Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3 March 2014

3 March 2014

Ratings: (0)|Views: 612|Likes:
Published by Aamader Malda
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us...
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us...

More info:

Published by: Aamader Malda on Mar 02, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2014

pdf

text

original

 
124“139
 ß±ûDZùûþ
03512 - 220522
response@aamadermalda.in
Œ|øÌıX¬
 øı:±¬ÛÚ 
2 ¿é ¿õ:±ÂóËòõþ
 ü±Ëï 
1 ¿é ¿õò±÷Ó  ËùÉ 
 õø¸Ç  11 üÑàɱ 12 18 ô±‰Å  ò 1420Îü±÷õ±õþ3 ÷±äÇÂ20146 ó±î± ¿õò±÷Ó  ËùÉ ¿õî¿õþîÂ
 ¿õËúø¸  Ã›¶¿îÂËõðò Ð
 îÔÂîÂÏûþ õËø¸  Çõþ Ûß ßÂËùæå±SÏ/ ÂóhÂËî ÂóhÂËî   ¿õËûþ õþ Ã›¶™¦¸  ±Ëõ õþ ±¿æ òûþ õ±¿hÂËî ìÅ ÂËß á±Ëûþ Õɱ¿üë ÎìÂËù òÔ úÑü Û¶¿îÂËú±ñ Îî±Ëù ‘ÎÛ¶¿÷ßÂ’/ áî ÛßÂ÷±Ëü ÷±¿òßÂäÂß ÎïËß ß±¿ùûþ±äÂßÂ, õ±÷òËá±ù± ÎïËß õþîÅÂûþ±, ÷±ùð±õþ ÛÛ¶±™Là ÎïËß ÝÛ¶±Ë™Là ßÂàòÝ ñø¸Çí, ßÂàòÝ ÕÂóýõþí... 31 æ±òÅûþ±¿õþ ÷±¿òßÂäÂËß òÉ!±õþ æòß âéÂò±¿é âËé û±ûþ/ äÂîÅ ÂïÇ  Î|¿íõþ Ûß ¿úq ñø¸ÇËíõþ ¿úß±õþ ýûþ/ Ýý׿ðòý× ÷±¿òßÂäÂËß թ†÷ Î|¿íõþ Ûß å±SÏËß ÕÂóýõþËíõþ Õ¿öÂËû±á ÝËêÂ/ ¿êÂß ÂóËõþõþ¿ðòý× õ±÷òËá±ù±ûþ Ûß ÷Ó  ßÂ-Û¶¿îÂõgÂÏ ò±õ±¿ùß± üMËõþ±ñÇ õÔËXÂõþ ù±ùü±õþ ¿úß±õþ ýûþ/ õ±÷òËá±ù±õþ Âóõþ äÂù¿î ÷±Ëüõþ 10 õþà  qñÅ ÷±¿òßÂäÂËßÂý× ðÅ¿é ò±õ±¿ùß± ñø¸ÇËíõþ Õ¿öÂËû±á/ Ýý׿ðòý× õþîÅ Âûþ±ûþ Ûß ¦Å¨ùå±SÏËß ñø¸Ç í ßÂõþ± ýûþ/ 13 ÎôÂõè nûþ±¿õþ  ß±¿ùûþ±äÂËß áÔýõñÓõþ   −Ïùî±ý±¿ò/ 14 õþà ¿òëÂ× æùÂó±ý× &¿hÂËî Î骠Ëòý× Õ±S±™Là Ûß ¿ßÂËú±õþ  Ï/ Âó¿õþ ¿¦š  ¿î ö±õ±ËBå   Õ±÷±Ëðõþ/ ¿ßÂc ü¿îÂÉý× ¿ß ձ÷õþ± ëÂ׿Z¢Ÿ· Ûý× ÕõÂûþ Îõþ±Ëñ  