Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Türklere Karşı Haçlı Seferleri

Türklere Karşı Haçlı Seferleri

Ratings: (0)|Views: 1,157 |Likes:
Published by halil

More info:

Published by: halil on Oct 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
Türklere Kar
ş
ı
Haçl
ı
Seferleri
TÜRKLERE KAR 
Ş
IHAÇLI SEFERLER 
İ
 
ş
id ERER (Yeni Edisyon)ÜSKÜDAR - 2002
1
 
Türklere Kar
ş
ı
Haçl
ı
Seferleri
Beni yeti
ş
tiren ve bu eserdeki hâdiselerin esâs
ı
n
ı
 ve bunlar
ı
n Dünyâ istikbâli üzerindeki tesirlerini ö
ğ
reten,Bâb-
ı
Âlî Tercüme Odas
ı
hulefâs
ı
ndan pederimMehmed Mansûr Efendi’ninrûhuna ithâf ettim.
ş
id - ERER 
2
 
Türklere Kar
ş
ı
Haçl
ı
Seferleri
TAKRÎZ
1
 Galatasaray Lisesi’nde
2
okurken 6. ve 7. s
ı
n
ı
fta Târih dersi hocam
ı
z olanmerhûm Râ
ş
id (Erer) Beyefendi üzerimde büyük tesir icrâ eden hocalardan biriolmu
ş
tur.
ş
id Erer, Bâb-
ı
Âlî
3
Tercüme Odas
ı
hulefâs
ı
ndan Mehmed Mansûr Efendi’nin o
ğ
ludur.
 Büyük Larousse/Sözlük ve Ansiklopedi 
’ye göre 1868 y
ı
l
ı
nda
İ
stanbul’da do
ğ
mu
ş
tur. Ancak, kendisinin 1949 y
ı
l
ı
nda Galatasaray Lisesi Târihhocal
ı
ğ
ı
ndan emekli olmu
ş
olmas
ı
hasebiyle, sözü edilen do
ğ
um târihinin daha geç bir trârih ve muhtemelen 1884 olmas
ı
gerekir. Benim ö
ğ
rencili
ğ
imde kendisi 80ya
ş
ı
nda de
ğ
il ancak 65-70 ya
ş
lar 
ı
aras
ı
nda görünmekteydi. Galatasaray Sultânî’sini bitirdikten sonra Borsa’da ve Mâliye Bakanl
ı
ğ
ı
’nda çal
ı
ş
m
ı
ş
, Mâliye Tefti
ş
KuruluBa
ş
kanl
ı
ğ
ı
’na kadar yükselmi
ş
tir. 1919 ile 1922 aras
ı
nda ise Osmanl
ı
 
İ
mparatorlu
ğ
u
İ
â
ş
e, Mâliye, Maarif ve Evk 
ā
f Nezâreti gibi dört ayr 
ı
bakanl
ı
ğ
ı
n ba
ş
ı
nda Nâz
ı
(Bakan) olarak bulunmu
ş
tur.Osmanl
ı
 
İ
mparatorlu
ğ
u’nun eski erkân
ı
na kar 
ş
ı
so
ğ
uk davranan Cumhûriyethükûmeti Râ
ş
id Erer’in bir müddet demiryollar 
ı
ihâlelerinde ameleba
ş
ı
l
ı
k yaparak mâi
ş
etini kazanmaya çal
ı
ş
mas
ı
na sebeb olmu
ş
tur. Bu duruma muttalî olanGalatasaray Sultânîsi 1909 y
ı
l
ı
mezûnu ve Ankara Hükûmeti nezdinde de büyük bir i’tibâr 
ı
bulunan Galatasaray Lisesi Müdürü Behcet Gücer’in delâlet ve GalatasaraySultânîsi 1904 y
ı
l
ı
mezunu, zaman
ı
n Millî E
ğ
itim Bakan
ı
Hamdull
ā
h SuphiTanr 
ı
över’in de tasvibiyle Galatasaray Lisesi Târih hocal
ı
ğ
ı
na atanm
ı
ş
t
ı
r. Râ
ş
id Erer,1924-1949 y
ı
llar 
ı
aras
ı
nda Galatasaray Lisesi, Deniz Ticâret Yüksek Okulu ileMâliye Yüksek Okulu’nda Frans
ı
zca, Co
ğ
rafya ve Târih dersleri okutmu
ş
tur.
ā
mûsü-l A’lâm, K 
ā
mûs-i Türkî, K 
ā
mûs-i Fransevî yazar 
ı
me
ş
hûr ansiklopedici ve dilci
Ş
emseddin Sâmi Fra
ş
eri’nin (1850-1904) dâmâd
ı
olan Râ
ş
idErer’in iki o
ğ
lu olmu
ş
tur.Hârikulâde bir 
İ
slâm ve Türklük 
ş
uuruyla mücehhez olan Râ
ş
id Erer’ingençli
ğ
inde Mason Locas
ı
’na girmi
ş
, 31. dereceye kadar yükselmi
ş
ve hattâ 1931-1933 aras
ı
nda
Uluslararas
ı
Mason Birli
 ğ 
i
’nin Ba
ş
kanl
ı
k görevini de yapm
ı
ş
olmas
ı
  pekçok ki
ş
iye çeli
ş
kili gelebilirse de onun, bu faaliyetler sâyesinde, Türkler hakk 
ı
ndaBat
ı
’daki bir tak 
ı
m mahfellerde teessüs etmi
ş
olan pekçok yanl
ı
ş
inanç ve kanaatlerle
1
Takrîz: bir kitab
ı
n ba
ş
ı
na konulmak üzere kitab
ı
n yazar 
ı
ndan ba
ş
ka birinin yazd
ı
ğ
ı
takdîm ve takdîr yaz
ı
s
ı
.
2
 
Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi 
’nin bir e
ğ
itim müessesesi olarak kurulu
ş
u 1481 târihine ve SultânII. Bayezid’e dayan
ı
r.
 Mekteb-i Sultânî 
ad
ı
yla an
ı
lmas
ı
Sultân Abdülazîz’in 1868’de okula yeni bir statü ve hedef kazand
ı
rmas
ı
yla olmu
ş
tur. Cumhûriyet döneminde de ismi
Galatasaray Lisesi 
olarak tescil edilmi
ş
tir. Bu mubârek e
ğ
itim kurumunun mezunlar 
ı
na potansiyel olarak neler kazand
ı
rm
ı
ş
 oldu
ğ
u hakk 
ı
nda
 Bk 
. Ahmed Yüksel Özemre:
Galatasaray Lisesi’ne Dair 
, Zaman Gazetesi. 10 Mart2002 târihli nüshas
ı
.
3
Osmanl
ı
 
İ
mparatorlu
ğ
u’nun son dönemlerinde Ba
ş
 bakanl
ı
k müessesesinin ismi.
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
fatih_p liked this
hHALL53 liked this
beysehirokm liked this
constantin396 liked this
beytercan liked this
fromwest liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->