Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140228

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140228

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Published by: Civitas Europica Centralis on Feb 28, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

 
Egymás felé forduló régiók Kelet-Közép Európában
 Approaching regions in East-Central Europe
KK
ISEBBSÉGIISEBBSÉGI
 SS
AJTÓFÓKUSZAJTÓFÓKUSZ
2014.
FEBRUÁR
 28.,
PÉNTEK
B
OÉR
 K
RISZTINA
 
MagyarországMagyarország
 
 – A közigazgatási tárca parlamentiállamtitkára szerint Magyarország nem ismeri és nem ismerheti el az ukrán nyelvtörvényeltörlését, az egyértelmű visszalépés a kárpátaljai magyarság számára. Errl
Rétvári Bence
 !eszélt a "ogérvényes#tés a gyakorlat!an $
Székelyföldtől Délvidékig 
 c#mű kon%erenciáncs&törtökön a %város!an, a Magyarság 'ázá!an. (eli)ézte, hogy korá!!an sem voltak i)illiállapotok *árpátalján, a nyelvtörvény csak kismérték!en érvényes&lt, az, hogy ezt is eltörölték,egyértelmű visszalépés. +
 Magyarország örül és támogatja, hogy Ukrajnában a demokráiaminél szélesebb kör! legyen, de ez soha sem járhat más emberso"ortok jogainak, különösen a szerzett jogoknak a sérelmével 
$ %ejtette ki
Rétvári Bence
, aki szerint a tö!!ségi nemzetsza!a)sága is akkor teljese)het ki, ha a mellette nemzetiségi sor!an él magyarság sza!a)ságais kiteljese)ik -M/0
 – +
 #mi Ukrajna körül és jelenleg különösen a $r%m félszigeten zajlik, &riási veszélyt jelent azegész régi& szabadságára és stabilitására
jelentette ki
Bogdan Borusewicz
, a lengyelszenátus elnöke cs&törtök este, a !u)apesti 1engyel /ntézet ren)ezvényén -M/0
 2
 #z'n vezetése alatt Magyarország önerőből sikeresen tal"ra állt, a gazdasági és a társadalmiélet valamennyi területén a fejlődés (tjára lé"ett 
2 $ #rta
Orbán Viktornak 
 c#mzett levelé!en
Rudolf 
 
Schuster
, 3zlovákia korá!!i köztársasági elnöke. A levél tartalmár4l a Miniszterelnöki3ajt4iro)a vezetje cs&törtökön tájékoztatta az M/$t -M/0
  – *özzétette a kormány cs&törtökön a
kormany.hu internetes ol)alon azokat az észrevételeket, amelyeket az Eur4pai 5izottság %űzött a január!an megkötött magyar$orosz nukleáris megállapo)ás tervezetéhez -6sz0
 – 
Gyurcsány
 
Ferenc
 szerint egyre tö!! a !izony#ték arra, hogy 7889 szén a mai kormány politikusai szán)ékos, san)a, szervezett politikai akci4val törtek a köztársaság ren)jére -6sz0
 
!sa "a#os
 a
 
'#rv$nek :gynyilatkozott cs&törtök este, nem ismerte az szö)i !eszé)et rá)i4!eli elhangzása eltt, csak tu)ott r4la. A (i)esz alelnöke hangs:lyozta, a napok!an tett nyilatkozatai között nincs
6
  A szeml!ben szere"l, cikkek nag% r!sze a c'mre kattinta meg*elenik 7 az -TI0/'rek/ez tartoz) linkek eg%es esetekben csak a 888.mti./# oldalon el!gzett eg%szer9 !s ing%enes regisztr$ci) #t$n (ognak m9k&dni
K
ISBBSÉ;I
 S
 A<T=>=K?SZ
iitas #ro"ica entralis 
 C0666D B#da"est5 Szent"!teri. #. 63..
 