Õ±÷õþ± ¿ß ¿ßÂåÅ  ý× ßÂõþ Ëî Âó±¿õþ ò±· Û¶Ÿ&Ëù± âÅõþÂó±ß ౿Båù ÷±ùð±õþ Îõú ¿ßÂåÅ qö õÅ¿XÂü¥ói§ ÷±òÅ  Ëø¸õþ ÷±ï±ËîÂÝ/ î±ý× ü÷Ëõî Û¶¿îÂõ±Ëðõþ ÷=Á/ Îüý× ÷Ëî±  ¿õòûþ üõþ ß±õþ Õ¿î¿ï Õ±õ±üËò Ûß ձËù±äÂò± üöÂ±Ý ýËûþ Îáù/  ò±õþ  Ï ¿òûDZîÂò Îõþ±Ëñ ü÷±Ëæõþ üËäÂîÂòî± õ±h±Ëò±õþ Õ±õúÉßÂî± ÎïËßÂý× Ûý× Õ±Ëûþ ±æò/ ¿ßÂc Û÷ò ëÂ× Ëðɱá Îî± Õ±õþ Ý Û¶Ëûþ±æò/ ›¶õgÂß±õþ ß±÷±ù Î÷±™¦¸±ô± õùËùò, ‘ü¿îÂÉý× ëÂ׿Z¢Ÿ Õ±÷õþ±¯ Õ±î¿‚Âî õþ  Ï¿îÂ÷Ëî±/ Õ¿öÂËû±á æ±ò±Ëò±õþ æ±ûþá± àÒ  Å  Ëæ Âó±Ýûþ ±  û±ûþ ò±/ qòËî ä±ûþ ò± ÎßÂëÂ×/ üõ±ý× ÷Åà ¿ô¿õþËûþ Îòûþ, ÎæËá  âÅ  Ë÷±ûþ/ Ûý× áíLa  ß ßÅ ÂËý¿ùß±ûþ îÂõÅ  õùõ Õ±÷õþ ±/ æÏõËòõþ  ð±¿õ&Ëù± ÎæËá ëÂ×Ëê Ûý× ÕäÂù±ûþîÂò ÎöÂËã ÎôÂùËîÂý× Âó±Ëõþ/’  ¦¤›Ÿ Îî± ÎðàËîÂý× Âó±¿õþ Û÷ò ü÷±æ áh±õþ, Îûà±Ëò ÂóÅ  ø¸  üýßÂ÷Ç   Ï   î±õþ ÷¿ýù± ß¿ùËáõþ ¿ðËß Îù±ùÅ Âó ðÔ ¿©† ÎðËõ ò± ÎðËõ ò± Îß±òÝ  ßÅ ÂÛ¶™¦¸±õ/ ñø¸  Çí, ÕÂóýõþíý× qñÅ  òûþ, ò±õþÏËß Îö±áÉÂóíÉ ö±õ±õþ  ëÂ×ð±ýõþí Õ±õþÝ öÅ¿õþöÅ¿õþ/ Õ¿ôÂËü-õ±¿hÂËîÂ, ¦Å¨Ëù-ßÂËùËæ Î÷Ëûþ Ëðõþ ò±ò±ö±Ëõ ëÂ× MÉM ßÂõþ±õþ âéÂò± âËéÂý× äÂËùËå/ Îùà±Âóh±  å±¿hÂËûþ Îå±é õûþËüý× «qõþõ±¿h Âó±ê±Ëò±õþ âéÂò±Ý âËéÂËå  Õ±ßÂå±õþ/ îÂËõ ÛüËõõþ ¿õËX æò÷î ñÏËõþ ýËùÝ áËh ëÂ× ËêÂËå/ Û¶ú±üòÝ ÛËá±ËBå/ ÷±ùð±ûþ ÛËü õþ ±ËæÉõþ ò±õþ  Ï Ý ¿úq  ßÂùɱí ðlËõþõþ ö±õþÛ¶±l ÷LaÏ úúÏ ÂóÒ±æ± Ã›¶ú±üËòõþ Îüý× ëÂ× ËðɱËáõþ ßÂï±é±ý× îÅ ÂËù ñõþËùò/ õùËùò, ‘ý×Ëûþü éÅ Â ÛëÅÂËßÂúò, Îò± éÅ Â ä±ý׋ ÷ɱËõþæ/ Î÷Ëûþ Ëðõþ Îùà±Âóh± ßÂõþËî ýËõ/ ¦¤ ¿òöÇ Âõþ  ýËî ýËõ/ Õ±õþ ÎüæòÉ ÷±¿òßÂäÂËß ¿÷úò ÂóÓíÇ  ú¿M ÎßÂf Îà±ù± ýËBå/ Ûý× ÎßÂËfõþ ÷±ñÉË÷ ÷¿ýù±õþ± ¿õËúø¸î áè ±Ë÷õþ Î÷Ëûþõþ ± üõþß±¿õþ Û¶ßÂËŠõþ ßÂï± æ±òËî