Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Documente necesare infiintare SRL-D

Documente necesare infiintare SRL-D

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Kamy Carmen
Documente necesare infiintare SRL-D
Documente necesare infiintare SRL-D

More info:

Published by: Kamy Carmen on Mar 04, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

 
NR. l bis Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comer
ţ
ului, înregistrarea fiscal
ă
 
ş
i autorizarea func
ţ
ion
ă
rii societ
ăţ
ilor cu r
ă
spundere limitat
ă
 – debutant (S.R.L: - D)
1
:
1.
 
Cererea de înregistrare (original);
2.
 
Dovada verific
ă
rii disponibilit
ăţ
ii
ş
i rezerv
ă
rii firmei (original);
3.
 
Dac
ă
 este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prev
ă
zut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicat
ă
, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare (original);
4.
 
Actul constitutiv (original);
5.
 
Documentul care atest
ă
 dreptul de folosin
ţă
 asupra spa
ţ
iului cu destina
ţ
ie de sediu social, înregistrat la administra
ţ
ia financiar 
ă
 în circumscrip
ţ
ia c
ă
reia se situeaz
ă
 imobilul cu destina
ţ
ie de sediu social;
6.
 
Certificatul emis de administra
ţ
ia financiar 
ă
 competent
ă
, care certific
ă
 faptul c
ă
 pentru imobilul cu destina
ţ
ie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atest
ă
 înstr 
ă
inarea dreptului de folosin
ţă
 asupra aceluia
ş
i imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
7.
 
Declara
ţ
ia pe propria r 
ă
spundere în form
ă
 autentic
ă
 privind respectarea condi
ţ
iilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7 rezult
ă
 c
ă
 sunt deja înregistrate la administra
ţ
ia financiar 
ă
 alte documente care atest
ă
 înstr 
ă
inarea dreptului de folosin
ţă
 asupra aceluia
ş
i imobil cu destina
ţ
ie de sediu social;
8.
 
Dac
ă
 este cazul, avizul
 
 privind schimbarea destina
ţ
iei imobilelor colective cu regim de locuin
ţă
, prev
ă
zut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
9.
 
Dovezile privind efectuarea v
ă
rs
ă
mintelor aporturilor subscrise de asocia
ţ
i la capitalul social (copii);
10.
 
Actele privind proprietatea pentru aporturile în natur 
ă
 subscrise
ş
i v
ă
rsate la constituire; în cazul în care  printre acestea se afla
ş
i imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
11.
 
Declara
ţ
iile date pe propria r 
ă
spundere, dup
ă
 caz, de c
ă
tre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numit
ă
 administrator sau cenzor, din care s
ă
 rezulte c
ă
 îndeplinesc condi
ţ
iile legale pentru de
ţ
inerea acestor calit
ăţ
i (original);
12.
 
Declara
ţ
iile date pe propria r 
ă
spundere de c
ă
tre fondatori, din care s
ă
 rezulte c
ă
, anterior datei înmatricul
ă
rii societ
ăţ
ii în registrul comer 
ţ
ului nu a mai de
ţ
inut
ş
i nu de
ţ
ine calitatea de ac
ţ
ionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spa
ţ
iul economic european (original);
13.
 
Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
14.
 
Specimenele de semn
ă
tur 
ă
 ale reprezentan
ţ
ilor societ
ăţ
ii (original);
15.
 
Certificatele de cazier fiscal pentru asocia
ţ
ii sau reprezentan
ţ
ii legali ai societ
ăţ
ii comerciale, care au domiciliul/ re
ş
edin
ţ
a/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice str 
ă
ine, care au aceast
ă
 calitate
ş
i sunt înregistrate fiscal în România sau, dup
ă
 caz, declara
ţ
ia autentic
ă
 pe propria r 
ă
spundere a  persoanei fizice cet
ăţ
ean str 
ă
in în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice str 
ă
ine care nu este înregistrat
ă
 fiscal în România din care s
ă
 rezulte c
ă
 nu are datorii fiscale, în original
ş
i, dup
ă
 caz, traducerea realizat
ă
 de un traduc
ă
tor autorizat a c
ă
rui semn
ă
tur 
ă
 s
ă
 fie legalizat
ă
 de un notar public;
16.
 
