Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
limba_franceza_moderna_5_8_l1

limba_franceza_moderna_5_8_l1

Ratings: (0)|Views: 463|Likes:
Published by Ileana
Programa gimnaziu 2009 (limba franceza)
Programa gimnaziu 2009 (limba franceza)

More info:

Published by: Ileana on Oct 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

 
 
 Anexa nr....... la ordinul ministrului educa
 ţ 
iei, cercet 
ă 
rii
 ş
i inov
ă 
rii nr........ /..............
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I INOV
Ă
RII
 PROGRAM 
 Ă 
 
 Ş 
COLAR
 Ă 
 
LIMBA FRANCEZ
Ă
 
CLASELE a V-a – a VIII-aLIMBA MODERN
Ă
1
 Aprobat 
ă 
prin ordin al ministrului Nr._______/__________
Bucure
ş
ti, 2009
 
 Limba francez
ă 
 , clasele a V-a – a VIII-a, limba modern
ă 
1 2
NOTA DE PREZENTARE
Actuala program
ă
 
ş
colar
ă
a fost elaborat
ă
din perspectiva trecerii de la modelul de proiectare curricular
ă
 centrat pe obiective – elaborat
ş
i implementat în sistemul românesc de înv
ăţă
mânt la mijlocul anilor 90 –la modelul centrat pe competen
ţ
e. Adoptarea noului model de proiectare curricular
ă
este determinat
ă
, pede o parte, de nevoia de a realiza actualizarea formatului
ş
i unitatea concep
ţ
iei programelor
ş
colare lanivelul ciclurilor de înv
ăţă
mânt gimnazial
ş
i liceal. Pe de alt
ă
parte, acest demers asigur
ă
racordarea ladezvolt
ă
rile curriculare actuale, centrate pe rezultate explicite
ş
i evaluabile ale înv
ăţă
rii.În acest sens,
 
 Recomandarea Parlamentului European
 ş
i a Consiliului Uniunii Europene privind competen
 ţ 
ele-cheie din perspectiva înv
ăţă 
rii pe parcursul întregii vie
 ţ 
i
(2006/962/EC) contureaz
ă
, pentruabsolven
ţ
ii înv
ăţă
mântului obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe opt domenii decompeten
ţ
e-cheie: Comunicare în limba matern
ă
, Comunicare în limbi str
ă
ine, Competen
ţ
e matematice
ş
icompeten
ţ
e de baz
ă
în
ş
tiin
ţ
e
ş
i tehnologii, Competen
ţ
a digital
ă
, A înv
ăţ
a s
ă
înve
ţ
i, Ini
ţ
iativ
ă
 
ş
iantreprenoriat, Sensibilizare
ş
i exprimare cultural
ă
, Competen
ț
e sociale
ş
i civice. Competen
ţ
ele suntdefinite ca ansambluri de cuno
ş
tin
ţ
e, deprinderi
ş
i atitudini care urmeaz
ă
s
ă
fie formate pân
ă
la finele
ş
colarit
ăţ
ii obligatorii
ş
i de care are nevoie fiecare individ pentru împlinirea
ş
i dezvoltarea personal
ă
,pentru cet
ăţ
enia activ
ă
, pentru incluziune social
ă
 
ş
i pentru angajare pe pia
ţ
a muncii. Structurarea acestorcompeten
ţ
e-cheie se realizeaz
ă
la intersec
ţ
ia mai multor paradigme educa
ţ
ionale
ş
i vizeaz
ă
atât uneledomenii „academice”, precum
ş
i aspecte inter-
ş
i transdisciplinare, metacognitive, realizabile prin efortulmai multor arii curriculare.Pornind de la ideea c
ă
un demers de proiectare curricular
ă
trebuie s
ă
acorde conceptului de competen
ţă
 semnifica
ţ
ia unui „organizator” în rela
ţ
ie cu care sunt stabilite finalit
ăţ
ile înv
ăţă
rii, sunt selectatecon
ţ
inuturile specifice
ş
i sunt organizate strategiile de predare-înv
ăţ
are-evaluare, actuala program
ă
 
ş
colar
ă
a urm
ă
rit valorizarea cadrului european al competen
ţ
elor cheie la urm
ă
toarele niveluri: formulareacompeten
ţ
elor generale
ş
i selectarea seturilor de valori
ş
i atitudini; organizarea elementelor de con
ţ
inut
ş
icorelarea acestora cu competen
ţ
ele specifice; elaborarea sugestiilor metodologice.Programa
ş
colar
ă
petru disciplina LIMBA FRANCEZ
Ă
vizeaz
ă
cu prioritate valorizarea competen
ţ
elorcheie care se adreseaz
ă
direct domeniului specific de cunoa
ş
tere academic
ă
(
Aptitudini
ş
i competen
ţ
elingvistice
: capacitatea de a comunica în scris
ş
i verbal, de a în
ţ
elege
ş
i a-i face pe al
ţ
ii s
ă
în
ţ
eleag
ă
 diferite mesaje în situa
ţ
ii variate; capacitatea de a ini
ţ
ia
ş
i sus
ţ
ine conversa
ţ
ii pe subiecte familiare;capacitatea de a citi
ş
i în
ţ
elege texte scrise de nespeciali
ş
ti într-o gam
ă
variat
ă
de subiecte sau textespecializate într-un domeniu familiar;
Aptitudini
ş
i competene de înv
ăţ
are
:capacitatea de a aloca timp înv
ăţ
atului; autonomie, disciplina, perseveren
ţ
a în procesul de înv
ăţ
are; capacitatea de a reflecta criticasupra obiectului
ş
i scopului înv
ăţă
rii; capacitatea de a comunica, ca parte a procesului de înv
ăţ
are,utilizând mijloacele potrivite - intona
ţ
ie, gestic
ă
, mimic
ă
etc;
Aptitudini
ş
i competen
ţ
e civice,interpersonale, interculturale
ş
i sociale
: capacitatea de a manifesta solidaritate în a rezolva problemelecare afecteaz
ă
comunitatea local
ă
sau comunitatea larg
ă
; capacitatea de a rela
ţ
iona eficient cu institu
ţ
iidin domeniul public; capacitatea de a profita de oportunit
ăţ
ile oferite de UE; capacitatea de a comunicaconstructiv în situa
ţ
ii sociale diferite - a tolera alte puncte de vedere, a con
ş
tientiza responsabilitateaindividual
ă
 