Âó±õþËõ/ ôÂËù ¿òËæËðõþ Âó±Ëûþ ðÒ±h±Ëî Âó±õþËõò/’ ¿õ¿ú©† ¿ú±¿õð îÂí ü±òɱËùõþ ßÂï±ûþ,‘ò±õþÏõþ ¦¤¿òöÇ Âõþ î± å±h± ÎðËúõþ ëÂ× i§¿î üyÂõ òûþ/ îÂËõ ò±õþÏõþ  ü¥œ±ò õþ±ûþ õþ±Ë©†˜ õþ öӠ¿÷ß±õþ Âó±ú±Âó±¿ú ü÷±æËß ۿáËûþ Õ±üËîÂý× ýËõ/ Û¿áËûþ Õ±üËî ýËõ Õ±÷±Ëðõþ üßÂùËßÂý×/’  ôұ߱ ˆÂù, ÎöÂîÂËõþ ¿çÂË÷±Ëî ï±ß± ÷±çÂõûþüÏ ò±õþÏ-ÂóÅ  ø¸, õ±ý×Ëõþ ý× ¿îÂëÂ× ¿î ¿òåß  ß±æ ò± ï±ß± ¿ßÂåÅ  ÷±òÅ  Ëø¸  õþ Õùü Îâ±õþ±ËôÂõþ ±, ÷±ý× Ëß õþ õÏfò±Ëïõþ á±ò, ÷±ËçÂ÷±Ëç  ÷Ë=Á ö±ø¸Ëíõþ Âó±ù±/ Î÷ù± ÕõúÉ üËgÂÉõþ ÂóËõþ ý× æ÷æ÷±éÂ/ ÷Ë=Á îÂàò á±ò-õ±æò±  Õ±Ëù±õþ Îõþ±úò±ý×/ õþõÏf-òæù-÷±i§±-Âó±i§ ± üõ ý±¿æõþ/ ÷Ë=Áõþ ü±÷ËòÎäÂûþ±õþ&Ëù±Ý ÕËòßÂé±ý× ö¿îÇÂ, ¿úŠÏËðõþ õËûþ ¿òËûþ Õ±ü± ðúÇßÂ-Î|±î± Õ±õþ ÕËÂóÂ÷±ò ÂóõþõîÇÂÏ ¿úŠÏËðõþ ¿òËûþ/ ä±-ß¿ôÂ-õ±ð±÷ ¿õËSî±Ëðõþ ýÒ ±ßÂë±ßÂ, Õ±õþáè  Ïí÷ ÎïËß ÷±ËçÂ÷±Ëç ý™LÃð™Là ýËûþ ü=Á±ùËßÂõþ Îõ¿õþ Ëûþ Õ±ü±/ ¿î¿ò ÛËùý× ÕõúÉ  &ò&Ëò Î÷Ì÷±¿åõþ ÷Ëî± ¿öÂh ßÂËõþ ¿úŠÏõþ ðù– Õ±÷±õþ é± ßÂàò· Õ±÷±õþ ¿ßÂc ðÅ  Ë鱯  ý× îÂɱ¿ð ý×îÂɱ¿ð/ õõþ±öÂûþ Îðò ü=Á±ùßÂ/ Õ±h±Ëù ÝÒËß Ûàò üõ±ý× ‘Î÷ù±÷±òõ’ õËù ë±ËßÂ/ ßÔ¿ø¸-¿úŠ-áè ±÷Ïí-|¿÷ß– Î÷ù± ÷±Ëòý× ¿î¿ò/ î±õþ ÎüÌæËòÉý× ¿úŠÏËðõþ ÎßÂëÂ× Û Îáè ëÂ, ÎßÂëÂ× ¿õ/ Î÷ù± äÂùËå/ ÷Å àÉ÷La   Ïõþ üý±üÉ ÎôvÂ',  ëÂ×ËZ±ñËò ÷LaÏ-Õ±÷ù±Ëðõþ Î÷ù±õþ ëÂ× ËVúÉ ¿òËûþ ðÅ  -ä±õþ ßÂï±, ßÂîÂé± Û¶±í  ßÒ±ðËù îÂËõ Î÷ù± ßÂõþ± û±ûþ... ý×îÂɱ¿ð/ ÂóɱË`Âù-õÒ±ú-õþ¿ãò ÂóðDZ Õ±õþ õþãäÂËã Õ±Ëù±õþ Î÷ù±, ˆÂËùõþ ¿öÂîÂõþ æ±ûþá± ò± Âó±Ýûþ± ôÅÂäÂß±’õþÎêÂù±á±¿h é±òËå ÕËòß Îõ¿ú/ äÂÂó- âÅá¿ò, Õ±ý× ü¿S÷, ß±áËæõþ ôÅÂù üõ±ý× ÎðÌhÂËBå Âó±ú±Âó±¿ú/ Î÷ù±õþÎßÂËf ßÂàòÝ Âó¿õþû±ûþÏ |¿÷ËßÂõþ ðù, ßÂàòÝ õ± áè ±Ë÷õþ ð±Ýûþ ±ûþ õËü Õ±ä±õþ õ±ò±Ëò± ÷¿ýù±/ Õ±Ëù±õþ çÂù÷ù±¿òËî ñÒ±¿ñËûþ û±Ýûþ± Îä±Ëà î±õþ±Ý ¿ß ÎïËß Îáù ò±Âó¿õþ ¿ñËîÂý×· ÎßÂËf Õ±ü± Õ±õþ ýù ò±¯ îÂõÅ  õÔXÂ-ßÂòɱ-ûÅõßÂ-üßÂËùý×Î÷ù±ûþ |Ï÷ûþ/ Îß±ï±Ý ¿îÂò¿ðËòõþ æòÉ, Îß±ï±Ý ül±ýöÂõþ/ îÂËõ ü÷±¿lËî Ûà±Ëò ¿õüæÇ  Ëòõþ õ±æò± õ±Ëæ ò±/ Û Îî±Îüý× áè ±Ë÷õþ ÷Ïò±õ±æ±Ëõþ õþ ÷Ëî±, ÛßÂæ±ûþá± ÎïËß çÒ±Âó îÅ ÂËù ÕòÉS Îò±ãõþ ÎôÂù±/  ßÂËûþß ¿ßÂËù±¿÷é±Ëõþõþ ÷ËñÉý×, qñÅ  ò±÷&Ëù± Âó±ËŒÂ û±ûþ/ òõ òõ õþ +ËÂó.../ ÷±ñÉ¿÷ß Âóõþ  Ï±ïÇÏõþ Û÷ò Û¶Ÿ Îî±ù± ÕõÇ  ±äÂÏò, Âóõþ  Ï±õþ ÷±ËçÂÝ Î÷ù± ÎßÂò· õõþÑ ‘õ±Ñù±õþ Î÷ù±’ õþäÂò±ûþ òîÅÂò ÂóËûþKé Îû±á ßÂõþ±ûþ ÷Ëò±¿òËõú ßÂõþ±ý× õ±>òÏûþ/ ëÂ×Èüõ¿Ã›¶ûþ õËù üÅ àɱ¿î ¿åùý×, ¿åù õ±Ëõþ± ÷±Ëü ÎîÂËõþ ± Âó±õÇËíõþ éÂɱáù±ý×òÝ/ ÛËýò  õ±ã±¿ù Îû Î÷ù±Ëß ü±ðËõþ ÎòËõ, î± Õ±õþ òîÅ Âò ßÂï± ßÂÏ· õõþÑ ÕñÅ  ò± ¿õËõþ±ñÏËðõþ Î÷ù±-¿õËõþ±¿ñî±õþ üõþá÷Ä  ý× ÎßÂ÷ò ÎõüÅ  Ëõþ± õ±Ëæ¯ üõþß±Ëõþ õþ Îß±ø¸±á±õþ ¿òËûþ îÂÒ ±Ëðõþ Ûý× ëÂ× ËZáÝ Îûò ‘âÅ  õþ ±ûþ Ý ý±üõ’/ Õ±üËù üõþ ß±õþ ä±ù±Ëò± Îû áyÂÏõþ õɱÂó±õþ, î±õþ  ÷ËñÉ ëÂ×ÈüËõõþ ùâÅ  Q Îì±ß±Ëò±ûþ Û¶õù Õ±Âó¿M üõþß±Ëõþ Õ¿öÂ: ðù&Ëù±õþ/ Û÷òßÂÏ  Õ±õþ Ý áyÂÏõþ ýËûþ... ‘Î÷ù±õþ ÷±ñÉË÷ Õ±üËù ÷Ó  ù ü÷üɱ ÎïËß Îä±à âÅ  ¿õþ Ëûþ ÎðÝûþ ±õþ’ Îû Õ¿öÂü¿gÂõþ ßÂï± õù± ýûþ, îÂ±Ý Îûò ÎßÂ÷ò Âó±òÄËü ÷Ëò ýûþ/ ÷Óù ü÷üɱ Îî±Ûî¿ðò Õ±Âóò±õþ ±ý× ¿ä¿ýîÂßÂõþËíõþ ð±¿ûþ ËQ ¿åËùò, Õ±õþ ò±ò±ò ús±õùÏËî տöÂ÷Åà  âÅ¿õþËûþ ÎðÝûþ±õþ ð±ûþ õËîÇ¿åù Õ±Âóò±Ëðõþ ëÂ×Âóõþ/ Õ±Âóò±Ëðõþ ö±ø¸±ËîÂý× ëÂ×i§ûþò, Õ±Âóò±Ëðõþ õÅ  ¿ùËîÂý× úSn ÎäÂò±/ Îüý× ö±ø¸  ±ËîÂý× ‘Î÷ù± ßÂõþõ, Îõú ßÂõþ õ/’ qËò î±ýËù  äÂ÷Ëß ëÂ× êÂõ ÎßÂò·  õõþÑ Î÷ù±ûþ äÂùÅò/ Ýý× Îû ÎðàÅò, õ±ð±÷ ¿õ¿S ßÂõþ ± Îù±ßÂé±/ ß±ù ¿åù Õ÷Ô¿îÂõþ ¿úõõþ±¿Sõþ Î÷ù±ûþ, ձ栠úýËõþõþ üõù±ûþ/ õåõþæÅËh ýÒ±ô å±h±õþ Îæ± Îòý×/ ÷Ë=Á ß±õþ± ÎäÂßÂÎÂóù, ˆÂËù ß±õþ± ä±ù-ë±ù-Îá±à±ðÉ ¿òËûþ õËü Õ±Ëå î±Ëî î±õþ wÅ  ËÂÂó  Îòý× õõþÑ ügÂɱõþ ¿öÂh ձõþ ¿õ¿ß¿ß¿òõþ ¿ýËüõ ßÂõþËîÂý× õÉ™¦¸/ ß±Ëù± ÎîÂËù ýùËð ÂóÒ±Âóh ö±池Õõù±Ý üõù± ýûþ Î÷ù±õþ ÷ËñÉý×/ úýËõþõþ õÅËß ¿òæÇòî± Îàұ池¿ßÂËú±õþ-¿ßÂËú±õþÏÝ ý±¿õþËûþ û±ûþ ¿öÂËhÂõþ ÷±ËçÂý×/ ÷ÅËà±÷Å¿à õ¿üõ±õþ.../ ÛßÂý× á±ò ÛßÂý×Î|±î±Ëß ÂóÒ¿äÂúõ±õþ Îú±ò±Ëò±õþ üÅËû±á Âó±Ýûþ± ¿úŠÏ, õþ±æñ±òÏËîÂÛ¶±ûþ Û¶ö±õúÓòÉ ÷LaÏ, ß¿÷ëÂ׿ò¿é ýËùõþ ÎüÌæËòÉ ß±æ ò± Âó±Ýûþ±ÎëÂËß±ËõþéÂõþ, ù±ý×éÂ, ÷±ý×ßÂ÷ɱò– Î÷ù±õþ &ËQõþ ùß± ¿ùËà Îúø¸  ßÂõþ± û±ûþ ò±/ ÎäÂßÄ õ± Âó±A± û¿ð ¿õ ¿ëÂ Ý Õ¿ôÂü ÎïËßÂý× ¿ðËûþ ÎðÝûþ ± ýîÂ, î±ýËù ßÂÏ   ýîÂ, Õ±ËðÌ ÎÂóî ¿ßÂò± Û¶±ÂóËßÂõþ±– Û Ã›¶Ÿ û±õþ± ßÂËõþ, î±õþ± Îòý±îÂý× ÎüËßÂËù/ÎüËÂËS Î÷ù±÷±òõ ÎïËß ÂóÒ±Âóh ¿õËSî± ÂóûÇ™Là üßÂËùý× Îû ßÂ÷ÇýÏò ï±ßÂîÂ, ÎüÎàûþ±ù Îòýׯ î±ý× Î÷ù± äÂùËå, Ûõ±Ëõþ Õ±Âóò±Ëðõþ ü±÷Ëò.../ Îùà± Îúø¸ ßÂËõþ ûàò åÅé¿å ÎëÂëÂù±ý× Ëòõþ î±h±ûþ, õþ ±™¦¸  ± Õ±éÂËß ðÒ±h±ù ì±ëÂ×ü ¿õ:±Âóò, ßÂòɱ|Ï Î÷ù±/ ¦š  ±ò.../ Îß±òÄ  Âóüõþ± ¿òËûþ ýËõ Îüý× Î÷ù±· ‘|Ï’÷ûþÏ ßÂòÉñõþ±ý× òûþ ¿ò}Âûþ ýׯ
 ëÂ×Èüõ Õ±Ëå , Õ±õþ ëÂ×i§ûþò·
›¶æ±îÂLa÷Ëî ¿òõÇ  ±äÂËòõþ ü÷ûþ/ Îö±ËéÂõþ ß±ù, Îæ±ËéÂõþ ß±ù, Õ±õþ ëÂ×ÈüËõõþÝ.../ õþ ±æ±õþ ú±üòß±ù Îû qñŠÛ¶æ±õþ õþÂí±ËõÂËí ß±éÂËõ Û÷ò Îî± òûþ ßÂàòý× õõþÑÛ¶æ±õþ ü±¿õÇß üÅ à¿õñ±Ëò ÷ñÅ÷ûþ Îý±ß ñõþíÏõþ ñÓ  ¿ù/ û¿ðÝ ¿õõþü ¿ðò, ¿õõþù ß±栠÷ñÅË÷±Ëý Õ±üËå Îö±éÂ, Õ±üËå Î÷ù±, Õ±üËå Õ±õþÝ òõ òõ ëÂ×Èüõ... ßÂÏ ÷ý± ü÷±Ëõþ±Ëý¯ qñÅ  ÷±S õþ±æß±Ëæ  ¿ß ‘õþ±æ’ õþ±Ëæ· Ã›¶Ÿ  ëÂ× ËêÂËå...
 qw Æ÷S 