Declara
ţ
ia-tip pe propria r 
ă
spundere semnat
ă
 de asocia
ţ
i sau de administratori din care s
ă
 rezulte, dup
ă
 caz, c
ă
 persoana juridic
ă
 îndepline
ş
te condi
ţ
iile de func
ţ
ionare prev
ă
zute de legisla
ţ
ia specific
ă
 în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protec
ţ
iei mediului
ş
i protec
ţ
iei muncii pentru activit
ăţ
ile precizate în declara
ţ
ia-tip (model 2 - original).
17.
 
Dac
ă
 este cazul: - avizele prealabile prev
ă
zute de legile speciale (copie); - împuternicire special
ă
 (în form
ă
 autentic
ă
), avoca
ţ
ial
ă
 sau delega
ţ
ie pentru persoanele desemnate s
ă
 îndeplineasc
ă
 formalit
ăţ
ile legale (original).
NOT
Ă
:
Potrivit O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiin
ţă
rii
ş
i dezvolt
ă
rii microîntrepriunderilor de c
ă
tre întreprinz
ă
torii tineri, acestea pot fi înfiin
ţ
ate de
întreprinz 
ă
tori cu capacitate de exerci 
 ţ 
iu deplin
ă
 , care îndeplinesc urm
ă
toarele condi 
 ţ 
ii 
: 1.
 
are capacitate juridic
ă
 deplin
ă
 de exerci
ţ
iu, are vârsta de pân
ă
 la 35 de ani, împlini
ţ
i cel mai târziu în ziua înregistr 
ă
rii cererii de înmatriculare a societ
ăţ
ii cu r 
ă
spundere limitat
ă
 in Registrul Comer 
ţ
ului; 2.
 
anterior datei înmatricul
ă
rii societ
ăţ
ii în Registrul Comer 
ţ
ului nu a mai de
ţ
inut
ş
i nu de
ţ
ine calitatea de ac
ţ
ionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în
1
 Prezentul flutura
ş
 constituie un ghid general pentru informarea comercian
ţ
ilor în leg
ă
tur 
ă
 cu obliga
ţ
iile ce le revin pentru îndeplinirea formalit
ăţ
ilor legale, în vederea efectu
ă
rii înregistr 
ă
rilor în registrul comer 
ţ
ului
ş
i/sau autorizarea func
ţ
ion
ă
rii în baza declara
ţ
iilor tip pe propria r 
ă
spundere.
 
spa
ţ
iul economic european; 3.
 
înfiin
ţ
eaz
ă
 pentru prima dat
ă
 o societate comercial
ă
 cu
ă
spundere limitat
ă
 în condi
ţ
iile Legii nr. 31/1990, republicat
ă
, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, privind societ
ăţ
ile comerciale
ş
i ale  prezentei ordonan
ţ
e de urgen
ţă
; 4.
 
declar 
ă
 pe propria r 
ă
spundere, sub sanc
ţ
iunea legii penale pentru declara
ţ
ii mincinoase, c
ă
 îndepline
ş
te condi
ţ
iile prev
ă
zute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comer 
ţ
ului odat
ă
 cu cererea de înmatriculare a societ
ăţ
ii.
 
 Societatea înfiin
 ţ 
at 
ă
 trebuie s
ă
 îndeplineasc
ă
 urm
ă
toarele condi 
 ţ 
ii:
Pentru încadrarea în Program, microîntreprinderea înfiin
ţ
at
ă
 de întreprinz
ă
torul debutant trebuie s
ă
 îndeplineasc
ă
 cumulativ urm
ă
toarele condi
ţ
ii: 1.
 
este societate comercial
ă
 cu
ă
spundere limitat
ă
 (SRL), care func
ţ
ioneaz
ă
 pe durat
ă
 nedeterminat
ă
, în condi
ţ
iile Legii nr. 31/1990 privind societ
ăţ
ile comerciale, republicat
ă
, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare; 2.
 
se încadreaz
ă
 în categoria microîntreprinderilor în condi
ţ
iile Legii nr. 346/2004, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, privind stimularea înfiin
ţă
rii
ş
i dezvolt
ă
rii întreprinderilor mici
ş
i mijlocii
ş
i ale  prezentei ordonan
ţ
e de urgen
ţă
; 3.
 
