Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
148Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bazele Teoretice Ale Analizei Psihologice

Bazele Teoretice Ale Analizei Psihologice

Ratings: (0)|Views: 4,421 |Likes:
Published by Alexa

More info:

Published by: Alexa on Oct 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

 
Bazele teoretice ale evaluarii psihologice- Rezumat1 Acest rezumat se bazeaz
ă
pe patru materialeMinulescu Mihaela,2003-
Teorie si practica in psihodiagnoza. Fundamente in masurarea psihologica.Testarea intelectului,
Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,Albu, Monica, 1998-
Construirea
 ş
i utilizarea testelor psihologice
, Editura Clusium, Cluj-Napoca,Anastasi Anne, Urbina Susana, 1997-
Psychological Testing, (Seventh Edition),
Simon&Schuster,Upper Saddle River, New Jersey,Kline, P., 2000-
The handbook of psychological testing (Second Edtition),
Routledge, London and NewYork,Urbina Susana,
2004- Essential of psychological testing
, John Wiley & Sons, Inc.
 
Hoboken, NewJersey,
Cuprins
Capitolul I LOCUL
Ş
I ROLUL PSIHODIAGNOZEI ÎN CADRUL
Ş
TIIN
Ţ
EI
Ş
I PRACTICIIPSIHOLOGICE; FUNC
Ţ
IILE PSIHODIAGNOZEI
 
1.1.
 
Delimit
ă
ri conceptuale1.1.1.
 
Psihodiagnoza
ş
i evaluare psihologic
ă
 1.2.
 
Func
ţ
iile psihodiagnozei1.3.
 
Pruden
ţ
a
ş
i abuzul în utilizarea test
ă
rii psihologice1.4.
 
Conceptul de normalitate psihic
ă
 
Capitolul II PERSPECTIV
Ă
ISTORIC
Ă
ASUPRA PSIHODIAGNOZEI2.1.
 
Repere privind preocup
ă
rile dinaintea construirii testelor2.2.
 
Evolu
ţ
ia psihodiagnozei în secolul XX2.3.
 
Continuitate
ş
i discontinuitate în evolu
ţ
ia psihodiagnosticului în RomâniaCapitolul III CODUL DEONTOLOGIC AL PRACTIC
Ă
RII PSIHODIAGNOZEI3.1.
 
Legi, standarde
ş
i reglement
ă
ri privind testarea educa
ţ
ional
ă
 
ş
i psihologic
ă
. Situa
ţ
ia din
ţ
ar
ă
noastr
ă
.3.2.
 
Responsabilit
ăţ
i în construirea testelor, publicare
ş
i comercializarea acestora3.3.
 
Responsabilit
ăţ
i în aplicarea testelor
ş
i utilizarea rezultatelorCapitolul IV TESTUL PSIHOLOGIC INSTUMENT DE BAZA ÎN EVALUAREA PSIHOLOGIC
Ă
 
4.1.
 
Defini
ţ
ii ale testului psihologic din diferite perspective4.2.
 
Clasific
ă
ri ale testelor psihologice4.3.
 
Calit
ăţ
ile generale ale testelor
ş
i echipamentul testului psihologic4.4.
 
Selectarea celor mai adecvate teste pentru o situa
ţ
ieCapitolul V M
Ă
SURAREA ÎN PSIHODIAGNOZ
Ă
 5.1.
 
Calit
ăţ
i metrologice ale testelor psihologice5.2.
 
M
ă
surarea în psihologie
ş
i tipuri de scale de m
ă
surare5.3.
 
Concepte-cheie implicate în metrologieCapitolul VI CARACTERISTICI METROLOGICE ALE TESTULUI: FIDELITATEA6.1. Defini
ţ
ia fidelit
ăţ
ii6.2. Rolul coeficientului de fidelitate
ş
i eroarea standard a m
ă
sur
ă
rii6.3. Metode pentru evaluarea fidelit
ăţ
ii testelor6.4. Observa
ţ
ii asupra metodelor folosite pentru estimarea fidelit
ăţ
ii6.5. Factorii care intervin în estimarea coeficien
ţ
ilor de fidelitate6.6. Interpretarea coeficien
ţ
ilor de fidelitate
 
Bazele teoretice ale evaluarii psihologice- Rezumat2
Capitolul VII CARACTERISTICI METROLOGICE ALE TESTULUI: VALIDITATEA7.1. Defini
ţ
ia validit
ăţ
ii7.2. Fa
ţ
etele validit
ăţ
ii7.3. Eroarea standard a estim
ă
rii7.4. Aspecte privind interpretarea validit
ăţ
iiCapitolul VIII CONSTRUIREA
Ş
I EXPERIMENTAREA TESTELOR8.1.
 
Cerin
ţ
e: pa
ş
ii standard în construirea unui test psihologic8.2.
 
Analiza de itemCapitolul IX ETALONAREA
Ş
I REETALONAREA TESTULUI
 
9.1.
 
Norme: defini
ţ
ii9.2.
 
E
ş
antionul normativ, cerin
ţ
e privind e
ş
antionarea9.3.
 
Tehnici de normareCapitolul X APLICAREA TESTULUI
Ş
I INTERPRETAREA REZULTATELOR10.1.
 
Rela
ţ
ia test - obiective investigate; factori ce intervin în testarea psihologic10.2.
 
