Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh S7300 Siemens

Giao Trinh S7300 Siemens

Ratings: (0)|Views: 1,045|Likes:
Published by Tran Van Thien

More info:

Published by: Tran Van Thien on Oct 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2010

pdf

text

original

 
Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV thuaät SISNgöôøi soaïn : Haø vaên Trí 
1
Baøi giaûng Thieát bò SiemensS7-300
Noäi dung baøi giaûng:Giôùi thieäu sô löôïc veà doøng saûn phaåm cuûa Siemens:Logo:
Doøng saûn phaåm sô caáp ,ñöôïc söû duïng cho nhöõng öùng duïng nhoû,coù taùc duïng thay theá cho nhöõng öùng duïng söû duïng nhieàu rôle trung gian,timer….,nhaèm giaûm khoâng gian laép ñaët tuûñieän.Do logo chæ laø nhöõng Logic Modul do vaäy chæ ñöôïc söû duïng cho vieäc thay theá nhöõng maïch soá ñôn giaûn vôùi soá löôïng I/O nhoû 24In,16OutÖu ñieåm cuûa Logo laø deã daøng söû duïng,deã daøng laäp trình vaø thay ñoåi döõ lieäu .Coù theå laäp trìnhtröïc tieáp treân Logo baèng caùch söû duïng Logo coù maøn hình.Giaù thaønh töông ñoái hôïp lí.ÖÙng duïng : Chuû yeáu trong heä thoáng chieáu saùng coâng coäng,heä thoáng chieáu saùng trong toaønhaø,söû duïng trong caùc maùy xaø goà,vaø moät soá maùy ñôn giaûn……
S7_200:
Doøng saûn phaåm trung caáp,ñöôïc söû duïng trong nhöõng öùng duïng trung bình vôùi soá löôïng I/O vöøa phaûi (khoaûng 128 ),ñoái vôùi doøng saûn phaåm S7_200 naøy ñaõ ñöôïc tích hôïp ñaàyñuû nhöõng haøm toaùn cho taát caû nhöõng öùng duïng caàn thieát cho moïi heä thoáng töï ñoäng,ngoân ngöõcuõng nhö giao dieän laäp trình deã hieåu ,thaân thieän,giuùp cho moïi ngöôøi ñeàu coù theå deã daøng tieápcaän.Tuy nhieân,thoâng thöôøng S7-200 vaãn ñöôïc söû duïng cho nhöõng öùng duïng rieâng leû,coøntröôøng hôïp muoán môû roäng maïng thì vaãn neân söû duïng S7_300ÖÙng duïng : Trong caùc nghaønh ñaù,Beâ toâng ,Goám söù,Ximaêng,saét theùp……..Coù theå söû duïng choheä thoáng SCADA nhoû ( keát noái S7_200 vôùi maùy tính thoâng qua PC Access,ñeå coù theå truy caäpvaø quaûn lí döõ lieäu : Traïm troän Beâ Toâng….)
S7_300,400:
Doøng saûn phaåm cao caáp ,ñöôïc duøng cho nhöõng öùng duïng lôùn vôùi nhöõng yeâu caàuI/O nhieàu vaø thôøi gian ñaùp öùng nhanh,yeâu caàu keát noái maïng,vaø coù khaû naêng môû roäng cho saunaøy.Ngoân ngöõ laäp trình ña daïng cho pheùp ngöôøi söû duïng coù quyeàn choïn löïa.Ñaëc ñieåm noåi baätcuûa S7_300 ñoù laø ngoân ngöõ laäp trình cung caáp nhöõng haøm toaùn ña daïng cho nhöõng yeâu caàuchuyeân bieät nhö : Haøm SCALE…..Hoaëc ta coù theå söû duïng ngoân ngöõ chuyeân bieät ñeå xaây döïng haøm rieâng cho öùng duïng maø tacaàn.Ngoaøi ra S7-300 coøn xaây döïng phaàn cöùng theo caáu truùc Modul,nghóa laø ñoái vôùi S7-300 seõ coùnhöõng Modul tích hôïp cho nhöõng öùng duïng ñaëc bieät nhö Modul PID,Modul Ñoïc xung toác ñoäcao….
Maøn Hình :
Siemens coøn cung caáp taát caû caùc loaïi maøn hình öùng duïng trong coâng nghieäp nhö maøn hình maøu,maøn hình ñen traéng,maøn hình maùy tính coâng nghieäp…..Caùc maøn hình naøy coù theå keát noái vôùi caùc loaïi PLC ñeå coù theå deã daøng thay ñoåi döõ lieäu ,hoaëccoù theå keát noái thaønh maïng ProfiBus.
Doøng C7:
Doøng C7 veà nguyeân taéc noù ñöôïc xem nhö laø söï keát hôïp giöõa PLC vaø maøn hình,töùclaø ta coù theå hieåu C7 laø maøn hình coù theå keát hôïp vôùi I/O cho nhöõng öùng duïng trong coângnghieäp,ñöôïc keát noái theo maïng Profibus.
I/Ñaïi soá Boolean:
1/ Bieán vaø haøm soá 2 trò:
 
Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV thuaät SISNgöôøi soaïn : Haø vaên Trí 
2Khi moâ taû ñoái töôïng baèng moâ hình toaùn hoïc ta phaûi bieåu dieãn caùc ñaïi löôïng vaøo ra cuûa ñoáitöôïng,caùc ñaïi löôïng naøy laø caùc haøm phuï thuoäc theo thôøi gian.Bieán hai trò hay coøn goïi laø bieán Boolean laø loaïi haøm soá maø mieàn giaù trò cuûa noù chæ coù 2 phaàntöû,hai phaàn töû ñoù laø 0 vaø 1Vd: Coâng taéc laø moät bieán ngoõ vaøo 2 trò : ñoùng (kí hieäu laø 1) vaø môû (kí hieäu laø 0)Ñeøn hieäu laø moät bieán ngoõ ra 2 trò : saùng (kí hieäu laø 1) vaø taét (kí hieäu laø 0)Hai bieán ñöôïc goïi laø ñoäc laäp nhau neáu söï thay ñoåi cuûa bieán naøy khoâng aûnh höôûng ñeán bieánkia.
2/Caùc pheùp toaùn treân haøm 2 trò:a/Pheùp Not: x = not(y)y X0 11 0b/Pheùp hôïp (pheùp coäng): x= y+zy z X0 0 00 1 11 0 11 1 1c/Pheùp giao : x=y^zy z X0 0 00 1 01 0 01 1 1-
 
Chuyeån ñoåi töø maïch rôle nuùt nhaán ,ñeøn sang vieát chöông trình PLC
II/Bieåu dieãn soá nguyeân döông:
1/Trong heä cô soá 10 (heä thaäp phaân):
Moät soá nguyeân döông U
n
baát kì,trong heä cô soá 10 bao giôø cuõng ñöôïc bieåu dieãn ñaày ñuû baèngdaõy con soá nguyeân töø 0 ñeán 9Vd: U
n
= 349 ñöôïc bieåu dieãn trong heä cô soá 10:349 = 3*10
2
+ 4*10
1
+ 9*10
0
.
2/Trong heä cô soá 2 (heä nhò phaân):
Caùch bieåu dieãn U
n
trong heä cô soá 10 chöa phuø hôïp vôùi nguyeân taéc maïch ñieän ( hay nguyeântaéc haøm 2 trò).Ñeå söû duïng nguyeân taéc haøm 2 trò ( soá 0 hoaëc 1) ta ñöa ra 1 khaùi nieäm
 Bit
 
1 Bit
bao goàm 2 trò 0 hoaëc 1,do vaäy 1 soá coù theå bieåu dieãn trong heä nhò phaân döôùi daïng
 Bitvd:
U
n
= 205 coù theå ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng 8 Bit:1 1 0 0 1 1 0 1205 = 1*2
7
+ 1*2
6
+ 0*2
5
+ 0*2
4
+ 1*2
3
+ 1*2
2
+ 0*2
1
+ 1*2
0
3 / Trong heä cô soá 16 ( heä Hexadecimal):
 
Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV thuaät SISNgöôøi soaïn : Haø vaên Trí 
3Cuõng gioáng nhö heä cô soá 10,1 nguyeân döông baát kì cuõng coù theå bieåu dieãn trong heä cô soá 16nhö sau:Vd: 7723 = 1E2B= 1* 16
3
+ 14* 16
2
+ 2* 16
1
+ 11*16
0
 E B
4/ Maõ BCD cuûa soá nguyeân döông:
Vd: soá 259 döôùi daïng maõ BCD:0010 0101 10012 5 9
III/ Thieát bò ñieàu khieån Logic khaû trình:
1/ PLC ( Progranable Logic Control) :
Thieát bò ñieàu khieån Logic khaû trình PLCLaø loaïi thieát bò cho pheùp thöïc hieän linh hoaït caùc thuaät toaùn ñieàu khieån soá thoâng qua moätngoân ngöõ laäp trình ,thay cho vieäc phaûi theå hieän thuaät toaùn ñoù baèng maïch soá .Nhö vaäyvôùi chöông trình ñieàu khieån trong mình ,PLC trôû thaønh boä ñieàu khieån nhoû goïn ,deãthay ñoåi thuaät toaùn vaø ñaëc bieät deã trao ñoåi thoâng tin vôùi moâi tröôøng xung quanh ( vôùicaùc PLC khaùc hoaëc vôùi maùy tính).Toaøn boä chöông trình ñöôïc löu trong boä nhôù.döôùidaïng caùc khoái chöông trình (OB,FC,FB..) vaø ñöôïc thöïc hieän vôùi chu kì queùt.Ñeå coù theå thöïc hieän moät chöông trình ñieàu khieån.Taát nhieân PLC phaûi coù tính naêng nhö moät maùy tính .Nghóa laø phaûi coù moät boä vi xöû lí trung taâm ( CPU),moät heä ñieàuhaønh,moät boä nhôù chöông trình ñeå löu chöông trình cuõng nhö döõ lieäu vaø taát nhieân phaûicoù caùc coång vaøo rañeå giao tieáp vôùi caùc thieát bò beân ngoaøi..Beân caïnh ñoù ,nhaèm phuïcvuï baøi toaùn ñieàu khieån soá ,PLC phaûi coù caùc khoái haøm chöùc naêng nhö Timer,Counter,vaø caùc haøm chöùc naêng ñaëc bieät khaùc.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Đức Nguyễn liked this
anhthuong060683 liked this
Phong007 liked this
Loc Tran liked this
Loc Tran liked this
thoyeurua liked this
stardhdl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->