Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
limba_franceza_moderna_5_8_l2

limba_franceza_moderna_5_8_l2

Ratings: (0)|Views: 1,524|Likes:
Published by Ileana
Programa gimnaziu 2009 (limba franceza)
Programa gimnaziu 2009 (limba franceza)

More info:

Published by: Ileana on Oct 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
 Anexa nr....... la ordinul ministrului educa
 ţ 
iei, cercet 
ă 
rii
 ş
i inov
ă 
rii nr........ /..............
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I INOV
Ă
RII
 PROGRAM 
 Ă 
 
 Ş 
COLAR
 Ă 
 
LIMBA FRANCEZ
Ă
 
CLASELE a V-a – a VIII-aLIMBA MODERN
Ă
2
 Aprobat 
ă 
prin ordin al ministrului Nr._______/__________
Bucure
ş
ti, 2009
 
 Limba francez
ă 
 , clasele a V-a – a VIII-a, limba modern
ă 
2
2
NOTA DE PREZENTARE
Actuala program
ă
 
ş
colar
ă
a fost elaborat
ă
din perspectiva trecerii de la modelul de proiectarecurricular
ă
centrat pe obiective – elaborat
ş
i implementat în sistemul românesc de înv
ăţă
mânt lamijlocul anilor ’90 – la modelul centrat pe competen
ţ
e. Adoptarea noului model de proiectarecurricular
ă
este determinat
ă
, pe de o parte, de nevoia de a realiza actualizarea formatului
ş
i unitateaconcep
ţ
iei programelor
ş
colare la nivelul ciclurilor de înv
ăţă
mânt gimnazial
ş
i liceal. Pe de alt
ă
 parte, acest demers asigur
ă
racordarea la dezvolt
ă
rile curriculare actuale, centrate pe rezultateexplicite
ş
i evaluabile ale înv
ăţă
rii.În acest sens,
 
 Recomandarea Parlamentului European
 ş
i a Consiliului Uniunii Europene privind competen
 ţ 
ele-cheie din perspectiva înv
ăţă 
rii pe parcursul întregii vie
 ţ 
i
(2006/962/EC) contureaz
ă
,pentru absolven
ţ
ii înv
ăţă
mântului obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe optdomenii de competen
ţ
e-cheie: Comunicare în limba matern
ă
, Comunicare în limbi str
ă
ine,Competen
ţ
e matematice
ş
i competen
ţ
e de baz
ă
în
ş
tiin
ţ
e
ş
i tehnologii, Competen
ţ
a digital
ă
, A înv
ăţ
as
ă
înve
ţ
i, Ini
ţ
iativ
ă
 
ş
i antreprenoriat, Sensibilizare
ş
i exprimare cultural
ă
, Competen
ț
e sociale
ş
icivice. Competen
ţ
ele sunt definite ca ansambluri de cuno
ş
tin
ţ
e, deprinderi
ş
i atitudini care urmeaz
ă
 s
ă
fie formate pân
ă
la finele
ş
colarit
ăţ
ii obligatorii
ş
i de care are nevoie fiecare individ pentru împlinirea
ş
i dezvoltarea personal
ă
, pentru cet
ăţ
enia activ
ă
, pentru incluziune social
ă
 
ş
i pentruangajare pe pia
ţ
a muncii. Structurarea acestor competen
ţ
e-cheie se realizeaz
ă
la intersec
ţ
ia maimultor paradigme educa
ţ
ionale
ş
i vizeaz
ă
atât unele domenii „academice”, precum
ş
i aspecte inter-
ş
i transdisciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul mai multor arii curriculare.Pornind de la ideea c
ă
un demers de proiectare curricular
ă
trebuie s
ă
acorde conceptului decompeten
ţă
semnifica
ţ
ia unui „organizator” în rela
ţ
ie cu care sunt stabilite finalit
ăţ
ile înv
ăţă
rii, suntselectate con
ţ
inuturile specifice
ş
i sunt organizate strategiile de predare-înv
ăţ
are-evaluare, actualaprogram
ă
 