236H.
>BR?JR
 2.
 
ellentmon)ás; nyilvánosságra ker&lése eltt nem játszották le neki a !eszé)et, csak elmon)tak  !elle egy$két )olgot -6sz0
 –
Ba#nai Gordon
 véleménye szerint a kormányrészérl j4 )öntés volt, hogy 78<=$et a holokauszt$emlékévévé nyilván#tották, az viszont nem,hogy 2
világrasz&l& botrányt 
2 csinálnak !elle -6sz0
 – A )e!receni önkormányzata mai közgyűlésén elhatárol4)ott min)en olyan kijelentéstl és cseleke)ettl, amely kétség!evonja a holokauszt tényét, annak kegyetlenségét, jelentségét. A közgyűlésen nem vett részt
$goston %ibor
 jo!!ikos %rakci4vezet, aki miatt a téma napiren)re ker&lt -6sz0
 – #z nap alatt megt#zszerez)ötta roma nemzetiségi névjegyzék!e az országgyűlési választásra is kiterje) hatállyal %elvettek száma a 6emzeti lasztási /ro)a a)atai szerint; %e!ruár <?$én g min)össze @8$anszerepeltek a névjegyzék!en, cs&törtökön viszont már @<7$an -6sz0
 +
 #z)rszággy!lés nemzetbiztonsági bizottsága jövő sütörtökön tárgyal a *y+rsány eren őszödibeszédének kiszivárogtatásával ka"solatos kérdésekről 
 – )öntött zárt &lésen a test&let -6sz0
 – 1esz$e meglepetés a 78<=$es választásokonB Cyz$e a(i)esz–*D6, vagy a !alol)alB 5ejut$e az 1MB -M6F0
 – A januári 7= százalékr4l <G százalékracsökkent a !alol)ali pártokkal szimpatizál4k aránya a teljes népességen !el&l -M6F0
 – A árki szerint jelentsen növelteelnyét a (i)esz–*D6 %e!ruár!anH a választ4k elége)etlenek a !alol)ali ellenzékkel -M6F0
 +
 #z (j választási törvény ala"ján a jelöltáll%tásrendszere ala"vetően megváltozott, és most már "a"%ron j&val kisebb vetelményt kell teljes%tenie az ind+lni k%ván&knak, mint négy évvel ezelőtt 
 $ #rja jelentésé!en a olicy Agen)a.>annak azon!an olyan szervezetek, amelyeknek még #gy sem siker&lt !e!iztos#tani egyéni jelöltjeik in)ulását -6szv0
 A relat#v !!g to!!ra iskormányváltást akar, és min)össze a megkér)ezettek negye)e elége)ett
Orbánékkal
 -6szv0
 – A sza!a) politikai vitaelemi %eltétele a sza!a) választásoknak -6szv0
 – A gyermekek, a nk, a munkavállal4k, a kis$ és közepesvállalkoz4k és a nyug)#jasok állnak a középpont!an -6szv0
 – Ija!! három nemzetiségilistát, a Magyarországi metek Frszágos Jnkormányzatának, az Frszágos KuszinJnkormányzatnak és a 3zer! Frszágos Jnkormányzatnak az országos listáját vettenyilvántartás!a cs&törtöki &lésén a 6emzeti >álasztási 5izottság -6>50 -/n%oKá)i40
 – +
 # "olitikai válságot leküzdő,teletileg egységes, sz+verén és a kisebbgek jogait is tiszteletben tart& Ukrajnamindannyi+nk közös érdeke
 $ mon)ta
&artonyi 'ános
 az /n%oKá)i4nak. A magyar )iplomáciavezetje a visegrá)i országok k&l&gyminisztereivel egy&tt hamarosan *ijev!e utazik, hogytámogassa Lkrajnát a válság lek&z)ésé!en és kiálljon az ország )emokratizál4)ása mellett-/n%oKá)i40
 +
 Megtartotta első ülését az(jonnan ala"%tott Magyar-.omán $ereskedelmi és /"arkamara 0.)1ham
0$ költe aszervezet cs&törtökön -isza6es0
K
ISBBSÉ;I
 S
 A<T=>=K?SZ
iitas #ro"ica entralis 
 C0666D B#da"est5 Szent"!teri. #. 63..
 