 âÅËõþ  ðÒ±h±ßÂ
 ü÷±æ 
 ÷Ó  ù ü÷üɱ Îî± Ûî¿ðò Õ±Âóò±õþ±ý× ¿ä¿ýîÂßÂõþËíõþ ð±¿ûþËQ ¿åËùò, Õ±õþ ò±ò±ò ús±õùÏËî տöÂ÷Åà âÅ¿õþËûþ ÎðÝûþ ±õþ ð±ûþ õËîǠ¿åù Õ±Âóò±Ëðõþ ëÂ×Âóõþ/ Õ±Âóò±Ëðõþ ö±ø¸±ËîÂý× ëÂ× i§ ûþò,  Õ±Âóò±Ëðõþ õÅ  ¿ùËîÂý× úSn ÎäÂò±/ Îüý× ö±ø¸±ËîÂý× ‘Î÷ù± ßÂõþõ, Îõú   ßÂõþ õ/’ qËò î±ýËù äÂ÷Ëß ëÂ× êÂõ ÎßÂò·
 å¿õ Ð
 ¿÷üõ±Uù ýßÂ
 
Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓ  S ñËõþ ¿õ:±Âóòð±î±õþ ü˼ Îû±á±Ëû±á ßÂõþ±õþ Õ±Ëá Âó±êÂßÂËðõþ ûï±ûï ÎàÒ±æàõõþ ¿òËî õù± ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±ËðõþÎß±òÝ ð±¿õ õMõÉ ¿õø¸Ëûþ Ûý× üÑõ±ðÂóSÎß±òÝ ¿ò}Âûþî± õ± ð±¿ûþ Q õýò ßÂËõþ ò±/
 üîÂßÂÏÇßÂõþí  ¿õ:¿l 
 fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜«‡±ø˘  fl¬˜« ‡±ø˘ 
 ı±øh¬ › Êø˜ 
 ø˙é±  ø˙é±  ø˙é± 
Âóh±Ëî ä±ý×Âóh±Ëî ä±ý×
 ø‰¬øfl¬»¸±  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
¬Û±S ‰¬±˝◊
 ˆ¬±h¬± ì  ˘œÊ 
 ¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô±ò ßÂò 
92327 90070
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
¬¿ ˙Ǭı˛ ‰¬SêıM«   œ 
 ßÂùß±î±õþ ¦¤ò±÷ñòÉÎæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±é ݠý™¦¸Ëõþ౿õ𠕦¤íÇ Âóðß Û¶±l— ›¶¿î ý×Ñõþ ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8ÛõÑ 19 - 25 õþà ÷±ùð±ûþ ëÂ× ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ ¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ð¿Âí± 501 é±ß±/ Îô±ò Ð94341 39871/ Ûå±h±10-18 Ý 26-01 õþàÂóÓ  õÇ  ëÂ× ðûþ õþ ±æÂóÅ  õþ, ÷ñÉ÷áè ±÷ •ÂóÓ  õDZäÂù— ßÂùß±î±-129 ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7 é±/ Îô±ò •033—25268652/