este înfiin
ţ
at
ă
 de un întreprinz
ă
tor debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinz
ă
tori debutan
ţ
i asocia
ţ
i. Condi
ţ
iile pentru întreprinz
ă
torul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asocia
ţ
i; 4.
 
este administrat
ă
 de asociatul unic, sau de unul sau mai mul
ţ
i administratori dintre asocia
ţ
i; 5.
 
are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prev
ă
zute de clasificarea activit
ăţ
ilor din economia na
ţ
ionala în vigoare (CAEN Rev 2). În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societ
ăţ
ii urm
ă
toarele: intermedieri financiare
ş
i asigur 
ă
ri, tranzac
ţ
ii imobiliare, activit
ăţ
i de jocuri de noroc
ş
i pariuri, produc
ţ
ie sau comercializare de armament, muni
ţ
ii, explozibili, tutun, alcool, substan
ţ
e aflate sub control na
ţ
ional, plante, substan
ţ
e
ş
i preparate stupefiante
ş
i psihotrope, precum
ş
i activit
ăţ
ile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
 Activit 
ăţ 
ile interzise se încadreaz 
ă
 în urm
ă
toarele grupe
ş
i clase CAEN Rev. 2:
a)
 
intermedieri financiare
ş
i asigur 
ă
ri (CAEN Rev. 2 - 641, 642, 643, 649, 651,652, 653, 661, 662, 663)  b)
 
tranzac
ţ
ii imobiliare (CAEN Rev. 2 - 681, 682, 683) c)
 
activit
ăţ
i de jocuri de noroc
ş
i pariuri (CAEN Rev. 2 - 920) d)
 
 produc
ţ
ie sau comercializare de armament, muni
ţ
ii, explozibili, tutun, alcool, substan
ţ
e aflate sub control na
ţ
ional, plante, substan
ţ
e
ş
i preparate stupefiante
ş
i psihotrope (CAEN Rev. 2 - 110 (cu excep
ţ
ia clasei 1107), 120, 254, 2051, 4635, 4725, 4726) Activit
ăţ
ile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, conform art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, sunt urm
ă
toarele: a)
 
activit
ăţ
i de pescuit
ş
i acvacultur 
ă
, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 (CAEN Rev. 2 - 031, 032);  b)
 
activit
ăţ
i legate de produc
ţ
ia primar 
ă
 a produselor agricole a
ş
a cum sunt enumerate în anexa
 
1 la Tratatul de instituire a Comunit
ăţ
ii Europene (CAEN Rev. 2 – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017) c)
 
ajutoarele destinate agen
ţ
ilor economici care activeaz
ă
 în sectorul carbonifer, a
ş
a cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria c
ă
rbunelui (CAEN Rev.2 - 051, 052).
 
În cazul societ
ăţ
ilor cu r 
ă
spundere limitat
ă
 constituite cu asociat unic dac
ă
 exist
ă
 aporturi în natur 
ă
 se solicit
ă
, în prealabil, numirea de c
ă
tre directorul oficiului registrului comer 
ţ
ului de pe lâng
ă
 tribunal
ş
i/sau persoana sau  persoanele desemnate a unui expert contabil pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la oficiul registrului comer 
ţ
ului.
 
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicat
ă
, astfel cum a fost modificat
ă
  prin O.U.G. nr. 54/2010 privind unele m
ă
suri pentru combaterea evaziunii fiscale, la acela
ş
i sediu vor putea func
ţ
iona mai multe societ
ăţ
i numai dac
ă
 imobilul, prin structura lui, permite func
ţ
ionarea mai multor societ
ăţ
i în înc
ă
 peri diferite sau în spa
ţ
ii distinct partajate. Num
ă
rul societ
ăţ
ilor comerciale ce func
ţ
ioneaz
ă
 într-un imobil nu  poate dep
ăş
i num
ă
rul de înc
ă
 peri sau spa
ţ
ii distincte ob
ţ
inute prin partajare.
 Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semn
ă
tur 
ă
, cu men
ţ
ionarea în clar a numelui, de c
ă
tre persoanele care, potrivit legii, pot întocmi
ş
i semna cererea.
 
Solu
ţ
ionarea cererii revine în competen
ţ
a
directorului oficiului registrului comer 
ţ
ului de pe lâng
ă
 tribunal
ş
i/sau persoanei sau persoanelor desemnate
 care poate/pot dispune administrarea
ş
i a altor acte doveditoare

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->