236H.
>BR?JR
 2.
2
 
Ro+á%iaRo+á%ia
 
 Meghir)ette a ron költségvetésitámogatás!4l %inansz#rozott 78<=$es
 a Komániai Magyar Demokrata 3zövetség-KMD3N0. A pályázatok le!onyol#tásával az KMD3N i)én is a korá!!i és jelenlegi vezeti általalap#tott Oommunitas Alap#tványt !#zta meg. Az alap#tvány honlapján a napok!an kilenc pályázati %elh#vást tettek közzé. ámogatást ny:jtanak egye!ek között az i%j:ság közéletitevékenységéhez, vel)ési tevékenységekhez, sporttevékenységekhez. ámogatásért pályázhatnak pél)ául a magyar nyel:jságok, könyvkia)4k, tu)ományos tanácskozásokonrészt vev oktat4k, kutat4k, a sz4rvány!an )olgoz4 lelkészek, ösztön)#jat kaphatnak a @ évalatti alkot4k. A pályázatokat szakértk!l és KMD3N$politikusok!4l áll4 szaktest&letek  !#rálják el -M/0
 o!!ra isérvényesnek tekinti a %el!omlott 3zociálli!erális 3zövetség -L310 programját az :j románkormány megalak#tásár4l tárgyalásokat %olytat4
Victor (onta
 miniszterelnök -M/0
Q
T
 –
%or! %) %ibor
 szerint a néppártazért nem in)ul az E$választáson, mert válaszolnia kellett az KMD3N %eleltlen hozzáállására,amellyel az er)élyi magyarság eur4pai képviseletét tette kockára – +P
 #zon választ&inknak,akik leginkább a magyar "ártok közötti választási koal%i&t várták 2 és meggyőződésem, hogyők vannak a legtöbben 2, egrtelm!en az .MDS3 üzent, amikor vissza+tas%totta azegyüttm!ködést az 4M56-vel7 nins szüksége sem ráj+k, sem a szavazat+kra8 De ez legyen az .MDS3 vezetőinek a gondja8 5ekünk Székely+dvarhelyen arra kellett megoldást találn+nk,hogyan laszolj+nk felelősen az .MDS3 felelőtlen hozzáállására, amellyel az erdélyimagyarság e+r&"ai ké"viseletét tette kokára8 9gy hiszem, a megoldást megtalált+k, hiszenbiztos%tott+k a minőségi ké"viseletet7 védnökünk,
Tőkés László
 stratégiai "artnerünk, a idesze+r&"ai "arlamenti sa"atában folytathatja m+nkáját, és továbbra is fellé"het :rüszszelben a $ár"át-medenei magyar a+ton&miatörekvések érdekében8 #z országos választmány döntését konszenz+ssal hozta, "edig több küldött saját né""ártos hátországának azzal a határozott állás"ontjával érkezett az ülésre, hogy önáll& jelöltlistát kell ind%tani8 Minden tiszteletem aharosoké, értem és megértem őket, most mégis bölsességet, megfontoltságot és türelmet kérek tőlük;
 -*r4nika0
 +
 #z .MDS3 kormányrakerülése esetén sem lesz magyar "refekt+sa $ovászna megyének 
 – jelentette ki
*oria Gra+a
.A 3D megyei elnöke lehetségesnek tartja, hogy a 6emzeti 1i!erális árt által támogatottalpre%ektus helyére az KMD3N neves#tsen jelöltet -*r4nika0
 – 6incs már kétharma)ostö!!sége a !ukaresti kormánynak, miután a 6emzeti 1i!erális árt -610 elnöksége ke))enkés este véget ért &lésén :gy )öntött; kilép az e))ig kormányz4 3zociálli!erális Lni4!4l-L310, és ezzel a ka!inet!l is -*r4nika0
 -*r4nika0
  – Elcseréli a h#rhe)t nagyvára)i A)y$központot az KMD3N5ihar megyei vezeti által irány#tott Mecénás Alap#tvány a helyi önkormányzat tulaj)oná!anlév 1é)a$házra, hogy %elép&lhessen a megyeszékhely élmény%&r)je a városi stran) mellettitelken -*r4nika0
 – Ij li!erális politikai alakulatot hozlétre, és in)ulni kész&l a novem!eri állam%választáson az ellenzék!e vonult 6emzeti 1i!erálisárt!4l -610 szer)án kilépett
,-lin (o.escu %-riceanu
 -*r4nika0
 A magyar pviselet val4sz#nűleg a kormányzatiszerepvállalást választja -6szv0
K
ISBBSÉ;I
 S
 A<T=>=K?SZ
iitas #ro"ica entralis 
 C0666D B#da"est5 Szent"!teri. #. 63..
 
236H.
>BR?JR
 2.
F

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->