Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
اعتراف اجباري: هدف قرار دادن فعالان اينترنتي ايران

اعتراف اجباري: هدف قرار دادن فعالان اينترنتي ايران

Ratings: (0)|Views: 26 |Likes:
Published by IHRDC
اين گزارش مجموعه‏اي از شهادتنامه‎هاي سه وبلاگنويس و فعال اينترنتي ايراني است که در سالهاي 1383 و 1384 توسط حکومت ايران دستگير و بازداشت شدند. شهاتنامه‎ها حاصل مصاحبه‏هاي مرکز اسناد حقوق بشر ايران در سالهاي 1387 و 1388 مي‎باشد. دو تن از روزنامه‏نگاران، روزبه ميرابراهيمي و اميد معماريان، وبلاگنويسان و روزنامه نگاران اينترنتي فعالي بودند که هنگام دستگيري در تهران اقامت داشتند. نفر سوم، آرش سيگارچي، سردبير روزنامه «گيلان امروز» در شهر رشت بود. آنها به اتهامات اخلاقي، مطبوعاتي و امنيت ملي محکوم شدند. شهادتنامه‎ها به تفصيل دستگيري، بازداشت، شکنجه و اعترافات اجباري و بالاخره محکوميت اين روزنامه‏نگاران را توضيح مي‎دهد.
اين گزارش مجموعه‏اي از شهادتنامه‎هاي سه وبلاگنويس و فعال اينترنتي ايراني است که در سالهاي 1383 و 1384 توسط حکومت ايران دستگير و بازداشت شدند. شهاتنامه‎ها حاصل مصاحبه‏هاي مرکز اسناد حقوق بشر ايران در سالهاي 1387 و 1388 مي‎باشد. دو تن از روزنامه‏نگاران، روزبه ميرابراهيمي و اميد معماريان، وبلاگنويسان و روزنامه نگاران اينترنتي فعالي بودند که هنگام دستگيري در تهران اقامت داشتند. نفر سوم، آرش سيگارچي، سردبير روزنامه «گيلان امروز» در شهر رشت بود. آنها به اتهامات اخلاقي، مطبوعاتي و امنيت ملي محکوم شدند. شهادتنامه‎ها به تفصيل دستگيري، بازداشت، شکنجه و اعترافات اجباري و بالاخره محکوميت اين روزنامه‏نگاران را توضيح مي‎دهد.

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: IHRDC on Oct 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2011

