Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modern Fizik

Modern Fizik

Ratings:
(0)
|Views: 3,208|Likes:
Published by İSMAİL YARAR
Modern Fiziğin Doğuşu(Emergence of Modern Physics)
Modern Fiziğin Doğuşu(Emergence of Modern Physics)

More info:

Published by: İSMAİL YARAR on Oct 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

 
Amaçlar
Bu üniteyi çal
ı
ş
t
ı
ktan sonra, ça
ğ
da
ş
fizi
ğ
in temellerini olu
ş
turan;Siyah cisim
ı
ş
ı
mas
ı
n
ı
 ,Foto elektrik olay
ı
 ,I
ş
ı
ğ
ı
n elektronlar taraf 
ı
ndan saç
ı
lmas
ı
n
ı
 ,Atomlarda elektronlar
ı
n belli enerji düzeylerinde bulunabilece-
ğ
ini,I
ş
ı
ğ
ı
n dalga ve parçac
ı
k özelliklerinin oldu
ğ
unu ö
ğ
reneceksi-niz.
İ
çindekiler
Giri
ş
23Siyah Cisim I
ş
ı
mas
ı
23Fotelektrik Olay27Compton Olay
ı
30•Frank-Hertz Deneyi32I
ş
ı
ğ
ı
n Parçac
ı
k-Dalga
İ
kilemi34Özet34De
ğ
erlendirme Sorular
ı
35
ÜN
İ
TE
2
Modern Fizi
ğ
in Do
ğ
u
ş
u
YazarDoç. Dr. Mustafa
Ş
ENYELYrd. Doç. Dr. A.
Ş
enol AYBEK 
 
ANADOLU ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
Ek Okuma Kaynaklar
ı
37
Çal
ı
ş
ma Önerileri
Bu üniteyi çal
ı
ş
madan önce 1. Üniteyi bir kez daha gözden ge-çiriniz.Ünitede çok
ı
s
ı
tl
ı
olarak bahsedilen kavramlar
ı
daha iyi anla-yabilmek için Ek okuma kaynaklar
ı
ndaki kitaplara müracaat edi-niz.
 
AÇIKÖ
Ğ
RET
İ
M FAKÜLTES
İ
1. Giri
ş
20. yüzy
ı
l
ı
n ba
ş
lar
ı
nda ileri sürülen özel relativite ve kuantum teorisi bu güne kadaryap
ı
lan varsay
ı
mlar
ı
n yeniden gözden geçirilmesine hatta yeni varsay
ı
mlara ihti-yaç oldu
ğ
unu ortaya koymu
ş
tur. Özel relativite ve kuantum kuramlar
ı
bu yüzdenmodern fizi
ğ
in do
ğ
u
ş
u olarak kabul edilmektedir.Is
ı
t
ı
lan bir cismin
ı
ş
ı
n
ı
m yapt
ı
ğ
ı
biliniyordu, fakat yay
ı
lan enerjinin
ı
ş
ı
man
ı
n dalga- boyuyla olan ba
ğ
lant
ı
s
ı
tam olarak aç
ı
klanam
ı
yordu.Çünkü sorun klasik fizik kura-m
ı
ndan kaynaklan
ı
yordu. Bu sorunu sezen Planck; yazd
ı
ğ
ı
“Normal SpektrumunEnerji Da
 ğ 
ı
l
ı
m Yasas
ı
adl
ı
makale ile yay
ı
lan enerjinin
ı
ş
ı
man
ı
n dalgaboyuyla de
ğ
i-
ş
imini tam olarak aç
ı
klad
ı
. Planck;
ı
s
ı
t
ı
lan cisimden yay
ı
lan enerjinin sürekli olma-y
ı
p kesikli de
ğ
erler alabilece
ğ
ini öne sürerek olay
ı
ı
klad
ı
.Bu ünitede kuantum kuram
ı
na giri
ş
olarak kabul edilebilecek, klasik fizik kuram
ı
y-la aç
ı
klanamayan s
ı
cak cisimlerin yayd
ı
ğ
ı
enerjinin
ı
ş
ı
man
ı
n dalgaboyu ile de
ğ
i
ş
imisiyah cisim
ı
ş
ı
mas
ı
ndan yararlan
ı
larak,
ı
ş
ı
ğ
ı
n madde ile etkile
ş
imi fotoelektrik olayyard
ı
m
ı
yla, yüksek enerjiye sahip
ı
ş
ı
nlar
ı
n elektronlarla etkile
ş
imi Compton saç
ı
l-mas
ı
yla ve Frank-Hertz deneyiyle aç
ı
klanacak ,
ı
ş
ı
ğ
ı
n dalga-parçac
ı
k ikilemi hak-
ı
nda bilgi verilecektir.
2. Siyah Cisim I
ş
ı
mas
ı
Do
ğ
adaki bütün cisimler s
ı
cakl
ı
klar
ı
na ba
ğ
l
ı
olarak 
ı
ş
ı
ma yaparlar ve
ı
ş
ı
ma termik 
ı
ş
ı
ma olarak adland
ı
r
ı
l
ı
r. Bir cismin yayd
ı
ğ
ı
termik 
ı
ş
ı
ma enerjisi, cismin s
ı
cakl
ı
ğ
ı
-n
ı
n bir fonksiyonu olarak Stefan-Boltzmann yasas
ı
ile verilmektedir. Bu yasaya göre
ı
s
ı
t
ı
lan cismin ortama yayd
ı
ğ
ı
enerji;
Q=
ε 
 
σ 
A t T 
 4
2.1Burada
ε 
 
cismin
ı
s
ı
y
ı
yayma yada so
ğ
urma yetene
ğ
i,
σ
Stefan sabiti
(
σ 
=5,67.10
-8
W/m
2
 4
),
A cismin yüzeyi, T cismin mutlak s
ı
cakl
ı
ğ
ı
(Kelvin cinsin-den) ve t zaman olarak verilmektedir. Cismin yayma sabiti
ε
yans
ı
t
ı
c
ı
yüzeyleriçin s
ı
ı
r de
ğ
erini al
ı
rken, enerjinin tamam
ı
n
ı
yayan veya so
ğ
uran cisimler için birde
ğ
erine ula
ş
ı
r.Do
ğ
adaki her cisim
ı
ş
ı
ma enerjisini yaymas
ı
n
ı
n d
ı
ş
ı
nda, ayn
ı
zamanda
ı
ş
ı
ma enerji-sini so
ğ
urur. Bu nedenle e
ş
itlik 2.1 de
ε
sabiti için
ı
s
ı
 y
ı
so
 ğ 
urma yada yayma yete-ne
 ğ 
i”
ifadesi kullan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Is
ı
t
ı
lan bir cismin yayd
ı
ğ
ı
enerjinin dalgaboyuna görede
ğ
i
ş
imini aç
ı
klamak için siyah cisim tan
ı
m
ı
ndan yararlan
ı
l
ı
r.
Güne
ş
bir siyah cisim olabilir mi ?
MODERN F
İ
Z
İ Ğ İ
N DO
Ğ
U
Ş
U23
?
Siyah cisim:
Is
ı
y
ı
tama-men so
ğ
uran yada yayancisimlere siyah cisim de-nir.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
yucelguler liked this
afozkalay liked this
Emel Bulduk liked this
aydinerz liked this
Behzat Aytimur liked this
maxborn liked this
Fırat Ilçin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->