Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kako Ostati Srecan u Nesrecnom Svetu

Kako Ostati Srecan u Nesrecnom Svetu

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by anna214
Kako Ostati Srecan u Nesrecnom Svetu
Kako Ostati Srecan u Nesrecnom Svetu

More info:

Published by: anna214 on Feb 28, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

 
Kako ostati srećan u nesrećnom svetu
 
 
Predgovor SADRŽAJ 1 ŽrtvaKo je žrtva? Gubitnik i pobednik. Niko nije žrtva sve vree. !na"i upo#orenja. !a$to sa nesre%an. Patni&ko ja i unutr$nji ir. '&initi važne proene u životu. Da (i je Jov bio žrtva? )stati sre%an u nesre%no svetu* +ežba #a žrtvu, -jubavoo(i&ar Karakteristike /jubavoo(ika. Sjedinjenje be# integriteta. Povredi e0 ja sa tvoj. +o(i e onakvog kakav jesa. Ko(iko ste vredni kao (jubavnik? -jubav i va$e is(i. )stati sre%an u nesre%no svetu* +ežba #a /jubavoo(i&ara1 ' potra#i #a uspeo u nesre%no svetuKakva je va$a de2ini"ija uspea? Nesebi&ni dava(a". Nar"isoidnost u na$e svetu. 3ežnja #a neuspeo. 'spe ože biti pred#nak neuspea. )stati sre%an u nesre%no svetu* Kako postati uspe$na osoba?456 !a$to naporno radio da bi so bi(i sre%ni?Posao koji se bavite. De2i$ite svoje že(je. Kada na$ posao postane na$ identitet. 3ežak rad i  p(aniranje. Rad kao oružje protiv nekopetentnosti. Po#navanje i privatanje svoji potreba. Sa&inite (istu svoji potreba. Prepo#navanje 2rustra"ije i no$enje s njo. Potreba #a dis"ip(ino.  Nerea(no visoki "i(jevi. 7o(na o&ekivanja. Ne ožete biti na raspo(aganju svi (judia. Po#itivna snaga radoo(ika8 )stati sre%an u nesre%no svetu* +ežba #a radoo(ika.964 Per2ek"ipnista retko kad prona(a#i sre%u:;)psesivna <kopu(sivnost nije tako (o$a. 7iti sebi&ni per2ek"ionista. +a$i otivi. -e&enje va$i straova. Proena i njen uti"aj na va$ život. )stati sre%an u nesre%no svetu* +ežba #a  per2ek"ioniste.
 
9 )stati sre%an i prestati sa pori"anje 15,Pori"anje straa. Pori"anje besa. Preterano uop$tavaje8 )stati sre"=an u nesre%no svetu* +ežba #a  prestanak pori"anja.PR>DG)+)R Pre neko(iko godina done(a sa su$tinsku od(uku da krene (i&ni pute prona(aženja sebe.  Nisa že(e(a da i#gubi pri(iku da krene neki od nebrojeni puteva otkrivanja i rasta. !na(a sa da %u napredovati jedino uko(iko sa#na koji od nji je oj put. ' ovoj knji#i že(i da sa vaa pode(i svoja otkri%a0 kao i da vas i# sr"a podstakne da do nji doete i sai. ' o životu0 i#g(eda(o i je neogu%e da usk(adi #ateve i obave#e sve$teni&kog po#iva i podi#anja  porodi"e. @oja najdub(ja že(ja bi(a je da bude prožeta duo0 ispunjena vero0 osvedo&ena i sre%na ri$%anka. Ako ste ikada žude(i da osetite b(aženstvo be# uprkos i(i i#u#ev0 #na%ete na $ta is(i. Bte(a sa da oja du$a bude takva0 da kada kaže da sa sre%na0 ne pro(iva su#e i ne guta kned(e onda kada naie na neki prob(e koji je to(iko ve(iki da sa nji ne ogu da se suo&i. +eruje da sa sada prona$(a to esto sre%e. @ožda sada nisa uvek na visini #adatka i nisa to(iko uspe$na ko(iko bi te(a da bude0 a(i sa nau&i(a ve$tinu )stati Sre%an koju vi$e nikada ne ogu i#gubiti. ' svo životu u&i(a sa od nogi u&ite(ja. '&i(a sa od ta(asa koji udaraju o oba(u0 od sutona i prasko#orja0 od ružini pupo(jaka koji tek $to se nisu otvori(i0 u&i(a sa od (adni vetrova0 od rupa na "ipe(aa0 usa(jeni no%i i beskrajni o(itvi. '&i(a sa od (judi kao $to su oj entor i prijate(j Dr 7i( 7akus koji i je0 #ajedno sa svojo ženo Kendi0 poka#ao da sa pristupa&na i dobra osoba i onda kada sa se ose%a(a be#nadežno be#vredna. 7i( i je ukar2o na to da postoji jedan terapeut koji &eka da se poo(i negde i# dubina oje aoti&ne du$e. )rabrio e je da postane pro2esiona(ni savetnik i ubedio e da ogu po&eti sa dna (estvi"e i  posti%i "i(jeve #a koje is(i da su neogu%i. 'vek %u inu biti; Kako #auvek prevaCi%i ose%aj krivi"e?116Pra$tanje sebi. Pro$(ost. Kako krivi"a uanjuje va$u sre%u. Naj&e$%i ra#(o#i #a na$e (o$e raspo(oženje. )stati sre%an u nesre%no svetu* +ežba opra$tanja u "i(ju preva#i(aženja krivi"e.: @oj savr$eni (ik 1,Po&etak saoistraživanja. >tikete koje nosio. Radost i#begavanja k(onu(osti8 )stati sre%an u nesre%no svetu* +ežba prepo#navanja svog savr$enog (ika. Kako vas drugi vide?1;Da (i vidi$ sebe kao "e(ovitu osobu? /#ena u va$e pona$anju. +a$a ose%anja. Kako vidite sebe. 've%ati svoju kreativnost. 'tvrdio ko so i. Eta je sve potrebno da se bude kreativan? +a$a oko(a uti&e na va$u kreativnost. Kada ste najkreativniji? +a$e kreativno ja #as(užuje da se kreativno i#ra#i. )satati sre%an u nesre%no svetu* +ežba #a ve%e saopou#danje. 15 Progra oporavka 14: 7e# e(ano(ije0 i#nurivanja i ra#ni koje$tarija. +r(ine ispravnosti. +a$i prob(ei ogu da budu i va$e prednosti. )tkrivanje va$e (i&ne stvarnosti. Nesre%an svet oko vas. +a$ svet &eka na vas. )pu$tanje. Gde je esto stresu u va$e životu=.= +eruje da sa dovo(jno rabar.  Na&in kako da se oporavite i ostvarite trajnu sre%u. Darovi trajne sre%e.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->