Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
76Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
INOVACIJE U BANKARSTVU SRBIJE-USVAJANJE SAVREMENOG EVROPSKOG NAČINA POSLOVANJADragan%20M[1].%20tnk3%20008

INOVACIJE U BANKARSTVU SRBIJE-USVAJANJE SAVREMENOG EVROPSKOG NAČINA POSLOVANJADragan%20M[1].%20tnk3%20008

Ratings: (0)|Views: 4,687 |Likes:
Published by draganmomirovic3608

More info:

Published by: draganmomirovic3608 on Oct 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

 
Dr Dragan
 
M. Momirović 
„Autopromet“ a.d. Niš
 
Časopis Tržištenovac, kapital Privredna komora srbije 16.7.2008
INOVACIJE U BANKARSTVU SRBIJE-USVAJANJE SAVREMENOGEVROPSKOG NAČINA POSLOVANJABANKING INOVATIONS IN SERBIA – ADOPTING THE MODERNEUROPEAN WAY OF CONDUCTING BUSINESS
„Nijedna banka ne može biti ostrvo: Stupite na globalnu scenu pre nego se globalizacija pozabavi vama“
 Rezime:
U radu se tretira problematika vezana za ulogu i značaj globalizacije, koja je na početku 21. veka duboko uticala na bankarstvo, političkim, ekonomskim, tehnološkim idemografskim promenama. Bankarstvo, danas, u ekonomski razvijenim zemljama i zemljamau tranziciji razvija nove proizvode i usluge uz pomoć računarskih mreža, čime su pomerenevremenske i prostorne granice tradicionalnog bankarstva, i čime se bitno utiče na olakšanjei ubrzanje transfera novčanih sredstava. Cilj rada je da ukaže da tehnologizacija iautomatizacija bankarskog sektora dovodi do revolucionarnih bankarskih inovacija,odnosno, širokog asortimana novih proizvoda i usluga koji su direktno dostupni klijentima. Implementacija najnovijih dostignuća informatičko-kompjuterske i telekomunikacionetehnologije u informacione bankarske sisteme uslovila je aplikaciju savremenih i modernih sistema plaćanja, poput: samouslužnog bankarstva (bankomati, telefon, on-line, off-line, samouslužni šalteri, transakcije u trgovini, domaće i knjigovodstveno bankarstvo), Interneta imobilne telefonije. Revolucionarni i globalni informatičko-tehnološki i telekomunikacionirazvoj direktno je inovirao poslovanje banaka. To je uticalo na aktuelne promene ubankarstvu, a koje se, pre svega, odnose na različite poslovne filozofije, na kojima se zasnivaju savremene strategijske filozofije ponude novih bankarskih proizvoda i usluga, koje se nazivaju samouslužno bankarstvo. U radu su date ocene sadašnjeg stanja bankarskog  sektora i prognoze razvoja samouslužnog bankarstva u Republici Srbije. Rezultatiistraživanja u ovom radu pokazuju da implementacija uslužnog bankarstva u bankarski sektor Srbije, po širini asortimana ne zaostaje za onim što pruža bankarski sektor uekonomski razvijenim evropskim zemljama. I na kraju, u ovom radu, na osnovu empirijskihistraživanja, u globalu su date usluge samouslužnog bankarstva koje nude banke u Srebiji. Dakle, u fokusu interesovanja banaka je klijent, njegove želje i potrebe, ali i sve većakonkurencija i globalizacija poslovanja.
 
 Ključne reči 
: globalizacija, samouslužno bankarstvo, razvoj novih proizvoda i usluga,distribucija, nova filozofija.
NEW SERVICES OF BANKING SECTOR – DEVELOPMENT OFSELFSERVICING BANKING IN SERBIA
 Summary:
 
This paper treats issues about the role and significance of globalization,which on the early start of 21. Century has deeply influenced the world banking system by its political, economic, technological and demographical changes. Banking today in high prosperous countries and transition countries develops new products and services with support of computer networks, which changed time and space limitations of traditional banking and essentially influence the simplification and acceleration of money transfersworldwide. The goal of this paper is to draw attention to the fact that technologisation
 
and 
 
automatisation of banking sector brings to revolutionary creation of banking innovations, i.e.wide range of new products and services which are directly accessible to clients. Implementation of the latest achievements of Information, computer and telecommunicationtechnologies to information banking systems caused application of modern payment systems, starting with self-servicing banking (ATMs, telephone, on-line, off-line, self-servicing counters, commerce transactions, domestic and international banking), Internet and mobiletelephone networks. Revolutionary and global informative-technological development directly innovated new mode of banking business, which effected the actual changes inbanking, those are first among others could be seen in totally new business philosophies,which are the bases for modern strategic philosophy supply of new banking products and  services which are called self-servicing banking. This paper gives the opinions and scores of  present condition banking sector as well as perspectives of development self-banking sector in Republic of Serbia. Results of research in this paper implies that implementation of self- servicing banking into banking system of Serbia, by its range of products does not slow downcompared to developed countries. At last, this paper shows services of self-banking system inSerbian banks, based on empirical research in general. Therefore banks continue to have theclient as the main focus of their interest, client’s needs and preferences, but also keeping inmind the growing competition and globalization of banking business.
 Key words:
globalization, self-servicing banking, new product and servicesdevelopment, distribution, new philosophy.
1.
Uvod
Megatrendovi na globalnom nivou, u razvoju informaciono-tehnoloških ikomunikacionih inovacija, sa tendencijom daljeg turbulentnog napretka, političke,ekonomske i demografske promene, kao i promene unutar samog finansijskog sektora,uslovili su u poslednjih petnaestak godina, brojne i revolucionarne promene u bankarskomsektoru. Tehnologizacija i automatizacija bankarskog sektora implicirali su, pored navedenih promena, kreiranje niza revolucionarnih bankarskih inovacija, odnosno, širok asortimannovih bankarskih proizvoda i usluga u čijem fokusu interesovanja su potrebe klijenata.Implementacija najnovijih dostignuća informatičko-kompjuterske itelekomunikacione tehnologije u informacione sisteme banaka, kao i promene u makro imikro okruženju, uslovili su aplikaciju jednog novog sistema, savremenog i modernog oblika plaćanja, kako u razvijenim tako i u zemljama u tranziciji. On se počeo razvijati tokomdevedesetih godina prošlog veka, sa trendom daljeg razvoja, i poznat je kao samouslužno bankarstvo.Pojam samouslužnog bankarstva znači korišćenje tehnoloških inovacija i rešenja u bankarskom sektoru, koji omogućava, za razliku od tradicionalnog bankarstva, da korisnici,odnosno klijenti, van vremenskih i prostornih granica, samostalno, uz pomoć računskemreže obavljaju novčane transakcije, novim distribucijskim kanalima. Najrasprostranjenije suusluge samouslužnog bankarstva, usluge bankomata, EFTOPS, bankomat-menjačnice, zatimTelebanking, Home Banking, Internet Banking, Mobtel-banking-usluge SMS, Mpau i slično.
1.Promene u bankarskom sektoru
U finansijskom sektoru i asortimanu finansijskih proizvoda i usluga dogaju se brojne i različite promene, koje menjaju prirodu poslovanja i delovanja poslovnih banaka,njihovu poziciju među konkurentima, te način, broj i ponudu finansijskih proizvoda i usluga
 
