Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Carinski Zakon

Carinski Zakon

Ratings:
(0)
|Views: 1,312|Likes:
Carinski zakon
Omogućio www.primasped.rs
Carinski zakon
Omogućio www.primasped.rs

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

 
C A R I N S K I Z A K O N
D E O P R V IOSNOVNE ODREDBEGLAVA IPRIMENA I DEFINICIJE POJMOVA
Član 1.
(1) Ovim zakonom ureuju se carinsko područje, carinski pogranični pojas, carinskiprelaz, carinska roba, carinski nadzor i kontrola, carinske povlastice, carinska vrednost,carinski postupak koji se primenjuje na uvoz robe u Republiku Srbiju (u daljem tekstu:Srbija), izvoz robe iz Srbije i tranzit robe preko njene teritorije, prava i obaveze lica kojaučestvuju u carinskom postupku, kao i prava i obaveze carinskog organa u carinskompostupku.(2) Ovim zakonom utvruje se nadležnost Uprave carina i drugih organa za sprovoenjeodredaba ovog zakona, kao i drugih zakona čije je sprovoenje povereno Upravi carina,odnosno drugim organima.(3) Ovim zakonom ureuje se i organizacija, obavljanje poslova i upravljanje Upravomcarina, ovlašćenja lica zaposlenih u Upravi carina, ovlašćenja i odgovornosti uprikupljanju, evidentiranju, obradi i zaštiti podataka u vezi sa poslovima Uprave carina,kao i postupak prijema radnika, rasporeivanja, napredovanja u službi, prava, obaveze iodgovornosti zaposlenih u Upravi carina.(4) Ovaj zakon primenjuje se na celom carinskom području Srbije.
Član 2.
Carinski postupci propisani ovim zakonom sprovode se u skladu sa principima slobodnetrgovine, uz obezbeenje efikasne carinske kontrole i uvažavanje principa procene rizika injegovim upravljanjem.
Član 3.
(1) Carinski organi primenjuju informacione tehnologije kada je to isplativo i efikasno zaUpravu carina, kao i za privredu uopšte. Direktor uprave carina (u daljem tekstu:direktor) odreuje uslove pod kojim privredni subjekti mogu da se obraćaju Upravi carinaelektronskim putem.(2) Pri uvoenju informacione tehnologije carinski organi primenjivaće meunarodnoprihvaćene standarde.(3) Informaciona tehnologija podrazumeva i:1) metode elektronske trgovine kao alternativu metodama zasnovanim nadokumentaciji;
 
2) elektronske metode za utvrivanje ispravnosti, kao i metode zasnovane nadokumentaciji;3) pravo carinskih organa da zadrže informaciju za sopstvenu upotrebu, i da razmenetakvu informaciju sa drugim carinskim upravama i svim drugim pravnozainteresovanim stranama uz upotrebu metoda elektronske trgovine.
Član 4.
Zakoni, drugi propisi, odluke i mere u vezi sa carinom, osim u službenom glasilu, moguse objavljivati i u drugim sredstvima informisanja, uključujući i elektronska sredstva.
1. DEFINICIJE
Član 5.
(1) Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:1) lice je fizičko ili pravno lice ili drugo lice predvieno važećim propisima, koje imaprebivalište, odnosno sedište u Srbiji;2) lice koje ima prebivalište, odnosno sedište u Srbiji je:- fizičko lice koje ima prebivalište na teritoriji Srbije;- pravno lice koje ima sedište, registrovano predstavništvo ili stalnu poslovnu jedinicu na teritoriji Srbije;3) carinski organ je nadležna organizaciona jedinica ili ovlašćeni službenik Upravecarina;4) carinarnica je organizacioni, odnosno područni organ u strukturi Uprave carina gdese u celini ili delimično mogu sprovesti sve ili pojedine carinske radnje utvrenecarinskim propisima;5) carinski status je status robe u carinskom postupku, kao domaće ili strane;6) domaća roba je:- roba u celini dobijena ili proizvedena u carinskom području u skladu sa članom37. ovog zakona;- roba uvezena iz drugih država koja je stavljena u slobodan promet;- roba dobijena ili proizvedena u carinskom području, ako je dobijena iliproizvedena od robe uvezene iz drugih država koja je stavljena u slobodanpromet ili koja je u celini dobijena ili proizvedena u carinskom području, a kojasadrži robu uvezenu iz drugih država koja je stavljena u slobodan promet;7) strana roba je roba koja nije definisana kao domaća roba, kao i domaća roba koja je izneta iz carinskog područja, osim u slučaju primene odredaba čl. 124. i 125.ovog zakona;8) mere komercijalne politike su mere koje propisuju državni organi, koje nisuutvrene Carinskom tarifom i koje utiču na izvoz i uvoz robe, uključujući zaštitnemere, kvantitativna ograničenja i zabrane;
 
