Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
stiinta-solului_2009_2

stiinta-solului_2009_2

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Zaqwsxcde Zxcvbnm

More info:

Published by: Zaqwsxcde Zxcvbnm on Mar 02, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2014

pdf

text

original

 
 T I I N
#
 A S O L U L U I
REVIST
 
 A SOCIET
 #
II NA
#
IONALEROMÂNE PENTRU
$
TIIN
#
 A SOLULUI
Seria a III-a
S O I L S C I E N C E
JOURNAL OF THE ROMANIANNATIONAL SOCIETY OF SOIL SCIENCE
22009, vol. XLIII
 
3
$
TIIN
#
 A SOLULUI nr. 2, 2009, vol. XLIII
2
$
TIIN
#
 A SOLULUI nr. 2, 2009, vol. XLIII
Editura SOLNESSISSN 0585-3052Tipar executat la U.R.C. XEDOS S.R.L.
CEA DE A XIX-A CONFERIN
#$
 NA
#
IONAL
$
A SNRSSEVALUAREA
I UTILIZAREA RESURSELOR DESOL, PROTEC
#
IA MEDIULUI
I DEZVOLTAREARURAL
$
 ÎN REGIUNEA DE NORD-EST A ROMÂNIEIIA
I, 23-29 AUGUST, 2009
V. MOCAPre
'
edinte Filiala SNRSS – Ia
'
iUniversitatea de
tiin
)
e Agricole
'
i Medicin
*
 Veterinar 
*
,„Ion Ionescu de la Brad” – Ia
'
i
Conferin
'
a Na
'
ional
(
 de
$
tiin
'
a Solului cu participare interna
'
ional
(
,care s-a desf 
(*
urat, la
Ia
'
i,
 în perioada
23-29 august 2009,
 sub egida
Societ
*)
ii Na
)
ionale Române pentru
tiin
)
a Solului
, cu sprijinul direct
*
i nemijlocit al institu
'
iilor de înv
('(
mânt superior, de cercetare
*
tiin
'
ific
(*
i de produc
'
ie, a constituit un bun prilej de analiz
(
 
*
i dezbatere aproblemelor actuale ale solului, sub multiplele sale aspecte, în vedereaelabor 
(
rii unor strategii
*
i politici agrare viabile.Organizarea Conferin
'
ei Na
'
ionale a SNRSS de la Ia
*
i, a fosthot
(
rât
(
 la conferin
'
a anterioar 
(
, care a avut loc în anul 2006 la Cluj-Napoca, în cadrul c
(
reia au fost alese
*
i validate persoanele cu func
'
iide execu
'
ie, pentru un mandat de trei ani. Responsabilitatea organiz
(
riicelei de a XIX-a Conferin
'
e Na
'
ionale pentru
$
tiin
'
a Solului a fost atribuit
(
Filialei Ia
*
i a SNRSS, prin urm
(
toarele func
'
ii executive:
prof. univ. dr.Gerard Jit
*
reanu
 – pre
*
edinte executiv SNRSS; Universitatea de
$
tiin
'
e Agricole
*
i Medicin
(
 Veterinar 
(
 „
Ion Ionescu de la Brad 
”, Ia
*
i;
prof. univ.dr. Constantin Rusu
 – vicepre
*
edinte executiv SNRSS, Universitatea
 Alexandru Ioan Cuza
Ia
*
i, Facultatea de Geografie
*
i Geologie;
prof.
$
TIIN
#
 A SOLULUI SOIL SCIENCE2009, XLIII, NR. 2, P. 3-12
 
5
$
TIIN
#
 A SOLULUI nr. 2, 2009, vol. XLIII
4
$
TIIN
#
 A SOLULUI nr. 2, 2009, vol. XLIII
univ. dr. Valeriu Moca
 – pre
*
edinte Filiala SNRSS Ia
*
i. În calendarul de desf 
(*
urare a conferin
'
elor na
'
ionale ale SNRSS,care au fost organizate, în mod obi
*
nuit, la un interval de trei ani, începând cu edi
'
ia inaugural
(
 din anul 1961
*
i pân
(
 în prezent, municipiulIa
*
i a mai organizat edi
'
ia a VII-a din anul 1970.Pe lâng
(
 SNRSS, organizatorii conferin
'
ei au fost: Universitatea de
$
tiin
'
e Agricole
*
i Medicin
(
 Veterinar 
(
 „
Ion Ionescu de la Brad 
” din Ia
*
i,Universitatea „
 Alexandru Ioan Cuza
” Ia
*
i, Institutul Na
'
ional de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie
*
i Protec
'
ia Mediului – ICPABucure
*
ti, Oficiile Jude
'
ene pentru Pedologie
*
i Agrochimie, Ia
*
i, Vaslui,Neam
'
 
*
i Suceava, Academia Român
(
 – Filiala Ia
*
i, Academia de
$
tiin
'
e Agricole
*
i Silvice – Filiala Ia
*
i. Totodat
(
 au fost incluse în activitateaorganizatoric
(
 
*
i unele organisme
*
i institu
'
ii din jude
'
ele unde s-audesf 
(*
urat aplica
'
iile de teren: Consiliile Jude
'
ene, Direc
'
iile pentru Agricultur 
(
 
