Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140304

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140304

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Published by: Civitas Europica Centralis on Mar 04, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

 
Egymás felé forduló régiók Kelet-Közép Európában
 Approaching regions in East-Central Europe
KK
ISEBBSÉGIISEBBSÉGI
 SS
AJTÓFÓKUSZAJTÓFÓKUSZ
2014.
MÁRCIUS
 4.,
KEDD
B
OÉR
 K
RISZTINA
 
MagyarországMagyarország
 
 – „
 Magyarország, saját véleményét az unión belül elmondva, osztja az EU álláspontját Ukrajna ügyében
” - jelentette ki a parlamentelnöke hétfői tapolcai sajtótájékoztatóján.
Kövér László
 hozzátette, hogy agyarország e!!igis ezt tette k"lpolitikai kér!ések#en $%&'
 
 A magyarok biztonságban vannak Magyarországon és Kárpátalján is, a magyar kormány azon dolgozik,ogy biztonságban is maradjanak 
” - (álaszolta kér!ésre
Orbán Viktor
 miniszterelnök hétfőn – ) kormányfő kijelentette, agyarország nem része a konflikt*snak $+sz('
+
+
 
Haraszti Miklós
 szerint a sza#ályozások a leg*tolsórészletekig a jelenlegi hatalom ér!ekeit szolgálják. &nterj $+sz('
 
Kelemen Hunor
 hétfőn jelentette #e, hogy szer(ezete #elép a román kormány#a $+sz('
 – ég nem t*!ni, hogya k"l"gyi tanács kilátás#a helyez-e *niós szankciókat $+sz('
 
 A k!z!s uniósálláspontot tartalmazó sz!veg meg"elel Magyarországna
. $+sz('
 zer!án anemzet#iztonsági és a k"l"gyi #izottság össze(ont "lést tart az *krán (álságról $+sz('
 – zer!án sza#a!on hozzáférhető(é teszik amagyarországi történeti népszámlálások a!atait a /özponti tatisztikai 0i(atal $/0' /öny(tár honlapján $+1'
 – 2émh3r (olt a kárpátaljai menek"ltára!at, !eharmincan %isza#ecsen, a határ menti fal*#an éjszakáztak. 4gy *krajnai magyar szerint/árpátalján nem a helyzet komoly, hanem a pánik $+sz'
4
 – 4gy étterem#en áll3tólag nagy"zem#enmásolják a határokon tli sza(azók a!atait. ) t*laj!onos szerint e##ől semmi nem igaz $+sz'
 – „
 #ass$ "ulladásos alál "enyegeti a "üggetlenmagyar médiát 
” – állap3totta meg a érték é!iaelemző 5hely $+sz'
8
  A szeml*ben szere'l0 cikkek nag! r*sze a c1mre kattint(a meg#elenik 9 az TI)1rek)ez tartoz/ linkek eg!es esetekben csak a ;;;.mti.) oldalon el(*gzett eg!szer< *s ing!enes regisztr"ci/ t"n 3ognak m<k&dni
K
IS$BBSÉ=I
 S
 A>T??K%SZ
7i(itas $ro'ica 7entralis 7$7
 C888D Bda'estE Szent'*teri. . 8F..
 
 GHHF JF 8E)tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net 
MF8.
R7I%S
 .
 
 
 %udapestet jobban bekellene vonni a világ intellektuális, erk!l&si, politikai és gazdasági vitáiba, ezt szolgálja a
” - mon!ta az &nfo2á!iónak a nemrég alap3tott konzer(at3(-li#erális szellemim5hely (ezetője.
John O`Sullivan
 hozzátette6 a konzer(at3( és a klasszik*s li#erális eszmék közép-e*rópai központjá(á k3(ánnak (álni, s ja(3tani akarják az eszmecserét /özép-4*rópa, +y*gat-4*rópa és az angol*l #eszélő (ilág, k"lönösen 7szak-)merika között.
 Azért oztulétre az egyesületet, ogy "elsz'nre juttassuk és "ejlesszük a ozzávet(legesen konzervat'v ésliberális eszméket és gondolatokat 
 - mon!ta el az &nfo2á!iónak
O'Sullivan
.
)udjuk, ogy szerte a világon rengeteg gondolkodó "oglalkozik ezekkel az eszmékkel és el( akarjuk seg'teni akétirány$ in"ormá&ió*áramlást k!z!ttük 
 - f5zte hozzá a 8an*#e &nstit*te (ezetője $&nfo2á!ió'
'o(án#a'o(án#a
 
