dmskzmks ex xbk ciss ia xpi dkdjkzs ia i{z aedmc}, Xbk lk`cm`klok ia i{z oi{lxz} oi{ch lix beqk b{zx {s dizk, Mx pes siil eaxkz xbms pk ckezlkh xbex lkp cmak pes xi jk mlxzih{okhmlxi i{z aedmc}, M pes ~zk`lelx pmxb e jke{xma{c ji},M zkdkdjkz bmd si pkcc pbkl bk pes jizl, Krbe{sxkh# pbkl xbk hioxizs belhkh dk d} sil# Msxezkh mlxi bms obkz{jmo aeok, Xbk pe} bk ciifkh {~ ex dk zkdmlhkh dk si d{ob ia d} jzixbkz, Bms ledkpes xbkzkeaxkz Geoij, Bk beh e a{cc bkeh ia bms aexbkz”s jzipl bemz, Bms aexbkz”s jc{k k}ks pmxb el mllexkaizd ia mlxkccm`klok xi xbkd, Bk beh d} sdmck6 bms aexbkz ecpe}s semh xbex,Xbk ckxxkz ml d} belh oz{d~ckh‡M oel bezhc} akkc mx, M oel sxmcc akkc xbk ~eml ml d} pzmsxs,Pk flkp sidkxbml` pes hmaakzklx eji{x i{z sil, Azid xbk sxezx bk ckezlkh dizk u{mofc} xbel M
 
xbi{`bx ~issmjck, Bk pes ~ixx}$xzemlkh jkaizk pk oi{ch oid~ceml eji{x xbk oisx ia hme~kzs, Pecfml` essiil es bk beh xbk d{socks, Bk zkoi`lmwkh ~mox{zks xbex bk sbi{chl”x# elh bk pes lkqkz smof,Ex amzsx# i{z hioxiz xich {s pk pkzk jmeskh jkoe{sk pk pkzk ~ezklxs, _iil eaxkz i{z xecf pmxbGeoij”s hioxiz# ilk ia Gefk”s obmchzkl akcc hkexbc} mcc, Xbms ckh xi e Bis~mxec qmsmx pmxb i{z xpi }kez ich sil,Xbk hioxizs beh li bi~k ia bkz zkoiqkz}, Xbms cesx akqkz pes `iml` xi fmcc bkz, Geoij g{d~kh {~ xi bmsoi{sml‡Gefk seqkh bkz, Geoij”s xkezs akcc xi xbk aeok ia d} lmkok elh bkz akqkz jzifk, Mx pes e dmzeock,Geoij oedk jeof xi d} ck`s elh ciifkh {~ ex dk pbmck xbk hioxizs obkofkh d} lmkok”s qmxecs elha{sskh eji{x bip md~issmjck bkz zkoiqkz} pes,–M hmh mx aiz }i{ didd}, Mx pi{ch b{zx }i{ xii d{ob,—M d{sx ehdmx M pes azm`bxklkh# elh pbkl M xich d} oiic$bkehkh zexmilec b{sjelh# bk semh pksbi{ch xefk bmd ml aiz sidk xksxs, _i pk hmh, Bms MU pes iaa xbk obezx, Lijih} oi{ch kr~ceml bmd,Kqkz}xbml` bk xi{obkh skkdkh xi jk mdj{kh pmxb lkp elh kr{jkzelx cmak, _i d} b{sjelh elh M sex jeof elh klgi}kh i{z jcksskh oid~el}, Lkqkz zkecmwml` el}xbml` oi{ch `i pzil`,Geoij pes xbzkk, Mx be~~klkh si aesx, Jceof oez‡D} Aexbkz,@{ls,Xbkzk pkzk xbzkexs# li ilk xiif xbkd skzmi{sc}, J} xbk xmdk sidkilk hmh# d} aexbkz pes eczkeh}hkeh, _idk zkcm`mi{s `zi{~ iz elixbkz ckezlkh ia d} sil, Xbk `iqkzldklx beh e amck il bmd, Xbk} pexobkhd} aedmc} cmfk e bepf pmxbi{x i{z flipckh`k, Xbk `iqkzldklx bi~kh bk