Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 903, 27.2.2014]

Slobodna Bosna [broj 903, 27.2.2014]

Ratings: (0)|Views: 86 |Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 903, 27.2.2014]
Slobodna Bosna [broj 903, 27.2.2014]

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 02, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

 
EVO BANKE, CIGANE MOJ: ZLATKO BAR[ ZA SB
www.slobodna-bosna.ba
KO ]EKOGA?
Tu`iteljstvo BiH izdalo nalog za otvaranje istraga protivdirektora SIPA-e Gorana Zupca i njegovog pomo}nika An|elka Hrgi}a
POLICIJSKI SAT
DRAGAN LUKA^ I GORAN ZUBAC
 
OLAKO OBE]ANA BRZINA
NEIZVJESNA SMJENA MINISTRARADON^I]A
Iz pouzdanih izvora Slobodna Bosnadoznaje da poslanici SNSD-a ne}ebezuvjetno glasati za smjenu ministraFahrudina Radon~i}a i da }e zauzvrattra`iti ozbiljne ustupke bo{nja~ke strane
SIPA POD ISTRAGOMTU@ITELJSTVA BiH
NEKA SE PRIPREME ZUBAC IHRGI]
Otvaranje istrage u Tu`iteljstvu BiH protivdirektora SIPA-e GORANA ZUPCA injegovog pomo}nika za Kriminalisti~ko-istra`ni odjel AN\ELKA HRGI]A silno jeuzdrmalo policijski dvojac koji dvije godine,bez ikakve kontrole, rukovodi najva`nijomdr`avnom sigurnosnom agencijom: Zubac jeosumnji~en zbog nesavjesnog rada u slu`bi,Hrgi}je pod istragom za ratne zlo~ine
EVO BANKE, CIGANE MOJ
[VICARCI
I OSTALI
Direktor federalne Agencije za bankarstvou razgovoru za „SB“ odgovara kako su seta finansijska institucija i on osobno na{lina udaru „ogor~enih gra|ana“
ZAKON O VOJNIM PENZIONERIMA
FEDERALNA VLADA PREVARILA MMF
Kada je pro{le godine na prijedlog VladeFederacije BiH, a pod pritiskom MMF-a iSvjetske banke, usvojen Zakon o povoljnijimmirovinama branitelja o~ekivalo se da }enova zakonska rje{enja zna~ajno smanjitiizdvajanja za bora~ku populaciju: prvera~unice,me|utim, pokazuju da odnajavljenih u{teda ne}e biti ni{ta, jer }e uizbornoj godini pravo na prijevremene penzijeste}i vi{e od 10.000 novih vojnih penzionera
ME\UNARODNA ZAJEDNICA
NEMO] ILI NEZNANJE?
Me|unarodna zajednica u Bosni iHercegovini odavno je postala dio problemaa ne rje{enja, a dokaz za to je izgubljenostkoju su pokazali u trenutku kada su po~eliprotesti i kada su po~eli slati opre~neporuke prema javnosti; u nesnala`enju suse ponovo okrenuli prema ovda{njimpoliti~arima ponudiv{i im tako ustvari jo{ jednom mogu}nost da pro|u neka`njeno
SVE DODIKOVE PROVODAD@IJE
LOBIRANJE DO POSLJEDNJE PARE
Susret Milorada Dodika sa VojislavomKo{tunicom u Andri}gradu opozicija u RS-utuma~i kao utjehu nakon {to su Dodikupropale sve veze koje su ga trebale pomiritisa Aleksandrom Vu~i}em;na{a novinarkaotkriva koga je sve Dodik anga`ovao da gapomiri sa Vu~i}em, koliko je platio svojelobiste i koliko je taj anga`man bio uspje{an
DA^I]EV [EF KABINETARAZBIJA “NARKODR@AVU”
SRBIJA U
BANANI
Slu~aj “[ari}“ , odnosno istraga koja sevodi protiv odbjeglog balkanskog narko-bosa DARKA [ARI]A u Srbiji je aktuelizo-van saslu{anjem BRANKA LAZAREVI]A
,
biv{eg {efa kabineta ministra policijeiaktuelnog premijera IVICE DA^I]A, koji jeotkriokontakte vrha policije sa~lanovinanajja~eg narkoklana na Balkanu;na{anovinarka pi{e o posljedicama afere kojaovih dana potresa Srbiju
FELJTON
ISTINA O SLOVENSKO-SRPSKOMPAKTU PROTIV SFRJ
Ugledni slovena~ki novinar Bla` Zgagaistra`io je potpuno nepoznate, dugo~uvane tajne o pregovorima slovena~kog isrbijanskog dr`avnog vrha neposrednouo~i raspada SFR Jugoslavije; “SB” }e udva nastavka objaviti ovaj intrigantni novi -nar ski rad koji je i prije publiciranja nai{aona burne reakcije glavnih aktera ovihdogovora, prije svih biv{eg predsjednikaSlovenije MILANA KU^ANA
27.2.2014.
I
SLOBODN BOSN
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nidžara AHMETA[EVI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d. 137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
1216202440283236
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->