 
 %elép a +omániai Magyar emokrata -z!vetség .+M-/0 a románkormányba, amelyben egy minisztereln!k*elyettesi tisztséget,valamint a k!rnyezetvédelmi és a kulturális miniszteri posztot  "ogja bet!lteni
- jelentette #e tfőn
Kelemen Hunor
, az289 elnöke. ) miniszterelnök-helyettesi és a k*lt*rálisminiszteri poszt (árományosa
Kelemen Hunor
, akörnyezet(é!elmi szaktárca élére
Koroi !ttilát
 ja(asolta amagyar szer(ezet. in!két politik*s (ezette már a szó#an forgó tárcákat az előző románkormányok#an. 0étfőn "lésezett az 289 zö(etségi :llan!ó %anácsa, amelynek !önteniekellett arról, hogy a magyar szer(ezet #elép-e (agy sem a román kormány#a azt kö(etően, hogya román li#erálisok ellenzék#e (on*ltak. ) tanácskozást kö(etően
Kelemen Hunor
 az %&-nek elmon!ta6 2omániának kormányzati sta#ilitásra (an sz"ksége, és ehhez hozzá t*! jár*lni mostaz 289. 2ám*tatott6 két megállapo!ást 3rnak alá, egy rö(i!et a kormányra lépésről
Vi"tor#onta
 miniszterelnökkel és egy másik terje!elmese## !ok*ment*mot a zociál!emokrata;árttal $;8', a /onzer(at3( ;árttal $;<' és a 2ománia 0ala!ásáért 1rszágos zö(etséggel$=+;2', amelyekkel egy"tt fog kormányozni az 289. 4z *tó##i, négypárti megállapo!ást a pártelnökök látják el kézjegy"kkel $%&'
 – )lá3rták hétfőn az jromán kormánykoal3ció pártjai - közt"k a 2omániai agyar 8emokrata zö(etség $289' -a közös kormányzást lehető(é te(ő politikai megállapo!ást $%&'
 – )z 4r!élyi agyar +éppárt $4+;' és az 4r!élyi agyar +emzeti %anács$4+%' a pénzmosás és a sikkasztás tipik*s pél!ájának tekinti, hogy a nagy(ára!i ecénás)lap3t(ány a >?@ ezer e*róra $?? millió forint' #ecs"lt nagy(ára!i Aé!a-házra cserélte el azt az)!y-központot, melynek felép3tésére a magyar államtól >BB@-#an és >BBC-#en D,D millió e*rós$@>B millió forintos' támogatást kapott $%&'
 – Eem*tatta j kormányát
Vi"tor
 
#onta
 román miniszterelnök, aki a 2omániai agyar 8emokrata zö(etség $289' politik*sainak rész(ételé(el megalak*ló, h*szonhat tag ka#inet hi(atal#a lépéséhez fogja kérnike!!en a parlament támogatását.
#onta
 hétfőn ismertette kormánya né(sorát, amely#en Cminiszterelk-helyettes, DF miniszter, és nyolc tárca nélk"li miniszter foglal helyet. )miniszterelnök-helyettesek egy#en miniszterek is, (alamennyien egy-egy minisztéri*mot isirány3tanak. )z 289-t
Kelemen Hunor
 miniszterelnök-helyettesként és k*lt*rális
K
IS$BBSÉ=I
 S
 A>T??K%SZ
7i(itas $ro'ica 7entralis 7$7
 C888D Bda'estE Szent'*teri. . 8F..
 