ş
colar
ă
a urm
ă
rit valorizarea cadrului european al competen
ţ
elor cheie la urm
ă
toareleniveluri: formularea competen
ţ
elor generale
ş
i selectarea seturilor de valori
ş
i atitudini; organizareaelementelor de con
ţ
inut
ş
i corelarea acestora cu competen
ţ
ele specifice; elaborarea sugestiilormetodologice.Programa
ş
colar
ă
petru disciplina LIMBA FRANCEZ
Ă
vizeaz
ă
cu prioritate valorizareacompeten
ţ
elor cheie care se adreseaz
ă
direct domeniului specific de cunoa
ş
tere academic
ă
(
Aptitudini
ş
i competen
ţ
e lingvistice
: capacitatea de a comunica în scris
ş
i verbal, de a în
ţ
elege
ş
i a-i face pe al
ţ
ii s
ă
în
ţ
eleag
ă
diferite mesaje în situa
ţ
ii variate; capacitatea de a ini
ţ
ia
ş
i sus
ţ
ineconversa
ţ
ii pe subiecte familiare; capacitatea de a citi
ş
i în
ţ
elege texte scrise de nespeciali
ş
ti într-ogam
ă
variat
ă
de subiecte sau texte specializate într-un domeniu familiar;
Aptitudini
ş
i competenede înv
ăţ
are
:capacitatea de a aloca timp înv
ăţ
atului; autonomie, disciplina, perseveren
ţ
a în procesulde înv
ăţ
are; capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului
ş
i scopului înv
ăţă
rii; capacitatea de acomunica, ca parte a procesului de înv
ăţ
are, utilizând mijloacele potrivite - intona
ţ
ie, gestic
ă
,mimic
ă
etc;
Aptitudini
ş
i competen
ţ
e civice, interpersonale, interculturale
ş
i sociale
: capacitateade a manifesta solidaritate în a rezolva problemele care afecteaz
ă
comunitatea local
ă
saucomunitatea larg
ă
; capacitatea de a rela
ţ
iona eficient cu institu
ţ
ii din domeniul public; capacitatea dea profita de oportunit
ăţ
ile oferite de UE; capacitatea de a comunica constructiv în situa
ţ
ii socialediferite - a tolera alte puncte de vedere, a con
ş
tientiza responsabilitatea individual
ă
 
ş
i colectiv
ă
;capacitatea de a con
ş
tientiza
ş
i în
ţ
elege identitatea cultural
ă
na
ţ
ional
ă
în interac
ţ
iune cu identitateacultural
ă
a Europei
ş
i a restului lumii; capacitatea de a observa
ş
i în
ţ
elege puncte de vedere care
ţ
inde contexte culturale diferite;
Aptitudini
ş
i competen
ţ
e de exprimare cultural
ă
: capacitatea de ate exprima artistic printr-o gam
ă
variat
ă
de mijloace media, în concordan
ţă
cu abilit
ăţ
ile individuale;capacitatea de a aprecia
ş
i a te bucura de arta diferitelor culturi; capacitatea de a identificaoportunit
ăţ
i economice
ş
i de a le utiliza în cadrul activit
ăţ
ilor culturale; capacitatea de a-
ţ
i manifestacreativitatea
ş
i de a-
ţ
i exprima punctele de vedere fa
ţă
de ceilal
ţ
i), precum
ş
i asigurareatransferabilit
ăţ
ii tuturor celorlalte competen
ţ
e cheie, prin deschiderea c
ă
tre abord
ă
ri inter-
ş
itransdisciplinare în interiorul ariei curriculare “LIMB
Ă
 
Ş
I COMUNICARE ”
ş
i cu celelaltediscipline de studiu.
 