*
i Dezvoltare Rural
(
, Direc
'
iile Silvice
*
i altele.Manifestarea
*
tiin
'
ific
(
 care s-a desf 
(*
urat la Ia
*
i, sub înaltulpatronaj al Societ
('
ii Na
'
ionale Române pentru
$
tiin
'
a Solului a fostcofinan
'
at
(
 de c
(
tre Ministerul Educa
'
iei, Cercet
(
rii
*
i Inov
(
rii, prin Autoritatea Na
'
ional
(
 pentru Cercetare
$
tiin
'
ific
(
. Edi
'
ia a XIX-a aConferin
'
ei Na
'
ionale pentru
$
tiin
'
a Solului a fost sprijinit
(
 atât în cadruldesf 
(*
ur 
(
rii lucr 
(
rilor de la Ia
*
i, cât
*
i al aplica
'
iilor de teren din jude
'
eleorganizatoare de o serie de societ
('
i comerciale
*
i alte unit
('
i, din carese men
'
ioneaz
(
:
Eijkelkamp Agrisearch Equipment 
,
S.C. Cotnari S.A
.,
S.C. Comcereal S.A
. Vaslui,
S.C. Starsem S.A.
 V
(
leni-Girov,
BazaHipic 
 – Piatra Neam
'
,
OAT Farm
Sp
(
t
(
re
*
ti.Conferin
'
a SNRSS din anul 2009 a fost adus
(
 la cuno
*
tin
'
acomunit
('
ii mondiale a speciali
*
tilor în
$
tiin
'
a Solului prin Buletinul UniuniiInterna
'
ionale a Societ
('
ilor de
$
tiin
'
a Solului, pe anul 2008, iar pe planna
'
ional prin Buletinul Informativ nr. 16/2008 al SNRSS.Prin adoptarea temei conferin
'
ei cu denumirea „
Evaluarea
utilizarea resurselor de sol, protec 
ia mediului
i dezvoltarea rural 
$
în Regiunea de Nord - Est a României” 
, organizatorii
*
i-au propusanaliza unui spectru larg al problemelor cu care se confrunt
(
 
„solul”
 încontextul actual „
agricultur 
$
 
i dezvoltare durabil 
$
*
i, respectiv,
protec 
ia mediului, organizarea
i amenajarea teritoriulu
”.Regiunea de dezvoltare de Nord - Est a României cuprinde arealuladministrativ-teritorial a celor
*
ase jude
'
e componente: Bac
(
u, Vaslui,Ia
*
i, Neam
'
, Suceava
*
i Boto
*
ani, grupate în partea central nordic
(
 aprovinciei istorice, Moldova. Prin m
(
rimea suprafe
'
ei actuale care estede
36.850 km
2
, ceea ce reprezint
(
 
15,46%
 din teritoriul României,regiunea de Nord - Est este cea mai extins
(
 din cele opt regiuni dedezvoltare.Popula
'
ia din Regiunea de Nord - Est este relativ numeroas
(
, fiindla nivelul anului 2005 de
3.734.546 locuitori,
ceea ce a reprezentat opondere de
17,25%
 din popula
'
ia României. Densitatea popula
'
iei a fostde
101,3 locuitori/km
2
,
care a dep
(*
it
 
media pe
'
ar 
(
. Distribu
'
ialocuitorilor din aceast
(
 regiune, a indicat predominarea mediului rural cuo reparti
'
ie de
56,6%,
 în raport cu media pe
'
ar 
(
 care a fost de
45,1%.
Nivelul dezvolt
(
rii economice este modest, fiind situat
(
 pe ultimulloc, între cele opt regiuni ale României,
*
i printre ultimele din UniuneaEuropean
(
, pe baza atest
(
rii indicatorilor socio-economici.Dezvoltarea economic
(
 a regiunii de Nord - Est impune luarea înconsiderare a unor alternative viabile, având în vedere infrastructuramodest
(
 
*
i o popula
'
ie preponderent rural
(
. Dintre prognozele posibile,se men
'
ioneaz
(
 valorificarea tradi
'
iei, reabilitarea mediului, utilizarea judicioas
(
 a resurselor
*
i p
(
strarea echilibrului cadrului natural.Pentru edi
'
ia din acest an, a fost supus analizei
*
i dezbaterii
*
tiin
'
ifice, teritoriul aferent Regiunii de Dezvoltare de Nord - Est aRomâniei, fiind considerat
(
 cea mai s
(
rac
(
 din punct de vedere socio-economic, dar care dispune de o resurs
(
 de sol cu un poten
'
ial defertilitate valoros îns
(
 insuficient
*
i incorect valorificat. În vederea realiz
(
rii activit
('
ilor de teren, organizatorii au preg
(
tit
Ghidul aplica 
iilor celei de a XIX-a Conferin 
e N
ionale pentru 
tiin 
a Solului 
”, (ISBN 978-973-147-045-0), Editura „
Ion Ionescu de laBrad 
”, 550 p., structurat în dou
(
 volume:
Vol. I –
Cadru general
i resurse 
 (ISBN 978-973-147-046-7) 308p., cu urm
(
toarele capitole: Cadrul natural, cu o ponderesuplimentar 
(
 pentru înveli
*
ul de sol; Resursele funciare
*
iagricultura; Starea actual
(
 a ecosistemelor forestiere; Calitatea
*
iprotec
'
ia mediului; Educa
'
ie, înv
('(
mânt
*
i cercetare; Trasee
*
iobiective turistice; Starea economico-social
(
 a regiunii de Nord -Est a României. Prezent
*
i perspective.
Vol. II –
Prezentarea traseelor
i a profilelor de sol 
 (ISBN 978-973-147-046-4), 242 p., a cuprins: Traseele aplica
'
iilor de teren;Metode folosite în descrierea profilelor, recoltarea probelor de sol
*
i cercetarea analitic
(
 a solurilor; Glosar de termeni micromorfo-logici; Descrierea profilelor de sol (încadrarea taxonomic
(
 
*
icartografic
(
, condi
'
ii pedogenetice, caracterizare morfologic
(
 
*
imicromorfologic
(
, însu
*
iri fizice
*
i chimice, microelemente,analiz
(
 microbiologic
(
, note de bonitare).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->