 GHHF JF 8E)tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net 
MF8.
R7I%S
 .
M
 
miniszterként,
Koroi !ttila
 pe!ig környezet(é!elmi miniszterként kép(iseli a kormány#an$%&'
 
 A kisebbségi jogok alkalmazása, a nemzeti k!z!sségeket érint( kérdések megoldása nem attól kellene "üggj!n, ogy éppen melyik politikai párt vanellenzéki, vagy atalmi poz'&ióban1 -ajnos a romániai politikai pártok ezt 23 év elteltével semértették meg, ezért a magyarság szempontjából asznosabbnak láttuk a kormányra lépést, mint a -zo&iáldemokrata Unió .U-0 parlamentb(l való támogatását 
” – nyilatkozta ma, márci*s @-án
$orbél% László
, az 289 politikai alelnöke. 4lmon!ta, a zö(etség folyamatosankö(etkezetes kise##ségpolitikát folytatott, feltételeik, prioritásaik DGG@ óta nem (áltoztak6 >BBH- #en a 8emokrata és a Ai#erális ;árttal alá3rt egyezmény is *gyan azokat a kikötéseket, jogoskéréseket tartalmazta, mint a >BD>-#en a zociál 8emokrata ;árttal $;8' alá3rt egyezmény,illet(e a mai nap során a zociál!emokrata =nió(al $=8' alá3rt protokoll. „
 A romániaimagyarság parlamenti képviseletének "ontosságát az jelzi a legjobban, ogy "üggetlenül attól,ogy az +M-/ kormányon volt, vagy sem, a kormány programjában mindig volt egy kül!n "ejezet a kisebbségi jogokról 
” – hangslyozta a zö(etség politikai alelnöke $rm!sz.ro'
 – 0étfőn %emes(árralátogatott
&ákon%i $oton
, agyarország frissen kine(ezett #*karesti nagykö(ete, aki
Maó János
 kolozs(ári főkonz*lk3séreté#en érkezett a Eánság fő(árosá#a.
&ákon%i $oton
hétfőn !élelőtt ellátogatott a ;olgármesteri 0i(atal#a és aegyeházára, találkozott a helyi magyar közösség, (alamintaz egyházak és a k*lt*rális intézmények kép(iselői(el. )nagy(et a roszán és a egyeházán lefolytatottrgyasok *tán s sajtótájékoztat tartott
(uen)oariu
 prefekt*ssal, ahol az alá##iakat nyilatkozta6 „
 +észemr(l ez udvariassági látogatás,tavaly de&ember eleje óta dolgozom %ukarestben, mint Magyarország nagyk!vete1 Aagyományoknak meg"elel(en a magyar nagyk!vet "elkeresi azokat a városokat és megyéket,amelyek a magyar4román együttm5k!dés szempontjából a leg"ontosabbnak szám'tanak1)emesvár és )emes megye kiemelt "igyelmet élvez a atár menti együttm5k!dés, a kulturálisegyüttm5k!dés és a "els(oktatás szempontjából egyaránt, de az itt él( magyar kisebbség  szempontjából is
J” $+y*gati Kelen'
 – ) #*karesti parlament ke!!en sza(az
Vi"tor #onta
jkormányáról, amely#en az 289 egy miniszterelnök-helyettesi és két tárca(ezetői tisztségetkap a hétfő !él*tán alá3rt koal3ciós megállapo!ás értelmé#en $+sz'
 – ) koal3ciós tárgyalások során fölmer"lt (iták ellenére az 289 rész(ételé(el alak*l meg az j #*karesti kormány, mi*tán a szö(etség hétfő!él*tán elfoga!ta a zociál!emokrata ;árt $;8' koal3ciós feltételeit $/rónika'
 $/rónika'
 – )z anyanyel(5 oktatásfontosságára h3(ja fel a sz"lők és pe!agóg*sok figyelmét a 2omániai agyar ;e!agóg*sok zö(etsége $2;9' $/rónika'
 – Kól hala!nak a apientia 4r!élyiagyar %*!ományegyetem $4%4' #entlakásának ép3tésé(el /oronkán, a rektor szerint az jtané( elején már használni lehet az j !iákotthont $/rónika'
 – ) sz"lők kép(iselői által alá3rt pet3ciókat nyjtottak  #e a kéz!i(ásárhelyi önkormányzathoz és a /o(ászna megyei tanfel"gyelőséghez hétfőn, kér(e,
K
IS$BBSÉ=I
 S
 A>T??K%SZ
7i(itas $ro'ica 7entralis 7$7
 C888D Bda'estE Szent'*teri. . 8F..
 
 GHHF JF 8E)tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net 
MF8.
R7I%S
 .
H

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->