 Limba francez
ă 
 , clasele a V-a – a VIII-a, limba modern
ă 
2
3
Forma actual
ă
a programei
ş
colare pentru disciplina LIMBA FRANCEZ
Ă
reprezint
ă
oetap
ă
tranzitorie c
ă
tre un demers viitor de proiectare unitar
ă
 
ş
i coerent
ă
pe parcursul întregului înv
ăţă
mânt preuniversitar, care va avea la baz
ă
definirea profilului de formare alabsolventului
ş
i elaborarea unui nou cadru de referin
ţă
unitar al curriculum-ului
ş
colarromânesc.
În cazul Limbii moderne 2,
toate con
ţ
inuturile sunt obligatorii
, având în vedere c
ă
în planul cadruse prevede un num
ă
r de ore fix pentru aceast
ă
disciplin
ă
(dou
ă
ore pe s
ă
pt
ă
mân
ă
).-
 
Nivelul
ţ
int
ă
conform
Cadrului european comun de referin
 ţă 
va fi, la finele cicluluigimnazial, nivelul A1 pentru toate competentele la Limba moderna 2.
 
SUGESTII METODOLOGICE
 
În vederea valoriz
ă
rii competen
ţ
elor cheie
ş
i a asigur
ă
rii transferabilit
ăţ
ii la nivelul activit
ăţ
iieduca
ţ
ionale, se recomand
ă
ca
strategiile didactice
utilizate în predarea disciplinei LIMBAFRANCEZ
Ă
s
ă
pun
ă
accent pe: construc
ţ
ia progresiv
ă
a cunoa
ş
terii; flexibilitatea abord
ă
rilor
ş
iparcursul diferen
ţ
iat; coeren
ţă
 
ş
i abord
ă
ri inter-
ş
i transdisciplinare.Actuala program
ă
 
ş
colar
ă
valorific
ă
 
exemplele de activit
ăţ
i de înv
ăţ
are
din programele anterioare(elaborate dup
ă
modelul centrat pe obiective), oferind astfel cadrelor didactice un sprijin concret înelaborarea strategiilor de predare care s
ă
permit
ă
trecerea real
ă
de pe centrarea pe con
ţ
inuturi lacentrarea pe experien
ţ
e de înv
ăţ
are. Astfel, pentru formarea competen
ţ
elor specifice, se recomand
ă
 recurgerea la urm
ă
toarele activit
ăţ
i de utilizare a limbii: 
1.
 
Receptarea de mesaje transmise oral
ş
i în scris în diverse situa
ţ
ii de comunicare;2.
 
Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare;3.
 
Realizarea de interac
ţ
iuni în comunicarea oral
ă
 
ş
i scris
ă
;4.
 
Transferul
ş
i medierea mesajelor orale sau scrise în situa
ţ
ii variate de comunicare.
În perspectiva unui demers educa
ţ
ional centrat pe competen
ţ
e, se recomand
ă
utilizarea cupreponderen
ţă
a
evalu
ă
rii
continue, formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradi
ţ
ionalecu cele alternative (proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea în perechi, observarea sistematic
ă
 a activit
ăţ
ii
ş
i comportamentului elevului)
ş
i va pune accent pe:-
 
corelarea direct
ă
a rezultatelor evaluate cu competen
ţ
ele specifice vizate de programa
ş
colar
ă
;-
 
valorizarea rezultatelor înv
ăţă
rii prin raportarea la progresul
ş
colar al fiec
ă
rui elev,-
 
utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor
ş
colare;-
 
recunoa
ş
terea, la nivelul evalu
ă
rii, a experien
ţ
elor de înv
ăţ
are
ş
i a competen
ţ
elor dobândite încontexte non-formale sau informale.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Fedosia Buliga liked this
Lavinia Checiu liked this
Mihaela Anton liked this
anelina85 liked this
Cristina Ornela liked this
georgedytras liked this
Teo Cindrea liked this
Adrian Vasile liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->