9) carinski dug je obaveza lica da plati iznos carine i drugih uvoznih dažbina zaodreenu robu u skladu sa propisima;10) uvozne dažbine su carina i druge dažbine koje se plaćaju pri uvozu robe;11) carinski nadzor je skup opštih mera i radnji Uprave carina u cilju sprovoenjacarinskih i drugih propisa u odnosu na robu koja podleže carinskom nadzoru,uključujući mere za obezbeenje istovetnosti robe od prispeća na carinsko područjedo okončanja carinskog postupka (praćenje i čuvanje carinske robe, uzimanjeuzoraka, prospekata, fotografija ili drugih podataka), stavljanje carinskih obeležja ioveru propisanih dokumenata;12) carinska kontrola je preduzimanje pojedinih radnji od strane Uprave carina, kaošto su: pregled robe, uzimanje uzoraka, kontrola postojanja i autentičnostidokumentacije, pregled knjigovodstvenih i drugih dokumenata, pregled prevoznihsredstava, pregled prtljaga i druge robe koju jedno lice nosi sa sobom ili na sebi isprovoenje službenih provera i sličnih radnji u cilju obezbeivanja pravilneprimene carinskih i drugih propisa;13) carinski dozvoljeno postupanje sa robom i upotreba je stavljanje robe u carinskipostupak, unošenje robe u slobodnu zonu, ponovni izvoz robe iz carinskogpodručja, uništenje i ustupanje robe u korist države;14) puštanje robe je odluka carinskog organa kojom se odobrava korišćenje robe usvrhe navedene u carinskom postupku sprovedenom nad robom;15) carinski postupak je postupak stavljanja robe u slobodan promet, postupaktranzita, postupak carinskog skladištenja, postupak aktivnog oplemenjivanja,postupak prerade pod carinskom kontrolom, postupak privremenog uvoza,postupak pasivnog oplemenjivanja i postupak izvoza, gde učesnici u postupku stičuprava i obaveze vezane za robu;16) carinski agent je fizičko lice zaposleno u pravnom licu registrovanom za obavljanjedelatnosti meunarodne špedicije, ovlašćeno od strane Uprave carina zasprovoenje radnji u carinskom postupku ili u vezi sa tim postupkom;17) deklarisanje je radnja kojom lice od carinskog organa zahteva, u propisanoj formii na propisani način, sprovoenje odgovarajućeg carinskog postupka nad robom;18) podnosilac deklaracije-deklarant je lice koje podnosi deklaraciju u svoje ime ili liceu čije ime se podnosi deklaracija;19) nosilac odobrenja je lice koje je dobilo odreeno odobrenje u carinskom postupku;20) krijumčarenje je kretanje robe preko carinske linije na skriven način i uzizbegavanje mera carinskog nadzora, pri čemu se izbegava, delimično ili u celini,plaćanje uvoznih dažbina, primena zabrana, odnosno ograničenja ili se pribavljajupogodnosti protivno odredbama ovog zakona ili drugih zakona koje primenjujucarinski organi;21) skrivena roba je roba koja nije prijavljena carinskom organu koja se prenosi iliprevozi tako da sprečava ili otežava prepoznavanje ili otkrivanje prilikomuobičajenog pregleda carinskog organa;22) prevozno sredstvo je sredstvo koje se koristi za prevoz, odnosno prenos lica ilirobe kopnom, vodom ili vazduhom;23) linijski rukovodilac je rukovodilac koji je u direktnoj liniji nadgledanja i upravljanjanad pojedincem u hijerarhijskoj strukturi organa;

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
djosa56 liked this
slavica88 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->