klijentima. Globalna uloga finansijskih usluga banaka u zavisnosti je od širokog spektra promena koje se događaju na tržištu finansijskih usluga. Privatizacija i sekuritizacija su dvaglavna pokretača koji menjaju prirodu i način distribucije finansijskih usluga kompanijama iostalim korisnicima.Rezultat delovanja tih promena je transformacija finansijskih usluga, u pravcu promena u ponudi proizvoda i usluga, internacionalne diverzifikacije i različitosti u ponudi proizvoda i usluga, pojave novih inicijatora promena, kao i deregulacije i promene obimauticaja administracije.Skoro u svim zemljama sveta, krajem prošlog i početkom ovog veka, bankarstvo je prolazilo i prolazi kroz značajne promene, prilagođavajući se novim okolnostima i izazovimau okruženju. U tom vremenskom razdoblju, najveći broj banaka se transformisao odtradicionalnih depozitno-kreditnih institucija u banke “kompletne usluge”, sposobne da pruže svaku finansijsku uslugu, kako na domaćem, tako i na internacionalnim finansijskimtržištima.Današnje banke transformisale su se u složene finansijske „makro megatrendere“ – finansijske „hobotnice sa pipcima“ u svim tradicionalnim bankarskim, nebankarskim, pa čak i u pomoćnim finansijskim poslovima.Prilagođavanje i adaptiranje banaka novonastalim mega trendovima na finansijskomtržištu, odvijalo se u dva pravca, i to:
1.pritiskom na regulatorna tela kako bi se uklonila zakonska ograničenja i zabrane zbogkojih su banke bile u neravnopravnom položaju u odnosu na nebankarske konkurente i2.proaktivnom tržnom strategijom preuzimanja svih poslova na finansijskom tržištu.
Deregulacija, promene u poslovnoj filozofiji upravljačkih sturktura i sveobuhvatno icelovito restrukturiranje banaka, doveli su do toga da savremene banke imaju bitno drugačijekarakteristike od tradicionalnih banaka od pre dvadesetak godina.Promene u bankarskom sektoru odvijaju se pod dejstvom različitih spoljnih iunutrašnjih faktora, koji neposredno utiču na organizacionu strukturu banaka. Spoljni faktori,koji neposredno utiču na promene u bankarskom sektoru, mogu se razvrstati na: političke,ekonomske, društvene i tehnološke. Dejstva ovih faktora, po definiciji su van uticaja ikontrole bankarskog sektora. Zbog toga se uspeh ili neuspeh menadžmenta svake banke meriuspešnošću procene sadašnjih i budućih promena, kao i pravilnog reagovanja na te promene.
2.Spoljni faktori
U proteklih dvadesetak godina, inovacije i tehnološki razvoj u okviru bankarskogsektora zasnivaju se na dostignućima ostvarenim u razvoju informatičkih i komunikacijskihtehnologija. Na celoj planeti su se razvijale i usvajale nove tehnologije, koje su neposrednodoprinosile globalizaciji novčanih tokova i razvoju finansijskih organizacija. Neposredna primena novih tehnologija, omogućila je razvoj novih proizvoda i usluga, kao i promenu uobimu i strukturi tražnje na tržištu bankarskih proizvoda i usluga. Paraleleno sa tim, sve više je pojavan pritisak na svaku banku da pova svoju produktivnost i efikasnost radi povećanja profitabilnosti i opstanka na tržištu.Posle raspada zemalja SEV 1989. godine u razvijenim i zemljama u tranziciji, poduticajem političkih i ideoloških promena, došlo je do postepene liberalizacije ekonomskihodnosa. Liberalizacija ekonomskih odnosa imala je za cilj, pre svega, povećanje efikasnosti ikonkurentnosti nacionalnih ekonomija, kroz privatizaciju i deregulaciju državnih i privatnih preduzeća. Te promene su u velikoj meri obuhvatile i bankarski sektor.Demografske i društvene promene su snažno uticale na promenu ekonomskihaktivnosti, sa trendom daljeg uticaja i narednih godina, i to na način koji će u budućnosti povećati broj penzionerske populacije, a smanjiti broj novih mladih školovanih radnika. To

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->