pi{ch jk e dmcmxez} `klm{ssidkhe}, Oiddelh xbkmz ezdmks, Pk pkzk xefkl mlxi `iqkzldklx ~zixkoxmil, Geoij pes si spkkx,D} Aexbkz,Zkcm`mi{s Wkecixs,@{ls,Jciih,D} sil sex ml d} ce~, D} b{sjelh”s ezds klqkci~kh d} sbefml` jih}, D} sil”s bkeh zksxkh ild} bkeqml` obksx es xbk e`klxs s~ifk ia d} aexbkz es ma bk dkelx lixbml`, M pelxkh xi sozked# –bk dkelxsidkxbml` xi dk%— D} b{sjelh”s belhs jk`el oezkssml` d} sbi{chkzs# oecdml` dk# ess{zml` dk xbex pkbeh keob ixbkz# xbex kqkz}xbml` pi{ch jk ife} si cil` es pk pkzk xi`kxbkz,
 
Xbex pmlhip,Xbzkk pkkfs ~esskh ml xbk seak bi{sk, Kqkz}xbml` pes ife}6 M oi{chl”x `kx iqkz xbk s{hhkl ciss ia d} aexbkz, Xbk} pi{chl”x ckx dk exxklh bms a{lkzec, M akcx M pes md~zmsilkh# xze~~kh ml e oiifmk o{xxkz bi{sk,D} ilc} oidaizx pes M beh d} b{sjelh# elh M beh d} jkciqkh sil, M sep ml bmd d} dixbkz# d} jzixbkz#elh d} aexbkz,@cess Kr~cihml`,M zel xi xbk cmqml` ziid azid xbk fmxobkl, Geoij pes ~ce}ml` ml e ziid lkezj}, M xzmkh xi xkcc bmd xisxe} jeof, Xbk oez hziqk epe}# M sep lixbml` xbzi{`b xbk mddkhmexk xkezs, D} b{sjelh”s sbmzx# sxemlkh pmxb jciih, J{cckx xbzi{`b xbk obksx, Xbk ~bilk ce} e aiix azid pbkzk bms belh beh aecckl, Jciih kqkz}pbkzk,_mzkls ml xbk hmsxelok, Lixbml` pi{ch jk ife} el}dizk, D} b{sjelh sex jckkhml` xi hkexb ml d} ce~, Bmsdi{xb# a{cc ia jciih# M fmsskh bmd aiz xbk cesx xmdk, M xesxkh xbk jciih xbex sxemlkh i{z aedmc}, Xbkzk pesGeoij, K}ks a{cc ia bms jcksskh xkezs,–M oel”x bkc~ bmd didd}, M oel”x bkc~ bmd,—@{ls,Jciih,D} b{sjelh pes ockelkh epe} es ma bk pkzk lkqkz xbkzk, Xbk el`kz amcckh dk elh M oi{ch lix skk esxzem`bx oi{zsk ia eoxmil, M pes jcmlhkh j} d} el`kz, Xbkl _iomec _kzqmoks pes il d} hiizsxk~,Xbk seaksx xbml` aiz d} sil pes xi `i pmxb xbkd, Xbk} semh,Geoij sozkedkh,Oi{chl”x ckx xbkd xefk xbms ilk cesx oidaizx‡Xbk @{l,Jciih,D} sil pes xefkl azid dk, M pes e ozmdmlec lip, Bk pes el mllioklx obmch, E Obzmsxmel aedmc}xiif bmd ml, M beh jkkl bkzk xpi pkkfs, Pmxb li oid~elmilsbm~ j{x d} ciss, M beh g{sx zkokmqkh e ckxxkz azid xbk aisxkz ~ezklxs,D} b{sjelh# D} aexbkz# D} jzixbkz# D} dixbkz, D} sil,Xbk oz{d~ckh ~e~kz ml d} belh, M oel”x akkc mx# j{x M zkdkdjkz pbex mx se}s, Pbmck kqkz}xbml` kcskaehks# M pmcc zkdkdjkz d} sil”s cesx pizhs,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->