 Î¬– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ 
 ÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþÎæɱ¿îÂÇ¿õð ëÂ×Â󿦚îÂï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþ õþ ¿õ,Îü±÷, ÷¼ù Ý õÅ ñõ±õþ•üß±ù 11 é± ÎïËß ügÂɱ6 é± ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 502 é±ß±/ Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±, Îô±ò Ð 257434/ Ûà±Ëò ¿êÂߊ¿æ, ߊ¿‡Â Û¶dî ßÂõþ ± ýûþ/
 ø‰¬øfl¬»¸± 
 ÷±S 5 ÷±Ëü Îû Îß±Ëò±  ß¿¥ó¿é¿éÂö ÂóõþÏ±ûþ
MATHS
 -Û ð ßÂËõþÎî±ù± ýûþ¼
 òîÅ Âò õɱä q 
JAN-2014
 æûþ™Là ð±ü 
90021 88712
CLSFD 1456
/aamader /aamadermalda
Œ|øÌıX¬ øı:±¬ÛÚ  ˜±S 45 Ȭ±fl¬± õ∂øÓ¬ ˘±˝◊ Ú 
 õÉ¿MáîÂ, Õõ±¿í¿æÉßÂ Ý Æõõ±¿ýßÂ
ENGLISH TUTION
For H.S
(W.B.C.H.S/ ICSC/CBSC),
English
(Hons./ Elect.),
M.A
(Regular & Dis-tance). Students for :GBU, NSOU,IGNOU, BU,Kalyani & Bha-galpur University).
Ph. 94343 23454
 ı˝◊ √õ∂fl¬±À˙ ˝◊ BÂ≈  fl¬
ŒÊ˘±ı˛ fl¬øı ›  ¸±ø˝øÓ¬…fl¬·Ì 
03512 220522Œ|øÌıX¬
 øı:±¬ÛÚ 
2 ¿é ¿õ:±ÂóËòõþ
 ü±Ëï
1 ¿é ¿õò±÷ÓËùÉ 
CLSFD 1424CLSFD 1473CLSFD ANICLSFD 1474CLSFD 1472
 Š¿ðõþ ±÷ Î÷±õ±ý× ù ›   −±æ±,
Ûò. Ûü. Îõþ ±ë ¿¦šî 443Φ¨±ûþ ±õþ ¿ôÂé Îú±÷ üË÷î ¿ZîÂù õ±¿h ¿õSûþ/Îû±á±Ëû±á  9434245369
 ı±øh¬ › Êø˜ 
Îò±¿éü 
 ü÷™¦¸  ÎßÂf, õþ±æÉ Ý Îõüõþ ß±¿õþ Õ¿ôüËðõþ Õõáî  ßÂõþ± ýËBå Îû
 Net club
Û
Computer 
 Ý
Com- puter 
 ü±÷áèÏ ûï±
Desktop, Laptop, Printers
 ý×îÂɱ¿ð 
DGSND
•üõþß±õþ ¿òñDZ¿õþî ÷ÓùÉ—ðËõþ ¿õSûþ ßÂõþ ± ýûþ/ Îû±á±Ëû±á -
Net Club
, Raj HotelMore, Malda 732101. Ph. 03512 221612,Fax - 273108
 Advt.