pdf

text

original

 
 ﻣناﺮﻳا
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
دﺎﻨﺳا
 
ﺰﻛﺮ 
 
زا
 
ﻲﻨﻴﻋ
 
و
 
ﻊﻣﺎﺟ
 
ﻪﭽﺨﻳرﺎﺗ
 
ﻚﻳ
 
دﺎﺠﻳا
 
نآ 
 
فﺪﻫ
 
ﻪﻛ 
 
ﺖﺳا
 
ﻲﺸﻫوﮋﭘ
 
ﻞﻘﺘﺴﻣ
 
و
 
فﺮﻄﻴﺑ
 
يدﺎﻬﻧ
 
ناﺮﻳا
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
دﺎﻨﺳا
 
ﺰﻛﺮﻣ
 
لﺎﺳ
 
بﻼﻘﻧا
 
نﺎﻣز
 
زا
 
ناﺮﻳا
 
ﻲﻣﻼﺳا
 
يرﻮﻬﻤﺟ
 
رد
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
ﺖﻴﻌﺿو
1357
ﺪﻌﺑ
 
ﻪﺑ
 
ﻲﻣﺪﺷﺎﺑ
.
ﻞﻣﺎﺷ
 
،ﻪﭽﺨﻳرﺎﺗ
 
ﻦﻳاﻊﻤﺟيروآ دﺮﺘﺴﮔ 
 
ﻒﻴﻃ
 
ﻞﻴﻠﺤﺗ
 
و
 
ﻪﻳﺰﺠﺗ
 
و
 
هاﻖﻴﻘﺤﺗ
 
و
 
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 
ﺖﻬﺟ
 
،ﻮﻴﺷرآ 
 
ترﻮﺻ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﻛ 
 
ﺖﺳا
 
كراﺪﻣ
 
و
 
دﺎﻨﺳا
 
زا
 
يﺖﻓﺮﮔ 
 
ﺪﻫاﻮﺧ
 
راﺮﻗ
 
مﻮﻤﻋ
 
سﺮﺘﺳد
 
رد
.
ﻪﻛ 
 
ﻞﺻا
 
ﻦﻳا
 
ﺮﺑ
 
ﻪﻴﻜﺗ
 
ﺎﺑﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣﺮﻳﺬﭘﺖﻓﺮﺸﻴﭘ
 
ﻪﻣزﻻ
 
ﻪﺘﺷﺬﮔ 
 
تﺎﻔﻠﺨﺗ
 
لﺎﺒﻗ
 
رد
 
يآ 
 
ﺮﻈﻧ
 
لدﺎﺒﺗ
 
و
 
ﻮﮕﺘﻔﮔ 
 
،ناﺮﻳا
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
دﺎﻨﺳا
 
ﺰﻛﺮﻣ
 
،دﻮﺑ
 
ﺪﻫاﻮﺧ
 
هﺪﻨﻳآ 
 
رد
 
ﻚﻴﺗاﺮﻛﻮﻣد
 
تﻻﻮﺤﺗ
 
و
 
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻪﻧﺎﻫﺎﮔ 
 
ﺐﻴﻏﺮﺗ
 
و
 
ﻖﻳﻮﺸﺗ
 
ار
 
ناﺮﻳا
 
رد
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
ﺖﻴﻌﺿو
 
هرﺎﺑردﻲﻣﺪﻳﺎﻤﻧ
.
و
 
ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ
 
زا
 
يدﺎﻳز
 
داﺪﻌﺗ
 
ﺎﺑ
 
ﺰﻛﺮﻣ
 
ﻦﻳاژوﺮﭘ
 
ﺮﻳﺎﺳ
 
و
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
ﺾﻘﻧ
 
دراﻮﻣ
 
يزﺎﺳﺪﻨﺘﺴﻣ
 
ﻪﻨﻴﻣز
 
رد
 
نﺎﺼﺼﺨﺘﻣهﺎﻫيرﺎﻜﻤﻫ
 
ﻲﻣﺪﻨﻛ 
. 
ناﺮﻳا
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
دﺎﻨﺳا
 
ﺰﻛﺮﻣ
 
فاﺪﻫا
 
 ﻳا
 
رد
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
ﻒﻠﺨﺗ
 
دراﻮﻣ
 
يزﺎﺳﺪﻨﺘﺴﻣ
 
و
 
ﻲﺳرﺮﺑ؛ناﺮ 
 
ﻊﻣﺎﺠﻣ
 
ﻲﻫﺎﮔآ 
 
ﺢﻄﺳ
 
يﺎﻘﺗرا
ﻦﻴﺑ ﻠﻠﻤﻟاﻲ 
ناﺮﻳا
 
ﺖﻟود
 
نداد
 
راﺮﻗ
 
رﺎﺸﻓ
 
ﺖﺤﺗ
 
و
 
ناﺮﻳا
 
رد
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
تﺎﻔﻠﺨﺗ
 
زا
 
؛تﺎﻔﻠﺨﺗ
 
ﻦﻳا
 
ﻪﺑ
 
نداد
 
ﻪﻤﺗﺎﺧ
 
ياﺮﺑ
 
يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا
 
و
 
ناﺮﻳا
 
رد
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
ﻒﻠﺨﺗ
 
دراﻮﻣ
 
زا
 
ناﺮﻳا
 
مدﺮﻣ
 
ﻲﻫﺎﮔآ 
 
ﺢﻄﺳ
 
يﺎﻘﺗراﻦﻴﺑ ﻠﻠﻤﻟاقﻮﻘﺣ
 
ﻲ ﺮﺸﺑ؛
دﺎﺠﻳا ﺘﻧﺮﺘﻨﻳا
 
يﻮﻴﺷرآ 
 
و
 
ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ
 
ﺪﻧور
 
زا
 
ﺖﻳﺎﻤﺣ
 
و
 
ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ
 
رد
 
يزور
 
ﻪﻛ 
 
ﺪﻴﻣا
 
ﻦﻳا
 
ﺎﺑ
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
دﺎﻨﺳا
 
زا
 
ﻲ دﺮﻴﮔ 
 
راﺮﻗ
 
هدﺎﻔﺘﺳا
 
درﻮﻣ
 
نﺎﻔﻠﺨﺘﻣ
 
ﻦﺘﺧﺎﻨﺷ
 
لﻮﺌﺴﻣ
. 
سردآ 
:
 
Iran Human Rights Documentation Center
129 Church Street, Suite 304New Haven, CT 06510, USA
ﻦﻔﻠﺗ
: 2218-772)203(
 
ﺮﺑﺎﻤﻧ
:1782-772)203(
ﻲﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا
 
ﺖﺴﭘ
:
info@iranhrdc.org
 
ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا
 
هﺎﮕﻳﺎﭘ
:
org.iranhrdc.www:// http
 
 ﺴﻜﻋﺎﻬ 
:
ﺪﻠﺟ
 
يور
 
ﺲﻜﻋ
 
گﻼﺑو
 
رﺎﻬﭼ
 
ﻲﻧﻮﻳﺰﻳﻮﻠﺗ
 
ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ
 
زا
 
سرﺎﻓ
 
يراﺰﮔﺮﺒﺧ
 
ﻂﺳﻮﺗناﺮﻬﺗ
 
نﺎﺘﺳداد
 
ﻂﺳﻮﺗ
 
ﻪﻛ 
 
ﺲﻳﻮﻧ ﺳا
 
هﺪﺷ
 
ﻪﺘﻓﺮﮔ 
 
دﻮﺑ
 
هﺪﺷ
 
هداد
 
ﺐﻴﺗﺮﺗ
 
يﻮﻀﺗﺮﻣ
 
ﺪﻴﻌﺳﺖ 
.
ﭗﭼ
 
ﺖﻤﺳ
 
ﺲﻜﻋﻪﻴﻳﺎﻀﻗ
 
هﻮﻗ
 
ﺲﻴﺋر
 
،يدوﺮﻫﺎﺷ
 
ﻲﻤﺷﺎﻫ
 
دﻮﻤﺤﻣ
 
لﺎﺳ
 
زا
1378
ﺎﺗ
 1388
ﺪﺷﺎﺑ
 
ﻲﻣ
 . 
زا
 
شراﺰﮔ 
 
يﺎﻬﺴﻜﻋ
 
ﺮﻳﺎﺳﺖﻧﺮﺘﻨﻳا
 
هﺪﻣآ 
 
ﺖﺳد
 
ﻪﺑ
 
ﺪﻧا
.
 
 
 
 ﻓاﺮﺘﻋاتﺎ يرﺎﺒﺟا
 
ﻲﺘﻧﺮﺘﻨﻳا
 
نﻻﺎﻌﻓ
 
نداد
 
راﺮﻗ
 
فﺪﻫناﺮﻳا
 
ناﺮﻳا
 
ﺮﺸﺑ
 
قﻮﻘﺣ
 
دﺎﻨﺳا
 
ﺰﻛﺮﻣ
 
ﺮﻴﺗ
1388 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
hkorrani liked this
ALi liked this
ALi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->