Testarea
ş
i sursele varia
ţ
iei erorii10.3.
 
Cerin
ţ
e privind conduita utilizatorului de teste10.4.
 
Raportul-caracterizarea final
ă
 Bibliografie
1. LOCUL
Ş
I ROLUL PSIHODIAGNOZEI ÎN CADRUL
Ş
TIIN
Ţ
EI
Ş
I PRACTICII PSIHOLOGICE;FUNC
Ţ
IILE PSIHODIAGNOZEI1.5.
 
Delimit
ă
ri conceptuale1.5.1.
 
Psihodiagnoza
ş
i evaluare psihologic
ă
 1.5.2.
 
Concepte cheie: examen psihologic, instrument psihologic, observa
ţ
ia în examenulpsihologic, conduita examinatorului1.5.3.
 
Procesul decizional în evaluarea psihologic
ă
 1.5.4.
 
Psihodiagnoza formativ
ă
- tendin
ţ
a contemporan
ă
 
 
Bazele teoretice ale evaluarii psihologice- Rezumat3
 1.6.
 
Func
ţ
iile psihodiagnozei1.7.
 
Pruden
ţ
a
ş
i abuzul în utilizarea test
ă
rii psihologice1.7.1.
 
Consecin
ţ
e negative ale test
ă
rii psihologice1.7.2.
 
Nevoia de psihodiagnoz
ă
 
1.8.
 
Conceptul de normalitate psihic
ă
 
1.1. DELIMIT
Ă
RI CONCEPTUALE1.1.1. PSIHODIAGNOZ
Ă
 
Ş
I EVALUARE PSIHOLOGIC
Ă
 Evaluarea psihologic
ă
este un set de proceduri utilizate de psiholog cu scopuri care includ, îngeneral:1.
 
Producerea de imagini (evaluarea ca suport pentru a dezvolta descrieri
ş
i imagini despre oanumit
ă
persoan
ă
, privind func
ţ
iunile intelectuale, tr
ă
s
ă
turile de personalitate, aptitudinilespeciale, dificult
ăţ
ile de înv
ăţ
are, variabile emo
ţ
ionale
ş
i sociale).2.
 
Producerea de decizii (evaluarea persoanei are ca finalitate producerea de decizii despre rela
ţ
iaacelei persoane cu mediul ei actual sau cu mediile posibile: adecvare, normalitate,functionalitate, disfunc
ţ
ionalitate);3.
 
Verificarea de ipoteze, construirea unei teorii (evaluarea ca suport pentru testarea ipotezelordespre personalitate).
Psihodiagnoza
este activitatea specific
ă
ce folose
ş
te diferite tipuri de instrumente pentru a ob
ţ
ineinforma
ţ
ii despre structura, dinamica psihic
ă
 
ş
i personalitatea unei persoane. Astfel de instrumenteutilizate sunt: testul psihologic; alte metode precum observa
ţ
ia comportamentului verbal sau non-verbal, interviul.Dup
ă
unii autori în ceea ce prive
ş
te delimit
ă
rile între evaluarea psihologic
ă
 
ş
i psihodiagnoz
ă
 nu sunt consacrate
ş
i clare în literatura de specialitate. Spre exemplu evaluarea psihologic
ă
esteconsiderat
ă
a avea mai degrab
ă
o dominat
ă
calitativ
ă
, în timp ce psihodiagnoza este predominatcantitativ
ă
(Mitrofan, N. 2007).În ceea ce urmeaz
ă
vom delimita accep
ţ
iunea clasic
ă
a psihodiagnozei de cea modern
ă
.
Criteriile psihodiagnosticului traditional
mai ales sub aspectul psihometriei clasice se refer
ă
la:
 
natura standardizat
ă
a testelor aptitudinale
 
interven
ţ
ia minimal
ă
a examinatorului astfel incat subiectul sa recurga numai la propriileresurse intelectuale
 
sistemul de evaluare se opreste la nivelul comunicarii rezultatelor ca atare, intr+un modartificial
 
examinarea sub forma unui interviu in care subiectul nu este informat despre pertinen
ţ
ar
ă
spunsurilor sale
 
eventualele încuraj
ă
ri premise de standardizare au o sc
ă
zut
ă
autenticitate, pentru c
ă
nu implic
ă
 valoarea r
ă
spunsului ci urm
ă
resc doar ob
ţ
inerea unei atitudini positive a subiectului fa
ţă
desitua
ţ
ia de testare
 
condi
ţ
iile test
ă
rii sunt identice pentru to
ţ
i subiec
ţ
ii, de
ş
i nu to
ţ
i sunt preg
ă
ti
ţ
i pentru a se adaptala acestea(unii se acomodeaz
ă
mai greu cu interac
ţ
iunea limitativ
ă
 
ş
i nu pot profita autentic deacest tip de rela
ţ
ie cu psihologul); unii dintre subiec
ţ
i au o eficien
ţă
semnificativ crescut
ă
dac
ă
 primesc înt
ă
riri positive
ş
i/sau repetate, în timp ce al
ţ
ii nu sunt influen
ţ
a
ţ
i de astfel de conduite
Evolu
ţ
ii în psihodiagnoza modern
ă
 

Activity (148)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Macovei Anca liked this
Dena Deana liked this
Elena Florea liked this
Alexandru Duţu liked this
Mihail Boaghe liked this
Dena Deana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->