 ¿ëÂæ±ý×ò±õþ
 ý× ù±ü˦†˜ éÂõþ“ Îß±Ëõþù“ ¿ôèÂ-  ýɱ`Â, ôÂËé±úÂó ý× îÂɱ¿ð  Õɱ¿›   −ËßÂúËò ðÂÂóÅ  ø¸ “÷¿ýù± ¿ëÂæ±ý×ò±õþ ä±ý×/ Îô±õþ ß±ù±õþ ÕôÂËüËéÂõþ æòÉ æõ Æî¿õþ õþ Õ¿öÂ:î±ü¥ói§ õɱ¿M Õáè ±¿ñß±õþ Âó±Ëõò/ ¿ú±áîÂÎû±áÉî± áè ±æÅ  ËûþéÂ/ óËðõþ ò±÷ ëÂ× Ë{¡ à ßÂËõþ å¿õ  Ý õ±Ëûþ ±ë±é±üý 7 ¿ðËòõþ ÷ËñÉ Õ±Ëõðò ßÂò
aamadermalda@gmail.com
  fl   ¬  ˜   « ‡  ±  ø    ˘
RENT IN KOLKATA
Well furnished 2 BHK Flat available for Rentat Kestopur, Kolkata.Contact 99321 06530
Ûß¿é òîÅÂò Îõþ©†Å  ËõþËKéÂ
 ä±ý× ¿òæ õþ ±i§±æ±ò± ð ßÅÂßÂÛ¶Ëûþ±æò/ Îû±á±Ëû±á 78721 85565
 E±ý× ö±õþ ä±ý×
 Õ¿öÂ:, öÂ^, ò¥Ú 35 ÷ËñÉ E±ý×ö±ä±ý×/ õÉõü±ûþÏõþÛ¶±ý×ËöÂé ß±õþ/ Îõò 4-5 ý±æ±õþ/ õ±ý×ß ä±ù±Ëî æ±òËù Õá豿ñß±õþ/94341 86220
 ÷±ùð± üõÇ÷/ù±Âó{¡ÏËîÂ
ï±Ëòõþ ¿òßÂé ձh±ý× ß±ê± æ¿÷õþ ëÂ×Âóõþ õüõ±ü ßÂõþ±õþ ëÂ×ÂóûÅM æ±ûþá± üË÷î õ±¿h ¿õSûþ 91972 03741“97334 08451
2
+
1
 ÷±ùð± úýËõþ 3 ß±ê± æ¿÷õþ ëÂ×ÂóõþÎð±îÂù± õ±¿h ¿õSûþ/ ð±ù±ù ¿ò©xËûþ ±æò/ üQõþ üõþ ±ü¿õþÎû±á±Ëû±á ßÂò 
96790 24978
 Õ±Âó¿ò ¿ß Âóɱõþ ±ù±ý× ¿üü 
 õ±ú±õþÏ¿õþß ÕÂ÷î±ûþ öÅÂáËåò/ öÅ ÂÒ¿h õ±hÂËå, ýÒ±éÅ ÂËîÂ, Îß±÷Ëõþ, æËûþËKé õɱï±/ õ±¿hÂËî ¿áËûþÎû±á±üËòõþ ÷±ñÉË÷ üŦš  ßÂËõþ Îî±ù± ýûþ/ 9735879263
PRIVATE TUTION
For VI-X, ScienceGroup, ENGLISH &BENGALI MEDIUM,H.S (CHEM/ BIO).M 96144 18289
CLSFD 1465
‘... Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’ ¿òûþ¿÷î ý±Ëî ò± ÎÂóËù Õ¿öÂËû±á æ±ò±ò Ûý× ò¥¤Ëõþ
03512
 220522
 ó¿Sß± Û¶¿î ÷±Ëüý× ¿òûþ ¿÷î Û¶ß±¿úî ýûþ/ Õ±Âóò±õþ Îóó±õþ ýß±õþõgÅ Âõþ ß±å ÎïËß ÎäÂËûþ ¿òËî öÅ ÂùËõò ò±
CLSFD 1470
 üÅ|Ï, ÛßÂ÷±S ßÂòɱ, 25
 õåõþ, ¦Å¨ù ¿ú¿Âß±,Îðõ±õþÏáí Âó±SÏõþ æòÉ õè±pí õþ±æÉ“ ÎßÂf  üõþß±¿õþ üÅ  ðúÇ  ò Âó±S ä±ý×/  ÷±ùð± ÕáèáíÉ/Îû±á±Ëû±á  9851612534/ üËgÂÉ 7é± ÎïËßÂ9é±/
Îü±÷õ±õþ
3 ÷±äÇ Â2014
 
3
Îü±÷õ±õþ
3 ÷±äÇ 2014Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->