ş
i colectiv
ă
; capacitatea de a con
ş
tientiza
ş
i în
ţ
elege identitatea cultural
ă
na
ţ
ional
ă
îninterac
ţ
iune cu identitatea cultural
ă
a Europei
ş
i a restului lumii; capacitatea de a observa
ş
i în
ţ
elegepuncte de vedere care
ţ
in de contexte culturale diferite;
Aptitudini
ş
i competen
ţ
e de exprimarecultural
ă
: capacitatea de a te exprima artistic printr-o gam
ă
variat
ă
de mijloace media, în concordan
ţă
cuabilit
ăţ
ile individuale; capacitatea de a aprecia
ş
i a te bucura de arta diferitelor culturi; capacitatea de aidentifica oportunit
ăţ
i economice
ş
i de a le utiliza în cadrul activit
ăţ
ilor culturale; capacitatea de a-
ţ
imanifesta creativitatea
ş
i de a-
ţ
i exprima punctele de vedere fa
ţă
de ceilal
ţ
i), precum
ş
i asigurareatransferabilit
ăţ
ii tuturor celorlalte competen
ţ
e cheie, prin deschiderea c
ă
tre abord
ă
ri inter-
ş
itransdisciplinare în interiorul ariei curriculare “ LIMB
Ă
 
Ş
I COMUNICARE ”
ş
i cu celelalte discipline destudiu.
Forma actual
ă
a programei
ş
colare pentru disciplina LIMBA FRANCEZ
Ă
reprezint
ă
o etap
ă
 tranzitorie c
ă
tre un demers viitor de proiectare unitar
ă
 
ş
i coerent
ă
pe parcursul întregului
 
 Limba francez
ă 
 , clasele a V-a – a VIII-a, limba modern
ă 
1 3
 înv
ăţă
mânt preuniversitar, care va avea la baz
ă
definirea profilului de formare al absolventului
ş
ielaborarea unui nou cadru de referin
ţă
unitar al curriculum-ului
ş
colar românesc.
SUGESTII METODOLOGICE
În vederea valoriz
ă
rii competen
ţ
elor cheie
ş
i a asigur
ă
rii transferabilit
ăţ
ii la nivelul activit
ăţ
iieduca
ţ
ionale, se recomand
ă
ca
strategiile didactice
utilizate în predarea disciplinei LIMBA FRANCEZ
Ă
 s
ă
pun
ă
accent pe: construc
ţ
ia progresiv
ă
a cunoa
ş
terii; flexibilitatea abord
ă
rilor
ş
i parcursul diferen
ţ
iat;coeren
ţă
 
ş
i abord
ă
ri inter-
ş
i transdisciplinare.Actuala program
ă
 
ş
colar
ă
valorific
ă
 
exemplele de activit
ăţ
i de înv
ăţ
are
din programele anterioare(elaborate dup
ă
modelul centrat pe obiective), oferind astfel cadrelor didactice un sprijin concret înelaborarea strategiilor de predare care s
ă
permit
ă
trecerea real
ă
de pe centrarea pe con
ţ
inuturi la centrareape experien
ţ
e de înv
ăţ
are. Astfel, pentru formarea competen
ţ
elor specifice, se recomand
ă
recurgerea laurm
ă
toarele activit
ăţ
i de utilizare a limbii: 
1.
 
Receptarea de mesaje transmise oral
ş
i în scris în diverse situa
ţ
ii de comunicare;2.
 
Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare;3.
 
Realizarea de interac
ţ
iuni în comunicarea oral
ă
 
ş
i scris
ă
;4.
 
Transferul
ş
i medierea mesajelor orale sau scrise în situa
ţ
ii variate de comunicare.
În perspectiva unui demers educa
ţ
ional centrat pe competen
ţ
e, se recomand
ă
utilizarea cu preponderen
ţă
a
evalu
ă
rii
continue, formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradi
ţ
ionale cu cele alternative(proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea în perechi, observarea sistematic
ă
a activit
ăţ
ii
ş
icomportamentului elevului)
ş
i va pune accent pe:-
 
corelarea direct
ă
a rezultatelor evaluate cu competen
ţ
ele specifice vizate de programa
ş
colar
ă
;-
 
valorizarea rezultatelor înv
ăţă
rii prin raportarea la progresul
ş
colar al fiec
ă
rui elev,-
 
utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor
ş
colare;-
 
recunoa
ş
terea, la nivelul evalu
ă
rii, a experien
ţ
elor de înv
ăţ
are
ş
i a competen
ţ
elor dobândite încontexte non-formale sau informale.-
 
Nivelul
ţ
int
ă
conform
Cadrului european comun de referin
 ţă 
va fi, la finele ciclului gimnazial,nivelul A2 pentru toate competen
ţ
ele la Limba modern
ă
1.
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
georgedytras liked this
johnzappa liked this
Dana Sander liked this
davidego liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->